Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali w sprawie interpretacji §13 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 września 2015 r. (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pytania czy specjalista chirurgii ogólnej może operować dzieci (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie energetyki (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie nieprawidłowości w realizacji budżetu w części 29 oraz wykonaniu planów finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pani Marzeny Z. (odpowiedź)

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie obrony terytorium kraju (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie inwestycji związanych z Euroazjatyckim Korytarzem Transportu Ropy Naftowej Odessa – Brody – Płock (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Ewy i Jacka K. (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie nowego dowodu osobistego (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie elastycznej linii kredytowej (FCL) (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie gdańskiej radnej Anny Kołakowskiej oraz Jolanty Kwiatkowskiej-Reichel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Gdańsku (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie państwa Rafała i Katarzyny W. (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pogarszającej się jakości fragmentów dawnych dróg krajowych, których utrzymanie przejęły gminy (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie apeli przedstawicieli XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kwalifikacji obszarów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 349) w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” w powiecie sokołowskim (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leczenia octanem uliprystalu (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska ministerstwa dotyczącego zamiaru zniesienia embarga przez Rosję na produkty rolne z Grecji, Cypru i Węgier (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie art. 1 pkt 33 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie wyroku na Mariusza Kamińskiego.

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kontroli dokonywanych przez podległe ministerstwu urzędy i izby skarbowe (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie korupcji w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przypadków śmierci młodych ludzi po interwencji  funkcjonariuszy Policji.

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie incydentów do jakich doszło w trakcie wieców wyborczych Bronisława Komorowskiego.

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie adopcji zagranicznej dziecka.

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezydent m. st. Warszawy w sprawie nakazu zdjęcia zawieszonego na pewien czas na frontonie kościoła Najświętszego Zbawiciela baneru informującego o rozpoczęciu katechezy dla dorosłych i młodzieży (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie treści składanych przez mieszkańców deklaracji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie interpretacji art. 49 ust. 2 i ust. 2a Regulaminu Senatu (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie anulowania w 2014 r. Programu Doposażania Zakładów Radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie problemu około siedmiuset kobiet, rocznik 1953, które na skutek wadliwego wprowadzenia w życie nowelizacji art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych otrzymały niższe świadczenia emerytalne (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyborów samorządowych (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do wojewody mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie sytuacji DPS w Młodzieszynie.

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydent m.st. Warszawy w sprawie instalacji zatytułowanej „Tęcza” (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do wójta gminy Korytnica (odpowiedź), do starosty węgrowskiego (odpowiedź), do ministra środowiska (odpowiedź, odpowiedź 2)), do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) oraz do prezes Rady Ministrów (odpowiedź) dotyczące  zajęcia stanowiska w sprawie budowy turbin wiatrowych na terenie gminy Korytnica, w szczególności w kwestiach związanych z udziałem Stowarzyszenia Stop Wiatrakom w Gminie Korytnica w postępowaniach administracyjnych toczących się w przedmiotowej sprawie.

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 59. Posiedzenia Senatu (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie odpowiedzi na oświadczenie złożone w trakcie 59. Posiedzenia Senatu (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź), do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (odpowiedź), do głównego inspektora pracy (odpowiedź), do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (odpowiedź), do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (odpowiedź), do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (odpowiedź oraz do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (odpowiedź) w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na oświadczenie złożone w trakcie 59. Posiedzenia Senatu.

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych (odpowiedź), do komendanta głównego Policji (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uznawania związku choroby funkcjonariuszy Policji przebywających na zwolnieniach lekarskich z pełnioną przez nich służbą.

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź). 

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wywiadu dla portalu mPolska24.pl (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie udzielenia informacji i przedstawienia interpretacji w zakresie sposobu naliczania wszelkich form opodatkowania ferm wiatrowych (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie zamiaru przeprowadzenia przez Telewizję Polską kampanii promującej homozwiązki (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole” (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zasad i trybu uruchomienia i wypłacania rekompensat dla producentów rolnych w związku z rosyjskim embargiem (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie złamania Regulaminu Senatu podczas wspólnego posiedzenia komisji 3 lipca 2014 r. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stosowania regałów aluminiowych w uprawach pieczarek (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej zagospodarowania odpadów (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stosowania regałów aluminiowych w uprawach pieczarek (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu RP w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KS (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta w sprawie zatrudnienia i średniego wynagrodzenia w KP (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych konsekwencji pobierania przez wspólników handlowych spółek osobowych, tj. spółek jawnych i spółek komandytowych, zaliczek na poczet przypadającego na wspólnika udziału w zysku spółki (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie pana Grzegorza W. (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie umowy stowarzyszeniowej zawartej między Unią Europejską i Ukrainą.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie producentów owoców miękkich (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (odpowiedź) w sprawie rolników, plantatorów ogórków, którzy wskutek błędnej informacji rządu zostali pozbawieni możliwości ubiegania się o odszkodowania za straty spowodowane epidemią E. coli w 2010 r.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie działań organów skarbowych w stosunku do Fundacji „Lux Veritatis” (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie cen żywca wołowego.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź) w sprawie oddziałów pediatrycznych w szpitalach powiatowych .

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie treści rozmów podsłuchanych w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podsłuchów w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie treści rozmów ministrów, jakie odbywały się w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie pociągu Pendolino (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie opóźnienia prac nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mieszkańców nieistniejącej miejscowości Gumienice-Straszniów (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie pani Jolanty O.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu (odpowiedź) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie Grzegorza W.

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planów zmian w systemie dofinansowań (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie uroczystości 25-lecia wyborów 4 czerwca (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie pana Witold L.

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Senatu w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Sejmu w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie utrzymania w budżecie na 2014 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie reaktywacji byłych obiektów wojskowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezydenta Ciechanowa w sprawie modernizacji magistrali kolejowej E65 Warszawa – Gdynia (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego planów pozwalających na działalność Sądu Najwyższego w warunkach wyjątkowych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie planów pozwalających na działalność Trybunału Konstytucyjnego w warunkach wyjątkowych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wystąpienia do szpitali o przekazanie informacji na temat liczby przypadków, w których w 2013 r. lekarze powoływali się na klauzulę sumienia w odniesieniu do kobiet w ciąży w sytuacji dotyczącej odmowy wykonania zabiegu przerwania ciąży i odmowy skierowania na badania prenatalne (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planów dotyczących warunków i sposobu wykorzystania podmiotów leczniczych podczas działań wojennych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie planów ewakuacji placówek szkolnych na wypadek działań wojennych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wytycznych dotyczących powołania wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie oddziałów Obrony Cywilnej (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie planów umożliwiających obrady Senatu w chwili zagrożenia działaniami wojennymi (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu w sprawie planów umożliwiających kontynuowanie obrad Sejmu w chwili zagrożenia działaniami wojennymi.

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Mazowsza na lata 2013–2036 (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany czasu zimowego na letni (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania sprawy zasiłków dla rodziców nowonarodzonych dzieci (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie odmowy dofinansowania projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939–1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nieprawidłowości w realizacji programu opieki nad zwierzętami w zakresie walki z nadpopulacją kotów i psów i zapewnienia im opieki (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw rozwiązującej problem bezpłatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie Łukasza B.
 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnegow sprawie księdza Mirosława Bużana (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie Diany M. .
 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie projektu PROW na lata 2014–2020 (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie wypowiedzi dziennikarza TVP Tomasza Lisa (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opieki geriatrycznej (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie osób skazanych za czyny o charakterze pedofilskim (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zezwolenia na bezcłowy import kukurydzy z Ukrainy (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie śledztwa prokuratury rosyjskiej dotyczącego katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie handlu tak zwanymi dopalaczami (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy mieszkań socjalnych (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie informacji o liczbie skazanych za pedofilię (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie emisji Telewizji Trwam na naziemnej platformie cyfrowej MUX-1.

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zamiaru likwidacji VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z siedzibą w Sokołowie Podlaskim (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie członków Rawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie postanowienia wydanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie pana Ryszarda N. (odpowiedź)

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pani Marianny R. (odpowiedź)

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź) w sprawie odpowiedzi Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi na oświadczenie senatorskie z 6 czerwca 2013 r.

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie liczby skazanych za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie systemu wspomagania dowodzenia w ratownictwie medycznym (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie Stanisława K. (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawieniekorzystnych zmian w projekcie rozporządzenia regulującego zaopatrywanie niepełnosprawnych i przewlekle chorych w środki pomocnicze (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zasad odliczania wydatków na opłacanie przewodnika (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie problemów w funkcjonowaniu szpitali na północnym Mazowszu (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Spraw Zagranicznych (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji, jakie cięcia budżetowe będą dotyczyć Ministerstwa Zdrowia (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie punktów krwiodawstwa (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pociągów EIC Premium (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie zarządu spółki Polska Agencja Prasowa SA (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie zabezpieczenia danych osobowych konsumentów energii elektrycznej (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie mafii paliwowej.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie planowanego obniżenia limitu pomocy publicznej przez zmianę rozporządzenia Unii Europejskiej nr 800 z 2008 r.

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie przepisów pozwalających spółdzielni socjalnej prowadzenie szkoły niepublicznej (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie modernizacja odcinka drogi E7, przebiegającego przez teren gminy Załuski (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie nowego rozkładu jazdy PKP InterCity (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie sytuacji w telewizji publicznej.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 276/10 dotyczącego znanej dziennikarki TVP, pani redaktor Elżbiety Jaworowicz.
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji o ocenie funkcjonowania Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakresie działań merytorycznych, a także bilansu finansowego instytucji (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministróww sprawie informacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie poszerzenia wiedzy na temat doniesień o lokalizacji w Ciechanowie w 1945 r. obozu NKWD (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odnawialnych źródłach energii (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Jana K.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie tragicznego wypadku przy pracy, jakiemu uległ w Białej Podlaskiej Hubert P.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie odbywającego karę pozbawienia wolności Łukasza Z. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie procesu przeciwko Maciejowi T. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie wyroku jaki zapadł 26 lutego 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sektora energetycznego (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Jana P. (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wpływów ze składki zdrowotnej do Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia podwyższonej stawki podatku VAT od niektórych urządzeń i produktów medycznych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakupu leków przez szpitale (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zmian przepisów w ustawie o ochronie przyrody (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie odebrania dziecka przez sąd rodzicom (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie samorządowych kolegiów odwoławczych (odpowiedź, odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków przewidzianych na wspólną politykę rolną (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe wobec członków Stowarzyszenia Transportowców Ziemi Łódzkiej (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pozwu ministra transportu przeciwko jednemu z tygodników (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie mafii paliwowej (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Polimex-Mostostal SA w Siedlcach (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązania problemu udzielania ulg na przejazdy dla osób niepełnosprawnych przez prywatne firmy transportowe (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie wprowadzenia jednolitych przepisów prawnych dotyczących budowy farm wiatrowych.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego(odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uszkodzenia rzeźby w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 r.

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź), do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (odpowiedź), do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi (odpowiedź), do starosty rawskiego (odpowiedź) oraz do starosty tomaszowskiego (odpowiedź) w sprawie upadłości firmy Ivett.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania e-sądu (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji (odpowiedź, odpowiedź 2), głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3), wojewody łódzkiego (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz starosty rawskiego (odpowiedź) w sprawie pana Stanisława S.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie polityki energetycznej państwa (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego państwa (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie złożenia przez czeskiego prywatnego przewoźnika kolejowego Leo Express wniosku do PKP PLK o przydział trasy na nowy rozkład jazdy (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki rodzinnej (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR Wrocław wobec grupy młodych rolników reprezentowanych przez pana Jakuba Maya (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatników będących przedsiębiorcami transportowymi, którym organy administracji skarbowej zakwestionowały odliczenie podatku VAT przy zakupie paliwa (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie informacji, czy w resorcie finansów są prowadzone prace lub jest ewentualnie rozważane wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania rolnictwa (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie art. 261b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie tzw. inteligentnych liczników prądu (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie działalności specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie przetrzymywania w zakładzie karnym przez prawie dwa lata osoby, co do której tożsamości nastąpiła pomyłka.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie ubezpieczenia firm prowadzących usługi turystyczne (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie nowych ustaleniach prokuratury dotyczących katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie odpowiedzi (znak pisma RR.pro-ak/0504/2012/(2364) z dnia 2 lipca 2012 r.) na oświadczenie złożone na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2012 r. dotyczącej działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie odszkodowań dla rolników poszkodowanych wskutek epidemii bakterii E. coli.

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie CPP Prema SA w Kielcach (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie pracowników działu Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pierwszego okresu edukacyjnego dotyczącego doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zgodnego z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. (DzU Nr 112, poz. 775) (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zdjęć z fotorapidów, na których widać karetki pogotowia ratunkowego będące w akcji (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wyrobów przemysłu piwowarskiego (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego  (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie procedury oceny wniosków refundacyjnych innowacyjnych leków (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4) w sprawie wpisów na stronach internetowych "Gazety Wyborczej", jakie pojawiły się w sobotę 29 grudnia 2012 r.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji finansowej PLL LOT (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie raportu "Warunki edukacji przedszkolnej 2012 po pierwszym roku obowiązkowej nauki dzieci pięcioletnich" (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmniejszenia nakładów na ochronę zdrowia w województwie mazowieckim (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie uzupełnienia programu terapeutycznego o dwa kliniczne obszary: leczenie/profilaktyka osób po przeszczepach wątroby z wynikiem anty-HBc dodatnim oraz leczenie/profilaktyka infekcji HBV u pacjentów onkologicznych (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów z wirusowymi chorobami wątroby (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej projektu rozporządzenia w sprawie sposobu określenia wysokości rozsądnego zysku przysługującego operatorowi publicznego transportu zbiorowego, które stanowi realizację delegacji z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie śródlądowego transportu wodnego (odpowiedź).

 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie planowanej restrukturyzacji sokołowskiego oddziału PGE Dystrybucja SA (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie prac nad tworzeniem nowej listy leków refundowanych (odpowiedź).

 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie projektu zmian w strukturze sądownictwa w Polsce i likwidacji Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim (odpowiedź).