Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
(druk nr 194)
 194o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 194) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 194
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 193) 193o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 193) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 193
Opinia prawna na temat zgodności projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu z Konstytucją RP i  Regulaminem Senatu (druk senacki nr 26) oe-303.pdf

OE-303

Opinia prawna na temat zgodności projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu z Konstytucją RP i Regulaminem Senatu (druk senacki nr 26) Dr hab. Monika Florczak-Wątor do druku 26
Ustalenie ojcostwa po osiągnięciu 18 lat przez dziecko w sposób polubowny bez potrzeby wnoszenia pozwu oe-302.pdf

OE-302

Ustalenie ojcostwa po osiągnięciu 18 lat przez dziecko w sposób polubowny bez potrzeby wnoszenia pozwu dr Dariusz Erwin Kotłowski
Sytuacja polityczna i gospodarcza na Białorusi i perspektywy na przyszłość oe_301.pdf

OE-301

Sytuacja polityczna i gospodarcza na Białorusi i perspektywy na przyszłość Marek Budzisz
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 174) 174o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk nr 174) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 174
Opinia do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów (druk nr 172) 172o.pdf

Opinia do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów (druk nr 172) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 172
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. (druk nr 171) 171o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. (druk nr 171) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku 171
Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.
(druk nr 170)
 170o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. (druk nr 170) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 170
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk nr 169) 169o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk nr 169) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 169