Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Dnia 13-05-2021 godz. 20:44:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0