Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
236 21.10.2020 r. Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2019 rok
235 23.10.2020 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
234 16.10.2020 r. Informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Pana Andrzeja Malinowskiego Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego
233 14.10.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
232 12.10.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
231 6.10.2020 r. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 roku.
230 6.10.2020 r. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r.
229 6.10.2020 r. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
228 9.10.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
227 6.10.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy