Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
717 Ustawa o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.
716 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
715 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
714 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
713 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
712 Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
711 Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich
710 Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
709 Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków
708 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty