Narzędzia:

24. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1. posiedzenia sala 217, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 3

zapis video 3. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 3. dnia posiedzenia sala 217, cz. 1

zapis video 3. dnia transmisji, cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2

zapis video 3. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 3. dnia posiedzenia sala 217, cz. 3

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Senat w dniu 12 maja 2021 r. podjął uchwałę w 100-lecie III Powstania Śląskiego
Druki senackie: 389
Uchwała: 389uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego.
druk senacki nr 389

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Wojciech Piecha.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

Senat w dniu 12 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
Druki senackie: 379379 S
Uchwała: 02-nszz_rolnikow.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".
druki senackie nr 379, 379 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Zdzisław Pupa.

Marszałek Senatu w dniu 20 kwietnia 2021 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 379 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 1072do druku 1072do druku 10721077
Druki senackie: 375375 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 375uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1072, do druku 1072, 1077
druki senackie nr 375, 375 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa m.in.: zawiera przepisy dotyczące ostatecznego terminu na zgłoszenie zmian do wniosku o przyznanie płatności, przypadającego na dzień 31 maja roku, w którym wniosek został złożony oraz wprowadza przepisy umożliwiające przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rolnikom złożenie wniosków w ustawowym terminie.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 28 kwietnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 375 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bogucki.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 1062do druku 1062do druku 106210751075 A
Druki senackie: 371371 A371 B371 C371 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 371uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1062, do druku 1062, 1075, 1075-A
druki senackie nr 371, 371 A, 371 B, 371 C

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa zwiększa wyokość rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w celu umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego organizacji dodatkowych zajęć wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Ponadto ustawa dopuszcza przeprowadzanie szczepień na COVID-19  w aptekach oraz reguluje prawa emerytalne pracowników górniczych oddelegowanych do prac przy zwalczaniu epidemii.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie w tej sprawie odbyło się 5 maja 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 371 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 371 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.


Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy  (druk nr 371 C).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Gromek.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Senat w dniu 13 maja 2021 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 1033do druku 1033do druku 10331082
Druki senackie: 378378 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 378uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
druki sejmowe nr 1033, do druku 1033, 1082, 1082-A
druki senackie nr 378, 378 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu zapewnienie lepszej efektywności w realizacji programów kierowanych do rodzin z dziećmi poprzez ułatwienie w ubieganiu się o świadczenia w drodze elektronicznej w szerszym zakresie niż obecnie.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 5 maja 2021 r.
Komisja nie poparła żadnego z przedstawionych wniosków (druk nr 378 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Senat w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek
Druki sejmowe: 970do druku 970do druku 97010571057 A
Druki senackie: 372372 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 372uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
druki sejmowe nr 970, do druku 970, 1057, 1057-A
druki senackie nr 372, 372 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu zwiększenie udogodnień dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny poprzez wprowadzenie Elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie wyświetlana w aplikacji mObywatel. Aplikacja ta umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie, bez potrzeby składania dodatkowego wniosku. Ponadto w ustawie doprecyzowano ogólne wymagania dla personelu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 5 maja 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 372 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1009do druku 10091069
Druki senackie: 367367 A367 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczyopinia
Uchwała: 367uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1009, do druku 1009, 1069
druki senackie nr 367, 367 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia UE w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych i dokumentów pobytowych. Ustawa wprowadza w dowodach osobistych m.in. obowiązek zamieszczania odcisków palców, a w warstwie graficznej dowodu–podpisu posiadacza dokumentu. Zmiany te maja na celu ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz popełniania przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 15 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  15 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 367 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 1008do druku 100810611061 A
Druki senackie: 369369 A369 B369 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 369uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1008, do druku 1008, 1061, 1061-A
druki senackie nr 369, 369 A, 369 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w latach 2021-2030. Dzięki wprowadzanym w ustawie zmianom, Polska będzie mogła skorzystać z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, którego środki przeznaczone są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Środowiska,
─  Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 28 kwietnia 2021 r.  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek  (druk nr 369 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 369 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jolanta Hibner.


9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy
Druki sejmowe: 808do druku 808do druku 808do druku 808do druku 80886510251025 A
Druki senackie: 368368 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 368uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 808, do druku 808,  865, 1025, 1025-A
druki senackie nr 368, 368 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów prawa krajowego do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym. Dzięki wprowadzeniu systemu m.in. gospodarstwa domowe będą rozliczane za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, a nie według prognoz. Odczyt będzie się odbywał bez konieczności fizycznej obecności inkasenta.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  20 kwietnia  2021 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 7 maja 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzeniepoprawek (23)  (druk nr 368 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 maja 2021 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 1073do druku 107310801080 A
Druki senackie: 377377 A377 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 377uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1073, do druku 1073, 1080, 1080-A
druki senackie nr 377, 377  A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem ustawy jest zwiększenie przepustowości i ograniczenie zatorów na państwowych autostradach płatnych poprzez zmianę sposobu poboru opłaty za przejazd. Kierowcy korzystający z płatnych autostrad będą mieli dwie możliwości zapłacenia za przejazd: 1) zakup w kioskach, na stacjach benzynowych elektronicznego biletu autostradowego oraz 2) na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS za pomocą stosownych urządzeń lub bezpłatnej aplikacji mobilnej.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  16 maja 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu  20 kwietnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 maja 2021 r.
Komisja nie poparła żadnego z przedstawionych wniosków (druk nr 377 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski