Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-05-2021 godz. 20:39:14

Poprawka 1, 3, 4

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2