Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
808 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
807 Ustawa o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane
806 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe
805 Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw
804 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
803 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
802 Ustawa o medycynie laboratoryjnej
801 Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
800 Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
799 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych