Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:38:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1