Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
382 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
381 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
380 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych
378 Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
377 Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
376 Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.
375 Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
374 Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
373 Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
372 Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3