Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie uchwały Rady z 11 września 2015 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie Mariusza Kamińskiego i innych funkcjonariuszy CBA.
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie łamania prawa w grupie kapitałowej PGE GiEK SA (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie postępowania Prokuratury Okręgowej w O. (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie umów z osobami fizycznymi o administrowanie gruntów należących do Skarbu Państwa (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie energetyki (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie napaści na obywateli RP na Ukrainie (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka w sprawie odebrania wnuków pani Helenie P. (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie rodziny K. (odpowiedź).

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w sprawie budowy linii 400 kV Płock – Olsztyn Mątki i Ostrołęka – Olsztyn Mątki (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie zbadania działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczących naniesień budowlanych znajdujących się na terenie gruntów Miasta Stołecznego Warszawy, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 3-13-15 z numerem 41a (odpowiedźodpowiedź 2).
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedź) w sprawie legalności i zasadności decyzji wydawanych przez dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie funkcjonowania  wymiaru sprawiedliwości.
 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do komendanta głównego Policji (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie „poprawy” statystyki wykrywania przestępstw.
 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) , do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie pani Marleny J.

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie zabrania do domu dziecka trojga dzieci pani I.

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do ministra zdrowia (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do głównego inspektora pracy (odpowiedź) w sprawie wymuszania przejścia z pracy w CZD do zewnętrznej firmy sprzątającej.

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie odmów wydawanych przez wojewodów w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji z lat osiemdziesiątych.

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Ewy i Jacka K. (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie gdańskiej radnej Anny Kołakowskiej oraz Jolanty Kwiatkowskiej-Reichel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Gdańsku (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie apeli przedstawicieli XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kwalifikacji obszarów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 349) w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” w powiecie sokołowskim (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie pani Anny K.

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leczenia octanem uliprystalu (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie Zbigniewa Kuźmiuka.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska ministerstwa dotyczącego zamiaru zniesienia embarga przez Rosję na produkty rolne z Grecji, Cypru i Węgier (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie art. 1 pkt 33 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kontroli dokonywanych przez podległe ministerstwu urzędy i izby skarbowe (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie korupcji w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przypadków śmierci młodych ludzi po interwencji  funkcjonariuszy Policji.

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie incydentów do jakich doszło w trakcie wieców wyborczych Bronisława Komorowskiego.

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie adopcji zagranicznej dziecka.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (odpowiedź), do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie podjęcia działań w ramach Państwa kompetencji w sprawie praktyk przedsiębiorstwa Energa dla Firm SA.

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Krajowej Rady Notarialnej (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie zbadania zgodności z prawem oraz obowiązującymi zasadami etyki zawodowej notariuszy zapisów zamieszczonych w akcie notarialnym (Rep. A 3313/2013) (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego poświadczenia nieprawdy w sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych wycenie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na szkodę pani Haliny P. (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie treści składanych przez mieszkańców deklaracji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie interpretacji art. 49 ust. 2 i ust. 2a Regulaminu Senatu (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do minister kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie dewastacji istniejącej od stu pięćdziesięciu lat mogiły i pomnika poległych Kałuszynie powstańców styczniowych.

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie licytacji i sprzedaży ciągnika, który został zajęty przez pomyłkę – na skutek pomylenia właściciela ciągnika z jego zadłużonym sąsiadem.

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ograniczeń rozwoju gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie utylizacji odpadów medycznych (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wyjaśnienia statusu prawnego końcowych raportów na temat okoliczności i przyczyn katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie stanu prac w resortach rolnictwa oraz finansów nad opodatkowaniem gospodarstw rolnych.

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa rozwoju wsi w sprawie stanu realizacji prac nad wprowadzeniem PROW 2014–2020 (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie wyjazdu do Moskwy w kwietniu 2010 r. Ewy Kopacz i Tomasza Arabskiego (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie mięsa niewiadomego pochodzenia wykrytego na targowisku w Wólce Kosowskiej.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w Warszawie w sprawie ujawnienia listy beneficjentów pomocy UE.

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedźodpowiedź 2), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) oraz do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA (odpowiedź) w sprawie badania wyborów metodą exit poll przez ośrodek badawczy Ipsos.

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie sytuacji DPS w Młodzieszynie.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie wartości dowodowej badań poligraficznych, potocznie zwanych badaniami wykrywaczem kłamstw, w postępowaniu karnym.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Jacka W.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przedstawienia stanu prac w resorcie rolnictwa w zakresie powołania funduszu gwarancyjnego dla rolników (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do wójta gminy Korytnica (odpowiedź), do starosty węgrowskiego (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2), do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do prezes Rady Ministrów (odpowiedź) dotyczące  zajęcia stanowiska w sprawie budowy turbin wiatrowych na terenie gminy Korytnica, w szczególności w kwestiach związanych z udziałem Stowarzyszenia Stop Wiatrakom w Gminie Korytnica w postępowaniach administracyjnych toczących się w przedmiotowej sprawie.

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Łukasza Z. i Arkadiusza D. (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie małoletniej Olivii E. H.

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie zamiaru przeprowadzenia przez Telewizję Polską kampanii promującej homozwiązki (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole” (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wsparcia dla polskich rolników w związku z rosyjskim embargiem (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów (odpowiedź) w sprawie podania informacji: ile kontraktów, na jakie kwoty i w zakresie jakich usług zawarły instytucje rządowe (ministerstwa, centralne urzędy, agencje rządowe) oraz spółki Skarbu Państwa ze spółką CAM Media SA w Warszawie.

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pana Macieja J. (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad i trybu uruchomienia i wypłacania rekompensat dla producentów rolnych w związku z rosyjskim embargiem (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie prezentacji spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezydent miasta Łodzi w sprawie zwolnienia z pracy aktora Marka Cichuckiego (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do komendanta głównego Policji (odpowiedź) oraz do generalnego inspektora ochrony danych osobowych (odpowiedź) w sprawie wykorzystywania prywatnych nagrań zdarzeń drogowych, utrwalonych na nośnikach niebędących rejestratorami (kamery, telefony komórkowe) w rozumieniu art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 1997 r., nr 98 poz. 602 ze zm.), w celu ścigania wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym przez uprawnione organy.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie aresztowania na siedem dni Grzegorza Brauna, w ramach kary za obrazę sądu.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie produkcji wieprzowiny.

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (odpowiedź) w sprawie nieprawidłowości ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej przy opracowaniu rządowego podręcznika.

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie spółki „Elewarr” (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodziny państwa Cecylii i Stanisława K. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. akt II K 66/13 (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie trybu postępowania w przypadku znalezienia nielegalnego składowiska odpadów medycznych (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie choroby afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie listy beneficjentów pomocy UE, jeżeli chodzi o rekompensaty związane z kryzysem z powodu zarażenia bakterią e-coli (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie katastrofy smoleńskiej.

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie złamania Regulaminu Senatu podczas wspólnego posiedzenia komisji 3 lipca 2014 r. (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie pana Grzegorza W. (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie producentów owoców miękkich (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (odpowiedź) w sprawie rolników, plantatorów ogórków, którzy wskutek błędnej informacji rządu zostali pozbawieni możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E. coli w 2010 r.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie tak zwanej afery podsłuchowej (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie nadużyć związanych z finansowaniem ze środków ministra sportu koncertu piosenkarki Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie działań organów skarbowych w stosunku do Fundacji „Lux Veritatis” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podsłuchów w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanowiska resortu zdrowia odnośnie do lokalizacji turbin wiatrowych, ich odległości od miejsca zamieszkania (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w sprawie udzielenia wyjaśnień (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mieszkańców nieistniejącej miejscowości Gumienice-Straszniów (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie pani Jolanty O.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie wyroków orzeczonych wobec studentów, którzy protestowali przeciwko wykładowi profesora Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu, do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie usunięcia z gmachu Sejmu grupy osób protestujących przeciw nieograniczonej budowie elektrowni wiatrowych w Polsce.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zastosowania w leczeniu maści rtęciowej produkowanej przez zakłady Polfa (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planów zmian w systemie dofinansowań (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie właściciela gospodarstwa rolnego, który w wyniku niejasności spraw rodzinno-majątkowych i związanych z tym sporów otrzymał decyzję dotyczącą zwrotu otrzymanych płatności bezpośrednich (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2), do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej (odpowiedź), do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (odpowiedź) oraz do członków Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (odpowiedź) w sprawie informacji wyborczych kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego zamieszczonych w bezpłatnym miesięczniku „W Nowej Roli”.

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie protestu członków Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Sanitarnej przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej oraz pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie różnego traktowania rolników przez wydziały komunikacji, jeżeli chodzi o możliwość rejestracji przyczepy samochodowej jako rolniczej (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie embarga na polskie produkty (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Grzegorza C. (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia korupcji w Sądzie Najwyższym (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie planowanego w gminie Ostrówek zwałowiska kopalni węgla brunatnego.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie zakazu importu mięsa w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz do prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie nabywania przez cudzoziemców udziałów spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych o korupcji (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji nauczycieli pracujących w centrach kształcenia praktycznego (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podjęcia działań związanych z sytuacją mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jubilatka” przy ul. Mickiewicza 25 w Makowie Mazowieckim (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Mazowsza na lata 2013–2036 (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany czasu zimowego na letni (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego (odpowiedź) w Skierniewicach w sprawie rodziny państwa Wiesławy i Marka P.

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie Pawła M. (odpowiedź)

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie. rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., wprowadzającego zakaz wędzenia wędlin dotychczas stosowanymi tradycyjnymi metodami (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ścisłego zakazu obrotu świniami na obszarze zakażonym afrykańskim pomorem świń obejmującym kilkadziesiąt gmin w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie działalności administracji rządowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych.

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej publikacji orzeczeń sądowych na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/. (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawania na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. zasiłku rodzinnego matkom bliźniąt, trojaczków, czworaczków etc. (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie odmowy dofinansowania projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Arkadiusza D. (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawiewskazania liczby podatników podatku VAT oraz wysokości podatku VAT naliczonego i wykazanego na fakturach dokumentujących zakup środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, który mógł być odliczony lub został już odliczony od podatku należnego, a co do którego prawo do odliczenia zostało zakwestionowane przez organy podatkowe z tego powodu, że organy podatkowe ustaliły nieprawidłowości i zawinienia nabywcy towaru (odbiorcy faktury VAT), to jest bez pociągnięcia nabywcy (odbiorcy faktury VAT) do odpowiedzialności karnej poprzez skazanie za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa zarządu spółki Eurolot (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do głównego lekarza weterynarii (odpowiedź) w sprawie embarga na wieprzowinę pochodzącą z obszaru Unii Europejskiej nałożone przez Federację Rosyjską.

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Polskich Linii Lotniczych LOT (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi w sprawie planowanej budowie farmy wiatrowej w gminie Cielądz (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie projektu PROW na lata 2014–2020 (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących przyznawania rent rodzinnych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów pozwalających na odebranie dzieci z powodów ekonomicznych (odpowiedź).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pociągów Pendolino (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do wójta gminy Biała w województwie łódzkim (odpowiedź), do wojewody łódzkiego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie lokalizacji ferm wiatrowych na terenie gminy Biała.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie pani Sabiny K.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2odpowiedź 3) w sprawie Arkadiusza D.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie zakresu obowiązujących ulg i zwolnień w podatku rolnym.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przepływu i alokacji kapitału zagranicznego, tendencji migracyjnych wśród spółek działających w Polsce itp. (odpowiedź)

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie apelu polskich farmaceutów (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie realizacji kolejnego etapu działań edukacyjnych prowadzonych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi (odpowiedź) oraz do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź) w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych.

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wykorzystania samochodu służbowego, którym dysponuje pracownik, do celów prywatnych (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji, jakie działania podjął rząd w ostatnich dwóch latach i jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie w celu wsparcia hodowców karpia i innych ryb słodkowodnych w Polsce (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania i poboru opłaty legalizacyjnej (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie wyjaśnienia, czy prokuratura oraz PKBWL badały okoliczności przeprowadzonej w przeddzień katastrofy, 9 kwietnia 2010 r., naprawy samolotu, który potem uległ katastrofie w Smoleńsku.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie spółki Pork Handel Sp. z o.o. (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie rozważenia przywrócenia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź) w sprawie udostępnienia miejsca na multipleksie cyfrowym telewizji naziemnej Telewizji Trwam.

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z działalności prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozwiązania umowy przez NFZ z placówką Sensor Cliniq Sp. z o.o (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zezwolenia na bezcłowy import kukurydzy z Ukrainy (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie handlu tak zwanymi dopalaczami (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy mieszkań socjalnych (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie informacji o liczbie skazanych za pedofilię (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie emisji Telewizji Trwam na naziemnej platformie cyfrowej MUX-1.
 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie członków Rawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie postanowienia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pana Ryszarda N. (odpowiedź)
 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pani Marianny R. (odpowiedź)
 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie systemu wspomagania dowodzenia w ratownictwie medycznym (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.
 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie Stanisława K. (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawieniekorzystnych zmian w projekcie rozporządzenia regulującego zaopatrywanie niepełnosprawnych i przewlekle chorych w środki pomocnicze (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zasad odliczania wydatków na opłacanie przewodnika (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemów w funkcjonowaniu szpitali na północnym Mazowszu (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB) (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Narodowych Sił Rezerwowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach (odpowiedź) w sprawie oświadczenia senatorskiego z 35. posiedzenia Senatu.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie funkcjonowania systemu motywowania funkcjonariuszy Policji do osiągania lepszych wyników służbowych (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie lekceważenia wyroków sądów administracyjnych przez organy administracji rządowej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie sytuacji małych klubów sportowych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji pracowników PKS w Ostrołęce SA (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2), do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pana Macieja W.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie mafii paliwowej.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie podziału gospodarstwa rolnego (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie zastosowania technologii mikoryzacji w Polsce.
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie pensjonariuszy domu pomocy społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mar-Kot” w gminie Przyłęk.
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Szczecina w sprawie dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się trzydziestoczteroletnia mieszkanka Szczecina, pani Renata M. (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Siemianowice Śląskie w sprawie dramatycznych warunków sanitarnych i mieszkaniowych mieszkańców domu przy ul. Kołłątaja 1 (odpowiedź).
 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na rzadką chorobę Niemanna-Picka (NPC) (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie sytuacji w telewizji publicznej.
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 276/10 dotyczącego znanej dziennikarki TVP, pani redaktor Elżbiety Jaworowicz.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Jana K.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odbywającego karę pozbawienia wolności Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie procesu przeciwko Maciejowi T. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sektora energetycznego (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Jana P. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.” (odpowiedź)

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie informacji odnośnie do liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Tomasza Trzeciaka (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie informacji w zakresie wielkości handlu artykułami rolnymi w Polsce (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesów Sądów Apelacyjnych: w Białymstoku (odpowiedź), w Gdańsku (odpowiedź), w Lublinie (odpowiedź), w Łodzi (odpowiedź), w Poznaniu (odpowiedź), w Katowicach (odpowiedź), w Krakowie (odpowiedź), w Szczecinie (odpowiedź), we Wrocławiu (odpowiedź), w Rzeszowie (odpowiedź), w Warszawie (odpowiedź) w sprawie informacji dotyczącej liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących sędziów.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w: Białymstoku (odpowiedź), Gdańsku (odpowiedź), Lublinie (odpowiedź), Łodzi (odpowiedź),  Poznaniu (odpowiedź),  Katowicach (odpowiedź),  Krakowie (odpowiedź),  w Szczecinie (odpowiedź),  Wrocławiu (odpowiedź),  Rzeszowie (odpowiedź),  Warszawie (odpowiedź) w sprawie przedstawienia szczegółowej informacji na temat liczby i rodzajów postępowań karnych dotyczących osób będących w chwili popełnienia czynu prokuratorami w okresie od 1 stycznia 2008 roku do chwili obecnej.

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie modulacji płatności bezpośrednich (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków przewidzianych na wspólną politykę rolną (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe wobec członków Stowarzyszenia Transportowców Ziemi Łódzkiej (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pozwu ministra transportu przeciwko jednemu z tygodników (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mafii paliwowej (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu w sprawie wstrzymania budowy nowego bloku Elektrowni „Ostrołęka C” (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego(odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uszkodzenia rzeźby w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 r.
 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź), do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (odpowiedź), do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do starosty tomaszowskiego (odpowiedź) w sprawie upadłości firmy Ivett.
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie złożenia przez czeskiego prywatnego przewoźnika kolejowego Leo Express wniosku do PKP PLK o przydział trasy na nowy rozkład jazdy (odpowiedź).
 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki rodzinnej (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Wrocław wobec grupy młodych rolników reprezentowanych przez pana Jakuba Maya (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie informacji, czy w resorcie finansów są prowadzone prace lub jest ewentualnie rozważane wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania rolnictwa (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie art. 261b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie tzw. inteligentnych liczników prądu (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do komendanta głównego Policji (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego  w sprawie wdowy po Grzegorzu Żebrowskim (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie polityki informowania o wynikach kontroli (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie śmierci Tomasza Gaickiego.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) i do komendanta głównego Policji (odpowiedź) w sprawie zakupu urządzeń rozgłaszających LRAD.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie wniesienia kasacji na korzyść Grzegorza W.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (odpowiedź) w sprawie pana Adam W.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie problemów podczas działań w ramach programu „Premia dla młodych rolników” (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie połączenia kolejowego z lotniskiem Modlin (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie budowy terminalu na gaz ziemny skroplony (LNG) w Świnoujściu (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie skali i źródeł produkcji sfałszowanego i nienadającego się do spożycia mięsa i produktów z niego wytwarzanych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony środowiska w sprawie energetyki wiatrowej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie budowy 2 km chodnika przy drodze krajowej nr 62.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do głównego inspektora ochrony środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie powstawania nowych ferm drobiowych w powiecie mławskim.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie dzieci w wieku szkolnym mających problemy z nadwagą (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie uchylonego art. 585 kodeksu spółek handlowych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) oraz do prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (odpowiedź) w sprawie umieszczenia w domu dziecka trzech braci B.
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwrotu 35 milionów euro z unijnych funduszy rolnych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów w sprawie modyfikacji wzoru wskaźnika zadłużenia (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie Elektrowni Ostrołęka.
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie okoliczności wykonywania odwiertów na nieruchomościach należących do PPH Terra Sp. z o.o (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie likwidacji  zjazdu z drogi krajowej S8.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przetrzymywania w zakładzie karnym przez prawie dwa lata osoby, co do której tożsamości nastąpiła pomyłka.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie elektrowni wiatrowych i biogazowni (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie pomocy rolnikowi korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi (numer sprawy: DW-4530-182/i/07/RS/0) (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie nowych ustaleniach prokuratury dotyczących katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.(odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie prokuratora w stanie spoczynku (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. (odpowiedź)

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie odpowiedzi (znak pisma RR.pro-ak/0504/2012/(2364) z dnia 2 lipca 2012 r.) na oświadczenie złożone na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. dotyczącej działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie odszkodowań dla rolników poszkodowanych wskutek epidemii bakterii E. coli.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci Marcina O.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Grzegorza C.

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie znęcania się nad uczniami przez nauczycielkę jednej ze szkół z województwa mazowieckiego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie udzielenia pomocy korzystającemu z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi rolnikowi, któremu w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi powstaje niemożliwe do spłaty zadłużenie (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa .

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie utraty przez ministerstwo bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością toku postępowań sądowych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przedsiębiorców transportowych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wyrobów przemysłu piwowarskiego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Janusza P (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie fikcyjnych umów sprzedaży ziemi rolnej na podstawionych nabywców.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie wszczynania kontroli gospodarstw rolników, którzy protestują, zaniepokojeni spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań PROW 2007-2013, na które będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 roku (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o sytuacji ekonomicznej samorządów w Polsce (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4) w sprawie wpisów na stronach internetowych "Gazety Wyborczej", jakie pojawiły się w sobotę 29 grudnia 2012 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji finansowej PLL LOT (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego w sprawie likwidacji dwóch oddziałów szpitala w Tuszynie (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zakresu i skuteczności przewidzianej w kodeksie postępowania karnego instytucji dobrowolnego poddania się karze (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie postępowania upadłościowego dotyczącego firmy Ivett w Rawie Mazowieckiej.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wyroków wydawanych przez sądy (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Rejestru Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli sądów gdańskich (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie inspektorów transportu drogowego (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezydent miasta Łodzi w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania (SPP) o ulice otaczające kampusy Politechniki Łódzkiej (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji na temat tego, czy w świetle Konstytucji RP dopuszczalne jest odczytanie przed sądem aktu oskarżenia o czyn zakwalifikowany wyłącznie z art. 585 kodeksu spółek handlowych (bez żadnej innej kumulatywnej kwalifikacji), który to przepis został uchylony z dniem 13 lipca 2011 r.

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi Rawa Mazowiecka - Opoczno w rejonie skrzyżowania drogi S8 (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie działań podjętych przez przedstawicieli rządu RP w zakresie zwrotu wraku samolotu prezydenckiego przez stronę rosyjską (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uboju rytualnego w Polsce (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie działań policji (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego dotyczące śledztwa prokuratury wojskowej w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie budowy w powiatach południowej Wielkopolski kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie przepisów prawa, istniejących regulacji i zasad obowiązujących gospodarstwa rolne, jeśli chodzi o przechowywanie paliwa, pasz i dodatków paszowych, nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie informacji na temat działań PROW 2007-2013, w związku z którymi będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 r.

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kwestionowania przez organy skarbowe prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w transakcjach zakupu paliwa w sytuacji, gdy dostawca towaru nie dopełnił formalności lub naruszył przepisy podatkowe (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie korzystania z usług prawnych świadczonych na zlecenie dyrektorów izb skarbowych przez profesjonalne kancelarie prawnicze (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie działań policji (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie kierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie biegłych sądowych.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zbadania prawidłowości umorzenia postępowania w sprawie śmierci M D (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie zakupu nieruchomości przeznaczonej na siedzibę gdańskich sądów.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przyczyn przedłużających się postępowań i długotrwałego rozpoznawania ich spraw, kierowanych do resortu rolnictwa (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź), do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź2) w sprawie ugody między PGNiG a rosyjskim koncernem Gazprom.

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie symboli na korespondencji urzędowej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie PKN Orlen SA (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 21 sierpnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy trasy S8 (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie pana Piotra K.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do prezydent miasta stołecznego Warszawy (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź2) w sprawie pani Karoliny K.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyjaśnienia kwestii związanej z kwotą wolną od potrąceń komorniczych na podstawie przepisów kodeksu pracy w przypadku wypłaty w danym miesiącu więcej niż jednego świadczenia (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie odpowiedzi na oświadczenie dotyczące niewłaściwego zachowania się sędziego Sądu Rejonowego w Żywcu (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie reakcji wobec prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (odpowiedź) w sprawie odmowy wydania wizy pani Ninie Y.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie śmierci dwudziestosześcioletniego Marcina O.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie pani S.-Z.

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rynku ziemniaków jadalnych (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) w sprawie pani Niny Y.

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie skargi na działalność burmistrza Leśnej (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zmiany tłumaczenia nazwy NIK (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie prawa odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży nieruchomości rolnych (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie Warszawskiej Opery Kameralnej (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie pani Weroniki M.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do ministra finansów (odpowiedź), do minister rozwoju regionalnego (odpowiedź), do prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) oraz do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie małych aptek.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie wyceny gruntów zajmowanych pod budowę drogi ekspresowej S8.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie pana Jana S.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie postępowania administracyjnego wobec firmy "Justas" (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Płońsku, II Wydział Karny, w sprawie o sygn. II K 635/11.

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwrotu na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nakładania na realizatorów nowych działań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przy niezmieniającym się wskaźniku dotacji (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie utrzymania i remontów dróg wojewódzkich i krajowych oraz wykupu gruntów pod takie drogi, przebiegające przez tereny miejskie w powiatach grodzkich (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).