Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
83 1 2019-07-31 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Dyskusja

83 1 2019-07-31 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

81 1 2019-06-26 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

81 1 2019-06-26 Punkt 3. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

79 2 2019-05-28 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

79 2 2019-05-28 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dyskusja

78 1 2019-05-08 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

77 1 2019-04-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Dyskusja

76 1 2019-04-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

75 1 2019-03-20 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

75 1 2019-03-20 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

75 1 2019-03-20 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

75 1 2019-03-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Dyskusja

74 1 2019-02-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

74 1 2019-02-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

74 1 2019-02-26

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

73 1 2019-02-13 Punkt 5. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017

Zapytania i odpowiedzi

72 1 2019-02-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

71 1 2019-01-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2019

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

70 1 2018-12-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

70 1 2018-12-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

69 2 2018-12-20 Punkt 6. porządku obrad: stawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

69 2 2018-12-20 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dyskusja

Dyskusja

69 1 2018-12-19 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Dyskusja

69 1 2018-12-19 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Dyskusja

69 1 2018-12-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

69 1 2018-12-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

68 3 2018-12-14 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

68 2 2018-12-13 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Dyskusja

68 2 2018-12-13 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (cd.)

Dyskusja

68 1 2018-12-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Zapytania i odpowiedzi

68 1 2018-12-12 Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

67 3 2018-11-23 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

67 3 2018-11-23 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 3 2018-11-23 Punkt 31. porządku obrad: informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 2 2018-11-22 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Dyskusja

67 2 2018-11-22 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

67 2 2018-11-22 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

67 2 2018-11-22 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

67 1 2018-11-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

67 1 2018-11-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

66 3 2018-10-26 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

66 3 2018-10-26 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

Zapytania i odpowiedzi

66 2 2018-10-25 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

66 2 2018-10-25 Punkt 22. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

66 1 2018-10-24 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

Dyskusja

66 1 2018-10-24 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Zapytania i odpowiedzi

66 1 2018-10-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (cd.)

Dyskusja (cd.)

66 1 2018-10-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Dyskusja

66 1 2018-10-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

66 1 2018-10-24 Punkty 3. i 4. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok; informacja o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

66 1 2018-10-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

65 2 2018-09-27 Punkty 10. i 11. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 12. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

65 1 2018-09-26 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o spółdzielniach rolników

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

65 1 2018-09-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

65 1 2018-09-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 4 2018-07-27 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

64 4 2018-07-27 Punkt 37. porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2017 roku petycji

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Dyskusja

Wystąpienie przedstawiciela rządu

64 3 2018-07-26 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

64 3 2018-07-26 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 2 2018-07-25 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

64 2 2018-07-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

64 2 2018-07-25 Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Zapytania i odpowiedzi

64 1 2018-07-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

63 3 2018-07-13 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 2 2018-07-11 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Wystąpienie przedstawiciela rządu

63 1 2018-07-10 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

62 3 2018-06-29 Punkt 41. porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 39. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zapytania i odpowiedzi

62 2 2018-06-28 Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

62 2 2018-06-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 36. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

62 1 2018-06-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

Dyskusja

62 1 2018-06-27 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

61 1 2018-06-06 Punkt 9. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Dyskusja

Dyskusja

61 1 2018-06-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Dyskusja

Dyskusja

60 5 2018-05-16 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

60 5 2018-05-16 Punkt 26. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

60 5 2018-05-16

Uzupełnienie porządku obrad

60 5 2018-05-16 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Zapytania i odpowiedzi

60 4 2018-05-15 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja (cd.)

60 4 2018-05-15 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (cd.)

Dyskusja

60 4 2018-05-15 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 4 2018-05-15 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

60 4 2018-05-15

Uzupełnienie porządku obrad

60 3 2018-05-11 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

60 2 2018-05-10 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

60 2 2018-05-10 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Dyskusja

60 2 2018-05-10 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

60 2 2018-05-10 Punkt 16. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

59 3 2018-04-16 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

59 3 2018-04-16 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

59 3 2018-04-16 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

59 2 2018-04-13 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

59 2 2018-04-13 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

59 1 2018-04-11 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

59 1 2018-04-11 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 3 2018-03-08 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (cd.)

Dyskusja (cd.)

57 3 2018-03-08 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 2 2018-03-07

Uzupełnienie porządku obrad

57 2 2018-03-07 Punkt 6. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 1 2018-03-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 1 2018-03-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

57 1 2018-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2018-02-14 Punkty 2., 3., 4., 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo przedsiębiorców; ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

55 1 2018-01-31 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

55 1 2018-01-31 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dyskusja

54 2 2018-01-18 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

54 1 2018-01-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Dyskusja

54 1 2018-01-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2018

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

53 3 2017-12-21 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

53 2 2017-12-20 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 2 2017-12-20 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

53 2 2017-12-20

Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

53 1 2017-12-19 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

53 1 2017-12-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

53 1 2017-12-19 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Służbie Ochrony Państwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

52 4 2017-12-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

52 3 2017-12-14 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 3 2017-12-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

52 2 2017-12-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

52 2 2017-12-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 2 2017-12-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

52 1 2017-12-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

51 3 2017-12-07

Wznowienie obrad

51 3 2017-12-07 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

51 2 2017-12-06 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o rynku mocy

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

51 2 2017-12-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

51 2 2017-12-06 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Dyskusja

51 2 2017-12-06 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Dyskusja

51 1 2017-12-05 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

51 1 2017-12-05 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

51 1 2017-12-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

51 1 2017-12-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

50 1 2017-11-14 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

50 1 2017-11-14 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Dyskusja

50 1 2017-11-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

50 1 2017-11-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 2 2017-11-10 Punkt 14. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (cd.)

Dyskusja

49 2 2017-11-10 Punkt 14. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

49 1 2017-11-09

Otwarcie posiedzenia

Otwarcie posiedzenia

Otwarcie posiedzenia

47 5 2017-09-28 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

47 4 2017-09-27 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

47 4 2017-09-27 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 4 2017-09-27 Punkt 22. porządku obrad: informacja Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

47 1 2017-09-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

47 1 2017-09-21 Punkt 2. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

46 1 2017-07-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 6 2017-07-21 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

45 5 2017-07-19 Punkt 20. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku (cd.)

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Zapytania i odpowiedzi

45 5 2017-07-19 Punkt 19. porządku obrad: informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

45 5 2017-07-19 Punkt 29. porządku obrad: ustawa – Prawo wodne

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 4 2017-07-18 Punkty 19. i 20. porządku obrad: informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.; sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 3 2017-07-14 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Wystąpienie przedstawiciela rządu

45 3 2017-07-14 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

45 3 2017-07-14 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 3 2017-07-14 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

45 3 2017-07-14

Wznowienie obrad

45 2 2017-07-13 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 2 2017-07-13 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dyskusja

Dyskusja

45 2 2017-07-13 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 22. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

44 1 2017-06-28 Punkt 6. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2017-06-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

44 1 2017-06-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Zapytania i odpowiedzi

43 2 2017-06-22 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

43 1 2017-06-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

43 1 2017-06-21 Punkt 7. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

43 1 2017-06-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2017-05-31 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2017-05-31 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Wystąpienie przedstawiciela rządu

41 2 2017-05-17 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

41 1 2017-05-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Zapytania i odpowiedzi

40 2 2017-04-27 Punkty 14. i 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM (2016) 864; drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM (2016) 861

Dyskusja

Dyskusja

40 1 2017-04-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

40 1 2017-04-26 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

39 2 2017-04-21 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

39 2 2017-04-21 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

39 1 2017-04-20

Punkt 12. porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka Senatu (cd.)

39 1 2017-04-20

Punkt 12. porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka Senatu

Punkt 12. porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka Senatu

Głosowanie

39 1 2017-04-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

38 2 2017-03-30 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

38 1 2017-03-29 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2017-03-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

38 1 2017-03-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2017-03-29

Projekt porządku obrad

36 2 2017-03-03 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

36 2 2017-03-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

36 1 2017-03-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (cd.)

Dyskusja (cd.)

36 1 2017-03-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Zapytania i odpowiedzi

36 1 2017-03-02 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

35 2 2017-02-22 Komunikaty

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

35 1 2017-02-21 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dyskusja

35 1 2017-02-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (cd.)

Dyskusja

35 1 2017-02-21 Punkt 4. i 5. porządku obrad: ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2017-02-01 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

34 1 2017-02-01 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dyskusja

34 1 2017-02-01 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

33 1 2017-01-11 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Dyskusja

Dyskusja

33 1 2017-01-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dyskusja

33 1 2017-01-11 Wznowienie obrad

Głosowanie

Głosowanie

32 5 2016-12-20 Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Zapytania i odpowiedzi

32 5 2016-12-20 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 5 2016-12-20 Wznowienie obrad

Głosowanie

Głosowanie

32 4 2016-12-16 Punkt 29. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

32 4 2016-12-16 Punkty 28. i 29. porządku obrad: ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

32 4 2016-12-16 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 4 2016-12-16 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

32 4 2016-12-16

Uzupełnienie porządku obrad

32 3 2016-12-15 Punkty 24. i 25. porządku obrad: ustawa – Prawo oświatowe; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 3 2016-12-15 Punkty 24. i 25. porządku obrad: ustawa – Prawo oświatowe; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 3 2016-12-15 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

32 3 2016-12-15 Punkt 19. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

32 2 2016-12-14 Punkt 19. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 1 2016-12-13 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 1 2016-12-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 1 2016-12-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 5 2016-12-02 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Dyskusja

Dyskusja

31 4 2016-12-01 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 4 2016-12-01 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

31 4 2016-12-01 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

31 4 2016-12-01 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

31 3 2016-11-30 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 3 2016-11-30 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

31 2 2016-11-29 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2016-11-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Wystąpienie przedstawiciela rządu

31 1 2016-11-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 1 2016-11-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

31 1 2016-11-28

Projekt porządku obrad

30 2 2016-11-16 Punkt 15. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Zapytania i odpowiedzi

30 2 2016-11-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

30 1 2016-11-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

30 1 2016-11-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2016-11-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

29 2 2016-11-04 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

29 1 2016-11-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

28 2 2016-10-20 Punkt 10. porządku obrad: informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2016-10-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Dyskusja

Dyskusja

28 1 2016-10-19 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM (2016) 270

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

28 1 2016-10-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 3 2016-10-18 Punkt 7. porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

27 2 2016-10-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

27 2 2016-10-06 Punkt 5. porządku obrad: odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

Zapytania i odpowiedzi

27 2 2016-10-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 1 2016-10-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

27 1 2016-10-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

27 1 2016-10-05

Projekt porządku obrad

26 2 2016-09-22 Punkt 7. porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 roku

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2016-09-21 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

26 1 2016-09-21 Punkt 1. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej) (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

26 1 2016-09-21 Punkt 1. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

25 1 2016-09-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 2 2016-08-04 Punkt 19. porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2015 roku petycji

Dyskusja

24 1 2016-08-03 Punkt 18. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Dyskusja

24 1 2016-08-03 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

24 1 2016-08-03 Punkt 6. porządku obrad: informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015

Dyskusja

24 1 2016-08-03 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

24 1 2016-08-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

24 1 2016-08-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 3 2016-07-22 Punkt 17. porządku obrad: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

Zapytania i odpowiedzi

23 3 2016-07-22 Punkt 18. porządku obrad: powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Wyjaśnienia i pytania

23 2 2016-07-21 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

23 2 2016-07-21 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Dyskusja

23 2 2016-07-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

23 1 2016-07-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

23 1 2016-07-20 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

22 2 2016-07-07

Komunikaty

22 1 2016-07-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 3 2016-06-29 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

21 3 2016-06-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 1 2016-06-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

20 2 2016-06-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

20 2 2016-06-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

20 2 2016-06-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

20 1 2016-06-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o działaniach antyterrorystycznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

20 1 2016-06-15 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego

Dyskusja

19 2 2016-06-09 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku

Zapytania i odpowiedzi

19 2 2016-06-09 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o efektywności energetycznej

Zapytania i odpowiedzi

Zamknięcie dyskusji

19 2 2016-06-09 Punkt 16. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

19 1 2016-06-08 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

19 1 2016-06-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

19 1 2016-06-08 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

19 1 2016-06-08 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

19 1 2016-06-08 Projekt porządku obrad

Głosowanie

18 2 2016-05-19 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

18 2 2016-05-19 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2016-05-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2016-05-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Dyskusja

17 1 2016-05-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (cd.)

Dyskusja

17 1 2016-05-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2016-04-29 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM (2016) 128

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2016-04-28 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

16 1 2016-04-28 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2016-04-28 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

15 2 2016-04-20 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

15 1 2016-04-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2016-04-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

15 1 2016-04-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2016-04-07 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

14 2 2016-04-07 Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2016-04-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2016-04-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.

Zapytania i odpowiedzi

13 1 2016-03-16 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

13 1 2016-03-16

Projekt porządku obrad

12 1 2016-03-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Dyskusja

12 1 2016-03-09 Punkt 3. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

12 1 2016-03-09 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 2 2016-02-18 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 2 2016-02-18 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Dyskusja

10 1 2016-02-12 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

10 1 2016-02-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

9 3 2016-01-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

9 3 2016-01-30 Punkt 5. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

9 2 2016-01-29 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

9 2 2016-01-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny

Zapytania i odpowiedzi

9 2 2016-01-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

9 2 2016-01-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja (cd.)

9 1 2016-01-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

9 1 2016-01-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

8 1 2016-01-13 Punkt 3. porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna

Wyjaśnienia i pytania

7 2 2015-12-31 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 2 2015-12-31 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

7 1 2015-12-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

7 1 2015-12-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cd.)

Dyskusja (cd.)

6 2 2015-12-23 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

6 2 2015-12-23 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

6 1 2015-12-22 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (cd.)

Dyskusja

6 1 2015-12-22 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Zapytania i odpowiedzi

6 1 2015-12-22 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

5 1 2015-12-17 Punkt 10. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Zapytania i odpowiedzi

5 1 2015-12-17 Projekt porządku obrad

Głosowanie

Głosowanie

4 1 2015-12-10 Projekt porządku obrad

Głosowanie

3 1 2015-11-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

2 2 2015-11-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

2 2 2015-11-19 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

2 2 2015-11-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

2 1 2015-11-18 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Dyskusja

2 1 2015-11-18 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dyskusja

Dyskusja

1 2 2015-11-13 Punkt 8. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przedstawienie kandydatury senatora Jarosława Dudy na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej