Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Warunki wykonywania mandatu senatorskiego

Stan prawny na dzień 28 stycznia 2020 r.

(teksty ujednolicone)

 

 

1. Konstytucja i ustawy

1.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

1.2. Ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Załącznik:

 Oświadczenie o stanie majątkowym do wypełniania odręcznego,
 Oświadczenie o stanie majątkowym do wypełniania komputerowego

1.3. Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

1.4. Ustawa z  7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

1.5. Ustawa z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

 

2. Uchwała Senatu

2.1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu

 

3. Rozporządzenia

3.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju

3.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku

3.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

3.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

4. Wspólne zarządzenia Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu

4.1. Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z 1 października 2001 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich

4.2. Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z 26 kwietnia 2016 r.  w sprawie określenia wysokości środków finansowych na pokrycie kosztów działalności klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych oraz ich biur

 

5. Zarządzenia Marszałka Senatu

5.1. Zarządzenie nr 6 Marszałka Senatu z 22 października 2001 r. w sprawie trybu obliczania oraz wypłacania nagród za wieloletnią pracę i odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu oraz trybu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich

5.2.   Zarządzenie Nr 7 Marszałka Senatu  z 22 października 2001 r. w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin

5.3. Zarządzenie nr 19 Marszałka Senatu z 5 września 2005 r. w sprawie trybu postępowania i warunków wydawania duplikatów legitymacji senatorskich

5.4. Zarządzenie nr 20 Marszałka Senatu z  15 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz trybu postępowania i warunków wydania jej duplikatu

5.5. Zarządzenie Nr 10 Marszałka Senatu z 9 czerwca 2011 r. w sprawie okreslenia warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich

Uwaga: zarządzenie Nr 10 z 9 czerwca 2011 r. zostało uchylone zarządzeniem nr 16 z 7 listopada 2019 r. z tym zastrzeżeniem, że zarządzenie nr 10 ma nadal zastosowanie do rozliczeń i sprawozdawczości, związanych z zakończeniem IX kadencji Senatu. 

 

5.6. Zarządzenie nr 11 Marszałka Senatu z  9 czerwca 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur klubów i kół senackich

5.6.a. Załącznik nr 1 – Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności klubu/koła senackiego oraz jego biura (rozliczenie roczne)

5.6.b. Załącznik nr 2 – Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności klubu/koła senackiego oraz jego biura (rozliczenie za okres kadencji)

        5.7. Zarządzenie nr 6 Marszałka Senatu z 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej

                Załącznik – Wzór legitymacji senatorskiej

              Uwaga: zarządzenie określa wzór legitymacji  dla IX kadencji;

              wzór legitymacji dla senatorów X kadencji jest w załączniku do zarządzenia nr 15 z 15.10.2019 r.

 

5.8. Zarządzenie nr 8 Marszałka Senatu z 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich

5.9. Zarządzenie nr 15 Marszałka Senatu z 15 października 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej (X kadencja)

5.10. Zarządzenie nr 16 Marszałka Senatu z 7 listopada 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich

        Uwaga: zarządzenie nr 16 Marszałka Senatu wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia X kadencji Senatu,

        ale do rozliczeń i sprawozdawczości  związanych z zakończeniem IX kadencji Senatu  nadal ma zastosowanie

        zarządzenie nr 10 Marszałka Senatu z 9 czerwca 2011 r.  w sprawie warunków techniczno-organizacyjnych

        tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich

 

Uwaga - adres mailowy służy do zgłaszania Kancelarii pytań dotyczących rozliczania ryczałtu na funkcjonowanie biur senatorskich.

 

 

6. Zarządzenie Marszałka Sejmu

6. Zarzadzenie nr 1 Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu

                 6.1.a. Załącznik nr 5a – Wniosek o wydanie karty wstępu byłego posła / senatora

 

         7. Uchwały Prezydium Senatu

         7.1. Uchwała nr 49 Prezydium Senatu z 17 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania doradztwa na rzecz Senatu i jego organów

         7.2.  Uchwala nr 13 Prezydium Senatu z  1 lipca 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty diet parlamentarnych

7.3. Uchwała nr 14 Prezydium Senatu z 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty należności senatorów delegowanych przez senat poza granice kraju

7.4. Uchwała nr 200 Prezydium Senatu z 5 lipca 2001 r. w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

7.4.a. Załącznik nr 1 – Oświadczenie

7.4.b. Załącznik nr 2 – Wniosek do marszałka Senatu o przyznanie zakwaterowania w Warszawie

7.5. Uchwała nr 356 Prezydium Senatu z 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu

7.6. Uchwała nr 357 Prezydium Senatu z 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu komisji

7.7. Uchwała nr 458 Prezydium Senatu z 4 listopada 2004 r. w sprawie doraźnej pomocy medycznej udzielanej w trakcie posiedzenia Senatu

7.8. Uchwała nr 186 Prezydium Senatu z 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu

7.9. Uchwała nr 918 Prezydium Senatu w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia oraz odprawy parlamentarnej

7.9.a. Załącznik nr 1 - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow do otrzymania uposażenia senatorskiego

7.9.b. Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie uposażenia senatorskiego (art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora)

7.10. Uchwała nr 1 Prezydium Senatu z 18 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej

7.11. Uchwała nr 11 Prezydium Senatu z 14 grudnia 2016 r. w sprawie obsługi senatora niezrzeszonego w Senacie

           7.11.a. Załącznik – Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi działalności senatora niezrzeszonego w Senacie

7.12. Uchwała nr 16 Prezydium Senatu z 27 lipca 2017 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania posiedzeń wyjazdowych i wyjazdów studyjnych komisji senackich

7.13. Uchwała nr 39 Prezydium Senatu z 21 marca 2019 r.  w sprawie warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania zespołów senackich i zespołów parlamentarnych, których przewodniczącym jest senator

 

8.  Zarządzenia Szefa Kancelarii Senatu

8.1. Zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Senatu z 20 listopada 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów z ekspertami oraz z członkami Zespołów Doradców oraz szczegółowych postanowień tych umów

8.2. Zarządzenie nr 4 Szefa Kancelarii Senatu z 20 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad zakwaterowania senatorów oraz zwrotu przez Kancelarię Senatu kosztów poniesionych z tego tytułu przez senatorów

8.3. Zarządzenie nr 24 Szefa Kancelarii Senatu z 18 marca 2003 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej Kancelarii Senatu

8.3.a. Załączniki nr 1, 1a, 1b, 1c, 1f – Instrukcja kancelaryjna

8.3.b. Załączniki nr 2, 2a - 2d – Instrukcja archiwalna

8.4. Zarządzenie nr 4 Szefa Kancelarii Senatu z 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

8.5. Zarządzenie nr 94 Szefa Kancelarii Senatu z 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad dokonywania rozliczeń środków finansowych oraz prowadzenia ewidencji wydatków biura senatorskiego i składników majątku trwałego

8.5.a. Załącznik – Formularz – Zestawienie dowodów księgowych

8.5.b. Załącznik – Formularz – Zestawienie kosztów wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń

8.5.c. Załącznik – Formularz – Oświadczenie o przejazdach senatora

8.5.d. Załącznik – Formularz – Zestawienie zakupionych rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych

        8.6. Zarządzenie nr 57 Szefa Kancelarii Senatu z 13 października 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji pracownika biura senatorskiego i społecznego współpracownika senatora 

             8.6.a. Załącznik nr 1 – Wzór legitymacji pracownika biura senatorskiego 

             8.6.b. Załącznik nr 2 – Wzór legitymacji społecznego współpracownika senatora 

             8.6.c. Załącznik nr 3 – Wniosek o wystawienie legitymacji pracownika biura senatorskiego 

             8.6.d. Załącznik nr 4 – Wniosek o wystawienie legitymacji społecznego współpracownika senatora 

8.7. Zarządzenie nr 78 Szefa Kancelarii Senatu w sprawie zasad gospodarowania materiałami przeznaczonymi na cele popularyzacyjne, edukacyjne i reprezentacyjne, rozpowszechniania publikacji wydawanych przez Kancelarię Senatu  oraz dokonywania niektórych wydatków reprezentacyjnych

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito