Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
491 10.09.2021 r. Projekt uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem
490 10.09.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
489 10.09.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim
488 9.09.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.
487 13.08.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
487 A 8.09.2021 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
487 Z 9.09.2021 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
486 13.08.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
486 A 8.09.2021 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
486 B 9.09.2021 r. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu o ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw