Narzędzia:

Posiedzenie: 1. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


12 i 13 listopada 2015 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

Wznowienie posiedzenia

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 7, a sprawozdanie – w druku 7 S.

Szanowni Państwo, w przypadku niezgłoszenia poprawek do projektu uchwały do głosowania w tej sprawie przystąpimy niezwłocznie po rozpatrzeniu tego punktu.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Senator Sprawozdawca Krzysztof Słoń:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu grupy senatorów projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu oraz sprawozdanie z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, które to posiedzenie odbyło się w dniu 13 listopada bieżącego roku.

Pierwotny projekt uchwały Senatu przewidywał zmiany polegające na rozdzieleniu kompetencji dotychczas przypisanych Komisji Gospodarki Narodowej na tę komisję, czyli Komisję Gospodarki Narodowej, i Komisję Infrastruktury. Związane to jest z planowaną intensyfikacją prac rządu w sferze gospodarki narodowej, energetyki, infrastruktury i rozwoju oraz ze związanymi z tym zmianami legislacyjnymi. Idą za tym sprawy związane z wyodrębnieniem przedmiotowych komisji, tak aby w związku z planowanymi zmianami legislacyjnymi wspomniane komisje mogły w sposób sprawny i adekwatny realizować zadania, które przed nimi staną.

A zatem pierwsza podstawowa zmiana, jaka jest zaproponowana w omawianej uchwale, dotyczy rozdzielenia kompetencji między Komisję Gospodarki Narodowej i nowo powstałą Komisję Infrastruktury. Wnioskodawcy nie przewidywali zmian w zakresie kompetencji i przedmiotu działania komisji – po zsumowaniu odpowiadałyby one dotychczasowym kompetencjom czy dotychczasowemu zakresowi czynności i kompetencji Komisji Gospodarki Narodowej.

Druga zmiana, jaką proponują wnioskodawcy, dotyczy połączenia Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Unii Europejskiej. W związku z globalizacją nie tylko w sferze gospodarczej, ale także w sferze stosunków międzynarodowych, oraz tym, że sprawy Unii Europejskiej zostały już w ostatnich latach w sposób znaczący przepracowane, dopracowano również kwestie legislacyjne, wnioskodawcy wnoszą o połączenie zakresu kompetencji wymienionych komisji w ramach Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Nazwa nowo powstałej komisji pokazuje, że kwestie zarówno spraw zagranicznych, jak i Unii Europejskiej pozostają nadal bardzo ważne, stanowią integralną część nazwy, ale też zakres działań komisji w sposób jednoznaczny, poprzez zsumowanie zakresów kompetencji, temu celowi odpowiada.

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich została złożona poprawka, przyjęta przez komisję jednogłośnie, polegająca na tym, aby do nazwy Komisji Gospodarki Narodowej dołączyć słowo „innowacyjność”. W ten oto sposób powstałaby Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, a do zakresu kompetencji tej nowej komisji dołączone zostałyby takie elementy jak rozwój i wspieranie innowacyjnej gospodarki, edukacja w zakresie kreatywności i innowacyjności, wpływ nowych technologii i zmian technologicznych na szanse rozwojowe Polski. Taka zmiana, zdaniem komisji, odpowiadałaby również tendencjom, jakie przyświecają pracom sejmowym. Tam jako odrębne komisje istnieją Komisja Gospodarki oraz komisja innowacyjności. W sposób jednoznaczny pokazałoby to, że kwestie innowacyjności i nowych technologii znajdą swoje miejsce również w pracach Senatu – w zakresie działania Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Do tej pory o tych kwestiach dyskutowano w Komisji Gospodarki Narodowej oraz w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Wydaje się – i tutaj komisja podzieliła zdanie wnioskodawcy – że kwestie innowacyjnej gospodarki również w pracach Senatu powinny zostać we właściwy sposób zaakcentowane i powinny znaleźć swoje miejsce w pracach którejś z komisji stałych. Temu też służy zaproponowana poprawka, która znalazła uznanie w oczach członków Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Komisja wnosi o przyjęcie przez Senat załączonego jednolitego projektu uchwały.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy komisji, który jest zarazem upoważnionym przedstawicielem wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie pytanie?

Pan senator? Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:

W związku z tym, że kwestia innowacyjności wiąże się z pozyskiwaniem finansowania projektów i często z uwagi na innowacyjność przyznaje się – albo nie przyznaje – finansowanie projektów, chciałbym zapytać, jak państwo zdefiniowaliście kwestie innowacyjności.

(Senator Krzysztof Słoń: Tak jak powiedziałem… Czy mogę, Panie Marszałku?)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Tak, bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:

Tak jak powiedziałem wcześniej, zdefiniowaliśmy to w sposób bardzo szeroki poprzez dopisanie w zakresie kompetencji Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności takich zadań jak rozwój i wspieranie innowacyjnej gospodarki, edukacja w zakresie kreatywności i innowacyjności, wpływ nowych technologii i zmian technologicznych na szanse rozwojowe Polski. Ten zakres odpowiada zakresowi przypisanemu do adekwatnej komisji sejmowej, a zatem w przypadku ewentualnych druków i projektów ustaw, które będą do nas, do Senatu spływały, będzie prosta ścieżka również w zakresie dyskusji i omawiania tych tematów. Wydaje się, że tak zapisany zakres działania tej komisji będzie w pełni odpowiadał potrzebom, które pojawią się w toku prac rządu i w trakcie dyskusji w Senacie. Jest niezmiernie istotne, żeby kwestie innowacyjne znalazły się w sposób tak jednoznaczny w zakresach działalności komisji senackich z uwagi chociażby właśnie na to, o czym pan senator wspomniał: najbliższa perspektywa unijna bardzo jednoznacznie kładzie nacisk na kwestie innowacyjności i nowych technologii.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Ja zadam pytanie… a raczej będzie to trochę odpowiedź dla pana senatora, pana senatora Grzegorza, mojego imiennika.

Chciałbym tylko powiedzieć, że ten problem, który podniósł przed chwilą pan senator, swobodnie będzie mógł być rozwiązany w toku przygotowań harmonogramu prac Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Na pewno w zakresie działalności tej komisji – bo on jest właśnie tak sformułowany – swobodnie znalazłyby się te tematy, które przed chwilą pana senatora zgłaszającego to pytanie zainteresowały, i na pewno one by też wyczerpały, jak sądzę, jego zainteresowanie w tej sprawie.

(Senator Kazimierz Wiatr: Przepraszam, ale to nie było pytanie.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

No dobrze, dobrze.

Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Do pana senatora sprawozdawcy mam pytanie, czy dobrze zastanowiono się nad tym określeniem nazwy, zwłaszcza nad słowem „innowacyjności”. Może moje poglądy są konserwatywne, ale według mnie gospodarka jest albo dobra, albo zła, zaś rozwiązania techniczne, naukowe bądź inne są innowacyjne, nowoczesne. Gospodarka jest – powtarzam – dobra lub zła i wystarczyłoby na tym zakończyć.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale pytanie, Panie Senatorze, było: czy…

(Senator Jan Rulewski: Czy dobrze się zastanowiono nad nazwą?)

Aha, czy dobrze…

Panie Senatorze, czy dobrze się zastanowiono nad nazwą?

(Rozmowy na sali)

Senator Krzysztof Słoń:

Tak.

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan senator już odpowiedział.)

Tak, Panie Senatorze, dobrze się zastanowiono, tym bardziej że pan senator Napieralski jednoznacznie przekonał komisję do tego, że warto, aby zarówno ten człon, jak i zakres kompetencji zostały przypisane nowo powstającej komisji, a harmonogram prac komisji, jak wspomniał pan senator, będzie w toku prac opracowany.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Dobkowski. Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

Ja myślę, że za to, czy jest dobra gospodarka, czy zła, pieniędzy z Unii nie będzie, ale na innowacyjność będą pieniądze. Czy tak samo myślał pan sprawozdawca? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.

Czy tak myślał?

Senator Krzysztof Słoń:

Myślał tak samo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Nie ma już więcej pytań.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję bardzo.)

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Wiatr. Bardzo proszę o zabranie głosu.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Rzeczywiście innowacje w gospodarce są bardzo ważne i zapewne dobrze, że innowacyjność dopisujemy do nazwy komisji, aczkolwiek zawsze jest wątpliwość, jak dalece szczegółowe mają być zapisy regulaminowe. Bo pewne rzeczy są oczywiste: trudno sobie wyobrazić nowoczesną gospodarkę bez innowacyjności. No chyba że są jakieś specjalne okoliczności, jakaś szczególna sytuacja, to wtedy coś dopisujemy. Szczegółowe zapisy, które tutaj zostały wprowadzone, jednak za głęboko ingerują w materię, przedmiot całego systemu kompetencji komisji senackich.

W szczególności mam na uwadze dodany do zakresu działalności Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zapis: „edukacja w zakresie kreatywności i innowacyjności”. Nie ma wątpliwości, że współczesna edukacja – od przedszkola, poprzez cały system oświaty aż po szkolnictwo wyższe – uczy kreatywności. Można nawet powiedzieć, że jest taka niezwykła moda, że to jest takie ważne, że ta kreatywność jest tak ważna, zresztą wielokrotnie w tej Izbie mówiłem o społeczeństwie informacyjnym w gospodarce opartej na wiedzy, gdzie ta kreatywność jest niezwykle ważna. Ponadto sam fakt, że w Senacie od wielu kadencji w ramach jednej komisji jest nauka i edukacja, że jest połączona nauka z edukacją, świadczy o tym, że wyniki naukowe i potem ich implementacja w gospodarce powinny mieć swoje odzwierciedlenie w szkolnictwie wyższym i w oświacie, ten fakt jest tego najlepszym dowodem. Oczywiście jest aspekt edukacyjny – jeden z wielu – związany z innowacyjnością, ale w takim razie do obszaru działań wszystkich komisji… przynajmniej do połowy z nich należałoby dopisać edukację związaną z daną właściwością komisji. Dlatego wnoszę o wykreślenie słów „edukacja w zakresie kreatywności i innowacyjności” i zgłaszam w związku z tym stosowną poprawkę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy jeszcze ktoś zapisał się do głosu? Nie.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Skierowanie projektu uchwały do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

W związku z tym, że został wniesiony wniosek o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt uchwały do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Będzie wniosek, tak? Gdzie jest pan senator Słoń?

(Głos z sali: Nie ma go, wyszedł.)

Wniosek będzie na tym posiedzeniu… Był już taki wniosek… Ja składam również wniosek o wyznaczenie komisji terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że Senat przyjął przedstawiony wniosek. Przyjął. Dziękuję bardzo.

Ogłaszam pół godziny przerwy, do godziny 10.50. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 17 do godziny 10 minut 51)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i zobowiązał ją do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 7 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę, senatora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała poprawkę zgłoszoną przez pana senatora Kazimierza Wiatra i przychyla się do tego, by z zakresu kompetencji Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wykreślić wyrazy „edukacja w zakresie kreatywności i innowacyjności”. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senator wnioskodawca, pan senator Kazimierz Wiatr, chce zabrać głos?

(Senator Kazimierz Wiatr: Bardzo dziękuję.)

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawianym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką do projektu – druk nr 7 X – a następnie nad przyjęciem projektu z druku nr 7 S w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o głosowanie.

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 77 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, czyli przyjęcia projektu wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Na 82 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Informuję, że za chwilę zostanie ogłoszona przerwa w obradach, w trakcie której państwo senatorowie będą mogli zapisywać się do komisji senackich.

Chciałbym przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem Senatu każdy senator ma obowiązek zgłosić swoją kandydaturę do jednej komisji stałej i może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych. Wzór zgłoszenia do komisji jest państwu właśnie dostarczany na ławy senatorskie. Bardzo proszę senatorów, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia do pracy w komisji, o złożenie wypełnionych formularzy u pracowników Kancelarii Senatu pełniących dyżur przed salą posiedzeń w czasie trzydziestu minut od ogłoszenia przerwy, czyli do godziny 11.25 – no, powiedzmy do 11.30.

Ogłaszam przerwę do godziny 15.00.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 54 do godziny 15 minut 00)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Punkt 7. porządku obrad: powołanie stałych komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: powołanie stałych komisji senackich.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 10.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomira Rybickiego, i przedstawienie wniosku komisji.

Nie ma go? To czekamy, bardzo proszę o kontakt…

(Głos z sali: Jest.)

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pragnę przedstawić Wysokiej Izbie projekt uchwały w sprawie powołania komisji senackich. Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła zgłoszenia senatorów do stałych komisji Senatu Rzeczypospolitej i na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawia projekt uchwały zawarty we właściwym druku. Druk państwo otrzymaliście, jak sądzę, drogą elektroniczną, ale pewnie w formie drukowanej też już jest dostępny. Ponieważ w druku są przedstawione wszystkie propozycje uczestnictwa we właściwych komisjach, ja ich nie będę odczytywać.

Komisja rekomenduje składy komisji według załączonej listy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do…

(Senator Jan Filip Libicki: A gdzie druk? Panie Marszałku…)

Słucham?

(Senator Jan Filip Libicki: Czy można otrzymać druk?)

(Rozmowy na sali)

Słucham?

(Głos z sali: Jest opublikowany w internecie.)

Jest opublikowany w internecie.

(Rozmowy na sali)

A wczoraj pan senator dostał tablet. Nowy.

(Senator Jan Filip Libicki: To prawda.)

(Głos z sali: Głosujmy.)

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 4)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie powołania komisji senackich.

Szanowni Państwo, za chwilę zostanie ogłoszona przerwa w obradach. W przerwie zostaną zwołane pierwsze posiedzenia nowo powstałych komisji senackich. Na tych pierwszych posiedzeniach komisje dokonają wyboru kandydatów na przewodniczących komisji. Plan pierwszych posiedzeń komisji senackich, zawierający informacje organizacyjne, został wyłożony na ławach senatorskich.

Szanowni Państwo, w celu zaopiniowania kandydatów na przewodniczących, którzy zostaną zgłoszeni przez komisje, zwołuję posiedzenie Konwentu Seniorów. Odbędzie się ono dwie godziny po zarządzeniu przerwy w obradach.

Informuję również, że bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Konwentu Seniorów w sali nr 179 odbędzie się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która przygotuje projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

I zarządzam przerwę do godziny…

(Głos z sali: Dwie i pół godziny…)

Dwie i pół godziny, czyli do godziny szesnastej…

(Głos z sali: 17.30.)

Dwie i pół godziny, czyli do godziny 17.30. Do godziny 17.30.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 04 do godziny 17 minut 30)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Wysoka Izbo, chciałbym poinformować, że w związku z zakończeniem VIII kadencji Senatu zachodzi konieczność dokonania wyboru przez Senat nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Prokuratury. Wnioski w sprawie wyboru senatorów do składu obu rad można składać do marszałka Senatu od dnia 13 listopada do dnia 30 listopada 2015 r. do godziny 16.00. Informacja w tej sprawie została państwu senatorom przesłana drogą elektroniczną oraz dostarczona do skrzynek senatorskich, a wzory zgłoszeń kandydatów przekazano do klubów senackich.

Punkt 8. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich.

W przerwie w obradach odbyły się posiedzenia komisji senackich, które wybrały kandydatów na przewodniczących komisji.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 11.

Informuję, że ze zgłoszonymi kandydaturami zapoznał się Konwent Seniorów i zaopiniował je pozytywnie.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomira Rybickiego, i przedstawienie wniosku komisji w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła wnioski komisji w sprawie wyboru kandydatów na przewodniczących komisji senackich i na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie, zawarty w druku nr 11. Druki zostały wyłożone we foyer, a także dostarczone państwu drogą internetową. Komisja wnosi o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Obecnie bardzo proszę przedstawicieli poszczególnych komisji o przedstawienie kandydatów na przewodniczących komisji.

Przedstawienie kandydatury senatora Grzegorza Biereckiego na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę senatora Krzysztofa Mroza o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury senatora Grzegorza Biereckiego na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Zapraszam na mównicę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Przypadł mi zaszczyt przedstawić sylwetkę, kandydaturę pana senatora Grzegorza Biereckiego na przewodniczącego komisji finansów i budżetu.

Jest to osoba znana, przedsiębiorca od… Prowadzi działalność gospodarczą od ponad dwudziestu lat na rynkach finansowych, ma doświadczenie zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Od…

(Rozmowy na sali)

Może panowie senatorowie troszeczkę posłuchają?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo prosimy o słuchanie i nieprzeszkadzanie. Proszę kontynuować.)

W latach 2013–2015 pan Grzegorz Bierecki był przewodniczącym światowego związku kas kredytowych w Stanach Zjednoczonych, który skupia związki kredytowe ze stu czterech krajów na świecie, z siedzibą oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Jest twórcą i założycielem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, w których oszczędności ma ponad dwa i pół miliona Polaków, a których obroty sięgają kwoty ponad 16 miliardów zł. Pan Grzegorz Bierecki w 2005 r., jeżeli się nie mylę… przepraszam, w 2006 r. został powołany przez ówczesnego ministra finansów na członka Rady Rozwoju Rynku Finansowego, a w roku 2010 – przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Narodowej Rady Rozwoju.

Pan senator Grzegorz Bierecki, urodzony 28 września 1963 r. w Gdańsku, od najmłodszych lat założyciel i działacz w strukturach demokratycznych, związany z Solidarnością, z NZS, w 1988 r. współorganizator strajków w Gdańsku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, a także filantrop, doceniony przez ministra kultury odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, twórca i założyciel Fundacji „Sanitas”.

Szanowni Państwo, prywatnie pan Grzegorz to mąż i ojciec dwójki dzieci. W 2011 r. zdobył mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 17, a teraz, w 2015 r., ten mandat niejako odnowił. Dlatego bardzo serdecznie rekomenduję kandydaturę pana senatora Grzegorza Biereckiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Andrzeja Stanisławka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Teraz proszę pana senatora Marka Martynowskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Andrzeja Stanisławka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Senator Marek Martynowski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Pan profesor Andrzej Stanisławek, lat sześćdziesiąt jeden, jest ordynatorem Oddziału Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie pełni funkcję prodziekana Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz kieruje Katedrą Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej. Należy do partii „Polska Razem”. Prezes Fundacji Wczesnego Wykrywania Raka w Lublinie w latach 1991–2004. Prowadzi gabinet specjalistycznej chirurgii onkologicznej od 1990 r. – czyli od dwudziestu pięciu lat prowadzi działalność gospodarczą, tak że da radę. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Koguta na przewodniczącego Komisji Infrastruktury

Teraz proszę pana senatora Jana Hamerskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Koguta na przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

Senator Jan Hamerski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pozwolicie państwo, że zarekomenduję na przewodniczącego Komisji Infrastruktury senatora Stanisława Koguta.

Pan senator Kogut rozpoczął czwartą kadencję pracy w tejże Izbie. I myślę, że jego doświadczenie, które tutaj zdobył, jak również doświadczenie wieloletniego samorządowca – przeszedł drogę od radnego gminnego do radnego sejmiku wojewódzkiego – na pewno będzie przydatne w pracach Komisji Infrastruktury.

Chcę również powiedzieć, że pan senator Kogut był wieloletnim pracownikiem związanym z naszymi państwowymi kolejami i równocześnie, od 1980 r., wieloletnim członkiem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym sekcji krajowej tegoż związku, tak że na niwie związkowej również miał szereg osiągnięć.

Pan senator Kogut, Szanowni Państwo, pracuje równocześnie na niwie społecznej. Był założycielem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. A jeśli chodzi o życie rodzinne, to chcę powiedzieć, że jest przykładnym… Tak mówią, bo ma opinię dobrego ojca, jak również dobrego dziadka – ma sześcioro wnucząt, w tym trzech Kogutów…

(Wesołość na sali)

…a więc ma następców tronu.

Dziękuję serdecznie i rekomenduję osobę Stanisława Koguta na przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Jerzego Fedorowicza na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu

Teraz bardzo proszę panią senator Barbarę Zdrojewską o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Jerzego Fedorowicza na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowne Koleżanki! Drodzy Koledzy! Panie Marszałku!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu komisji kultury kandydaturę Jerzego Fedorowicza na przewodniczącego tej komisji.

Wiemy, że Jerzy Fedorowicz – mogłabym tutaj długo państwu o nim opowiadać i przedstawiać jego sylwetkę – jest aktorem, dyrektorem Teatru Ludowego, był wieloletnim dyrektorem Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Krakowa, ale także radnym przez trzy kadencje, w tym jedną sejmiku, gdzie cały czas pracował w komisjach kultury. Później przeszedł do Sejmu, gdzie rozpoczął pracę parlamentarną, pracował przez trzy kadencje, pracując w komisji kultury, w tym przez dwie kadencje w prezydium tejże komisji.

Chciałabym również powiedzieć, że jest nauczycielem akademickim, pracuje na Akademii Muzycznej w Krakowie, jest również laureatem wielu nagród za swoją działalność społeczną i kulturalną. Myślę, że mogłabym długo tak mówić… Odznaczenia te to Złoty Krzyż Zasługi od pana prezydenta, nagroda za działalność na rzecz dzieci przyznana przez prezydenta RP, jak również Krzyż Honorowy Republiki Austrii – wybitne odznaczenie, które pan Jerzy Fedorowicz otrzymał.

Ale te wszystkie dane nie mówią wszystkiego… To wszystko nie daje pełnego obrazu tego człowieka – wybitnego działacza na rzecz kultury, wspaniałej osoby, która łączy, a nie dzieli. I dlatego chciałabym zarekomendować państwu jego kandydaturę, wierząc, że będzie on przewodniczącym łączącym, a jednocześnie posiadającym ogromną wiedzę na temat właśnie kultury i środków przekazów. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Przedstawienie kandydatury senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Teraz proszę senatora Michała Seweryńskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Zgłaszam kandydaturę pana senatora Kazimierza Wiatra na stanowisko przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. To długoletni parlamentarzysta, senator kilku kolejnych kadencji, doświadczony w działalności parlamentarnej, znawca zwłaszcza problemów szkolnictwa wyższego i nauczania. I, co tu dużo mówić, znany jest on także jako mówca – jego doniosłych merytorycznie wystąpień mieliśmy okazję słuchać tutaj, w Senacie.

Proszę państwa o poparcie dla tej rekomendowanej kandydatury. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Jarosława Rusieckiego na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej

Teraz bardzo proszę pana senatora Waldemara Kraskę o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury senatora Jarosława Rusieckiego na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt zarekomendować na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej pana senatora Jarosława Rusieckiego. Ma 54 lata, jest żonaty, jest mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego, w parlamencie jest od 2005 r. Do 2014 r. był posłem na Sejm, w 2014 r. zdobył mandat senatora w wyborach uzupełniających i pracował w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Polecam państwu tę kandydaturę. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Michała Seweryńskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę pana senatora Roberta Mamątowa o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Michała Seweryńskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Senator Robert Mamątow:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym zgłosić w imieniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kandydaturę pana profesora Michała Seweryńskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Chciałbym zaznaczyć, że pan senator pełnił już funkcję przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji VIII kadencji, prowadził ją merytorycznie, cała komisja zawsze była zadowolona z jego pracy.

Proszę państwa o poparcie jego kandydatury na przewodniczącego. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Jarosława Dudy na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Teraz proszę pana senatora Mieczysława Augustyna o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Jarosława Dudy na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Z wielką przyjemnością na funkcję swojego następcy w Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomenduję osobę znakomicie tutaj, w Senacie, znaną z tego, że angażuje się na rzecz osób potrzebujących. Działał w organizacjach pozarządowych, w samorządzie, a potem, od 2004 r., w parlamencie. I zawsze – najpierw w Sejmie przez dwie kadencje, a potem w Senacie – był w komisjach rodziny i polityki społecznej. Jednocześnie, od 2007 r., był w ministerstwie jako wiceminister i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, krajowy koordynator programu do spraw przeciwdziałania przemocy.

Myślę, że to tylko drobny wycinek wielkich osiągnięć pana senatora, pokazujący jego kompetencje, by znakomicie pokierować pracami naszej komisji. Polecam państwu tę kandydaturę.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Teraz bardzo proszę pana senatora Zdzisława Pupę o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Zdzisław Pupa:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Czuję się zaszczycony, mogąc w imieniu komisji przedstawić kandydaturę Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pan senator Chróścikowski swoją działalność rozpoczął od ciężkiej pracy w kopalni, na dole, taką działalność podejmował w swoim życiu. Później zajmował się kolejną ciężką pracą, na roli. Związany jest z Zamojszczyzną. W swojej działalności zawodowej, gospodarczej i społecznej pełnił różnego rodzaju funkcje samorządowe, społeczne i polityczne. Piątą kadencję jest senatorem, był radnym sejmiku Lubelszczyzny, radnym powiatowym, działa w rolniczej Solidarności, od 2007 r. jest jej przewodniczącym. Pan senator Chróścikowski posiada również szeroką wiedzę w zakresie prawa europejskiego, gdyż był wiceprezydentem Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych w Brukseli.

Szanowni Państwo, jest to człowiek, który pełnił funkcję przewodniczącego komisji w ciągu ostatnich trzech kadencji Senatu. Jest związany z rolnictwem, jest osobą bardzo kompetentną, doświadczoną, i rekomendując tę kandydaturę, jestem przekonany, że jako przewodniczący komisji dobrze przysłuży się sprawom wsi i rolnictwa oraz właściwie poprowadzi działania zmierzające do rozwiązywania ich problemów. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Teraz proszę panią senator Jadwigę Rotnicką o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rekomenduję pana senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego tejże komisji.

Senator Zientarski jest absolwentem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i jednocześnie doktorem tegoż uniwersytetu. Oprócz tego jest po egzaminie radcowskim, sędziowskim i adwokackim, jest wieloletnim adwokatem sprawującym tę funkcję w swojej kancelarii. Od dziesięciu lat jest senatorem Senatu Rzeczypospolitej, pracował w Komisji Ustawodawczej, prowadził ją przez ostatnią kadencję. Pierwotnie pracował także w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz współpracował z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Udziela się w sprawach charytatywnych i kulturalnych na terenie ziemi koszalińskiej, jest także założycielem Bałtyckiego Klubu Jazzowego, nie jestem pewna, czy gra na saksofonie w związku z tym… Ale ośmielam się rekomendować go na tę funkcję. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Przedstawienie kandydatury senator Janiny Sagatowskiej na przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Teraz bardzo proszę senatora Stanisława Gogacza o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pani senator Janiny Sagatowskiej na przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Przypadł mi zaszczyt rekomendowania kandydatury pani senator Janiny Sagatowskiej na stanowisko przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Mam do przedstawienia stanowisko, opinię Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, która niedawno obradowała. Komisja jednogłośnie tę kandydaturę poparła.

Chciałbym, uzasadniając tę kandydaturę, dodać jeszcze, że pani senator ma doświadczenie w działalności publicznej, była wojewodą, jest radcą prawnym, jest senatorem wielu kadencji. Ale chciałbym zwrócić też uwagę na to, że była senatorem IV kadencji, w trakcie której już pełniła funkcję przewodniczącej, to były lata 1997–2001, lata, kiedy komisja i Senat bardzo dużo dla Polonii zrobiły. Wtedy po raz pierwszy uchwaliliśmy ustawę repatriacyjną. Ona, jak się teraz okazało, nie jest doskonała, ale była pierwsza po wojnie i dała dużo nadziei naszym rodakom mieszkającym poza granicami.

Jestem przekonany, że kiedy Wysoka Izba poprze panią senator Janinę Sagatowską, to będziemy udoskonalali to, co już zostało rozpoczęte, a w jakimś sensie wiele z tych zadań było kontynuowanych przez cały czas. Tak że bardzo proszę o poparcie tej kandydatury na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Marka Rockiego na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Teraz bardzo proszę pana senatora Piotra Wacha o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Marka Rockiego na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Senator Piotr Wach:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej z pełnym przekonaniem rekomenduję pana senatora Marka Rockiego do pełnienia funkcji przewodniczącego tej komisji.

Pan senator Marek Rocki urodził się w roku 1953 w Warszawie. Swoje lata studenckie i znaczą część kariery zawodowej związał ze Szkołą Główną Handlową, gdzie ukończył studia, zdobył dwa stopnie naukowe, a następnie przez dwie kadencje był rektorem. Jest specjalistą od ekonometrii, jak również od makroekonomii i zagadnień dotyczących bezrobocia. W szkolnictwie wyższym pełnił istotne role, takie jak przewodniczącego Polskiej Agencji Akredytacyjnej szkolnictwa wyższego, a także przewodniczącego konferencji rektorów szkół ekonomicznych. Jako ciekawostkę podam, że był również przez wiele lat prezesem zarządu głównego AZS.

Jeżeli chodzi o Senat, to jest senatorem czwartą kadencję, a więc zaczynał w VI kadencji. W ostatnich dwóch kadencjach był członkiem i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, a więc komisji, która weszła w skład tej dużej, zagregowanej komisji, której ma on przewodniczyć. W imieniu tejże komisji z pełnym przekonaniem chciałbym wyrazić poparcie. Komisja udzieliła go w głosowaniu jednogłośnie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego Komisji Środowiska

Teraz proszę panią senator Alicję Zając o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego Komisji Środowiska.

Senator Alicja Zając:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

W imieniu Komisji Środowiska mam zaszczyt zarekomendować kandydaturę pana senatora Zdzisława Pupy na stanowisko przewodniczącego tej komisji.

Pan Zdzisław Pupa był posłem na Sejm III kadencji, pełnił wówczas funkcję wiceprzewodniczącego komisji rolnictwa. W Senacie VII i VIII kadencji pracował jako zastępca przewodniczącego komisji do spraw Unii Europejskiej i przewodniczący Komisji Środowiska. W sejmiku województwa podkarpackiego przez dwie kadencje pracował jako radny. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Komisja jednogłośnie poparła kandydaturę senatora Zdzisława Pupy na stanowisko przewodniczącego komisji. Bardzo proszę Wysoką Izbę o poparcie tej kandydatury. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Przedstawienie kandydatury senatora Bohdana Paszkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

Teraz proszę pana senatora Zbigniewa Cichonia o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Bohdana Paszkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana senatora Bohdana Paszkowskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Pan senator Paszkowski jest z zawodu prawnikiem i to wysoko kwalifikowanym, bo radcą prawnym, który wykonywał ten zawód przez wiele lat. Był też wojewodą. Od wielu kadencji jest też senatorem, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Dał się poznać nie tylko od strony merytorycznej, jako znakomity prawnik, ale również jako wspaniała osobowość, człowiek skromny, o ogromnej kulturze bycia i elegancji, szanujący zdanie innych i potrafiący w sposób bardzo elegancki prowadzić obrady. Napoleon mówił, że państwo w stanie wojny opiera się na żołnierzach, a w stanie pokoju – na prawnikach. Ponieważ komisja praw człowieka jest swojego rodzaju doborowym pułkiem wojskowym, to myślę, że generałem i tego pułku możemy uczynić pana senatora Bohdana Paszkowskiego, i taki wniosek stawiam. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo…

(Rozmowy na sali)

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przedstawienie kandydatury senatora Waldemara Kraski na przewodniczącego Komisji Zdrowia

Teraz bardzo proszę panią senator Dorotę Czudowską o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Waldemara Kraski na przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Senator Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia przedstawić kandydaturę pana senatora Waldemara Kraski na przewodniczącego tej komisji. Komisja tę kandydaturę w głosowaniu tajnym poparła jednogłośnie.

Pan senator Kraska jest lekarzem, jest politykiem. Urodził się 4 września 1963 r. Pracuje na co dzień w Sokołowie Podlaskim. Jego zainteresowania zawodowe to szczególnie ratownictwo medyczne. W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej jest od 2005 r., od VI kadencji po obecną. Pracował i nadal chce pracować w Komisji Zdrowia. Jego doświadczenie zawodowe, dziesięcioletnie doświadczenie parlamentarne, wiedza i kompetencje są najlepszą rekomendacją dla jego kandydatury na stanowisko przewodniczącego. A wszyscy, którzy znają senatora Kraskę, znają też jego życzliwość, pogodę ducha, które to cechy również, jak myślę, są przydatne, i to nie tylko w prowadzeniu Komisji Zdrowia. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Przypominam, że głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Proponuję przeprowadzenie wszystkich głosowań odrębnie, nad każdym kandydatem, ale na jednej wspólnej karcie do głosowania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to głosowanie zostanie przeprowadzone w przedstawiony przeze mnie sposób. Nie słyszę sprzeciwu. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przyjął przedstawioną propozycję.

Za chwilę senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia rozdadzą państwu senatorom opieczętowane karty do głosowania tajnego. Karta zawiera nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów na przewodniczących komisji. Na…

Możecie, Panowie, już je rozdawać.

Na karcie do głosowania tajnego przy każdym nazwisku należy postawić tylko jeden znak „x”. Postawienie więcej niż jednego lub niepostawienie żadnego znaku „x” przy nazwisku danego kandydata spowoduje, że głos na tego kandydata będzie uznany za głos nieważny. Po wypełnieniu kart państwo senatorowie, wyczytywani w kolejności alfabetycznej, będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona godzinna przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o ich wypełnienie.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Wszyscy, tak? Bardzo się cieszę.

Bardzo proszę pana senatora sekretarza Rafała Michała Ambrozika o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, a państwa senatorów proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:

Jan Filip Libicki,

Mieczysław Augustyn,

Adam Jerzy Bielan,

Grzegorz Michał Bierecki,

Przemysław Jacek Błaszczyk,

Aleksander Tomasz Bobko,

Ryszard Wiesław Bonisławski,

Waldemar Bonkowski,

Marek Stefan Borowski,

Bogdan Michał Borusewicz,

Margareta Budner,

Jerzy Mieczysław Chróścikowski,

Zbigniew Jan Cichoń,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Józef Dobkowski,

Jan Dobrzyński,

Robert Dowhan,

Jarosław Duda,

Jerzy Feliks Fedorowicz,

Piotr Florek,

Robert Kazimierz Gaweł,

Adam Gawęda,

Stanisław Gogacz,

Arkadiusz Jakub Grabowski,

Tomasz Paweł Grodzki,

Maciej Tomasz Grubski,

Jan Wincenty Hamerski,

Jan Maria Jackowski,

Andrzej Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Wiesław Kilian,

Kazimierz Mariusz Kleina,

Bogdan Adam Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Zofia Koc,

Stanisław Kogut,

Władysław Komarnicki,

Tadeusz Wiktor Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Jerzy Kraska,

Maciej Adam Łuczak,

Józef Mikołaj Łyczak,

Ryszard Bogdan Majer,

Robert Adam Mamątow,

Marek Eryk Martynowski,

Łukasz Mikołajczyk,

Andrzej Tadeusz Mioduszewski,

Andrzej Kazimierz Misiołek,

Krzysztof Stanisław Mróz,

Grzegorz Bernard Napieralski,

Jarosław Wojciech Obremski,

Bogusława Orzechowska,

Andrzej Michał Pająk,

Maria Pańczyk-Pozdziej,

Bohdan Józef Paszkowski,

Grzegorz Peczkis,

Marek Pęk,

Wojciech Piotr Piecha,

Leszek Marian Piechota,

Aleksander August Pociej,

Marian Poślednik,

Michał Franciszek Potoczny,

Krystian Karol Probierz,

Zdzisław Stanisław Pupa,

Konstanty Radziwiłł,

Marek Dariusz Rocki,

Tadeusz Romańczuk,

Jadwiga Kazimiera Rotnicka,

Jan Rulewski,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Piotr Rybicki,

Czesław Wincenty Ryszka,

Janina Zofia Sagatowska,

Michał Seweryński,

Krzysztof Marek Słoń,

Waldemar Jan Sługocki,

Andrzej Józef Stanisławek,

Lidia Ewa Staroń,

Grażyna Anna Sztark,

Aleksander Jakub Szwed,

Antoni Szymański,

Rafał Józef Ślusarz,

Przemysław Kazimierz Termiński,

Piotr Wach,

Artur Ryszard Warzocha,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Adam Wiatr,

Jacek Władysław Włosowicz,

Andrzej Franciszek Wojtyła,

Alicja Maria Zając,

Józef Zając,

Barbara Grażyna Zdrojewska,

Piotr Benedykt Zientarski,

Jan Krzysztof Żaryn,

Rafał Michał Ambrozik.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Rozumiem, że tak.

Dziękuję bardzo.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 18.50. A teraz będzie Konwent…

(Głos z sali: …Seniorów.)

Konwent Seniorów czy Prezydium Senatu?

(Głos z sali: Konwent Seniorów.)

Konwent Seniorów.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 04 do godziny 18 minut 50)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie i Panowie Senatorowie, przedłużam przerwę o dziesięć minut, do godziny 19.00.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 50 do godziny 19 minut 01)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Punkt 8. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich.

Przypominam, że senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Ogłaszam wyniki głosowania.

Protokół głosowania tajnego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – senator Rafał Michał Ambrozik, senator Robert Dowhan i senator Aleksander Szwed – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Grzegorza Biereckiego na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oddano głosów – 92; głosów nieważnych – 0; za wyborem głosowało 70 senatorów, przeciw – 22 senatorów; nikt się nie wstrzymał od głosu.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Andrzeja Stanisławka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oddano głosów – 92; w tym głosów nieważnych – 0; za wyborem głosowało 92 senatorów.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Stanisława Koguta na przewodniczącego Komisji Infrastruktury oddano głosów – 92; w tym głosów nieważnych – 0; za wyborem głosowało 84 senatorów, przeciw – 4; wstrzymało się 4 senatorów.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Jerzego Fedorowicza na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu…

(Głos z sali: Feliksa.)

Jerzego.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, jestem Jerzy, Feliksa można nie czytać.)

Tu nawet nie jest napisane „Feliks”, tylko „Jerzy Fedorowicz”.

A więc w głosowaniu tajnym na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu oddano głosów – 92; w tym głosów nieważnych – 1; za wyborem głosowało 80 senatorów, przeciw – 5; wstrzymało się od głosu 6 senatorów.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oddano głosów – 92; w tym głosów nieważnych – 0; za wyborem głosowało 90 senatorów, przeciw – 1; wstrzymał się 1 senator.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Jarosława Rusieckiego na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oddano głosów – 92; w tym głosów nieważnych – 1; za wyborem głosowało 90, przeciw – 0; 1 senator wstrzymał się od głosu.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Michała Seweryńskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oddano głosów – 92; w tym głosów nieważnych – 0; za wyborem głosowało 92 senatorów.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Jarosława Dudy na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oddano głosów – 92; w tym głosów nieważnych – 1; za wyborem głosowało 87 senatorów, przeciw – 2; wstrzymało się 2 senatorów.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oddano głosów – 92; w tym głosów nieważnych – 1; za wyborem głosowało 88 senatorów, nikt nie był przeciw, a 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oddano głosów – 92; w tym głosów nieważnych – 2; za wyborem głosowało 83 senatorów, przeciw – 2; wstrzymało się 5 senatorów.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senator Janiny Sagatowskiej na przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oddano głosów – 92; w tym głosów nieważnych – 1; za wyborem głosowało 91 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Marka Rockiego na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oddano głosów – 92; w tym 1 głos nieważny; za wyborem było 79 głosów, przeciw – 6; wstrzymało się 6 senatorów.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Zdzisława Pupy na przewodniczącego Komisji Środowiska oddano głosów – 92, wszystkie były ważne, za wyborem głosowało 89 senatorów, nikt nie głosował przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Bohdana Paszkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oddano głosów – 92, wszystkie były ważne; za wyborem głosowało 92 senatorów.

W głosowaniu tajnym nad wyborem senatora Waldemara Kraski na przewodniczącego Komisji Zdrowia oddano głosów –92, w tym 1 głos nieważny; za wyborem głosowało 89 senatorów, nikt nie głosował przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

I na końcu protokołu są podpisy trzech panów senatorów sekretarzy.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Proszę teraz o podejście do stołu prezydialnego wybranych w dniu dzisiejszym przewodniczących komisji senackich. Pragnę wręczyć państwu uchwałę. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcia.

(Rozmowy na sali)

Informuję, że porządek obrad pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję państwa senatorów, że następne posiedzenie Senatu zostało zwołane na dni 18 i 19 listopada.

Porządek posiedzenia zostanie państwu dostarczony pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Wygłaszanie oświadczenia nie może trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnąłby zabrać głos i wygłosić oświadczenie? Nie ma chętnych.

Czy są jakieś komunikaty?

(Głos z sali: Nie ma.)

Bardzo dziękuję.

Informuję, że protokół pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. (Oklaski)

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 10)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.