Narzędzia:

Posiedzenie: 60. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


9, 10, 11, 15 i 16 maja 2018 r.
Stenogram z dnia następnego Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Karczewski i wicemarszałek Maria Koc)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dzień dobry.

Wznawiam obrady.

I przedłużam przerwę do godziny 10.15.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 01 do godziny 10 minut 16)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Maria Koc:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 10 maja 2018 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła, zgodnie z procedurami dotyczącymi informacji niejawnych, skierowaną przez marszałka Senatu w dniu 6 kwietnia br. Informację Krajowej Administracji Skarbowej o działalności określonej w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122 i art. 123 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej za okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że w dniu dzisiejszym Konwent Seniorów podjął decyzję o przedłużeniu obrad o dni 15 i 16 maja 2018 r., to jest o wtorek i środę. W związku z powyższym po rozpatrzeniu ustaw dotyczących ratyfikacji – to jest punktów dwunastego, trzynastego, czternastego i piętnastego – odbędzie się blok głosowań nad rozpatrzonymi dotychczas ustawami.

Punkty 12., 13., 14., i 15. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punktów dwunastego, trzynastego, czternastego i piętnastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.; ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 795, 796, 797, 798, a sprawozdania komisji – w drukach nr 795 A, 796 A, 797 A oraz 798 A.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdań komisji w sprawie rozpatrywanych ustaw.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca Ryszard Majer:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście! Panie Ministrze!

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrywała te ustawy na swoim posiedzeniu. Celem tych czterech regulacji jest wypowiedzenie stosownych umów między rządem jeszcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządami poszczególnych krajów.

Te akty prawne są zgodne z zaleceniami Unii Europejskiej. Unia Europejska zachęca swoich członków, by systematycznie wypowiadać umowy dwustronne, ponieważ regulacje, które w tej chwili obowiązują w krajach Unii Europejskiej, je zastępują.

Podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej podnoszono wątek, kto pierwszy wypowiada te umowy – czy wypowiada te umowy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, czy też inne strony, czyli Francja, Belgia, Luksemburg, Cypr i Holandia. W tym przypadku, zgodnie z wyjaśnieniami przedstawicieli ministra i obecnego ministra spraw zagranicznych, inicjatorem jest strona polska, ponieważ te umowy dwustronne są dla naszego kraju mniej korzystne niż regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej. Te umowy dwustronne stają się podstawą do postępowań odszkodowawczych i dochodzenia roszczeń, które na podstawie tych umów są wykorzystywane o wiele chętniej przez inwestorów francuskich, holenderskich i belgijskich niż przez naszych przedsiębiorców inwestujących w tych krajach. W związku z tym regulacje, które obecnie obowiązują w Unii Europejskiej, są dla naszego kraju bardziej korzystne.

Dlatego komisja po obradach rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie tych ustaw bez poprawek. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Już widzę, że zgłaszają się pan senator Jan Maria Jackowski i pan senator Tomasz Grodzki. Czy ktoś jeszcze? Nie.

Pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Ja mam takie pytanie: jakie są reakcje tych krajów, którym wypowiadamy umowy? Czy wszystkie, że tak powiem, są zadowolone z wypowiedzenia tych umów dwustronnych, czy jest tu jakieś zróżnicowanie? Gdyby pan senator zechciał przybliżyć tę problematykę Wysokiej Izbie… Dziękuję bardzo.

(Senator Ryszard Majer: Można?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, oczywiście.

Senator Ryszard Majer:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Regulacje wynikające z tych umów dwustronnych są oczywiście korzystniejsze dla państw, które są naszymi partnerami w tych umowach, niemniej jednak – przynajmniej tak wynika z relacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych – nasze decyzje nie spotykają się z jakimś bardzo gwałtownym sprzeciwem i odmową. Mamy okres wypowiedzenia tych umów i w tych ramach będą one wypowiadane. Jak nas poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w interesie Rzeczypospolitej Polskiej jest wypowiedzenie tych wszystkich umów, które nas wiążą z krajami Unii Europejskiej w sposób dwustronny. Tak że oczywiście poszczególne kraje być może będą wyrażały jakiś opór, niemniej jednak działamy na podstawie prawa międzynarodowego i zgodnie z interesem narodowym.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? Nie.

Dziękuję bardzo.

(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)

Projekty tych ustaw zostały wniesione przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni minister przedsiębiorczości i technologii oraz minister spraw zagranicznych.

Jest dzisiaj z nami pan minister Piotr Wawrzyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanych ustaw? Nie. Dobrze. Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianymi punktami porządku obrad.

Pan senator Jan Maria Jackowski pragnie zadać takie pytanie, jak rozumiem. Tak?

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)

Dobrze.

Panie Ministrze, a więc zapraszam pana na mównicę. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: czy mamy jeszcze jakieś umowy właśnie pochodzące, że tak powiem, z poprzedniego stanu prawnego, z czasów, kiedy one były zawierane, a więc przed tą regulacją unijną, która zaleca zmiany w tym zakresie? I drugie: gdyby pan był łaskaw wskazać… Czyli pierwsze moje pytanie: czy jeszcze takie umowy w ogóle mamy, czy to już jest ostatnia seria wypowiedzeń takich umów? I drugie: czy pan minister zechciałby wskazać, które konkretnie kraje nie wyrażały, tak to nazwijmy, entuzjazmu wobec rozwiązania tych umów? To też bardzo wiele pokazuje, jeżeli chodzi o interesy gospodarcze tych krajów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Bo ja oczywiście uważam, że to jest jak najbardziej korzystne dla Polski rozwiązanie, to, co w tej chwili robimy. Ale tutaj warto byłoby zwrócić uwagę również na ten element, tak żeby Wysoka Izba miała wiedzę na ten temat. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Panie Senatorze! Państwo Senatorowie!

Polska jest w tej chwili stroną ok. 60 tego rodzaju umów, praktycznie ze wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Te umowy były zawierane, tak jak widać chociażby na przykładzie dzisiaj omawianych, w okresie przełomu roku 1989 – jest jedna z 1987 r. – i na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy nie byliśmy członkiem Unii, i chodziło tam o zabezpieczenie interesów inwestorów. Od początku naszego członkostwa w Unii Komisja kwestionuje zasadność funkcjonowania tych umów i to nie jest też w naszym interesie, aby one funkcjonowały. W związku z tym my szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy Komisja zaczęła coraz bardziej natarczywie domagać się od nas, i zresztą od wszystkich państw, wypowiedzenia takich umów, a przynajmniej rozwiązania problemu ich funkcjonowania w systemie prawnym, podejmowaliśmy rozmowy sondażowe, mniej lub bardziej oficjalne, ze wszystkimi państwami członkowskimi Unii. Procedury, które mogą być zastosowane w tym przypadku, są dwie. Pierwsza to ta, o której dzisiaj rozmawiamy, to znaczy po prostu jednostronne wypowiedzenie. Ona jest nie do końca dla nas korzystna, dlatego że zapewnia ochronę inwestorom jeszcze przez 10–20 lat, w zależności od konkretnej umowy, po wejściu w życie ustawy. Druga droga jest dla nas korzystniejsza. Polega ona na tym, że oba państwa godzą się na zakończenie funkcjonowania tej umowy poprzez złożenie wspólnej deklaracji. To oczywiście też wymaga drogi ustawowej. I teraz np. z pierwszej grupy państw mamy w Sejmie kilkanaście… w porządku obrad bieżącego posiedzenia Sejmu jest kilkanaście kolejnych ustaw o wypowiedzeniu umów z państwami członkowskimi Unii, ale jest też np. ustawa o wspólnej woli zakończenia obowiązywania takiej umowy z Łotwą. To jest o tyle istotne, że daje nam to możliwość zakończenia obowiązywania tej umowy od razu, bez tego 10- czy 20-letniego okresu ochronnego dla przedsiębiorców, ochronnego w tym sensie, że obowiązuje de facto postępowanie arbitrażowe, które, jak widzimy na przykładzie Eureko, nie do końca jest dla nas korzystne. Gdyby ustawa o wypowiedzeniu umowy z Portugalią była przyjęta, to mielibyśmy inny sposób procedowania i zakończenia sporu z Eureko.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Pan chce dopytać, panie Senatorze?

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)

To proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

A, Panie Ministrze, czy resort spraw zagranicznych ma taką ogólną wiedzę o tym, jak proces wypowiadania tych umów przebiega w innych krajach? Czy my jesteśmy z przodu tabeli, czy w środku, czy… No, jak się sytuujemy? Gdyby taką orientacyjną wiedzę na ten temat pan minister zechciał przybliżyć…

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Państwo Senatorowie!

Wszystkie inne kraje, głównie Europy Środkowo-Wschodniej – bo pamiętajmy, że proces zawierania tych umów dotyczy głownie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które zawierały te umowy z państwami dawnej czy starej, powiedzmy, Unii Europejskiej – podejmują działania w tym kierunku. Mamy także umowy między krajami wewnątrz, powiedzmy, Europy Środkowo-Wschodniej i ten proces też bardzo różnie przebiega, też prowadzimy rozmowy, z niektórymi krajami udaje nam się, jak właśnie chociażby z Łotwą, porozumieć, żeby dla nas korzystniejszą drogę zastosować, ale z niektórymi to już nie jest taka prosta sprawa. I mamy jeszcze chociażby Litwę, ustawa o wypowiedzeniu z naszej strony dotycząca umowy z Litwą jest właśnie w tej chwili procedowana.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Pan senator Jerzy Czerwiński, a potem jeszcze pan senator Aleksander Pociej.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Panie Ministrze, tu są jakby 2 tryby wypowiadania tych umów, może nie 2 tryby, ale 2 możliwości: albo w dowolnym momencie, albo w ściśle określonym okienku czasowym. Jeśli chodzi o Królestwo Holandii, to rozumiem, że musimy się spieszyć, bo to jest możliwe do 1 sierpnia 2018 r., potem trzeba będzie czekać 10 lat. Tak, dobrze rozumuję?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Od momentu…)

Tak.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Tak. Od momentu, kiedy ona…)

A z kolei w przypadku Belgii i Luksemburga wypowiedzenie jest możliwe w ogóle od 2 sierpnia 2019 r. do 2 sierpnia 2020 r. Dlaczego tak się spieszymy, jeśli chodzi o tę umowę z Belgią i Luksemburgiem?

I pytanie: ile jest jeszcze takich umów, w przypadku których jesteśmy jakby ograniczeni czasowo, czyli będziemy musieli czekać na to okienko, w którym będzie można je wypowiedzieć?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Państwo Senatorowie!

To jest kwestia konkretnych zapisów, konkretnej umowy, to nie jest kwestia naszego uznania. Te okresy są przewidziane odpowiednio w każdej umowie, stąd po prostu ta różnica. Inna umowa jest w przypadku Belgii, inna może być w przypadku Francji, Litwy, Wielkiej Brytanii itd.

Senator Jerzy Czerwiński:

A ile jest jeszcze takich umów, w przypadku których będziemy musieli czekać prawie 10 lat, tj. 8, 9, 7 lat? No bo są takie umowy, one co 10 lat się przedłużają automatycznie, a przed końcem obowiązywania można je wypowiedzieć. Czyli będziemy musieli czekać, jak rozumiem.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk:

Z tym że to jest – pamiętajmy też o tym – niewątpliwie ostatni okres, kiedy kończą się obowiązywania tych umów. One już nie mogą być, nie będą dalej przedłużane. 6 marca tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie. Ono co prawda było wydane w trybie prejudycjalnym, więc odnosiło się tylko do konkretnej sprawy. Tak nawiasem mówiąc, Słowacja miała właśnie tego rodzaju problem. W związku z tym orzeczeniem Komisja niejako obliguje państwa do tego, żeby zakończyć funkcjonowanie tych umów. W związku z tym nie będzie już przedłużania ich na kolejne okresy. Być może będzie tak, ale to już zależy od Komisji Europejskiej, od jej determinacji i szybkości działania, że w jakiś sposób będzie chciała skłonić państwa do jakichś rozwiązań kompleksowych. Jednak to jest kwestia nieokreślonej przyszłości, na którą nie mamy wpływu, bo to może być za kilka miesięcy, to może być równie dobrze za kilka lat. W związku z tym z naszego punktu widzenia im szybciej, tym lepiej.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Pan senator Aleksander Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Ministrze, skoro nie tylko jest tutaj przychylność, ale wręcz jesteśmy do tego kroku popychani przez Komisję, to chciałbym wiedzieć, czy ministerstwo w jakikolwiek sposób próbowało użyć kanałów europejskich do tego, żeby te kraje, którym jest wypowiadana ta umowa, a wtedy ona funkcjonuje dłużej niż wtedy, gdy się dogadamy… Jakie kroki państwo przedsiębrali poprzez kanały europejskie, żeby skłonić te kraje do wspólnego zakończenia tych umów?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk:

Działania w tych sprawach są prowadzone niejako dwutorowo. Tak jak wspomniałem, ze strony Komisji Europejskiej jest… no, może nie obligo, bo na razie są konsultacje i komunikaty są wysyłane do państw, żeby zakończyć obowiązywanie takiej umowy. I my w tych rozmowach, spotkaniach na ten temat również bierzemy udział, podnosząc te argumenty, które podnosi Komisja Europejska, ale prowadzimy też rozmowy dwustronne. I te wszystkie umowy nie trafiły na jedno posiedzenie Wysokiej Izby dlatego, że prowadzimy rozmowy z poszczególnymi krajami, starając się przekonać je do tej prostszej dla nas drogi zakończenia obowiązywania konkretnych umów. Jeżeli mamy deklarację taką lub inną, to wtedy możemy procedować, przyjmując określoną zasadę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Jeszcze pan senator Pociej, tak?

Senator Aleksander Pociej:

Panie Ministrze, czyli można skonkludować to tak, że Komisja Europejska działa tutaj w interesie Polski?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk:

Komisja Europejska działa tutaj przede wszystkim na rzecz wykonania orzeczenia Achmea oraz wykonania przepisów prawa unijnego. To w tym momencie akurat pokrywa się nie tyle z interesem Polski, ile z interesem wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które tego rodzaju umowy podpisywały.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy są jeszcze pytania?

Pan Adam Gawęda. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Panie Ministrze, mam pytanie w związku z tym procesem wypowiadania umów. Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych posiada wiedzę, jakie konkretne implikacje może nieść wypowiadanie tych umów? I czy ministerstwo ma taką wiedzę, jakie ewentualnie niekorzystne konsekwencje mogą być dla Polski?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, Panie Ministrze, oczywiście. Proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Państwo Senatorowie!

Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie, w jakim wymiarze? Dlatego że jeżeli mówimy o wymiarze prawnym, to żadne. A jeżeli mówimy o wymiarze politycznym, to nie wydaje się, aby one były możliwe, dlatego że wypowiadanie tych umów stanowi realizację prawa Unii Europejskiej, w związku z czym nie może to pociągać żadnych negatywnych dla nas konsekwencji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:

Głównie chodziło mi o konsekwencje gospodarcze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk:

To jest głównie tak, że inwestorzy z tych krajów mają interes w tym, żeby te umowy jak najdłużej obowiązywały. W związku z tym to nie ma dla nas takiego znaczenia ekonomicznego, to ma znaczenie ekonomiczne dla inwestorów z tych krajów. Dlaczego? Z jednego prostego względu: klauzule arbitrażowe, bo o to w gruncie rzeczy chodzi, polegają na tym, że dana sprawa jest poddawana właśnie pod arbitraż. Z różnych case’ów w tym zakresie wynika, że ten arbitraż zwykle jest korzystniejszy dla inwestora niż dla państwa. W związku z tym jeżeli będzie tak, jak wynika to z prawa Unii Europejskiej, że wtedy te spory będą najpierw mogły być rozpatrywane przez sądy powszechne w państwach członkowskich, czyli np. w Polsce, a w ostateczności również przez sądy unijne, to można domniemywać, że ta procedura będzie wtedy, powiedzmy… że interpretacja przepisów będzie bardziej korzystana… albo inaczej: bardziej wyważona niż w wypadku orzeczeń arbitrażowych.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie widzę zgłoszeń.

Panie Ministrze, dziękuję bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Dziękuję również.)

Otwarcie dyskusji

Otwieram łączną dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam łączną dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, w tym momencie ogłaszam przerwę do godziny 11.10.

O godzinie 11.10 nastąpią głosowania.

Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 37 do godziny 11 minut 10)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Szanowni Państwo Senatorowie!

Za chwilę zostaną przeprowadzone głosowania nad dotychczas rozpatrzonymi przez Senat ustawami. Po głosowaniach zarządzę przerwę do wtorku 15 maja do godziny 11:00.

We wtorek po wznowieniu obrad porządek zostanie uzupełniony, co wcześniej zapowiedziałem, o ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Porządek obrad zostanie uzupełniony również o ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 781 A oraz 781 B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 74 senatorów, 73 było za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 10)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 785 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 80 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 794 A i 794 B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 54 było za, 27 – przeciw. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 792 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława Gogacza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które wytypowały mnie na sprawozdawcę, znajduje się w druku senackim nr 792 Z.

Komisje na posiedzeniu w dniu 10 maja rozpatrzyły wniosek zgłoszony w toku debaty w dniu 9 maja 2018 r. do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

W trakcie debaty został zgłoszony jeden wniosek, wniosek pana senatora Rulewskiego.

Komisje stanęły na takim stanowisku, że wnoszą o przyjęcie wniosku zawartego w pkcie I, czyli wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, panią senator Grażynę Sztark, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Grażyna Sztark:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Ja bardzo proszę o przegłosowanie poprawki z uwagi na to, że to jest dobra propozycja. Przedłużamy w ten sposób okres ścigania z 3 do 6 lat, a to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator wnioskodawca, senator Jan Rulewski, chce jeszcze zabrać głos?

Senator Jan Rulewski:

Tak. Przedłużamy okres ścigania roszczeń do 6 lat, ale dotyczy to dłużników alimentacyjnych.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji popartym przez połączone komisje o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Przeciw, przeciw.)

Nie podpowiadajcie sobie państwo na głos.

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 55 – za, 15 – przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt uchwały, w której wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 793 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, a mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy – druk senacki nr 788 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 52 – za, 30 – przeciw. (Głosowanie nr 15)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 786 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 79 – za, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 787 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy zgodnie byli za. (Głosowanie nr 17)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 789 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 60 – za, 6 – przeciw, 16 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 790 Z.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Roberta Gawła, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Robert Gaweł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Informuję, że komisja na posiedzeniu w dniu 10 maja br., po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 9 maja nad ustawą o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, poparła wnioski zawarte w pktach 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 w zestawieniu wniosków i wnosi o ich przyjęcie przez Senat. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Sprawozdanie mniejszości Komisji Infrastruktury

Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana senatora Macieja Grubskiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Maciej Grubski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Bardzo proszę Wysoki Senat o poparcie poprawki nr 1. Poprawka dotyczy dodania punktu w brzmieniu: „jacht rekreacyjny o długości nie większej niż 12 m lub napędzie mechanicznym o mocy nie większej niż 15 kW, eksploatowany wyłącznie na polskich wodach śródlądowych”. Chodzi tutaj o ułatwienie dla turystyki, o to, żeby jachty do wspomnianej wielkości nie były rejestrowane. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator Marek Rocki i pan senator Jan Rulewski.

Proszę, pan senator Jan Rulewski:

Senator Jan Rulewski:

Szanowna Izbo!

Jeśli chcecie – a to was czeka – przyjemne wakacje w otoczeniu wielkich jachtów napędzanych jeszcze większymi mocami, przeszło 100 koni… A przede wszystkim jeśli macie na uwadze tych wszystkich, co chcą też wypoczywać bezpiecznie, głosujcie za bezpieczeństwem. Możecie skreślić Rulewskiego, ale za bezpieczeństwem…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Nie śmielibyśmy.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Ponadto sprawozdawcą komisji był pan senator Arkadiusz Grabowski. Pan senator chce zabrać głos? Nie.

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 zwalnia z wymogu rejestracji jachty rekreacyjne o długości maksymalnej 12 m, jeśli eksploatowane są wyłącznie na polskich wodach śródlądowych oraz nie zostały wyposażone w napęd mechaniczny o mocy większej niż 15 kW.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Jeszcze chwilę, tak? Jeszcze czekamy, bo…

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 76 senatorów, 34 – za, 41 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została odrzucona.

Nad poprawkami nr 2, 3 i 9 należy głosować łącznie. Mają one na celu zapewnienie precyzji w zakresie określonego rygoru odpowiedzialności karnej, któremu ma być poddane składanie oświadczeń wymaganych ustawą.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 34 – za, 45 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 20)

Poprawka nr 4 wprowadza prawidłową technikę odsyłania do innej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 32 – za, 45 – przeciw, 4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 21)

Poprawka nr 5 utrzymuje dotychczasowy obowiązek uzyskiwania uproszczonych świadectw zdolności żeglugowej oraz powiązany z nim obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych w przypadku wszystkich jachtów rekreacyjnych oraz jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb i wyposażonych w silniki o mocy większej niż 75 kW.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 29 – za, 50 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)

Poprawka nr 6 zmierza do poprawnego wyrażania obowiązku o charakterze publicznoprawnym.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, 29 – za, 46 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 7 eliminuje skrót, którym posłużono się dla nazwania dotychczasowych rejestrów, gdyż może wprowadzać adresatów w błąd.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 32 – za, 45 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 8 uwzględnia terminologię stosowaną w ustawie o żegludze śródlądowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 31 – za, 45 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 10 usuwa wyrazy, które nie odzwierciedlają zakresu zmian dokonywanych mocą rozpatrywanej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 30 – za, 44 – przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 26)

Poprawka została odrzucona.

Przystępujemy do głosowania…

(Głos z sali: Wniosek musi być, bo…)

Nie została przyjęta żadna?

Pan senator podnosi rękę.

Senator Kazimierz Wiatr:

Zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

I teraz podajemy wyniki. Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 49 – za, 30 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 27)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Przyjęliśmy ją bez poprawek.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 795 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 78 – za, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 28)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 796 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 79 – za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat…

(Rozmowy na sali)

A czy panowie – bo tutaj panowie rozmawiają – mogliby nie rozmawiać? To bardzo przeszkadza, proszę panów. Śmiejecie się, żartujecie…

(Głos z sali: Przepraszamy.)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 797 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 80 – za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 30)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 798 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 79 było za, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 31)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 806 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy zgodnie byli za. (Głosowanie nr 32)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 807 Z.

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja Kamińskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Kamiński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu w dniu 11 maja 2018 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 10 maja 2018 r. nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Rulewski:

Panie Marszałku ! Wysoka Izbo!

Grupa senatorów z Platformy Obywatelskiej podeszła rozumnie do obu przedstawionych projektów związanych z obecnym konfliktem między władzami, między rządem a protestującymi osobami niepełnosprawnymi lub ich opiekunami. Naszą uwagę szczególnie skupia troska o to, żeby problem ich rzeczywistych i słusznych postulatów został rozwiązany w duchu kompromisu i porozumienia. Dowodem na to jest fakt, że ustawa z poprzedniego punktu została jednomyślnie poparta przez grupę senatorów z Platformy Obywatelskiej. Jednakże druga ustawa, o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie budzi już w nas takiego zrozumienia.

Jeśli chodzi o grupę wniosków, to również można mówić o zrozumieniu dla działań rządu w zakresie pomocy medycznej – ale tylko medycznej. Jeśli zaś chodzi o tę pomoc medyczną, to dostrzegamy, że szereg postanowień ma charakter pozorny lub razi niekonsekwencją. Bo prawdą jest, że zamierza się poprawić sytuację zdrowotną tego milionowego środowiska, choćby poprzez wprowadzenie bezkolejkowego korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych, ale i prawdą jest to, co odkrył senator Augustyn, że owszem, są zniesione limity kolejkowe, ale nie są zniesione limity finansowe. W efekcie mamy tu zjawisko pozornej pomocy, swoiste Inflanty, gdyż w efekcie będzie tworzyła się kolejka w kolejce. Jesteśmy przeciwko pozorowaniu ustawodawczemu.

Dalsze poprawki – wychodzące naprzeciw, proponowane w imię kompromisu – powiadają, że przynajmniej na rok, to znaczy do czasu, w którym my wszyscy ogarniemy się w tych skomplikowanych zagadnieniach, w tej piramidzie różnych sprzecznych informacji i ocen, a również środków finansowych, uznać trzeba, że obecny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek od 12 lat martwy i moralnie nie do przyjęcia… Chodzi o to, żeby ten zasiłek wynoszący 153 zł został wzruszony. Moralnie nie do przyjęcia jest on dlatego, że żadnej potrzeby rehabilitacyjnej ze świata osób niepełnosprawnych…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie Senatorze, ja proszę, żeby pan przedstawił wniosek, a nie mówił o całej polityce. Ja też mogę się wypowiedzieć o całej…)

Mówię o zasiłku 153 zł…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę się skoncentrować na przedstawieniu wniosków popartych przez mniejszość komisji, bo pan odchodzi od tematu. Proszę, na temat.)

Dobrze.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję.)

Panie Marszałku, wolałbym, żeby pan to przedstawiał, no ale skoro panu trudno to przychodzi, to ja o tym mówię. Chodzi o to, żeby ten martwy moralnie i materialnie zasiłek wynoszący 153 zł – zna pan to, tak? – martwy od 12 lat, został wzruszony i w imię kompromisu z tym środowiskiem podniesiony do kwoty 500 zł.

Dalej, wniosek mniejszości dotyczy też pomocy w zakresie upodmiotowienia wszystkich tych rodzin obdarzonych dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu znacznym, które chcą skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego, i przyznaje im prawo do jednego takiego turnusu choćby na 5 lat, z częściową odpłatnością ze strony Skarbu Państwa.

Nadto dział legislacyjny uznał, że 2 z 4 przepisów tej ustawy mają charakter nienormatywny. Proponuję więc ich skreślenie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? To panowie senatorowie Augustyn, Rulewski i Majer.

Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!

Bez wprowadzenia poprawek, także tej mojej, ta ustawa będzie bardzo ryzykowna nie tylko politycznie – nie spełnia słusznych postulatów protestujących – ale również dlatego, że wprowadza rozwiązania pozorne. Materiały medyczne bez…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Senatorze, przepraszam bardzo. My w tej chwili już nie prowadzimy debaty. Proszę…)

Przechodzę do omówienia poprawki.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę swój wniosek przedstawić, bo tego ma dotyczyć pana wypowiedź. Proszę się na tym skoncentrować.)

Gdyby pan marszałek mi nie przerwał, już bym to zrobił.

(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale pan rozpoczął zbyt długim wstępem, który odbiega od tego, czego powinien dotyczyć. Proszę na temat i do rzeczy.)

Pozorność tego rozwiązania w przypadku materiałów medycznych dotyczy tego, że mimo iż znoszone są limity w przypadku osób ze znacznym stopniem niesamodzielności w zakresie liczby dostępnych materiałów, jak i czasu ich użytkowania, to jednak nie jest znoszony limit finansowy. W efekcie czyni to te rozwiązania pozornymi, a nawet, w wielu przypadkach, niedobrymi, ponieważ odbije się to na jakości. Staraliśmy się w czasie posiedzenia komisji i później wyjaśnić, czy na pewno tak jest. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że jeżeli wywołamy większy napór na te środki medyczne, bo zniesione zostaną pozostałe limity, to wówczas cena jednostkowa wyrobu będzie musiała być niższa, żeby w tym limicie się zmieścić, albo od pewnego momentu zabraknie pieniędzy i te środki w ogóle nie będą dostępne. Dlatego przekonuję państwa, żeby nie iść tą drogą.

Kolejna sprawa. Nie był pan minister w stanie wyjaśnić przy okazji tej poprawki, dlaczego eksperci przyjmują, że korzystających z tego świadczenia będzie 400 tysięcy, a NFZ zakłada, że 150 tysięcy. Proszę państwa, podobna sytuacja jest z kolejkami – będziemy mieli kolejki w kolejkach. Co powiemy tym, którzy są po wypadkach, którzy są po wylewach, którzy potrzebują rehabilitacji? Że teraz będą czekali, bo pierwsi będą ci ze znacznym stopniem niesamodzielności? Wszyscy spośród 1 miliona 300 tysięcy ustawili się w kolejkach. Państwo podejmujecie duże ryzyko, i to wbrew oczekiwaniom osób, które protestują. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy jeszcze któryś z wnioskodawców chce zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Przypominam, że senator Jan Rulewski wycofał swój wniosek – ppkt 6 w pkcie II w druku nr 807 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofany wniosek pana senatora? Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatora Ryszarda Majera, popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 53 – za, 13 – przeciw, 17 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 33)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 808 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera.

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 809 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 53 – za, 31 – przeciw. (Głosowanie nr 35)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)

Ogłaszam przerwę do wtorku, godziny 11:00…

Który to? Piętnasty? Tak, piętnasty.

…Do 15 maja, godzina 11.00. Wznowienie obrad będzie we wtorek 15 maja o godzinie 11.00. Dziękuję bardzo.

Przerwa w posiedzeniu

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 11 minut 45)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.