Narzędzia:

Stan prawny na dzień 1 lipca 2020 r.

(teksty ujednolicone)

 

 

1. Konstytucja i ustawy

1.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

1.2. Ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Załącznik:

 Oświadczenie o stanie majątkowym do wypełniania odręcznego,
 Oświadczenie o stanie majątkowym do wypełniania komputerowego

1.3. Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

1.4. Ustawa z  7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

1.5. Ustawa z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

 

2. Uchwała Senatu

2.1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu

 

3. Rozporządzenia

3.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju

3.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku

3.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

3.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

4. Wspólne zarządzenia Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu

4.1. Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z 1 października 2001 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich

4.2. Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z 26 kwietnia 2016 r.  w sprawie określenia wysokości środków finansowych na pokrycie kosztów działalności klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych oraz ich biur

 

5. Zarządzenia Marszałka Senatu

5.1. Zarządzenie nr 6 Marszałka Senatu z 22 października 2001 r. w sprawie trybu obliczania oraz wypłacania nagród za wieloletnią pracę i odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu oraz trybu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich

5.2.   Zarządzenie Nr 7 Marszałka Senatu  z 22 października 2001 r. w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin

5.3. Zarządzenie nr 19 Marszałka Senatu z 5 września 2005 r. w sprawie trybu postępowania i warunków wydawania duplikatów legitymacji senatorskich

5.4. Zarządzenie nr 20 Marszałka Senatu z  15 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz trybu postępowania i warunków wydania jej duplikatu

5.5. Zarządzenie nr 11 Marszałka Senatu z  9 czerwca 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur klubów i kół senackich

5.5.a. Załącznik nr 1 – Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności klubu/koła senackiego oraz jego biura (rozliczenie roczne)

5.5.b. Załącznik nr 2 – Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności klubu/koła senackiego oraz jego biura (rozliczenie za okres kadencji)

5.6. Zarządzenie nr 8 Marszałka Senatu z 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich

5.7. Zarządzenie nr 15 Marszałka Senatu z 15 października 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej (X kadencja)

5.8. Zarządzenie nr 16 Marszałka Senatu z 7 listopada 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich
 

6. Zarządzenie Marszałka Sejmu

6. Zarzadzenie nr 1 Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu

                 6.1.a. Załącznik nr 5a - Wniosek o wydanie karty wstępu byłego posła / senatora

 

         7. Uchwały Prezydium Senatu

         7.1. Uchwała nr 49 Prezydium Senatu z 17 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania doradztwa na rzecz Senatu i jego organów

         7.2.  Uchwala nr 13 Prezydium Senatu z  1 lipca 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty diet parlamentarnych

7.3. Uchwała nr 14 Prezydium Senatu z 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty należności senatorów delegowanych przez Senat poza granice kraju

7.4. Uchwała nr 200 Prezydium Senatu z 5 lipca 2001 r. w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

7.4.a. Załącznik nr 1 - Oświadczenie

7.4.b. Załącznik nr 2 - Wniosek do marszałka Senatu o przyznanie zakwaterowania w Warszawie

7.5. Uchwała nr 356 Prezydium Senatu z 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu

7.6. Uchwała nr 357 Prezydium Senatu z 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu komisji

7.7. Uchwała nr 458 Prezydium Senatu z 4 listopada 2004 r. w sprawie doraźnej pomocy medycznej udzielanej w trakcie posiedzenia Senatu

7.8. Uchwała nr 186 Prezydium Senatu z 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu

7.9. Uchwała nr 918 Prezydium Senatu w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia oraz odprawy parlamentarnej

7.9.a. Załącznik nr 1 - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow do otrzymania uposażenia senatorskiego

7.9.b. Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie uposażenia senatorskiego (art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora)

7.10. Uchwała nr 4 Prezydium Senatu z 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej

7.11. Uchwała nr 11 Prezydium Senatu z 14 grudnia 2016 r. w sprawie obsługi senatora niezrzeszonego w Senacie

           7.11.a. Załącznik – Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi działalności senatora niezrzeszonego w Senacie

7.12. Uchwała nr 16 Prezydium Senatu z 27 lipca 2017 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania posiedzeń wyjazdowych i wyjazdów studyjnych komisji senackich

7.13. Uchwała nr 39 Prezydium Senatu z 21 marca 2019 r.  w sprawie warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania zespołów senackich i zespołów parlamentarnych, których przewodniczącym jest senator

 

8.  Zarządzenia Szefa Kancelarii Senatu

8.1. Zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Senatu z 20 listopada 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów z ekspertami oraz z członkami Zespołów Doradców oraz szczegółowych postanowień tych umów

8.2. Zarządzenie nr 4 Szefa Kancelarii Senatu z 20 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad zakwaterowania senatorów oraz zwrotu przez Kancelarię Senatu kosztów poniesionych z tego tytułu przez senatorów

8.3. Zarządzenie nr 96 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Kancelarii Senatu instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz intsrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Senatu

                  8.3.1. Załącznik nr 1 do zarządzenia - Instrukcja kancelaryjna

                      8.3.1.a. Załącznik nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej - Struktura metadanych

                      8.3.1.b. Załącznik nr 2 do Instrukcji kancelaryjnej - Minimalne wymagania techniczne dla odzworowań cyfrowych

                      8.3.1.c. Załącznik nr 3 do Instrukcji kancelaryjnej - Spis spraw

                      8.3.1.d. Załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej - Spis zdawczo-odbiorczy akt

                      8.3.1.e. Załącznik nr 5 do Instrukcji kancelaryjnej - Spis zdawczy-odbiorczy dokumentacji specjalnej

                      8.3.1.f. Załącznik nr 6 do Instrukcji kancelaryjnej - Protokół przekazania dokumentacji spraw niezakończonych

                  8.3.2. Załącznik nr 2 do zarządzenia - Jednolity rzeczowy wykaz akt

                  8.3.3. Załącznik nr 3 do zarządzenia - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Senatu

                      8.3.3.a. Załącznik nr 1 do Instrukcji archiwalnej - Warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum

                      8.3.3.b.Załącznik nr 2 do Instrukcji archiwalnej - Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych

                      8.3.3.c. Załącznik nr 3 do Instrukcji archiwalnej - Wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum do celów służbowych

                      8.3.3.d. Załącznik nr 4 do Instrukcji archiwalnej - Wniosek o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

                      8.3.3.e. Załącznik nr 5 do Instrukcji archiwalnej - Spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu

8.4. Zarządzenie nr 97 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego postępowania z dokumentacją w Kancelarii Senatu

                  8.4.1. Załacznik do zarządzenia - Procedura postępowania z dokumentacją w Kancelarii Senatu

                      8.4.1.a. Załącznik nr 1 do Procedury - Wykaz klas JRWA stanowiących wyjątki od podstawowego  sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw

                      8.4.1.b. Załącznik nr 2 do Procedury - Przesyłki, których nie przekazuje się do składu chronologicznego bezpośrednio po zarejestrowaniu w RPW

                      8.4.1.c. Załącznik nr 3 do Procedury - Wykaz przesyłek wpływających niepodlegających otwarciu w Kancelarii Ogólnej

                      8.4.1.d. Załącznik nr 4 do Prcedury - Wykaz przesyłek wpływających w postaci papierowej niepodlegających odwzorowaniu cyfrowemu ze względu na treść

                      8.4.1.e. Załącznik nr 5 do Procedury - Sposób zarządzania składem informatycznym nośników danych

                      8.4.1.f. Załącznik nr 6 do Procedury - Rodzaje przesyłek adresowanych do Senatu, Marszałka Senatu, Kancelarii Senatu lub Szefa Kancelarii Senatu, które kieruje się bezpośrednio do określonej komórki organizacyjnej z pomienięciem  odpowiednio sekretariatu Marszałka Senatu lub Szefa Kancelarii Senatu

                      8.4.1.g. Załącznik nr 7 do Procedury - Sposób zarządzania składem chronologicznym

                      8.4.1.h. Załącznik nr 8 do Procedury - Wykaz klas z JRWA, w których klasyfikowana jest dokumentacja nietworząca akt spraw

                      8.4.1.i. Załącznik nr 9 do Procedury - Wykaz klas z JRWA, w których rejestruje się sprawy na podstawie pisma otrzymanego z innej komórki  organiazacyjnej Kancelarii Senatu, stanowiącego element akt sprawy prowadzonej w tej komórce

8.5. Zarządzenie nr 4 Szefa Kancelarii Senatu z 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

        8.6. Zarządzenie nr 57 Szefa Kancelarii Senatu z 13 października 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji pracownika biura senatorskiego i społecznego współpracownika senatora 

             8.6.a. Załącznik nr 1 – Wzór legitymacji pracownika biura senatorskiego 

             8.6.b. Załącznik nr 2 – Wzór legitymacji społecznego współpracownika senatora 

             8.6.c. Załącznik nr 3 – Wniosek o wystawienie legitymacji pracownika biura senatorskiego 

             8.6.d. Załącznik nr 4 – Wniosek o wystawienie legitymacji społecznego współpracownika senatora 

8.7. Zarządzenie nr 78 Szefa Kancelarii Senatu w sprawie zasad gospodarowania materiałami przeznaczonymi na cele popularyzacyjne, edukacyjne i reprezentacyjne, rozpowszechniania publikacji wydawanych przez Kancelarię Senatu  oraz dokonywania niektórych wydatków reprezentacyjnych