Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 13-05-2021 godz. 21:15:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1