Narzędzia:

Numer druku Data druku Treść druku Plik
183 12.08.2020 r. Wniosek Marszałka Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu
182 12.08.2020 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackiej
181 10.08.2020 r. Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
180 11.08.2020 r. Projekt uchwały w 40. rocznicę porozumień sierpniowych
179 11.08.2020 r. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi
178 4.08.2020 r. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej)
177 30.07.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
176 24.07.2020 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów
176 S 30.07.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów
175 22.07.2020 r. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018 – 2019