Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
541 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
538 Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej
537 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
536 Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
535 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
534 Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
533 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
532 Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
531 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
530 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw