Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
343 Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
342 Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
341 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
340 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
339 Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
338 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
337 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
336 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym
335 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
334 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw