Narzędzia:

Posiedzenie: 24. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


12, 13 i 27 maja 2021 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


6
Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

7
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


8
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


9
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


10
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3, 4


11
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


12
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


13
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o odrzucenie ustawy


14
Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


15
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


16
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka


17
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


18
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


19
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


20
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


21
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


22
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


23
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


24
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


25
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-23


26
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


27
Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


28
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


29
Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


30
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 4, 13


31
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 8


32
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 10


33
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 11


34
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 12


35
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 18, 20


36
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 19


37
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 22


38
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 25


39
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 26-28


40
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 29, 30


41
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


42
Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


43
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


44
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-44


45
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


46
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


47
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


48
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


49
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


50
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


51
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


52
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


53
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


54
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


55
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


56
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


57
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


58
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


59
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


60
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


61
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


62
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13,15


63
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


64
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16


65
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


66
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19


67
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20, 24


68
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


69
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22


70
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23


71
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25


72
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26


73
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


74
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka


75
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


76
Drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Wniosek o przyjęcie projektu


77
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Wniosek o przyjęcie projektu


78
Drugie czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 5
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 4, 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 18, 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 26-28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Poprawka 29, 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-44

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13,15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20, 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania