Narzędzia:

I.  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej na stronach  internetowych www.senat.gov.pl oraz www.senat.edu.pl jest bezpłatne, ale wymaga:

- poinformowania o źródle jej pozyskania oraz o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

- w przypadku informacji mającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli dane te zostały podane; o ewentualnych innych ograniczeniach dostępności tego rodzaju informacji w celu ponownego wykorzystywania, związanych z ochroną praw własności intelektualnej, informuje się w miejscu ich udostępnienia na stronie internetowej. 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.senat.gov.pl (także na senackich fb i tt) materiały (zdjęcia) sygnowane skrótem ,,PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP będącym bazą danych, której producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronioną przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Kancelarię Senatu na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników w portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione."

W sprawie użycia symboli graficznych Senatu RP prosimy o kontakt:

II. Informacja o czynnikach branych pod uwagę przy ustalaniu opłat w przypadku nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Kancelaria Senatu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie brane są pod uwagę koszty przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie, w szczególności:

- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

- koszty elektronicznych nośników danych;

- koszty pracy dodatkowej;

- koszty przekazania informacji (np. koszty przesyłki).

III. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Organem właściwym do wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywania informacji sektora publicznego jest Szef Kancelarii Senatu. Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Szefa Kancelarii Senatu. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Szefa Kancelarii Senatu

IV. Prawo do sprzeciwu

Szef Kancelarii Senatu, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może złożyć wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Szef Kancelarii Senatu rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Szefa Kancelarii Senatu. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Szefa Kancelarii Senatu.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych:
a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
b) e-mail: iodo@senat.gov.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, w celu realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem odpowiedzi;
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym organom i instytucjom według właściwości;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania. Wnoszący wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.