Narzędzia:

Zgodnie z art. 61 ust. 4 Konstytucji tryb udzielania informacji publicznej w odniesieniu do Senatu określa Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Senatu stanowi, iż uzyskiwanie informacji o działalności Senatu i jego organów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 t.j.) i jest realizowane poprzez wcześniejsze informowanie opinii publicznej o posiedzeniach Senatu i komisji senackich, dostęp do druków senackich, protokołów i sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Senatu, protokołów i zapisów stenograficznych z posiedzeń komisji senackich oraz innych dokumentów i informacji związanych z działalnością Senatu i jego organów, a także poprzez umożliwienie wstępu osobom zainteresowanym na posiedzenia Senatu i komisji senackich. Informacja publiczna dotycząca Senatu i jego organów oraz Kancelarii Senatu udostępniana jest poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji za pośrednictwem sieci teleinformatycznej na stronie internetowej www.senat.gov.pl. Informacje niezamieszczone w sieci teleinformatycznej udostępniane są na wniosek rozpatrywany w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu. Prosimy o zapoznanie się z zasobami strony internetowej w celu upewnienia się, czy informacja, o którą Państwo zamierzacie wystąpić, nie jest w nich zawarta.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać na adres:

Kancelaria Senatu
Centrum Informacyjne Senatu
00-902 Warszawa
ul. Wiejska 6/8
lub na adres poczty elektronicznej:

lub na numer faksu 22 694-91-18

Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana ustnie lub pisemnie bez pisemnego wniosku (tel. 22 694-95-12).

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji Szefa Kancelarii Senatu. Stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Szefa Kancelarii Senatu. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Szefa Kancelarii Senatu.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych:
a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
b) e-mail: iodo@senat.gov.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem odpowiedzi;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym organom i instytucjom;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).;
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania. Wnoszący informację publiczną ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu.;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.

Informacja dla osób chcących skorzystać z prawa wstępu na posiedzenie Senatu lub komisji senackiej

Prawo wstępu na posiedzenia Senatu oraz na posiedzenia komisji senackich mają osoby, które zgłoszą się do Centrum Informacyjnego Senatu co najmniej na 24 godziny przed planowanym wstępem (i nie później niż do godziny 15.30). Osoby zainteresowane obserwacją posiedzenia Senatu lub komisji senackich proszone są o podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL. Informacja w sprawie wstępu do budynków i na tereny będące w zarządzie Kancelarii Senatu

tel. 22 694-92-84
fax 22 694-92-65
 

Wstęp jest dozwolony po okazaniu jednorazowej karty wstępu wydanej przez Straż Marszałkowską (w Dziale Przepustek - budynek H) oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość posiadacza karty wstępu. Zasady wydawania i kontroli kart wstępu określa zarządzenie Marszałka Sejmu. Osoby uprawnione do wstępu na posiedzenie Senatu lub komisji senackiej zajmują miejsca odpowiednio w wydzielonej części sali posiedzeń Senatu, zwanej „lożą dla publiczności” lub miejsca wskazane przez pracowników Kancelarii Senatu obsługujących posiedzenie komisji. Jeśli liczba osób zainteresowanych wstępem na salę posiedzeń Senatu jest większa od liczby miejsc w loży dla publiczności – Kancelaria Senatu umożliwia obserwację transmisji obrad Senatu w innej sali.

Osoby korzystające z prawa wstępu na posiedzenie Senatu lub komisji senackich powinny zachować ciszę, powagę i dostosować się do poleceń Straży Marszałkowskiej oraz upoważnionego pracownika Kancelarii Senatu, dotyczących bezpieczeństwa i porządku. Podczas obserwacji obrad nie wolno korzystać z telefonów komórkowych. Marszałek Senatu może zarządzić opuszczenie loży dla publiczności przez osoby naruszające powyższe zasady. Analogiczne uprawnienie przysługuje przewodniczącemu komisji w trakcie jej obrad. Nadzór nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem porządku sprawuje Straż Marszałkowska.