Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

I.  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej na stronach  internetowych www.senat.gov.pl oraz www.senat.edu.pl jest bezpłatne, ale wymaga:

- poinformowania o źródle jej pozyskania oraz o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

- w przypadku informacji mającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli dane te zostały podane; o ewentualnych innych ograniczeniach dostępności tego rodzaju informacji w celu ponownego wykorzystywania, związanych z ochroną praw własności intelektualnej, informuje się w miejscu ich udostępnienia na stronie internetowej. 

II. Informacja o czynnikach branych pod uwagę przy ustalaniu opłat w przypadku nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Kancelaria Senatu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie brane są pod uwagę koszty przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie, w szczególności:

- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

- koszty elektronicznych nośników danych;

- koszty pracy dodatkowej;

- koszty przekazania informacji (np. koszty przesyłki).

III. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Organem właściwym do wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywania informacji sektora publicznego jest Szef Kancelarii Senatu. Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Szefa Kancelarii Senatu. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Szefa Kancelarii Senatu

IV. Prawo do sprzeciwu

Szef Kancelarii Senatu, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może złożyć wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Szef Kancelarii Senatu rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Szefa Kancelarii Senatu. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Szefa Kancelarii Senatu.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych:
a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
b) e-mail: iodo@senat.gov.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, w celu realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem odpowiedzi;
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym organom i instytucjom według właściwości;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania. Wnoszący wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito