Narzędzia:

Posiedzenie: 31. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 5 dzień


28, 29 i 30 listopada oraz 1, 2 i 7 grudnia 2016 r.
Stenogram z dnia następnego Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałek Adam Bielan oraz marszałek Stanisław Karczewski)

Wznowienie posiedzenia

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dzień dobry.

Przedłużam przerwę do godziny 10.15.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 00 do godziny 10 minut 15)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dzień dobry państwu.

Wznawiam obrady…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii.)

Wznawiam obrady.

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przypominam, że przed przerwą w obradach została zamknięta dyskusja w sprawie tej ustawy.

Przypominam również, że przed przerwą w obradach senator Bogdan Klich złożył wniosek formalny o ogłoszenie przerwy do czasu przybycia przedstawiciela rządu. Ponieważ wczoraj w trakcie głosowania nad wnioskiem nie było kworum, przystąpimy teraz do głosowania nad tym wnioskiem.

Ponadto pragnę przypomnieć, że pan marszałek Bogdan Borusewicz złożył wniosek tożsamy z wnioskiem pana senatora Bogdana Klicha.

Te wnioski, panowie, podtrzymujecie, tak?

(Senator Bogdan Borusewicz: Czy mogę?)

Ale tu… Tak?

(Senator Bogdan Borusewicz: Mam jeszcze głos…)

Ale teraz nie, bo ja już… No nie, Panie Marszałku, teraz już nie, bo został zgłoszony wniosek, jest sprzeciw… Jest…

(Senator Bogdan Borusewicz: Jest. Pan marszałek pyta, czy podtrzymuję wniosek? Tak…)

Tak, czy pan podtrzymuje. Tak albo nie. Tak? Dobrze, to dziękuję. Rozumiem, że tak.

Jest sprzeciw, więc przystępujemy do głosowania nad przedstawionym wnioskiem.

(Głos z sali: Jak brzmi wniosek?)

(Głos z sali: Chwileczkę, marszałek miał to powiedzieć.)

(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, nie mam karty.)

Słucham?

(Senator Marek Martynowski: Karty nie mam.)

A, to musimy poczekać na znalezienie karty.

(Głos z sali: Czego nie ma?)

Może ktoś wziął kartę pana senatora Martynowskiego. Sprawdźmy swoje karty, bo…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Martynowski…)

(Głos z sali: To ty, tak?)

Panie Senatorze, może się zdarzyć. Skoro panu się zdarzył laptop w teczce, to może się też zdarzyć…

(Wesołość na sali)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak pan marszałek łaskawie pamięta…)

Proszę państwa, ogłaszam 5-minutową przerwę, do godziny 10.22, bo musimy dorobić kartę. Przepraszam bardzo.

(Głos z sali: 5 minut?)

Tak, 5.

(Senator Jan Maria Jackowski: Teraz 4.)

No, teraz 4, a przedtem było 5. No, Panie Senatorze…

(Wesołość na sali)

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 18 do godziny 10 minut 22)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Proszę państwa, bardzo proszę o wyciszenie rozmów i zajęcie miejsc.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)

Panie Marszałku, no, ja panu udzielę głosu, chociaż już powiedziałem, że przystępujemy do głosowania, i nie powinienem tego robić.

Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, ja trzymam rękę w górze od początku.

(Marszałek Stanisław Karczewski: No dobrze, proszę bardzo.)

Składam wniosek formalny o przerwę i…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, ale on już został złożony. My wszyscy o tym wiemy.)

…i sprowadzenie… Składam go w celu zaczekania na przybycie ministra sprawiedliwości.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Wiemy, tak.)

Panie Marszałku, rozumiem, że wczorajsza interpretacja tego typu wniosków, która została przyjęta przez marszałka prowadzącego obrady, została także przyjęta przez pana. Ta interpretacja doprowadza do sytuacji, w której głosujemy nad wnioskiem o zaczekanie na przybycie ministra sprawiedliwości po zakończeniu rozpatrywania punktu. To jest…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, ten punkt jeszcze nie jest zamknięty. Panie Marszałku, nie ma pan racji.)

To pokazuje, jaka ta interpretacja…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Marszałku…)

…jest bezsensowna. Tyle chciałem powiedzieć. Wniosku nie wycofuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, dziękuję bardzo, Panie Marszałku, ale na ten temat rozmawialiśmy już na posiedzeniu Konwentu Seniorów. Chciałbym, żebyśmy nie prowadzili w tej chwili dyskusji, która była już prowadzona. Zresztą przedłużyliśmy przerwę do godziny 10.15 właśnie po to, żeby zakończyć tę dyskusję.

Głosowanie

Jeszcze raz, proszę państwa, powtórzę: przystępujemy do głosowania nad wnioskiem panów senatorów Bogdana Klicha i Bogdana Borusewicza o ogłoszenie przerwy do czasu przybycia przedstawiciela rządu.

Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora Bogdana Klicha i pana marszałka Bogdana Borusewicza?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 27 – za, 52 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 65)

Wniosek został odrzucony.

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (cd.)

W trakcie wczorajszej dyskusji zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym. Bardzo proszę Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowania w sprawie rozpatrywanej ustawy zostaną przeprowadzone później; poinformujemy kiedy.

Państwo Senatorowie, informuję, że decyzją Konwentu Seniorów obecne posiedzenie zostało wydłużone o dodatkowy dzień, 7 grudnia.

Uzupełnienie porządku obrad

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o cztery punkty: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego czwartego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego piątego porządku obrad; ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego szóstego porządku obrad; zmiany w składzie komisji senackich – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego siódmego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przestawioną propozycję.

Dziękuję bardzo.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przyjął przedstawioną propozycję.

Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 352, a sprawozdanie komisji – w druku nr 352 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Ale w scenariuszu miałem mieć – przepraszam bardzo – informację o tym, że po tym punkcie, jeśli nie będzie poprawek, będziemy głosowali. Jeśli będą poprawki, ogłoszę przerwę. Przekazuję to państwu. Po tym punkcie…

(Głos z sali: I że konwent…)

Tak?

(Głos z sali: …przedłużył posiedzenie.)

To już mówiłem. A tego nie ma w scenariuszu.

Tak że po tym punkcie, proszę państwa, będzie głosowanie. Jeśli zostaną zgłoszone poprawki, będzie przerwa na posiedzenie komisji i po posiedzeniu komisji będziemy głosować.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym przedstawić Wysokiemu Senatowi sprawozdanie z prac Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która pochyliła się dzisiaj nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby.

Projekt tej ustawy powstał w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2015 r. i obejmuje zmiany zaskarżonych przez rzecznika praw obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego ustaw o: Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wymienionych ustaw są sprzeczne z artykułem…

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę państwa, przepraszam – przepraszam bardzo, Panie Senatorze – ale czuję się jak w ulu, słyszę szum, a nie słyszę pana senatora. Tak że bardzo proszę o zaprzestanie rozmów albo prowadzenie rozmów na zewnątrz. Bardzo proszę.)

Przepisy ustaw są sprzeczne z art. 66 ust. 1 konstytucji, w którym jednoznacznie wskazano, że obowiązki pracodawcy oraz sposób realizacji prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinny zostać określone w ustawie. Dlatego też za niezgodne z ustawą zasadniczą należy uznać szczegółowe określenie warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy jedynie w drodze zarządzeń komendantów Policji oraz Straży Granicznej bądź uregulowanie tej kwestii w drodze rozporządzeń w przypadku pozostałych służb.

Trybunał stwierdził, że ustawodawca, regulując zasady związane z bezpieczeństwem i higieną służby, obowiązany jest określić zakres zastosowania przepisów działu dziesiątego ustawy z 1974 r. – Kodeks pracy oraz prawa i obowiązki funkcjonariuszy i ich przełożonych na poziomie ustawowym. Jest to istotne w kontekście dochodzenia prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków służby.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału kwestionowane przepisy tracą moc z dniem 3 grudnia tego roku. Realizując wskazania Trybunału, w trakcie prac nad projektem kierowano się założeniem, że regulacje zawarte w dziale dziesiątym kodeksu pracy będą co do zasady odpowiednio stosowane do funkcjonariuszy. Jednakże ze względu na odmienny niż w przypadku zwykłego stosunku pracy charakter zadań wykonywanych przez służby w projekcie ustawy określono, w jakim zakresie będą stosowane w poszczególnych służbach zasady BHP, wyznaczono przełożonych odpowiedzialnych za ich realizację w służbach oraz wskazano sposób zapewnienia BHP w stosunku do podległych funkcjonariuszy. Nałożono na funkcjonariuszy obowiązek przestrzegania zasad BHP. W ustawie przewidziano także możliwość odstąpienia od zasad przestrzegania BHP w przypadkach realizacji ściśle określonych zadań, gdyż ich zastosowanie mogłoby uniemożliwić wykonywanie zadań ustawowych, jakie mają służby.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu dzisiejszym pochyliła się nad tą ustawą i wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister spraw wewnętrznych i administracji.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Na posiedzeniu są pan minister Sebastian Chwałek i zastępca komendanta głównego Policji, pani Helena Michalak.

Czy ktoś z państwa chce zabrać głos?

Pan minister, tak? To bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie i Panowie Senatorowie!

Tak jak już wspomniał sprawozdawca komisji, jest to projekt ustawy, który wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jest to, powiedziałbym, czyste przeniesienie do ustawy przepisów z aktów wewnętrznych poszczególnych służb. Niestety muszę przyznać, że termin, jaki wyznaczył Trybunał, bardzo szybko upływa, właściwie jutro. W związku z tym wnosimy o przyjęcie tego projektu bez poprawek w jak najkrótszym możliwym czasie. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zdać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W trybie ekspresowym, w czasie niemalże ujemnym rozpatrujemy… (Wesołość na sali) Czas ujemny jest wtedy, kiedy Sejm jeszcze nie uchwalił ustawy, a Senat zwołuje posiedzenie i już… O tym przekonaliśmy się wczoraj. Ale wróćmy do rzeczy, czyli do projektu tej ustawy, którego inspiracją było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jakże nas obowiązujące. Pan senator sprawozdawca wiernie odtworzył, przedstawił przebieg posiedzenia komisji, jak również wynik głosowania, jednakże nie wspomniał, że w trakcie obrad komisji dział legislacyjny wyraził potrzebę złożenia kilku propozycji poprawek, nie tylko redakcyjnych. Uczestnicząc w obradach… Jedna z propozycji poprawek mówiła o tym, że termin – i tu pojawia się ten czas ujemny – wdrożenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego upływa jutro. Tak? Jutro mamy trzeciego? Tak, 3 grudnia. A w ustawie jest zapisane, że ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak wiadomo, Dziennik Ustaw jeszcze nie zaczął być drukowany, więc tym bardziej jeszcze się nie ukazał. Wobec tego można liczyć, że… I to jest definicja czasu ujemnego, który stosuje tutaj rząd PiS-u.

Wspomnę o pracy działu legislacyjnego, który wskazał na potrzebę zmian, w tym dookreślenia właściwego terminu. Przejąłem te propozycje poprawek, ale kierując się dobrem, zwłaszcza, jakże mi bliskim, bezpieczeństwem i higieną służby… Platforma, mam nadzieję – wyrażam w jej imieniu stanowisko – odstępuje od tej nakazanej formy poprawności ustawy i będzie głosować za przyjęciem ustawy bez poprawek.

Niestety, nie mogę uniknąć jednak komentarza politycznego, że życzeniem moim, ale chyba również opinii publicznej, jest, aby rząd PiS więcej i we właściwym czasie zajmował się ustawami, orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, a nie walką z Trybunałem Konstytucyjnym, bo będziemy mieli właśnie do czynienia z przypadkami, kiedy ustawy tak istotne dla zwykłych – w tym przypadku i nie tylko zwykłych – funkcjonariuszy będą spychane na czas pozaustawowy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Przystępujemy do głosowania…

Gong, proszę włączyć gong. Poczekamy chwilę.

(Rozmowy na sali)

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Karta pana marszałka Karczewskiego… Nie, to jest moja karta.

(Rozmowy na sali)

Jest, znalazła się karta pana marszałka.

Czy pan marszałek chce poprowadzić to głosowanie i zagłosować tutaj? Nie?

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

(Senator Jerzy Fedorowicz: O Jezus, Maria, Panie Marszałku…)

Co się stało, Panie Senatorze?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Można zarządzić minutę przerwy, jak senator idzie do toalety…)

A, to przepraszam, nie wiedziałem, że pan senator jest w toalecie.

(Wesołość na sali)

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 74 senatorów, 73 – za, nikt nie głosował przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 66)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby.

Panie Senatorze, proszę nas informować, jak pan wychodzi do toalety.

(Wesołość na sali)

Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Przystępujemy do rozpatrzenia punku dwudziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 353, a sprawozdanie komisji – w druku nr 353 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Roberta Gawła, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Sprawozdawca Robert Gaweł: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Główną zmianą jest…)

Przepraszam, jedna techniczna uwaga: teraz już nie będziemy głosować po każdym punkcie, tylko zagłosujemy en bloc pod koniec.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Techniczna jeszcze uwaga moja: jak pan marszałek nie pozwala mi ripostować, to ja mam traumę, a potem…)

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę i proszę umożliwić panu senatorowi przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Robert Gaweł:

Czyli wracamy do ustawy. Główną zmianą jest uwzględnienie finansowania dzieci w wieku 6 lat i powyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym, w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Potrzeba zwiększonego wsparcia dla dzieci 6-letnich jest związana ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych dzieci i tym samym koniecznością obejmowania wychowaniem przedszkolnym 4 roczników zamiast, jak dotychczas, 3. Wytłumaczę: będą teraz 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki. Przed zmianą przepisów w zakresie zniesienia obowiązku szkolnego dzieci 6-letnie miały obowiązek rozpoczynania nauki w szkole, przez co w konsekwencji były uwzględniane w kwocie subwencji oświatowej, która wynosiła 5 tysięcy 278 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 r. została naliczona na wszystkie dzieci 6-letnie. Zgodnie z obecnym stanem prawnym od roku 2017 na dziecko 6-letnie, które pozostanie w wychowaniu przedszkolnym, przysługuje dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 tysiąca 338 zł. Należało w tym roku wprowadzić zmiany, żeby od 1 stycznia naliczać subwencję we właściwy sposób. Zwiększone finansowanie dzieci 6-letnich umożliwi samorządom kreowanie spójnej polityki w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji oraz potrzeb związanych z planowanymi zmianami.

Ustawa nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu ponad łączny poziom wydatków określonych w części subwencji oświatowej na rok 2017 w projekcie ustawy budżetowej. Zakłada się, że poziom finansowania dziecka 6-letniego objętego wychowaniem przedszkolnym będzie niższy od poziomu podstawowego finansowania dziecka w szkole z powodu uwzględnienia różnic w kosztach prowadzenia szkoły i przedszkola. Objęcie dodatkowym wsparciem finansowym dzieci w wieku 6 lat i powyżej, pozostających w wychowaniu przedszkolnym, tj. zwiększenie środków z kwoty 1 tysiąca 338 zł do 4 tysięcy 300 zł na każde dziecko 6-letnie, powiększy wydatki na ten cel w roku 2017 o 1 miliard zł. Efekt ten został uwzględniony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Projekt tej ustawy został on wniesiony przez grupę posłów. Dziś odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Przedstawicielem grupy posłów był pan poseł Lech Sprawka, a na posiedzeniu komisji była obecna pani minister Marzenna Drab. Senatorowie zadawali merytoryczne pytania – było ich kilka – na które odpowiedziano wyczerpująco. Przypomnę tylko, że na posiedzeniu Sejmu ustawa została przyjęta zdecydowaną większością głosów posłów: 423 było za, nikt nie był przeciw, 1 się wstrzymał.

Jeżeli chodzi o opinię naszego Biura Legislacyjnego, jest ona pozytywna. Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. To tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie z dzisiejszych prac połączonych komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj, pod koniec obrad Senatu.

I skończył nam się scenariusz.

(Głos z sali: Zmiany w komisjach.)

(Głos z sali: Nie. Jeszcze jeden punkt.)

Ale tego już nie mam…

(Głos z sali: Dwudziesty szósty…)

Dwudziesty piąty, tu jest dwudziesty trzeci…

(Głos z sali: Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu…)

A, tu jest dwudziesty szósty. Przepraszam. Proszę bardzo.

Punkt 26. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 348, a sprawozdanie komisji – w druku nr 348 A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatora Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Waldemar Sługocki: Niech się znajdzie.)

(Rozmowy na sali)

Poszukujemy pana senatora Chróścikowskiego.

(Rozmowy na sali)

Czy jest pan senator Chróścikowski?

Może pan senator Łyczak zawołać pana senatora Chróścikowskiego?

(Senator Józef Łyczak: Zawołać?)

Tak, bo czekamy na niego.

(Głos z sali: Może w toalecie jest.)

Może jest w toalecie. Tak jak pan senator Fedorowicz.

(Głos z sali: Pan minister jest na głosowaniach w Sejmie, ale…)

(Głos z sali: O, jest.)

Panie Senatorze, czekamy na pana. Panie Senatorze Chróścikowski, czekamy na pana senatora.

(Głos z sali: Czekamy na pana.)

(Senator Józef Łyczak: Już przyprowadziłem.)

Dziękujemy panu senatorowi Łyczakowi za doprowadzenie senatora sprawozdawcy.

(Senator Leszek Czarnobaj: Józiu, to jeszcze pana ministra przyprowadź.)

Pan minister jest na głosowaniach w Sejmie.

(Głos z sali: Ale przyjdzie.)

Ale przyjdzie.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)

Mam zaszczyt przedłożyć w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 listopada 2016 r. ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Rozpatrywaliśmy to 1 i 2 grudnia, dzisiaj rano. I komisja wnosi o przyjęcie poprawek. Tych poprawek jest 7. Poprawki są głównie legislacyjne, dotyczące głównie kwestii językowych i legislacyjnych. Myślę, że nie będę ich szczegółowo omawiał. Każdy z państwa ma przed sobą druk nr 348 A. Jeśli będą pytania, to postaram się odpowiedzieć.

A jeśli chodzi o samą ustawę… W zakresie rolnictwa jest to krótka zmiana. Chodzi tylko o to, że umowy kontraktacyjne, co do których było nałożone w ustawie o Agencji Rynku Rolnego… że powinny być podpisywane przez podmioty, które skupują, przetwarzają produkty od rolnika, że powinny być umowy… I wszystko jest rozpisane, oprócz jednego zapisu. Nie ma sankcji. Ta ustawa dodaje te sankcje, tak żeby podmioty, które nabywają produkty rolne, miały obowiązek zawarcia umowy kontraktacyjnej. To jest jeden z czynników…

A pozostałe przepisy są przeniesione z wcześniejszych przepisów dostosowujących do tej ustawy w zakresie działania UOKiK. W związku z tym, jak myślę, nie będę tu już uzasadniał szczegółów, bo to jest przeniesienie tamtych kompetencji, dopasowanie do tego zakresu działania. Sądzę, że to, co było dyskutowane na posiedzeniu komisji, wyjaśniane pomiędzy Biurem Legislacyjnym i rządem, zostało uzgodnione. I proponuję przyjęcie ustawy z 7 poprawkami. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Jako pierwszy i na razie jedyny do głosu zapisał się pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku – chciałbym powiedzieć: Panie Ministrze – to już jest drugi przypadek… Nie wiem, czy mamy znowu prosić o przerwę…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie, to jest sprawa techniczna. Trwają po prostu głosowania w Sejmie.)

Zdaje mi się, że to nie jest jednoosobowo obstawiony resort. Mam takie wrażenie, że są jeszcze wiceministrowie i wiele osób odpowiedzialnych. To, że nie ma tu nikogo, jest po prostu niedopuszczalne i nie powinno mieć miejsca. Tak że, Panie Marszałku… To właśnie Prezydium Senatu i marszałek są odpowiedzialni, w moim przekonaniu, za to, żeby zapewnić nam dobre warunki pracy i obecność ministrów.

Proszę państwa, to bardzo ważne przedłożenie, bo nieuczciwie działający na rynku przedstawiciele wielkich sieci handlowych od lat, próbując wykorzystywać luki w prawie, tak dociskają cenami dostawców, że ich produkcja często balansuje na granicy opłacalności, a dostanie się na półki sklepowe marketów obwarowywane jest nieuczciwymi żądaniami. Dzieje się tak, mimo że w Polsce mamy ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, że mamy ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Mimo to wciąż jeszcze droga do tego, żeby dochodzić swoich racji, jest długa i niestety nie zawsze zakończona sukcesem. Chociaż trzeba powiedzieć, że z upływem lat i po nowelizacji tamtych 2 ustaw coraz częściej udaje się przeciwdziałać nieuczciwym praktykom.

Niemniej jednak otwarte jest pytanie: czy rzeczywiście do tej specustawy, którą w stosunku do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów była już ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, jest potrzebna specustawa? Bo tak trzeba ją nazwać. To jest specjalna ustawa, która wprowadza specjalny tryb dla specjalnej grupy kontraktów i przedsiębiorstw. Zdania są podzielone. W moim przekonaniu to przedłożenie powinno być rozdziałem do tamtej, macierzystej ustawy, do której się zresztą odwołuje. Wydaje mi się, że to by było o wiele bardziej czytelne. Wybrano inną drogę. Najważniejsze jest, żeby osiągnąć cel. A ta ustawa w moim przekonaniu, nadkładając dodatkowe zobowiązania i dając Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowe uprawnienia, ma szansę spełnić swoje założenia i przyczynić się do przestrzegania dobrych praktyk w relacjach między sieciami handlowymi a dostawcami.

Tyle tylko że ta ustawa jest, niestety, dosyć nieprecyzyjna w moim przekonaniu i pozwala na bardzo dużą dowolność interpretacyjną, co w połączeniu z bardzo dużymi kwotami możliwych kar może stać się poważnym zagrożeniem dla firm. Ja wiem, że wykonywanie tej ustawy jest obwarowane, ale niestety dopiero w drugiej instancji, jako odwoławczej, postępowaniem sądowym. Jednakże może się to okazać iluzoryczne, ponieważ może wcześniej doprowadzić do bankructwa firmy, która – nie można tego wykluczyć – jest przez konkurencję albo przez grupę dostawców posądzona nieuczciwie. I to nie jest tak, że nieuczciwi są tylko ci, którzy przyjmują towary, kupują towary. Nieuczciwi mogą być różni gracze rynkowi. I dlatego ta równowaga ochrony prawnej jest niesłychanie ważna.

Proszę państwa, w art. 7, który jest kluczowy dla całej ustawy, mówi się, że chodzi o wykorzystywanie przewagi kontraktowej, która jest nieuczciwa, jeśli jest „sprzeczna z dobrymi obyczajami”. No, to pojęcie to taki worek, jest ono tak ogólne, że można pod to podpiąć naprawdę bardzo dużo. I oczywiście dodaje się „i zagraża lub narusza istotny interes drugiej strony”. Ale to wszystko to są bardzo ocenne pojęcia. I na wypadek gdyby ktoś myślał, że coś jeszcze w tym ustępie jest, mówię: niestety nie, to wszystko, kropka.

Nie przekonuje mnie to, że tego rodzaju zapis jest już w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. I można by powiedzieć: skoro już jest, to po co go powtarzamy? Czy to jest tak, że tamta ustawa przestaje działać? Nie. Skoro nie przestaje działać, to przenoszenie in extenso przepisu, który obowiązuje już w systemie prawnym, do nowej ustawy jest co najmniej wadliwe prawnie. Nie powinno się tego robić, bo ten przepis dokładnie w takim brzmieniu już obowiązuje.

Ale ten wspomniany ustęp jest powiązany z kolejnym ustępem, czyli z ust. 3, gdzie mowa jest o tym, że nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej polega w szczególności na… I tu wymienia się kilka przypadków, a więc: nieuzasadnione rozwiązanie umowy i zagrożenie rozwiązaniem umowy; przyznanie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia; uzależnienie zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy, nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze. Ministerstwo i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisały tutaj dotychczas stosowane, można by powiedzieć, triki, które dawały przewagę, możliwość realizacji przewagi kontraktowej, nieuczciwej przewagi kontraktowej. I dobrze, ale moją wątpliwość budzi tutaj sformułowanie „w szczególności”, bo to oznacza, że czytanie tego ustępu razem z ust. 2 daje po prostu ogromną przestrzeń do tego, żeby dość dowolnie uznawać, co jest tak naprawdę naruszeniem dobrych obyczajów, co jest zagrożeniem, co narusza interes drugiej strony. Oceniać to będzie urząd. Nie mamy, jak do tej pory, jakichś dużych zastrzeżeń do jego funkcjonowania, chociaż rodzi się pytanie: po co my w ogóle to robimy, skoro mamy ten urząd? Nie udawało się mu do tej pory załatwić takich spraw. Być może brakowało odpowiednich przepisów, ale nie jestem przekonany, że jest to jedyne wytłumaczenie.

Ja się jednak boję, że takie luźne sformułowania w dzisiejszej rzeczywistości prawnej, która ma tendencję do opresyjności – byliśmy tego świadkami chociażby wczoraj – i do podejmowania przez urząd państwowy działania, które potem w sądzie jest podważane… No, że te dotychczasowe, dosyć rozsądne działania urzędu ochrony konkurencji teraz mogą nie być kontynuowane, że to nie będzie już tak wyglądać. I że ten urząd stanie się – zresztą taka jest trochę intencja tej ustawy – o wiele bardziej zdecydowany w działaniach wobec przedsiębiorców. Oczywiście jest dobrze wtedy, kiedy dochodzi tam do naruszeń prawa, ale źle byłoby, gdyby doszło np. do pomyłki. Dlatego my, myśląc o tym i dzisiaj w Senacie, i zawsze, zawsze staramy się myśleć o wszystkich możliwych skutkach, bo prawo powinno być tworzone tak, żeby wszystkim stronom dawało możliwość rzetelnego rozpatrzenia ich sprawy. Otóż, ja mam co do tego bardzo poważne wątpliwości. Zgłaszałem je na posiedzeniu komisji. Pan minister odpowiadał, mówiąc o praktykach w innych krajach. Wspomniałem – pana ministra jeszcze wtedy nie było – że ten ust. 2 już jest. Ale to akurat jest argument przeciwko wpisywaniu tego ustępu, a nie za. Skoro on już jest, to po co go powtarzać?

Uważam, że o wiele lepiej byłoby, żebyśmy z pewną ostrożnością weszli w tę sprawę, przyjmując dużo większe kary, przyjmując brzmienie artykułu – dzisiaj art. 7 ust. 3 – w formie zamkniętego katalogu. Wiele razy państwo senatorowie, zwłaszcza z Prawa i Sprawiedliwości, kiedy my mówiliśmy o jakichś brakach etc., wy mówiliście: okej, przecież zawsze możemy tutaj wrócić i w trybie ekspresowym zmienić coś w ustawie. Ja dzisiaj użyję waszego argumentu. Jeżeli okazałoby się, że ten katalog jest niekompletny, że przedsiębiorcy coś tam wymyślili, to, proszę bardzo, wejdźmy w tę sprawę, nowelizujmy, dokręcajmy, ale nie otwierajmy takiej możliwości, która pozwoli urzędnikowi nałożyć karę nawet do 50 milionów euro w przypadku świadomego działania albo nawet do 10 milionów euro w przypadku, gdyby było to działanie nieświadome.

Proszę o zrozumienie moich argumentów, które odzwierciedlają się w poprawce polegającej na tym, żeby wykreślić ust. 2 art. 7 – bez żadnej straty, Panie Ministrze, ponieważ on już w innej ustawie jest ujęty i obowiązuje. Proponuję też doprecyzować ust. 3, zamykając katalog przez usunięcie słów „w szczególności”.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Jak pan zauważył, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju pojawił się na sali w trakcie debaty, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Wiem, że kalendarz pracy w Sejmie jest bardzo napięty.

Pan marszałek Borowski jako drugi.

Oddaję panu głos, Panie Marszałku. Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Ja do tej ustawy początkowo podchodziłem, że tak powiem, bardzo spokojnie, dlatego że temat jest istotny. Tu przede mną pan senator Augustyn potwierdził to, stwierdzając, że rzeczywiście mamy do czynienia z licznymi praktykami, które są nadużyciem pozycji dominującej wobec dostawcy. Trzeba, rzecz jasna, dostawców przed tym chronić.

(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie, właśnie.)

Nawet powiedziałbym, że te niejasności, które wynikają z art. 7… One są oczywiste. Stwierdzenie, że wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami… Muszę powiedzieć, że jest to sformułowanie bardzo, bardzo ryzykowne. Jest tu też mowa o „nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy”. Cóż to znaczy „nieuzasadnione”? No ale myślałem sobie, że być może po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkiego tutaj zapisać i jest to zapisane dość ogólnie. W końcu są sądy i sprzedawca, firma, która zostanie poddana pewnym restrykcjom, będzie się odwoływała do sądu, a sąd będzie to rozstrzygał. Wtedy będziemy mieli pewne uzusy, będziemy mieli pewną wykładnię tego, które praktyki są dopuszczalne, a które są niedozwolone. Dlatego nie zamierzałem ani zabierać głosu, ani przeciwstawiać się tej ustawie.

Aliści dowiedziałem się tutaj od przedstawiciela pana ministra, od przedstawiciela ministerstwa rolnictwa, że nałożona kara – a kary są drakońskie, była mowa o tym, że może to być 50 milionów euro, 3% obrotu to jest potężna kara – od razu, natychmiast po jej nałożeniu jest egzekwowana. Potem możesz się odwoływać, potem możesz czekać na wyrok, a tymczasem przestajesz funkcjonować.

No, Panie Senatorze Sprawozdawco, co to jest? Przykro mi, ale to jest skandaliczna ustawa. Dobre intencje, wszystko przedstawione bardzo ładnie, po czym okazuje się, że mamy sytuację, w której firma jest całkowicie zależna od urzędnika, całkowicie. Ten urzędnik jednym ruchem może pozbawić ją możliwości działania. I zawsze będzie miał argument: no cóż, ja tak uważam, a ostatecznie sądy rozstrzygną. Przecież w przeszłości były już takie przypadki, że właśnie decyzje urzędów skarbowych czy ZUS rozkładały przedsiębiorców na łopatki.

Więc minimum, jakie tu powinno być, minimum… Jeśli miałoby to zostać, to albo trzeba by wprowadzić takie poprawki jak te, o których mówił tu senator Augustyn, albo trzeba by zapisać – nie jestem w stanie w tej chwili zgłosić takiej poprawki, bo po prostu nie wierzyłem, nie sądziłem, że tu jest taki przepis, ale upewnił mnie w tym pan minister – wprowadzić taką zmianę, która przesądzałaby o tym, że egzekucja kary następuje po prawomocnym wyroku sądu. Jeśli tak się nie stanie, to będzie to ustawa, której moim zdaniem Senat nie powinien przyjmować. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze ja, krótko.)

Pan senator Augustyn po raz drugi.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Wtedy mówił aż 14 minut.)

Pan senator sekretarz przypomina, że pan senator poprzednio mówił już przez 14 minut, ale rozumiem, że teraz króciutko.

Senator Mieczysław Augustyn:

Króciutko.

Ja tylko chciałbym potwierdzić, Panie Senatorze, Panie Marszałku, że wnosząc tę poprawkę, brałem pod uwagę tę okoliczność i mówiłem, że to nie może być tak, że przedsiębiorca będzie mógł się odwoływać – na posiedzeniu komisji użyłem takich słów – dopiero po swoim pogrzebie. Bo jeżeli kara będzie tak dotkliwa, to on stanie się bankrutem w momencie, kiedy to się wydarzy.

Chciałbym tylko jeszcze zapytać, proszę państwa, gdzie tu jest realizowana zasada, o której mówił pan premier Morawiecki, że będzie życzliwe traktowanie przedsiębiorców, że będzie zaufanie i że będzie założenie niewinności. Ja tego tu nie widzę. Wręcz przeciwnie, jest to bardzo opresyjny przepis, tak naprawdę niedający przedsiębiorcy szansy na odwołanie się, bo najpierw jest ogromna kara, a potem dopiero można myśleć o reszcie. Tak że apeluje o refleksję, bo to są groźne zapisy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Informuję również, że wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator Augustyn.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.

Ogłaszam przerwę do godziny 11.55.

Komunikaty

A przed przerwą pan senator sekretarz przeczyta komunikaty.

Senator Sekretarz Waldemar Sługocki:

Wspólne posiedzenie… Nie działa mi mikrofon. Nie wiem, dlaczego… O, teraz działa.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym odbędzie się 2 grudnia w sali nr 182, 5 minut po ogłoszeniu przerwy. Dziękuję.

(Głos z sali: Jeszcze jeden.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Jeszcze jeden komunikat.)

I jeszcze jeden komunikat.

Komisja rolnictwa rozpoczyna swe obrady bezpośrednio po zakończeniu tej części obrad Senatu w sali nr 217.

(Senator Mieczysław Augustyn: Rolnictwa i gospodarki.)

Tak, rolnictwa i gospodarki. Bardzo proszę.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Tak, i gospodarki.)

(Senator Mieczysław Augustyn: W jakiej sali?)

W sali nr 217.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny11 minut 11 do godziny11 minut 55)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że obecne posiedzenie zostało przedłużone o dodatkowy dzień, tj. 7 grudnia bieżącego roku. Posiedzenie w tym dniu wznowimy o godzinie 10.00.

Informuję, że kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 13, 14, 15 i 16 grudnia. Porządek tego posiedzenia zostanie państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Punkt 27. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego siódmego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 343.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu w dniu 30 listopada przyjęła jednogłośnie projekt uchwały, który odczytam.

Ustawa Senatu Rzeczypospolitej w sprawie zmian w składzie komisji senackich. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwołuje senator Barbarę Zdrojewską z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. I §2: Senat wybiera panią senator do Komisji Ustawodawczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 76 senatorów, 63 – za, 8 – przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 67)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 338 A. Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. W przypadku odrzucenia wniosku o przyjęciu ustawy bez poprawek zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 29 – za, 50 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 68)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 50 – za, 29 – przeciw. (Głosowanie nr 69)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 345 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 77 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 70)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 346 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania na przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 77 – za, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 71)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 347 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 72)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 344 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę senatora sprawozdawcę, pana prof. Michała Seweryńskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek. Został zgłoszony również wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy, który nie został wcześniej przyjęty. Mniejszość senatorów zgłosiła także serię poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Sprawozdanie mniejszości Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Piotr Zientarski:

Przypominam o wniosku mniejszości.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, tak.)

Wniosek mniejszości opiera się na argumentach autorytetów prawniczych, gremiów prawniczych, które jednoznacznie twierdzą, że ustawa ta narusza fundamenty demokratycznego państwa prawa, zarówno preambułę konstytucji, jak i szereg poszczególnych konstytucyjnych zasad państwa prawa. I stąd też uważamy, że ta niekonstytucyjna ustawa powinna zostać odrzucona.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator Piotr Zientarski i pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 29 – za, 50 – przeciw. (Głosowanie nr 73)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 50 – za, 29 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 74)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 353 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 75)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 26. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 348 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wraz z zestawieniem wniosków. Dzisiaj zostały rozpatrzone wnioski. Komisje wnoszą o przyjęcie poprawek nr 1–3 oraz 5–8. Proszę o ich poparcie. Wnoszę też o łączne głosowanie, jeśli pan marszałek pozwoli, nad poprawkami nr 1–3 i 5–8, bo… Dziękuję.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale zaraz, Panie Senatorze… Pan zgłosił jaki wniosek? O głosowanie…)

O łączne głosowanie nad poprawkami nr 1–3 oraz…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja mam tu inny wniosek: żeby, proszę pana, głosować łącznie nad poprawkami nr 1, 2, 3, 6, 7 i 8.)

No właśnie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

To jest to samo? No to dobrze. Nie ma głosu sprzeciwu? No to bardzo się cieszę.

Czy pan senator wnioskodawca, pan senator Mieczysław Augustyn, chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, dziękuję.)

Przystępujemy do głosowania…

(Rozmowy na sali)

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami nr 1, 2, 3, 6, 7 i 8 głosujemy łącznie. Ujednolicają one terminologię ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 76)

Wymienione poprawki, czyli nr 1, 2, 3, 6, 7 i 8, zostały przyjęte.

Poprawka nr 4 zamyka katalog praktyk, które będą uznawane za wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 30 – za, 49 – przeciw. (Głosowanie nr 77)

Poprawka nie została przyjęta.

Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 78 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 78)

Poprawka nr 5 została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 50 – za, 2 – przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 79)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy głosowania.

Ogłaszam przerwę do godziny 10.00…

(Rozmowy na sali)

Słucham?

(Głos z sali: A oświadczenia?)

(Głos z sali: Panie Marszałku, oświadczeń dzisiaj nie będzie?)

Nie, no jak? Na koniec posiedzenia.

(Rozmowy na sali)

Przerwa w posiedzeniu

Proszę państwa, jeszcze raz: ogłaszam przerwę do 7 grudnia do godziny 10.00.

Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 12 minut 09)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.