Narzędzia:

Posiedzenie: 4. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


10 grudnia 2015 r.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Karczewski oraz wicemarszałek Grzegorz Czelej)

Otwarcie posiedzenia

Marszałek Stanisław Karczewski:

Otwieram czwarte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam…

(Rozmowy na sali)

Już rozpocząłem, proszę państwa… Bardzo proszę o ciszę.

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana senatora Aleksandra Szweda oraz pana senatora Jerzego Wcisłę. Listę mówców będzie prowadził pan senator Aleksander Szwed.

Informuję, że z dniem 9 grudnia bieżącego roku senator Bohdan Paszkowski został powołany na wojewodę podlaskiego. Z tym dniem wygasł jego mandat senatorski. Przypominam, ze senator Bohdan Paszkowski był jednym z dwóch zgłoszonych kandydatów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. W związku z koniecznością zgłoszenia nowych kandydatur przywróciłem termin na składanie wniosków w sprawie wyboru senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wnioski te można składać do gabinetu marszałka Senatu do 11 grudnia, do godziny 20.00.

Projekt porządku obrad

Szanowni Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad został wyłożony na ławach senatorskich. Przypominam, że w dostarczonym państwu wcześniej projekcie porządku obrad był umieszczony punkt: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. W związku z wygaśnięciem mandatu pana senatora Bohdana Paszkowskiego i koniecznością zgłoszenia nowych kandydatur punkt ten został skreślony z porządku obecnego posiedzenia i zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Senatu.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji senackich – i rozpatrzenie go jako punktu pierwszego. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Nie słyszę sprzeciwu.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycje przyjął.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

(Senator Bogdan Klich: Tak, Panie Marszałku.)

Pan senator Klich, bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Odbyły się dwa posiedzenia Konwentu Seniorów dotyczące dzisiejszego porządku obrad. Na poprzednim posiedzeniu, jeśli dobrze pamiętam, przyjęliśmy również plan pracy Senatu na najbliższe miesiące, a na pewno na najbliższe tygodnie. Porządek dzisiejszych obrad jest ubogi, a nawet, powiedziałbym, bardzo skąpy. Nie bardzo rozumiemy w naszym klubie, dlaczego nie połączono dzisiejszego porządku z porządkiem tego najbliższego posiedzenia, które nie było wcześniej przewidywane, to znaczy z obradami w przyszłym tygodniu. Senat nie powinien być cieniem Sejmu. Senat ma swoją autonomię. My, senatorowie, zostaliśmy wybrani nie po to, żeby przyjeżdżać tutaj i głosować za zmianami w składzie komisji senackich czy dokonywać oczywistego już, jeśli chodzi o wynik, wyboru przedstawicieli do Krajowej Rady Prokuratury, tylko po to, żeby zajmować się sprawami, które rzeczywiście są ważne dla Polaków. A w tej chwili najważniejszą sprawą dla Polaków jest praworządność w naszym kraju oraz stabilność państwa prawa…

(Senator Robert Mamątow: Zawsze tak było.)

(Głosy z sali: To prawda.)

…i spór wokół Trybunału Konstytucyjnego.

(Rozmowy na sali)

Proszę mi nie przerywać, bo jeszcze nie skończyłem.

A więc chciałbym prosić pana marszałka w imieniu naszego klubu o uzupełnienie dzisiejszego porządku obrad o informację rządu na temat aktualnego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nazywam to bardzo eufemistycznie – sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego, choć i ja, i mój klub mamy wypracowane zdanie na ten temat. Tytułem, powodem, Panie Marszałku, Wysoki Senacie, do rozmowy na ten temat jest wczorajsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które dyskwalifikuje przyjętą także przez naszą Izbę, a konkretnie przez większość w tej Izbie, ustawę o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przypomnę, że wczoraj Trybunał Konstytucyjny podniósł jako zasadne wszystkie te zastrzeżenia, które klub Platformy Obywatelskiej składał w trakcie dyskusji, tej nocnej dyskusji, kiedy ustawa była zmieniania. To jest wystarczający powód w naszym przekonaniu, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, do tego, żeby odbyć na ten temat dyskusję i żeby była to dyskusja na podstawie informacji rządu w tej sprawie. Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

(Senator Robert Mamątow: W czerwcu trzeba było dyskutować, w czerwcu!)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy jest sprzeciw?

Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Ja zgłaszam sprzeciw. Dziwię się, że takich wniosków o demokrację pan senator Klich w imieniu Platformy Obywatelskiej nie składał w czerwcu, kiedy tylnymi drzwiami wprowadzono i otwarto puszkę Pandory dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Ja składam taki wniosek… zgłaszam sprzeciw.

(Senator Piotr Zientarski: Kto otworzył puszkę Pandory?)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

W takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem wniosku pana senatora Klicha o rozszerzenie porządku obrad o informację przedstawiciela rządu… A jakiego ministra?

(Senator Bogdan Klich: Informację rządu na temat…)

Ale jakiego ministra? Cały rząd nie przyjdzie.

(Senator Bogdan Klich: Informację pani premier.)

Pani premier. Dobrze. Tego pan nie sprecyzował, więc ja proszę o doprecyzowanie zgłoszonego wniosku…

(Senator Jan Dobrzyński: A co tu rząd ma do rzeczy?)

…że chodzi o informację pani premier na temat sytuacji związanej z… No właśnie, z czym, Panie Senatorze? Przecież pani premier w ogóle się tym nie zajmuje, to pan powinien doskonale wiedzieć, Panie…

(Rozmowy na sali)

(Senator Janina Sagatowska: Informacji dotyczącej Trybunału.)

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, można?)

Tak, bardzo proszę jeszcze doprecyzować.

(Senator Bogdan Klich: Jeśli mogę, powtórzę swój wniosek.)

Tak.

Senator Bogdan Klich:

Chodzi o informację pani premier w imieniu rządu na temat sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Tak brzmi wniosek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora Klicha? Proszę o naciśnięcie przycisku „za”.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Czy był za…)

(Senator Piotr Zientarski: Nie działa.)

Bardzo proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: Nie działają…)

(Głos z sali: To nie działa.)

(Senator Piotr Zientarski: Działa, do góry.)

Głosowało 84 senatorów, 29 było za, 55 – przeciw. (Głosowanie nr 1)

Wniosek został odrzucony.

Czy ktoś z państwa senatorów, z pań i panów senatorów, chce jeszcze zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan senator Augustyn, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, ja raczej w trybie wniosku formalnego, bo potem może nie być takiej sposobności ze względu na specyficzny porządek obrad.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, Panie Senatorze, wniosek formalny można zgłosić w każdym momencie…)

To dziękuję. To w takim razie korzystam z tego…

(Marszałek Stanisław Karczewski: …z wyjątkiem momentu, w którym zaczynamy głosowanie.)

Czy pan marszałek pozwoli?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pozwalam, tak…)

Dziękuję bardzo.

(Marszałek Stanisław Karczewski:…ale pan podał to w wątpliwość, więc chciałem to od razu wyjaśnić.)

Dziękuję.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę uprzejmie.)

Szanowni Państwo, wielkim dorobkiem Senatu poprzedniej kadencji było rozpatrywanie czy zajmowanie się wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadziliśmy specjalny dział, dział IXa, do naszego regulaminu. Rzeczywiście jako Senat mamy ogromne osiągnięcia, ale mamy też niestety swoje problemy z tym związane, ponieważ obie zakwestionowane ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przechodziły przez naszą Izbę…

(Senator Alicja Zając: Wniosek formalny!)

…a przepisy, które przegłosowaliśmy i w czerwcu, i później, zostały przez Trybunał zakwestionowane.

Chciałbym zaapelować do pana marszałka, by korzystając ze swoich uprawnień, wynikających z przywołanego działu IXa art. 85a ust. 1, zechciał pan marszałek skierować te ostatnie dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego do Komisji Ustawodawczej w związku z tym, że stwierdzają one niezgodność części tych ustaw z ustawą zasadniczą. Pozwoliłoby to nam jako Izbie szczególnie uwrażliwionej na wykonywanie orzeczeń Trybunału odnieść się do tych kwestii i być może zdecydować o podjęciu prac legislacyjnych. Dziękuję bardzo.

(Senator Kazimierz Wiatr: To nie jest wniosek.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

To jest apel do mnie, Panie Senatorze, nie do pana.

Dziękuję bardzo.

(Senator Kazimierz Wiatr: Przecież to nie jest wniosek formalny.)

To nie jest wniosek formalny, tak, to nie jest żaden wniosek formalny, to jest wypowiedź, ale ja się do tego odniosę, Panie Senatorze.

(Senator Mieczysław Augustyn: To był, Panie Marszałku…)

48 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie zostało przez pana senatora, przez pana klub, przez pana partię rozpatrzone. Nie zostało. (Oklaski)

(Senator Jarosław Rusiecki: I to jest ten dorobek.)

A był na to czas. Było wystarczająco dużo czasu na to, aby te wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego uwzględnić w prawie. Dokładnie 48 orzeczeń znajduje się… jest nierozpatrzone. Wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Panie Senatorze, kieruję do Komisji Ustawodawczej. Tak robiłem i tak robię. A te wyroki i te orzeczenia jeszcze nie dotarły. Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo, czy ktoś z pań i panów…

(Senator Piotr Zientarski: Ja w ramach sprostowania.)

Sprostowania czego?

(Senator Piotr Zientarski: Wniosek formalny.)

Ale czego sprostowania?

(Senator Piotr Zientarski: Wniosek formalny w sprawie sprostowania.)

Nie wymieniono pana nazwiska, ale proszę bardzo. Proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku, formalnie moje nazwisko nie było wymienione, ale byłem przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, która była odpowiedzialna za realizację orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Pragnę przypomnieć, że właśnie Senat chlubił się…

(Głos z sali: Chlubił się…)

Tak. Podczas dwóch kadencji wykonaliśmy mniej więcej 200 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. (Oklaski) I podkreślam, Panie Marszałku, że… Trzeba powiedzieć, że to działo się z dużą aktywnością senatorów PiS…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No oczywiście, że tak.)

…mojego wiceprzewodniczącego, senatora Matusiewicza, i innych, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w wykonywaniu tych orzeczeń. Podkreślam, Panie Marszałku, że wykonywaliśmy te orzeczenia na bieżąco, oczywiście po otrzymaniu uzasadnienia pisemnego. Tutaj rzeczywiście można by mówić o przedwczesności tego wniosku.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie ma uzasadnienia… Przedwczesność wniosku.)

Tu się zgodzę. Chcę jeszcze na koniec dodać, że inną kwestią, Panie Marszałku, jest statystyka dotycząca niewykonywania, a czym innym jest kwestia rozpatrzenia. W wielu przypadkach myśmy rozpatrywali to na bieżąco i uznawaliśmy, że dane orzeczenie nie nadaje się do wykonania. To była opinia… I tak należy na to spojrzeć. Było bezprzedmiotowe, zostało zrealizowane itd… Wiele inicjatyw zostało niewykonanych – tak było w poprzedniej kadencji i tak jest obecnie – ze względu na dyskontynuację.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ale teraz jesteśmy w punkcie…)

Dlatego też uważam, że… Nasza komisja na bieżąco, bez zbędnej zwłoki załatwiała wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, bardzo dziękuję za tę wypowiedź.

Proszę państwa, jesteśmy w tej chwili w punkcie, który brzmi: ustalenie porządku obrad. Ja teraz oczekuję tylko i wyłącznie wniosków związanych z tym zagadnieniem.

Powtórzę pytanie: czy ktoś z pań i panów senatorów chce wypowiedzieć się w sprawie porządku obrad?

Bardzo proszę, pan senator Rulewski, a później pan senator.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, odpowiedział pan – wydaje się nawet, że dość słusznie – na apel pana senatora Augustyna dotyczący wniosku w sprawie porządku posiedzenia, jednakże ja pańskiej odpowiedzi nie zrozumiałem i wobec tego nie mogę głosować. Chyba że pan wyjaśni swoje stanowisko… A stanowisko to brzmiało tak, że…

(Senator Jan Dobrzyński: Nie ma co tłumaczyć.)

Pan nie odpowiada na wnioski czy też apele, tylko pan cenzuruje w tej chwili działalność klubów i senatorów. Ja tego nie rozumiem. Czy pan prowadzi obrady, czy pan cenzuruje działalność? (Oklaski)

(Senator Jan Dobrzyński: A gdzie wniosek?)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, ja rozumiem, że pan senator nie rozumie, bo pan senator Augustyn nie złożył wniosku o rozszerzenie porządku obrad.

(Senator Jan Rulewski: Ale to pan później powiedział, że Platforma czegoś tam nie zrobiła, że…)

(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku…)

(Senator Jan Rulewski: To nie jest odpowiedź na apel pana senatora Augustyna.)

Ale to już…

(Senator Robert Mamątow: Kto prowadzi obrady? Kto prowadzi posiedzenie Senatu?)

Panie Senatorze, pan ma absolutne prawo do oceny tego, czy ja dokonałem odpowiedzi, czy nie. To jest pana senatora osobista ocena; pan może taką ocenę wyrażać. Ale my w tej chwili jesteśmy, proszę państwa, w punkcie: ustalanie porządku obrad.

Czy ktoś z pań i panów senatorów chce zabrać w tej sprawie głos?

Pan senator, bardzo proszę, a później pan senator.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Mam takie wrażenie, że pracujemy w strasznym chaosie.

(Senator Czesław Ryszka: To już było…)

Jesteśmy wzywani na dzisiejsze posiedzenie Senatu, w porządku obrad jest jeden punkt, na siłę rozszerzamy porządek o drugi punkt, który tak naprawdę moglibyśmy rozpatrzyć na następnym posiedzeniu Senatu… Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że ono zostało zwołane, chociaż nie było go w planach. My też pracujemy w terenie, my też spotykamy się z wyborcami, my też w tej chwili, w ciężkiej sytuacji w kraju, związanej z Trybunałem Konstytucyjnym…

(Senator Robert Mamątow: Co ty mówisz?)

(Wesołość na sali)

…mamy swoje… No, może dla państwa jest to śmieszne, ale nie dla wszystkich. Ja poczekam, pośmiejcie się państwo.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, ale czy pan… W jakiej sprawie pan zabiera głos, Panie Senatorze?)

Chciałbym, żeby pan marszałek… żeby to, co jest zaplanowane, to, co było omawiane na Konwencie Seniorów, było wdrażane, zgodnie z informacjami, które dostajemy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Zapewniam pana senatora i wszystkich pozostałych senatorów, że wszystkie czynności, które wykonuję, są zgodne z regulaminem.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:

Ja chciałbym tylko zauważyć, że wszystkie przedstawione tu uwagi wynikające z pewnej frustracji są nieadekwatne do tego, czym powinniśmy się obecnie zajmować. I gdybyśmy mogli przejść do meritum… Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo. To już ustaliliśmy.

Stwierdzam, że… Bo nie słyszę już żadnych wniosków związanych z rozszerzeniem bądź innymi kwestiami dotyczącymi porządku obrad.

Zatwierdzenie porządku obrad

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad czwartego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Informuję, że głosowanie w sprawie punktu pierwszego porządku obrad zostanie przeprowadzone bezpośrednio po jego rozpatrzeniu.

Informuję, że o godzinie 12.00 zostanie zarządzona przerwa. Podczas przerwy odbędzie się otwarcie wystawy „Wycinanka z opłatka w polskiej tradycji”.

Przypominam państwu senatorom, że ci z państwa, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad, zapisują się do głosu u senatora sekretarza prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora w dyskusji nie może trwać dłużej niż dziesięć minut.

Ponadto przypominam, że głosowania odbywają się przy użyciu aparatury elektronicznej i polegają na naciśnięciu przycisku aparatury oraz podniesieniu ręki.

Punkt 1. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich we wspomnianej sprawie zawarty jest w druku nr 24.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosku komisji.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przedstawiam wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

„Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja przedstawia następujący projekt uchwały.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje:

1) senatora Grzegorza Biereckiego z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

2) senatora Stanisława Gogacza z Komisji Zdrowia,

3) senatora Marka Martynowskiego z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

4) senatora Marka Pęka z Komisji Infrastruktury.

Art. 2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:

1) senatora Stanisława Gogacza do Komisji Ustawodawczej,

2) senatora Marka Martynowskiego do Komisji Ustawodawczej,

3) senatora Marka Pęka do Komisji Ustawodawczej.

Art. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w omawianej sprawie? Nie.

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 86 senatorów, 83 było za, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 2. porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji.

Informuję, że na członków Krajowej Rady Prokuratury zostali zgłoszeni następujący kandydaci: senator Marek Pęk i senator Aleksander Szwed.

Życiorysy kandydatów zawarte są w druku nr 23.

Wnioski dotyczące przedstawionych kandydatur marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Sprawozdanie komisji zawarte jest w druku nr 23 O.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora Zbigniewa Cichonia, o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność przedstawić zgłoszonych kandydatów na członków Krajowej Rady Prokuratury: pana senatora Aleksandra Szweda i pana senatora Marka Pęka.

Pan senator Aleksander Szwed jest absolwentem historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył również studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej oraz zarzadzania projektami i ewaluacją w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, przeszedł także szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa i administracji. Pełnił funkcję radnego rady powiatu kłodzkiego, wiceprzewodniczącego komisji budżetu i finansów w tejże radzie, członka komisji rewizyjnej, komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, komisji statutowej i wielu innych. W wyborach w 2015 r. został wybrany na senatora IX kadencji w okręgu, który obejmuje powiaty kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski, otrzymując blisko 40 tysięcy głosów. Jak widać, pan senator jest człowiekiem, który był zaangażowany, także z racji swojego uzupełnionego wykształcenia w kierunku prawno-administracyjnym, w działalność różnego rodzaju samorządów, w tym również działalność w komisjach związanych z porządkiem publicznym, a więc z tą materią, którą się zajmuje prokuratura. Dlatego zgłaszamy kandydaturę pana senatora do Krajowej Rady Prokuratury.

Z kolei pan senator Marek Pęk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego, co jest istotne, jeśli chodzi o powołanie do instytucji, o której mowa. Następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na tymże Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem prawnika – pracował jako asystent radcy prawnego, samodzielny prawnik, asystent zarządu, asystent posłów na Sejm Rzeczypospolitej oraz do Parlamentu Europejskiego, specjalizuje się także w dziedzinie prawa europejskiego. Pracował również w kancelarii notarialnej, jako pracownik zatrudniony u notariusza w Krakowie. Posiada specjalizacje zawodowe w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, spółek akcyjnych oraz w wielu innych dziedzinach, w tym również prawa budowlanego – nie będę wymieniał wszystkiego, żeby oszczędzić państwa czas. Jest tego ogrom, wszystko jest podane w formie pisemnej, tak więc nie będę powtarzał. Uważam, że pan senator Marek Pęk, z racji swojego przygotowania zawodowego i swojej praktyki prawniczej, jest bardzo dobrym kandydatem, którego mam przyjemność zarekomendować, przedstawić jako zgłoszonego przez naszą komisję. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń…

(Głos z sali: Rulewski…)

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie.)

Nie? Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Rulewski: W trybie łaski rezygnuję.) (Wesołość na sali)

Dziękuję bardzo.

Przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury Senat może wezwać kandydatów do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytanie panu senatorowi Markowi Pękowi? Nie widzę zgłoszeń ani ich nie słyszę.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytanie panu senatorowi Aleksandrowi Szwedowi? Również nie słyszę.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury. Senat podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam panów senatorów sekretarzy: pana senatora Jerzego Wcisłę, pana senatora Roberta Dowhana i pana senatora Rafała Ambrozika.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania tajnego. Informuję, że na karcie do głosowania można postawić co najwyżej dwa znaki „x”. Karta, na której postawiono więcej niż dwa znaki „x”, będzie traktowana jako głos nieważny. Senator może wstrzymać się od głosu albo być przeciwko wszystkim kandydatom, wtedy pozostawia kartę pustą, nie stawiając żadnego znaku „x”. Karta taka będzie liczona jako głos ważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać karty do urn, następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Teraz bardzo proszę senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów – o wypełnienie tych kart.

(Senator Robert Dowhan: Czy ktoś nie dostał karty? Wszyscy mają?)

Rozdajemy karty.

(Rozmowy na sali)

Już? To proszę mówić. Proszę, proszę bardzo.

(Senator Jerzy Wcisła: Szanowni Senatorowie, będę czytał listę…)

Nie, nie, nie, nie. Momencik. Momencik, Panie Senatorze.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Bardzo proszę senatora sekretarza Jerzego Wcisłę o odczytywanie kolejno, w porządku alfabetycznym nazwisk senatorów, państwa senatorów zaś proszę, aby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Ja bym prosił jednego z sekretarzy, aby wziął urnę i dostarczył ją panu senatorowi Janowi Filipowi Libickiemu.

(Rozmowy na sali)

Proszę o oddawanie głosów senatorów:

Rafała Michała Ambrozika,

Mieczysława Augustyna,

Adama Jerzego Bielana,

Grzegorza Michała Biereckiego,

Przemysława Jacka Błaszczyka,

Aleksandra Tomasza Bobkę,

Ryszarda Wiesława Bonisławskiego,

Waldemara Bonkowskiego,

Marka Stefana Borowskiego,

Bogdana Michała Borusewicza,

Barbarę Borys-Damięcką,

Margaretę Budner,

Jerzego Mieczysława Chróścikowskiego,

Zbigniewa Jana Cichonia,

Leszka Czarnobaja,

Grzegorza Czeleja,

Jerzego Czerwińskiego,

Dorotę Czudowską,

Wiesława Józefa Dobkowskiego,

Jana Dobrzyńskiego,

Roberta Dowhana,

Jarosława Dudę,

Jerzego Feliksa Fedorowicza,

Piotra Florka,

Roberta Kazimierza Gawła,

Adama Gawędę,

Stanisława Gogacza,

Mieczysława Józefa Golbę,

Arkadiusza Jakuba Grabowskiego,

Tomasza Pawła Grodzkiego,

Macieja Tomasza Grubskiego,

Jana Wincenta Hamerskiego,

Jana Marię Jackowskiego,

Andrzeja Kamińskiego,

Stanisława Karczewskiego,

Wiesława Kiliana,

Kazimierza Mariusza Kleinę,

Bogdana Adama Klicha,

Andrzeja Kobiaka,

Marię Zofię Koc,

Stanisława Koguta,

Władysława Komarnickiego,

Tadeusza Wiktora Kopcia,

Małgorzatę Kopiczko,

Waldemara Jerzego Kraskę,

Macieja Adama Łuczaka,

Józefa Mikołaja Łyczaka,

Ryszarda Bogdana Majera,

Marka Eryka Martynowskiego,

Łukasza Mikołajczyka,

Andrzeja Tadeusza Mioduszewskiego,

Andrzeja Kazimierza Misiołka,

Krzysztofa Stanisława Mroza,

Grzegorza Bernarda Napieralskiego,

Jarosława Wojciecha Obremskiego,

Bogusławę Orzechowską,

Andrzeja Michała Pająka,

Marię Pańczyk-Pozdziej,

Grzegorza Peczkisa,

Marka Pęka,

Wojciecha Piotra Piechę,

Leszka Mariana Piechotę,

Aleksandra Augusta Pocieja,

Mariana Poślednika,

Michała Franciszka Potocznego,

Krystiana Karola Probierza,

Zdzisława Stanisława Pupę,

Konstantego Radziwiłła,

Marka Dariusza Rockiego,

Tadeusza Romańczuka,

Jadwigę Kazimierę Rotnicką,

Jana Rulewskiego,

Jarosława Rusieckiego,

Sławomira Piotra Rybickiego,

Czesława Wincentego Ryszkę,

Janinę Zofię Sagatowską,

Michała Seweryńskiego,

Krzysztofa Marka Słonia,

Waldemara Jana Sługockiego,

Andrzeja Józefa Stanisławka,

Lidię Ewę Staroń,

Grażynę Annę Sztark,

Aleksandra Jakuba Szweda,

Antoniego Szymańskiego,

Rafała Józefa Ślusarza,

Przemysława Kazimierza Termińskiego,

Piotra Wacha,

Artura Ryszarda Warzochę,

Kazimierza Adama Wiatra,

Jacka Władysława Włosowicza,

Andrzeja Franciszka Wojtyłę,

Alicję Marię Zając,

Józefa Zająca,

Barbarę Grażynę Zdrojewską,

Piotra Benedykta Zientarskiego,

Jana Krzysztofa Żaryna,

Jerzego Wcisłę.

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?

(Głosy z sali: Tak.)

Dziękuję.

Teraz bardzo proszę senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 13.30. Przerwa do godziny 13.30.

Komunikaty

Proszę o odczytanie komunikatu.

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę, bo będzie komunikat.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbędzie się o godzinie 12.45 w sali nr 182.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 34 do godziny 13 minut 30)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zajęcie miejsc.

Wznawiam…

(Rozmowy na sali)

Proszę o zajęcie miejsc.

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Punkt 2. porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury.

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłaszam wyniki.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Protokół głosowania tajnego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze: senator Rafał Ambrozik, senator Robert Dowhan i senator Jerzy Wcisła, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury oddano 88 głosów, w tym ważnych – 67. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 34 głosy. Za wyborem senatora Marka Pęka głosowało 67 senatorów, za wyborem senatora Aleksandra Szweda głosowało 67 senatorów. Wymaganą większość głosów uzyskali senatorowie Marek Pęk i Aleksander Szwed.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury. Senat wybrał do składu Krajowej Rady Prokuratury pana senatora Marka Pęka i pana senatora Aleksandra Szweda.

Gratuluję panom senatorom.

Proszę panów senatorów… pana senatora o podejście do stołu prezydialnego. Chciałbym wręczyć panu uchwałę w sprawie wyboru. Pana senatora Pęka nie ma, jest za granicą, w związku z tym wręczę nominację panu senatorowi Szwedowi. (Oklaski)

Uzupełnienie porządku obrad

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej – i rozpatrzenie go jako punktu trzeciego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Punkt 3. porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Projekt uchwały przygotowany przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty jest w druku nr 25.

Informuję, że wniosek w sprawie wyboru senatora Stanisława Gogacza na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej został pozytywnie zaopiniowany przez Konwent Seniorów.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Krzysztofa Słonia, o zabranie głosu i przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

W dniu 10 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, na które wpłynął wniosek pana przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Zbigniewa Cichonia wraz z zawiadomieniem o tym, że w dniu 10 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej, podczas którego komisja wybrała ze swego składu senatora Stanisława Gogacza na kandydata na przewodniczącego komisji.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zapoznała się również z opinią Konwentu Seniorów, która została złożona na posiedzeniu komisji w formie pisemnej. W związku z tym komisja przygotowała wniosek w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu Komisja przedstawia następujący projekt uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ustawodawczej:

Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Stanisława Gogacza na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt uchwały został przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Gogacza

Proszę przedstawiciela Komisji Ustawodawczej, senatora Zbigniewa Cichonia, o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Gogacza na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W tak krótkim okresie już po raz drugi mam przyjemność przedstawić kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, po ustępującym panu senatorze Paszkowskim, który doskonale się sprawdził jako przewodniczący komisji. Tym razem mam przyjemność przedstawić kandydaturę pana senatora Stanisława Gogacza. Zarówno jego przygotowanie merytoryczne, jak i walory osobiste zadecydowały o tym, że został wybrany w naszej komisji niemalże jednogłośnie.

Proszę państwa, pan senator Stanisław Gogacz jest prawnikiem – ukończył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, następnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych tegoż uniwersytetu w Katerze Filozofii Prawa i Praw Człowieka.

Istotne dla tej sprawy jest to, że w IV kadencji Senatu pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, a następnie w VII kadencji był członkiem Komisji Ustawodawczej. Jak zatem widać, ma duże doświadczenie w pracy w tej komisji, albowiem i kierował tą komisją, i był członkiem tejże komisji. W ostatnich wyborach został wybrany do Senatu już po raz czwarty, na IV kadencję.

(Rozmowy na sali)

W latach 2002–2006 był radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego…

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)

W tym czasie pełnił również funkcję wicemarszałka województwa lubelskiego, będąc odpowiedzialnym za ochronę zdrowia.

Już składałem koledze, jako wiceprzewodniczący komisji, serdeczne gratulacje – bo myślę, że państwo tę kandydaturę poprzecie. I cieszę się, że mogłem państwu przedstawić kandydaturę kolegi Stanisława Gogacza na przewodniczącego komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Tajne głosowanie

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru senatora Stanisława Gogacza na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam sekretarzy: senatora Aleksandra Szweda, senatora Roberta Dowhana, senatora Jerzego Wcisłę.

Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu senatorom opieczętowane karty do głosowania tajnego. Na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart senatorowie wyczytywani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów i sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów – o wypełnienie tych kart.

Pan senator Misiołek się zgłasza?

Senator Andrzej Misiołek:

Tak, Panie Marszałku, ja w sprawie formalnej. A mianowicie w sprawie poprzedniego głosowania. Ja bym chciał wiedzieć, dlaczego była taka duża liczba głosów nieważnych. Czy to oznacza, że senatorowie nie potrafią oddać głosu w takim prostym głosowaniu, czy też coś na tych kartach było dopisane czy dorysowane? O co chodzi z tymi głosami nieważnymi?

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Zostały oddane karty czyste.)

To proszę mi powiedzieć, w jaki sposób można było głosować przeciw. Bo tam była tylko jedna kratka, czyli można było oddać tylko głos za. Czy w takim razie to głosowanie jest ważne?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Z informacji, które mi teraz przekazano, wynika, że karty, na których nie został postawiony znak „x”, są również głosami ważnymi.

W związku z tym zarządzam trzyminutową przerwę w celu poprawienia protokołu…

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku, ale ja zadałem jeszcze jedno pytanie: jak można było głosować przeciw? Bo o to tutaj chodzi… Przecież można głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu, bo można nie mieć zdania w sprawie danego kandydata. A tam jakby nie było tej możliwości…

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o ciszę, Wysoka Izbo.

(Głos z sali: Można było oddać głos nieważny, wtedy dwa znaki „x”…)

Głos nieważny można było oddać.

Panie Senatorze, w ten sposób karta… Według tego systemu zawsze wybieraliśmy do tej pory…

(Głosy z sali: Nie, nie! Ani razu!)

(Głos z sali: To był pierwszy raz.)

(Rozmowy na sali)

Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, mnie się wydaje, że w tym systemie jest alternatywa, to znaczy jeżeli nie ma możliwości skreślenia albo jeżeli jest jedna kratka… O ile pamiętam, jeżeli ten system się stosuje, to jest alternatywa: można oddać albo głos za albo głos przeciw. Czyli nieskreślenie oznacza oddanie głosu przeciw…

(Głos z sali: A wstrzymanie się?)

No, tu nie ma możliwości wstrzymania się od głosu, proszę państwa, to znaczy możliwe jest głosowanie albo za, albo przeciw. Były już tego typu głosowania i tak to trzeba było traktować. Jeżeli się mylę, to oczywiście chętnie wysłucham wyjaśnień, ale ja uważam, że nieskreślenie było równoznaczne z oddaniem głosu przeciw.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pani Senator, bardzo proszę.

(Senator Jan Filip Libicki: Ja chciałbym tylko pana marszałka zapytać…)

Oddałem głos pani marszałek, bo zgłaszała się jako pierwsza. Pani…

(Głos z sali: Senator Rotnicka.)

Pani senator Rotnicka. Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

W związku z zamieszaniem, jakie powstało, ja zrozumiałam, że karta, ta użyta w poprzednim głosowaniu… W przypadku braku skreśleń jest wstrzymanie się od głosu. Nie było rozwiązania alternatywnego – głosu przeciw. Wobec tego, że jest jeszcze drugie głosowanie, chciałabym zapytać w tej chwili – nie oceniając tego, co było poprzednio, bo to powinna wyjaśnić komisja regulaminowa… Chciałabym zapytać, jak będzie wyglądała karta do głosowania na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Uważam, że ta karta powinna dawać senatorom alternatywę: głosuję za, przeciw albo wstrzymuję się. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

W kolejności – zgłaszali się…

Pan senator Libicki. Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:

Ja chciałbym tylko zapytać – nie wiem, czy pana marszałka, czy komisję skrutacyjną – czy w tym poprzednim głosowaniu mogliśmy głosować przeciw. Czy była taka możliwość?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Tak, przez skreślenie… przez zaznaczenie dwóch znaków „x”. Tak?

(Głosy z sali: Nie, nie!)

(Głos z sali: Można było zostawić kartę pustą – i to oznaczało: albo się wstrzymuję, albo głosuję przeciw. Zostawienie karty pustej to był głos przeciw.)

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, moim zdaniem… Chciałbym…

Bardzo proszę.

(Głos z sali: Marszałek Karczewski.)

Panie Marszałku, bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Ja rozumiem, że są wątpliwości co do interpretacji tego głosowania, ale my przed wydaniem kart dokładnie określiliśmy warunki głosowania.

(Głos z sali: Nie.)

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Oczywiście, że tak, dlatego że było czytane – sam osobiście czytałem… I to jest zawsze czytane. Jest wtedy tak duży hałas na sali, że nikt tego nie słyszy, ale to było czytane, dokładnie przeczytane, co należy zrobić i jak. My nie możemy w tej chwili zmieniać zasad głosowania, dlatego że głosowanie już się odbyło, proszę państwa, i byłoby to niezgodne z regulaminem.

Ja proponuję ogłosić przerwę, ponieważ według tych informacji, jakie mam, komisja dokonała złej interpretacji w ramach oceny głosowania. Proponowałbym, jeśli są co do tego uwagi, żeby komisja… żeby senatorowie sekretarze jeszcze raz napisali protokół, zgodnie z tymi zasadami, które zostały ogłoszone. Bo ten protokół – przynajmniej ja tak to zrozumiałem, ale nie jestem do końca pewien – został źle… to znaczy źle zostało przez komisję zinterpretowane głosowanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Zgłosił się jeszcze pan marszałek Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ja nie wiem, czy jest już w tej chwili zapis tej informacji, którą pan marszałek Karczewski przekazywał. Rzeczywiście mówił o tym, co oznacza określony rodzaj głosowania. Z tym że ja powiem szczerze, że w tej chwili nie pamiętam, co on wtedy powiedział, dlatego że… Jeśli to było wyjaśnione, no to trudno, to było wyjaśnione. Ale to, jak to było wyjaśnione, powinniśmy w tej chwili wiedzieć. Bo jeśliby przypadkiem to wyjaśnienie było błędne – nie dopuszczam tego, ale mówię: jeśliby przypadkiem było błędne – to wtedy byłby to powód do reasumpcji głosowania.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o ciszę.

Szanowni Państwo, to, że ważnych głosów za zostało oddanych 67, nie ulega wątpliwości. Jest jedynie kwestia interpretacji pozostałych głosów, czy one są głosami przeciw, czy one są nieważne.

Zarządzam w tej chwili dziesięciominutową przerwę i proszę… Pół godziny?

(Głos z sali: Pół godziny.)

(Głos z sali: Tak.)

Na pewno?

Zarządzam półgodzinną przerwę…

(Rozmowy na sali)

…aby przeanalizować karty do głosowania – proszę o ciszę! – aby przeanalizować karty do głosowania, na których nie był zaznaczony jeden głos za, i aby prawidłowo je zinterpretować.

Zarządzam półgodzinną przerwę, do godziny 14.20.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 50 do godziny 14 minut 20)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Punkt 2. porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury.

Dla porządku chciałbym państwu przeczytać informację, którą podał marszałek Karczewski przed przystąpieniem do głosowania. Cytuję: „Informuję, że na karcie do głosowania można postawić co najwyżej dwa znaki «x». Karta, na której postawiono więcej niż dwa znaki «x», będzie traktowana jako głos nieważny. Senator może wstrzymać się od głosu albo być przeciwko wszystkim kandydatom. Wtedy pozostawia kartę pustą, nie stawiając żadnego znaku «x». Karta taka będzie liczona jako głos ważny”. Ta ostatnia informacja nam umknęła.

Szanowni Państwo, ponieważ formuła, wzór tej karty budzi nasze wątpliwości jako senatorów, gdyż nie można w sposób czytelny zagłosować przeciw lub wstrzymać się od głosu, poprosiłem, aby w przyszłości w tego typu głosowaniach w sposób wyraźny była możliwość głosowania za, przeciw, a także wstrzymania się od głosu. Wówczas to będzie bardzo czytelne. Dla porządku przypomnę, że tak skonstruowane karty funkcjonują… Tak głosujemy już od wielu lat, ale dopiero teraz wyniknął ten problem. Na przyszłość zobowiązałem naszych pracowników, aby karty były skonstruowane w sposób przejrzysty. Pragnę jednak bardzo mocno zaznaczyć, że dla samego wyboru to nie ma znaczenia, ponieważ tutaj decyduje bezwzględna większość głosów – kandydat musi uzyskać odpowiednią liczbę głosów za. Ci kandydaci taką uzyskali. Problem dotyczy jedynie tego, ile było głosów przeciw, i tego, ilu senatorów wstrzymało się od głosu.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Przeczytam jeszcze raz poprawiony protokół głosowania tajnego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury. Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze senator Rafał Ambrozik, senator Robert Dowhan, senator Jerzy Wcisła stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury oddano głosów 88 – tak jak poprzednio czytałem – w tym ważnych 88. A więc wszystkie były ważne. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 45. Za wyborem senatora Marka Pęka głosowało 67 senatorów. Za wyborem senatora Aleksandra Szweda głosowało 67 senatorów. Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali: senator Marek Pęk, senator Aleksander Szwed.

A zatem wyniki się nie zmieniają. Błędnie została zinterpretowana liczba głosów ważnych. I to jest jedyny element, który został poprawiony. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, aby w przyszłości karty były skonstruowane w sposób czytelny. Rozumiejąc, że dla samego tego wyboru nie ma znaczenia, czy ktoś głosował przeciw, czy się wstrzymał od głosu, chcę powiedzieć, że dla nas jako senatorów jest istotne to, ile głosów przeciw uzyskał dany kandydat i ilu senatorów wstrzymało się od głosu.

Czy ktoś z państwa ma jakieś wątpliwości co do tego punktu? Nie.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury. Senat wybrał do składu Krajowej Rady Prokuratury pana senatora Marka Pęka i pana senatora Aleksandra Szweda. (Oklaski)

Punkt 3. porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej (cd.)

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Ten punkt zakończyliśmy na etapie rozdawania kart.

Bardzo proszę sekretarzy o rozdanie kart do głosowania.

(Rozmowy na sali)

Tajne głosowanie

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego?

(Głos z sali: Nie.)

Koniec? Dobrze.

Proszę senatora sekretarza Jerzego Wcisłę o odczytanie kolejno nazwisk senatorów, państwa senatorów zaś proszę, aby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:

Prosiłbym…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czytaj.)

Proszę o przekazanie urny panu senatorowi Libickiemu.

Senatorowie:

Rafał Ambrozik,

Mieczysław Augustyn,

Adam Bielan,

Grzegorz Bierecki,

Przemysław Błaszczyk,

Aleksander Bobko,

Ryszard Bonisławski,

Waldemar Bonkowski,

Marek Borowski,

Barbara Borys-Damięcka,

Bogdan Michał Borusewicz,

Margareta Budner,

Jerzy Chróścikowski,

Zbigniew Cichoń,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Dobkowski,

Jan Dobrzyński,

Robert Dowhan,

Jarosław Duda,

Jerzy Fedorowicz,

Piotr Florek,

Robert Gaweł,

Adam Gawęda,

Stanisław Gogacz,

Mieczysław Golba,

Arkadiusz Grabowski,

Tomasz Grodzki,

Maciej Grubski,

Jan Hamerski,

Jan Maria Jackowski,

Andrzej Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Wiesław Kilian,

Kazimierz Kleina,

Bogdan Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Koc,

Stanisław Kogut,

Władysław Komarnicki,

Tadeusz Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Kraska,

Maciej Adam Łuczak,

Józef Mikołaj Łyczak,

Ryszard Majer,

Robert Mamątow,

Marek Martynowski,

Łukasz Mikołajczyk,

Andrzej Mioduszewski,

Andrzej Misiołek,

Krzysztof Mróz,

Grzegorz Napieralski,

Jarosław Obremski,

Bogusława Orzechowska,

Andrzej Pająk,

Maria Pańczyk-Pozdziej,

Grzegorz Peczkis,

Marek Pęk,

Wojciech Piecha,

Leszek Piechota,

Aleksander Pociej,

Marian Poślednik,

Michał Potoczny,

Krystian Probierz,

Zdzisław Stanisław Pupa,

Konstanty Radziwiłł,

Marek Rocki,

Tadeusz Romańczuk,

Jadwiga Rotnicka,

Jan Rulewski,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Rybicki,

Czesław Ryszka,

Janina Sagatowska,

Michał Seweryński,

Krzysztof Słoń,

Waldemar Sługocki,

Andrzej Stanisławek,

Lidia Staroń,

Grażyna Sztark,

Aleksander Szwed,

Antoni Szymański,

Rafał Ślusarz,

Przemysław Termiński,

Piotr Wach,

Artur Warzocha,

Kazimierz Wiatr,

Jacek Włosowicz,

Andrzej Wojtyła,

Alicja Zając,

Józef Zając,

Barbara Zdrojewska,

Piotr Zientarski,

Jan Krzysztof Żaryn,

Jerzy Wcisła.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Wszyscy.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę w obradach do godziny 14.45.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 28 do godziny 14 minut 45)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zajęcie miejsc…

(Rozmowy na sali)

Panowie senatorowie…

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Punkt 3. porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Ogłaszam wyniki głosowania.

Protokół głosowania tajnego z dnia 10 grudnia tego roku w sprawie wyboru senatora Stanisława Gogacza na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze Senatu, senator Aleksander Szwed, senator Robert Dowhan, senator Jerzy Wcisła, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Stanisława Gogacza na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oddano głosów 75, w tym ważnych 75, za głosowało 66 senatorów, przeciw głosowało 4 senatorów, wstrzymało się 5 senatorów.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisja Ustawodawczej.

Proszę pana przewodniczącego Stanisława Gogacza o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć panu uchwałę Senatu.

(Oklaski)

(Senator Stanisław Gogacz: Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję.)

(Rozmowy na sali)

Informuję, że porządek obrad czwartego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

(Rozmowy na sali)

Pierwszy był pan senator Rafał Ambrozik. Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Chciałbym złożyć trzy oświadczenia.

Oświadczenie pierwsze skierowane jest do prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu Magdaleny Piwowarczyk, prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztofa Kacprzaka oraz prezesa Krajowej Rady Sądownictwa Dariusza Zawistowskiego, a dotyczy sprawy G.S.

Szanowni Państwo!

Pragnę państwa poprosić o swoisty komentarz do fragmentu uzasadnienia wyroku z dnia 23 maja 2011 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Łowiczu w sprawie obniżenia alimentów, sygn. akt III RC39/11. Mianowicie w orzeczeniu tym, ustalając wysokość dochodów G.S., sąd uznał, że wiarygodne są zeznania oraz dokumenty przedstawione przez pozwaną w wyżej wymienionej sprawie. Na uwagę zasługuje wzmianka poczyniona przez pozwaną, a wskazana przez sąd, że pozwany dokonuje zakupu koni, ażeby uzyskać większe dopłaty bezpośrednie.

Proszę państwa zatem o rozwianie moich wątpliwości, dlaczego sąd dał wiarę temu stwierdzeniu, lecz nie dał wiary przepisom w tym zakresie, które głoszą, że dopłaty do koni – takie są obowiązujące przepisy w tym zakresie – po prostu nie przysługują.

Oświadczenie drugie skierowane jest do prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Dotyczy ono podjęcia kontroli systemu przydzielania spraw w polskich sądach.

Szanowny Panie Prezesie!

Zwracam się do pana z prośbą o podjęcie kontroli systemu przydzielania spraw w polskich sądach w związku z otrzymanym kilka dni temu pismem pana K.M., sędziego Sądu Rejonowego w W., które wskazuje poważne nieprawidłowości w tym systemie. Nie jest to sprawa z zakresu orzecznictwa, w związku z czym uważam za stosowne, by Najwyższa Izba Kontroli w ramach swych kompetencji taką kontrolę przeprowadziła. Jest to o tyle istotne, że ewentualna manipulacja sprawami ma niewątpliwie negatywny wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości jako całości. Odbija się to między innymi na stronach będących uczestnikami procesu sądowego, kiedy wskutek zbytniego obłożenia sędziego sprawami może dochodzić do przewlekłości w postępowaniu, a w niektórych przypadkach także do manipulowania doborem sędziów do konkretnych spraw.

I trzecie oświadczenie, skierowane do Krajowej Rady Sądownictwa, w sprawie nieprawidłowości w systemie przydzielania spraw w polskich sądach.

Wysoka Rado!

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy, z którą w lutym bieżącego roku zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Sądu Rejonowego w W., pan K.M. Do chwili obecnej nie otrzymał on stosownej odpowiedzi.

Sprawa dotyczy kwestii niezwykle istotnej z punktu widzenia sprawności działania wymiaru sprawiedliwości, ale także z punktu widzenia interesu uczestników procesu sądowego, a mianowicie kontroli związanej z obiektywizmem w przydzielaniu spraw.

Po pierwsze, proszę o odpowiedź na pytanie, jakie działania kontrolne podjęła Krajowa Rada Sądownictwa w związku z informacjami zawartymi w piśmie pana K.M. Sprawa budzi tym większy niepokój, że uzmysławia fakt niesprawności badania skarg i wniosków pochodzących bezpośrednio ze środowiska sędziowskiego, na co koronnym dowodem jest brak odpowiedzi na zarzuty już na wcześniejszych etapach badania skargi.

Po drugie, proszę o informację, czy Krajowa Rada Sądownictwa podjęła działania zmierzające do szczegółowego uregulowania rejestracji spraw, tak aby wykluczyć możliwość manipulacji w przyszłości.

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się mieszkańcy Żuromina, zatroskani problemem, jakim jest mający miejsce w ostatnich latach bardzo duży wzrost liczby zgonów młodych osób z powodu zażywania narkotyków. Od marca 2014 r. we wspomnianym mieście zmarło już dziesięcioro młodych ludzi. Lokalne instytucje czują się bezradne wobec tych tragedii. Środki, jakimi dysponowały wspomniane instytucje, zostały już wyczerpane.

W związku z przedstawioną sytuacją zwracam się do pana ministra z prośbą o informację, czy jest możliwe wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Żurominie przez funkcjonariuszy wyspecjalizowanych w zwalczaniu narkomanii.

Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Informuję, że protokół czwartego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni…

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę.

…Po posiedzeniu Senatu. Będzie on dostępny w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam czwarte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Dziękuję państwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 52)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.