Narzędzia:

Senat Rzeczypospolitej a instytucja petycji

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące zmiany prawa, spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63, przewiduje możliwość składania petycji, wniosków i skarg. Przepis ten stanowi, że każdy obywatel ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnąc umożliwić obywatelom korzystanie z prawa do petycji już 20 listopada 2008 r. zmienił swój regulamin dając podstawę do rozpatrywania petycji kierowanych do Senatu. Od 1 stycznia 2009 r. rozszerzono kompetencje senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności o zagadnienia dotyczące petycji. Ponadto do Regulaminu Senatu wprowadzony został nowy dział Xa „Rozpatrywanie petycji”, w którym określono tryb pracy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawach petycyjnych.

W Senacie VII i VIII kadencji z inicjatywy grupy senatorów prowadzone były prace nad przygotowaniem projektu ustawy o petycjach. Senacka inicjatywa ustawodawcza zaowocowała wniesieniem do Sejmu projektu ustawy o petycjach.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach została opublikowana 5 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1195), po rocznym vacatio legis 6 września 2015 r. weszła w życie i stała się prawem obowiązującym.