Narzędzia:

Posiedzenie: 62. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


27, 28 i 29 czerwca 2018 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznowienie posiedzenia

Wznawiam obrady.

Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

Dzień dobry.

(Senator Waldemar Sługocki: Dzień dobry.)

Szanowni Państwo Senatorowie! Panie i Panowie Senatorowie!

Za chwilę przystąpimy do rozpatrzenia punktu czterdziestego pierwszego, to jest do wyboru ławników Sądu Najwyższego. Po wysłuchaniu sprawozdania komisji zostanie zarządzona przerwa. Po przerwie przystąpimy do rozpatrzenia punktu czterdziestego porządku obrad i głosowania nad nim, a następnie odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego. Pozostałe głosowania odbędą się po rozpatrzeniu tych punktów.

Punkt 41. porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego pierwszego porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego.

Szanowni Państwo!

W dniu 24 maja 2018 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Marszałek Senatu przekazał zgłoszenia kandydatów wniesione w terminie oraz spełniające wymogi formalne do komendanta głównego Policji w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach. Uzyskane od komendanta głównego Policji informacje o kandydatach wraz z dołączonymi dokumentami marszałek Senatu w dniu 25 czerwca 2018 r. skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja po zapoznaniu się z tymi informacjami oraz po przesłuchaniu kandydatów przygotowała listę kandydatów wraz z opiniami o nich w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie o Sądzie Najwyższym. Lista kandydatów na ławników Sądu Najwyższego oraz opinie o nich zawarte są w druku nr 878.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora Łukasza Mikołajczyka, o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dotyczące wyboru kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Wcześniej jeszcze chciałbym przedstawić sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia… stwierdzająca pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Senat Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza pozostawienie…

(Głos z sali: Nie to sprawozdanie.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie to sprawozdanie.)

Tamto, dotyczące wyboru ławników, tak?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak.)

Dobrze.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie kandydatów na ławników Sądu Najwyższego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r., zgodnie z art. 96b ust. 4 Regulaminu Senatu, wskazuje kandydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi formalne: Mariusz Konrad Kolankowski, Józef Kowalski, Anna Kuć, Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek, Mirosław Zbigniew Lasota, Jacek Karol Leśniewski, Roman Adam Markiewicz, Marek Sławomir Molczyk, Agata Pawlak, Aleksander Stefan Popończyk, Bogusława Rutkowska, Wojciech Szczepka, Eliza Anna Szepeluk, Joanna Witkowska, Agnieszka Inga Zielonka.

Jednocześnie, w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie o Sądzie Najwyższym, w oparciu o posiadane dokumenty oraz przeprowadzone przesłuchania, komisja pozytywnie opiniuje następujące kandydatury na ławników Sądu Najwyższego: Mariusza Konrada Kolankowskiego, Józefa Kowalskiego, Anny Kuć, Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek, Jacka Karola Leśniewskiego, Romana Adama Markiewicza, Marka Sławomira Molczyka, Agaty Pawlak, Aleksandra Stefana Popończyka, Bogusławy Rutkowskiej, Wojciecha Szczepki, Elizy Anny Szepeluk, Agnieszki Ingi Zielonki.

Ponadto informuję, iż Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji negatywnie opiniuje kandydatury na ławników Sądu Najwyższego: Mirosława Zbigniewa Lasoty i Joanny Witkowskiej. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Pan senator Sławomir Rybicki, bardzo proszę. Później Barbara Zdrojewska.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy podczas prac komisji, podczas przesłuchań kandydatów i w trakcie dyskusji analizowana była przyczyna, dla której, mimo że pierwszy sędzia Sądu Najwyższego wyznaczył pulę 36 miejsc na ławników mających orzekać w Sądzie Najwyższym, zgłosiło się tylko kilkunastu kandydatów, a tylko 13 zostało przez komisję zaakceptowanych jako spełniający kryteria, zresztą dość niskie kryteria. Czy jednym z powodów mogło być to, że według wielu opinii prawniczych ustawa o Sądzie Najwyższym jest niekonstytucyjna?

Marszałek Stanisław Karczewski:

I pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.

Ja chciałabym zapytać o kryteria, które państwo stosowali w trakcie przesłuchań ławników, a szczególnie chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób osoba, która w ogóle nie stawiła się na przesłuchanie, znalazła się w gronie rekomendowanych przez komisję. Dziękuję.

(Głos z sali: Zwykły przekręt.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.

Pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Senatorze, jedno pytanie zadał już pan senator Rybicki, nie będę go powtarzał, ale mam 2 pytania dodatkowe.

Pierwsze pytanie. Chodzi mi o panią Joannę, której kandydatura nie została pozytywnie zaopiniowana, chociaż były wątpliwości co do tego, czy moglibyśmy głosować tak, czy też inaczej na posiedzeniu komisji. Proszę powiedzieć, czy możemy do tej sprawy wrócić. Bo to była jedna z osób najlepiej przygotowanych i naprawdę niesamowicie spełniająca warunki, które nakłada ustawa, a do tego kobieta z pasją i z naprawdę dużą wiedzą.

I drugie pytanie: czy nie ma pan poczucia, że niektóre odpowiedzi osób rekomendowanych, zaopiniowanych pozytywnie, no, jednak obniżały poziom naszego wyobrażenia o ławnikach? Bo jeżeli ktoś mówi, że doczyta, nauczy się albo że idzie, żeby się nauczyć… No, to jednak nie przystoi tak się zachowywać, kiedy chodzi o taką funkcję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję bardzo.

Na pierwsze pytanie, czy była analizowana przyczyna mniejszej liczby zgłoszeń, niż zakładano, odpowiadam: nie, nie była analizowana przyczyna mniejszej liczby zgłoszeń. Przesłuchanie dotyczyło tych osób, które się zgłosiły. Nie było również głosów dotyczących ustawy o Sądzie Najwyższym.

Jeżeli chodzi o pytanie drugie…

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Senatorze, proszę nie przeszkadzać. Jeżeli pan chce komentować, to proszę to robić na zewnątrz.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam.)

…pani senator Zdrojewskiej, to odpowiem, że podczas posiedzenia komisji nastąpiła oczywiście analiza dokumentów złożonych przez poszczególnych uczestników. Odbyła się też rozmowa, forma przesłuchania – ale od razu zaznaczam, że to przesłuchanie nie jest konieczne, nie jest obowiązkowe. I faktycznie, jedna z pań nie stawiła się na to przesłuchanie, ale ostatecznie komisja, po analizie dokumentów, zarekomendowała tę panią 3 głosami za, pozostałe osoby wstrzymały się od głosu.

I pytanie trzecie, pana senatora Napieralskiego, dotyczące jednej z kandydatek, mianowicie pani Joanny Witkowskiej. Panie Senatorze, faktycznie, pani Joanna Witkowska podczas rozmowy, przesłuchania powiedziała o swoim miejscu pracy, powiedziała o swojej pracy w Najwyższej Izby Kontroli – co nie zostało zaznaczone w kwestionariuszu – i o tym, że jest tam urlopowana, jest na urlopie bezpłatnym, a obecnie jest audytorem w Sejmie. A to są przesłanki – podczas posiedzenia komisji długo o tym rozmawialiśmy, wraz z panią mecenas – do tego, że taka osoba nie może być ławnikiem. To jest art. 60 pkt 2 i pkt 5, czyli: „Ławnikiem Sądu Najwyższego nie może być osoba – to podnosił tutaj pan marszałek Seweryński – wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego” i „pracująca w urzędach obsługujących centralne organy państwa”.

Co do samych osób, które zostały przesłuchane, to, jak myślę, każdy z nas miał pewne odczucia. Ja referuję w tej chwili to, co było na posiedzeniu komisji, a nie swoje prywatne odczucia. O tym, Panie Senatorze, możemy jeszcze porozmawiać w kuluarach.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Mam pytanie do pana senatora: jakiego rodzaju uchybienia formalne tam, w tych zgłoszeniach się zdarzały?

I drugie moje pytanie: czy w ustawie jest zapisane – bo tak wynikałoby z niektórych pytań – że kandydaci na ławników mają się legitymować wybitną wiedzą prawniczą? Bo, o ile dobrze wiem, takiego zapisu w ustawie nie ma.

I czy panu senatorowi… Czy podczas obrad komisji była mowa o tym, że ławnicy, zgodnie z polską literaturą prawniczą, to są osoby, które przede wszystkim mają mieć zdolność prawną, przede wszystkim mają być oczywiście niekarane, pełnoletnie itd., ale również mają kierować się poczuciem sprawiedliwości? To jest główna przesłanka do bycia ławnikiem, ponieważ ławnik…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie Senatorze, pan odpowiada na pytanie. Przepraszam, ale…)

Nie, ja zadaję pytanie, Panie Marszałku. (Wesołość na sali)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Odnoszę wrażenie, że najpierw pan zadał pytanie, a teraz pan na nie odpowiada. I w trudnej sytuacji pan stawia senatora.) (Wesołość na sali)

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Powtórzył to samo.)

Nie… Tylko dokończę swoją myśl. Czy po prostu jest to tzw. element uspołecznienia wymiaru sprawiedliwości?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)

Pani senator Jadwiga Rotnicka. Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałabym, aby pan ujawnił nazwisko osoby, która się nie stawiła na przesłuchanie, pomimo tego, jak pan twierdzi, że nie jest to obowiązkowe. Zaufanie do dokumentów może być różne… Może ta pani przedstawiła niepełne dokumenty, podobnie jak pani, której kandydaturę zaopiniowano negatywnie. My mamy głosować nad tymi kandydaturami i chcielibyśmy mieć pełną wiedzę. Dziękuję bardzo.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Oczywiście.)

Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Sławomir Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy w trakcie posiedzenia komisji, w trakcie oceny kandydatów na ławników, rozważano taką oto skomplikowaną sytuację. W przypadku skargi nadzwyczajnej będzie konieczna wykładnia wielu różnych gałęzi prawa – europejskiego, konstytucyjnego itp. Jeśli skład będzie 3-osobowy i 2 sędziów w tym składzie będzie miało odmienne zdanie, to rozstrzygać będzie głos niedoświadczonego, bez wykształcenia prawniczego czynnika społecznego. Czy takie hipotetyczne, ale bardzo prawdopodobne, scenariusze były rozważane?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Jackowskiego w kontekście wiedzy prawniczej. Ławnikiem absolutnie nie może być osoba, która jest czynnym prawnikiem. Ja może odczytam, jak to jest. Zgodnie z ustawą ławnikiem Sądu Najwyższego może być osoba, która: posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych; jest nieskazitelnego charakteru; ukończyła 40 lat, a w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat; jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika Sądu Najwyższego; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. To są wszystkie wymogi. Tak jak pan senator tutaj słusznie zauważył, chodzi o to doświadczenie życiowe i o ten aspekt społeczny, który jest niezwykle istotny w tej kwestii.

A co do uchybień formalnych, Panie Senatorze, to podam kilka przykładów. I tak np. nie dołączono odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – to było dość częste – nie dołączono oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie dołączono zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, nie dołączono aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego… Brak oświadczenia kandydata, brak informacji z krajowego rejestru – to było najczęstsze. W jednym przypadku nie dołączono zdjęć kandydata, co też jest wbrew wymogom określonym w przepisie.

Odpowiadając na pytanie pani senator Rotnickiej, powiem, że osobą, która się nie stawiła, jest pani Agnieszka Inga Zielonka.

I odpowiedź na pytanie pana senatora Rybickiego: nie rozważano tej kwestii, którą podnosi pan senator.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pani senator Barbara Zdrojewska.

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, rezygnuję. Pan senator Marek Borowski był przede mną.)

Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Senatorze, zaintrygowało mnie to głosowanie w tej ostatniej sprawie. Powiedział pan, że 3 senatorów było za tym, żeby zarekomendować tę panią, która się nie stawiła, a reszta się wstrzymała. A ta reszta to ilu senatorów?

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Już szukam…)

(Marszałek Stanisław Karczewski: To już koniec pytań. Tak? Koniec pytania?)

Tak. Krótkie, treściwe pytanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Po 3 pytania zadajemy, tak że jeszcze 2 senatorów.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Senatorze, pan był łaskaw wymienić wszystkie wymogi, które musi spełnić kandydat, ale nie wymienił pan wymogu niekaralności. Czy jest tam wymóg niekaralności? Z prasy, z mediów dowiaduję się, że byli kandydaci, którzy byli karani. Czy ten wymóg istnieje w przepisach, czy nie? Pan, mówiąc przed chwilą o wymogach, nie wymienił wymogu niekaralności. To na razie tyle.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Józef Zając.

(Senator Piotr Zientarski: Ja też mam pytanie.)

Senator Józef Zając:

Panie Marszałku, mam pytanie do sprawozdawcy. Czy to przesłuchanie było tak na poważnie, czy tak dla formalności, z żartem?

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Odpowiadając na pytanie pana senatora Borowskiego, powiem, że 3 senatorów było za i 6 senatorów wstrzymało się od głosu.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Fedorowicza. Oczywiście jest taki wymóg. Reguluje to inny artykuł, art. 71. Dotyczy on tego, że odpowiednio stosuje się przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych. Tam jest wymóg niekaralności.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Zająca. Myślę, że to, co robi Senat, zawsze jest na poważnie. Uważam, że to posiedzenie komisji było w pełni na poważnie. Dziwię się tylko, że tak mało senatorów przyszło na to posiedzenie, bowiem pan marszałek wystosował zaproszenie do wszystkich senatorów. Każdy z państwa mógł być na posiedzeniu.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, to prawda.)

Dziwi nas, że tak mała liczba senatorów dotarła na to posiedzenie. Pan marszałek 19 czerwca wystosował pismo do wszystkich senatorów z informacją o posiedzeniu komisji.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Mieczysław Augustyn zadaje pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, proszę powiedzieć, czy podczas przesłuchania na posiedzeniu komisji senackiej padały tak kompromitujące wypowiedzi, jakie cytują media.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wśród warunków, które ma spełniać ławnik Sądu Najwyższego, jest warunek dotyczący nieskazitelności charakteru. Czy mieli państwo jakieś dokumenty w tym zakresie, np. opinie z miejsca pracy lub od organizacji społecznych, czy też było tylko oświadczenie tych osób, że są one nieskazitelnego charakteru? Co do innych kwestii, np. karalności czy niekaralności, to mamy dokumenty. A jak było w tej kwestii?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Pan senator Szymański nieco mnie wyręczył. Chcę zapytać, czy podczas przesłuchania kandydatów uświadomiono im, że przesłanka nieskazitelności charakteru nie jest tożsama z przesłanką niekaralności. Tu jest potrzeba zbadania postawy człowieka. Chodzi o postępowania dyscyplinarne, opinie środowiskowe, wywiady kuratorskie, a także zbadanie – zgodnie z prawem byłaby tu niekaralność – czy nie doszło do zatarcia. Człowiek po zatarciu skazania jest niekarany, ale to nie znaczy, że jest nieskazitelnego charakteru. Mamy tu do czynienia z pewnym ewenementem, czyli kandydatami na ławników Sądu Najwyższego, sądu o najwyższej randze, jeśli chodzi o problematykę prawną. Czy pod tym kątem szczegółowo, szeroko badano postawę, a właściwie życiorysy kandydatów? Na tym polega badanie nieskazitelności charakteru.

(Senator Czesław Ryszka: Nigdy o to nie pytano.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Augustyna. Nie wiem, o jakich wypowiedziach medialnych pan senator mówi, więc może warto byłoby to uściślić. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Szymańskiego, to powiem, Panie Senatorze, że wynikało to bardziej z oświadczenia. Nie było dodatkowych dokumentów. Faktem jest jednak, że wielu z tych kandydatów zostało zgłoszonych przez różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia. Nie było żadnych dodatkowych dokumentów.

Odpowiadając na pytanie senatora Zientarskiego, powiem, że nie było dyskusji w zakresie uświadomienia. Tym bardziej żałuję, że pana z nami nie było, bo pewnie by pan to wszystkim uświadomił, Panie Senatorze.

(Senator Piotr Zientarski: Było posiedzenie komisji, które prowadziłem. Nie miałem możliwości.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze.

To już wszystko. Tak?

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak.)

Pan senator Bogdan Borusewicz, pan marszałek. Proszę bardzo.

(Rozmowy na sali)

(Senator Piotr Zientarski: Czyli nie badano…)

Ale co miano badać?

(Senator Piotr Zientarski: Nie badano nieskazitelności charakteru.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, mogę?)

(Senator Waldemar Kraska: Śmiało, śmiało.)

Panie Marszałku, bardzo proszę. Wszyscy czekają.

(Senator Bogdan Borusewicz: I ja czekam.)

Ja już mówiłem.

Pan senator Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze, czy w świetle tego, że przy osobistym stawiennictwie… Jedna z kandydatek, która odpowiedziała na… Ona została wyeliminowana ze względów formalnych. Czy nie uważa pan, że trzeba wprowadzić przepis dotyczący osobistego stawiennictwa? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy ktoś z tej trzynastki, szczęśliwej trzynastki, ma wykształcenie prawnicze?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie może.)

Ja rozumiem, że nie ma warunku…

(Rozmowy na sali)

…wykształcenia wyższego, ale chcę wiedzieć, ponieważ nie ma tutaj informacji o wykształceniu i kierunku tego wykształcenia.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, dziękuję bardzo.

Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam jeszcze pytanie, w jaki sposób komisja sprawdzała wymóg posiadania jedynie polskiego obywatelstwa. Czy na zasadzie oświadczenia, czy zaświadczenia jakiejś instytucji lub organu?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.

I pan senator Jerzy Fedorowicz. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Właściwie moje pytanie zadał pan senator Zientarski – o badanie nieskazitelności charakteru.

Ja mam tylko takie pytanie, czy w czasie obrad komisji padały słowa, że czynnik społeczny to jest powrót do tamtych czasów, czy w ogóle na ten temat nie było mowy. Do lat ubiegłych, kiedy, jak się dowiedziałem, Lenin mówił, że nawet kucharka może sprawować władzę.

(Senator Jarosław Rusiecki: A co na to system amerykański, Panie Senatorze?)

Marszałek Stanisław Karczewski:

To już był koniec pytania, tak?

(Rozmowy na sali)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)

Dziękuję bardzo.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Dobrze.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Odpowiadam na pytanie pana marszałka Borusewicza. Panie Marszałku, oczywiście rozważaliśmy i rozmawialiśmy w komisji o tym osobistym stawiennictwie, ale rozmawialiśmy również, przyznam, o modyfikacji karty – to oczywiście podlegało dyskusji – w której konkretnie podano by miejsce pracy. I wtedy pewnie ta pani z przyczyn formalnych już na etapie analizy formalnej zostałaby niedopuszczona, prawda? Tak że rozmawialiśmy, ale nie było stwierdzeń, że należy to zrobić.

Jeśli chodzi o wykształcenie prawnicze, to, Panie Marszałku, jeden z kandydatów ukończył studia podyplomowe: prawo dla doradców podatkowych…

(Senator Michał Seweryński: Byli ławnicy.)

…pozostali tego wykształcenia nie mieli, ale byli wśród nich doktorzy nauk humanistycznych, doktorzy etyki, filozofii. A więc takie osoby są.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Czerwińskiego… Tylko na podstawie oświadczenia, które było w karcie.

A jeśli chodzi o pytanie pana senatora Fedorowicza… Nie było mowy o tym, o czym mówił pan senator.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Mieczysław Aug980ustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, wracam do swojego wcześniejszego pytania. Skoro pan nie wie, o jakie wypowiedzi pytam, to proszę bardzo… Czy rzeczywiście jest tak, jak media donoszą, że kilku kandydatów odpowiadało, że nie ma najmniejszego doświadczenia prawniczego, że…

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Nie musi.)

…jeden z nich mówił, że to kolejny etap w jego karierze może być, że chciałby zobaczyć, jak to jest na sali rozpraw, i zdobyć większe doświadczenie życiowe, inny mówił: mam czas i chęci, wiem, co dobre, co złe, bo nauczyły mnie tego dzieci w przedszkolu? Czy to prawdziwe wypowiedzi?

(Senator Jarosław Rusiecki: Proszę zacytować, z jakich mediów.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

To będzie moje ostatnie pytanie, a dotyczy ono tego, że prawdopodobnie opinia publiczna nie do końca rozumie rolę ławników w Sądzie Najwyższym.

Panie Senatorze, czy była rozmowa o tym, jaki będzie miał wpływ na wyrok ławnik, który mówił, że czuje, że ma w sobie poczucie sprawiedliwości, jeżeli np. sędziowie zawodowi najwyższej klasy podejmą decyzję, która nie będzie się zgadzać z jego – jak to mówił – odczuciem, przeczuciem, że w nim jest poczucie sprawiedliwości.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedzi na te pytania.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Augustyna. Panie Senatorze, nie pamiętam aż tak dokładnie wszystkich wypowiedzi. Tak jak mówię, cały czas ubolewam, że państwo nie przyszliście, pomimo zaproszenia marszałka, na to wysłuchanie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Miałem posiedzenie komisji.)

Faktem jest, że jeden pan mówił o kolejnym doświadczeniu życiowym w swojej karierze. No, coś takiego powiedział, ale ten pan jest ławnikiem w innym sądzie, a więc jest to kolejny etap zdobywania doświadczenia, jakże ważnego doświadczenia, w karierze tego pana. Będzie też stenogram. Nagranie jest oczywiście na stronie Senatu. Można odtworzyć sobie tę część posiedzenia komisji, w której te wypowiedzi były, a więc zachęcam do tego.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Fedorowicza, to nie było rozmowy na temat, o którym pan senator tutaj wspominał.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Więcej pytań już nie…

A, jeszcze pani senator…

(Głos z sali: …Jadzia Rotnicka.)

Nie wiedziałem, kto był pierwszy. Pani senator Jadwiga Rotnicka była pierwsza.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.

Właściwie to nie jest pytanie, tylko pewnego rodzaju sprostowanie słów pana sprawozdawcy, który zwracał się do nas i mówił, że szkoda, że nie byliśmy na posiedzeniu komisji. Wynikało to po prostu z tego, że merytoryczne posiedzenia komisji odbywały się w tym samym czasie. To nie było lekceważenie, tylko niemożność. Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pani senator Barbara Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję.

Panie Senatorze, czy kandydaci byli opiniowani przez służby? A jeżeli tak, to czy komisja ma na piśmie opinie tych służb dotyczące każdego kandydata? To jest pytanie pierwsze.

I pytanie drugie. Ile czasu każdy z kandydatów otrzymał na wypowiedź na swój temat, oczywiście poza tym, że odpowiadali, jak rozumiem, na zadawane pytania? Czy dostali jakiś limit czasu na samookreślenie się? Ile on wynosił? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie?

(Senator Piotr Wach: Tak.)

Proszę bardzo, pan senator Wach. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:

Zrozumiałem, że kandydatów – zresztą w sprawozdaniu o tym wspominano – było kilkunastu, bodajże 17, a senatorów, którzy byli tam obecni, było 9. Ile mniej więcej trwało posiedzenie komisji w tych warunkach?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję bardzo.

Odpowiadam na tę sugestię pani Rotnickiej: tak, przyjąłem to do wiadomości.

Teraz pytanie pani senator Borys-Damięckiej. Jeśli chodzi o służby, otrzymaliśmy pismo od zastępcy komendanta głównego Policji, skierowane do marszałka Senatu, dotyczące wszystkich kandydatów i tego, czy figurują oni w rejestrze. Z taką informacją mogliśmy się zapoznać.

Nie było ograniczeń czasowych. Pani Senator, nie było ograniczeń czasowych dla kandydatów. Mogli wypowiadać się swobodnie. Najpierw przewodniczący komisji zapytał, czy chcą coś opowiedzieć o sobie w kontekście tego, co napisali w kwestionariuszu i co już wiedzieliśmy, a następnie pojawiały się pytania, na które kandydaci odpowiadali.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Wacha. Panie Senatorze, kandydatów było 15, a 14 się stawiło. Senatorów było 9. Całe posiedzenie trwało ok. 3 godzin.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator, pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

W stosunku do ilu kandydatów zastępca komendanta Policji wysunął jakieś zastrzeżenia?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Tak, Panie Marszałku, już odpowiadam.

Może powiem inaczej, tak żeby była jasność w kontekście tych zastrzeżeń. Zostały wypisane nawet wykroczenia. Jeżeli już się coś pojawiało, to były to głównie wykroczenia drogowe, różnego rodzaju punkty karne, które oni otrzymali, podane z odpowiednimi datami. Będzie mi łatwiej, jeśli policzę tych… Zaraz panu dokładnie odpowiem. W tym zbiorze – nie liczę punktów, Panie Marszałku – 5 osób w ogóle nie figuruje, a w przypadku pozostałych są to głównie wykroczenia drogowe i mandaty.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dodatkowe pytanie.)

Proszę bardzo, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Rozumiem, że na 13 osób czy na 15 osób…

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak.)

…jedynie do 5 nie było żadnych uwag komendanta. A więc do 10 z nich… Do jakiego zbioru to pan odnosi? Dziękuję.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Panie Marszałku, jeszcze raz powiem. Na 15 kandydatów 5 nie figurowało… nigdy nie miało do czynienia…

(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. O to mi chodzi.)

…z Policją i wymiarem sprawiedliwości.

(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli 10…)

10 miało, z tym że w każdym przypadku dotyczy to różnego rodzaju sytuacji drogowych.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dobrze, jeszcze raz. Chciałbym uszczegółowić. Czy to prawda, że w stosunku do 1 kandydata była informacja, że był karany? Tak czy nie?

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Panie Marszałku, już odpowiadam.

Nie było informacji, że był karany. Był poszukiwany. Była podana data wszczęcia poszukiwania i data zakończenia, odwołano to z powodu przedawnienia. Taka była informacja.

(Senator Piotr Zientarski: No, przedawnienie…)

(Marszałek Stanisław Karczewski: To może zaginął?)

Ale nie był karany.

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Kto jeszcze chce zadać pytanie?

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale…)

(Rozmowy na sali)

Tak czy nie? Pan senator…

(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze, jeszcze.)

Jeszcze pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

W jakim trybie był poszukiwany? To był list gończy? No, w jakim trybie? Czy może zaginął i był poszukiwany przez rodzinę?

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Panie Marszałku, odpowiadam.

(Rozmowy na sali)

Tak.

Panie Marszałku, odpowiadam. Prawdopodobnie było to związane z wykroczeniem. Po 2 latach się przedawniło. Ja tylko zaznaczę, że tego pana nie rekomendowaliśmy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ten pan nie jest rekomendowany.

Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie ma.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Dziękuję.)

Bardzo dziękuję.

Do głosowania w tej sprawie, czyli w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego, przystąpimy po przerwie w obradach.

A co teraz?

(Głos z sali: Pół godziny przerwy.)

Półgodzinna przerwa.

Czyli robimy przerwę, proszę państwa, do godziny…

(Rozmowy na sali)

Nie, nie, nie. Do godziny 10.10. Pół godziny to nie 20 minut.

Przerwa do godziny 10.10.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 37 do godziny 10 minut 13)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Punkt 40. porządku obrad: stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego porządku obrad: stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie, który zawarty jest w druku nr 880.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora Łukasza Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Senator jest nieobecny.)

Jest obecny. Jest, ja go widzę.

Proszę, punkt czterdziesty.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Czterdziesty?)

Czterdziesty.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego.

Komisja… Senat Rzeczypospolitej stwierdza pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji: wniesionych po upływie terminu, czyli zgłoszenia Piotra Władysława Juchacza, zgłoszenia Stanisława Michała Lesienia, zgłoszenia Doroty Katarzyny Wójcik; niespełniających wymogów formalnych, czyli zgłoszenia Wiktorii Braun, zgłoszenia Beaty Zofii Dróżdż, zgłoszenia Roberta Gorgosza, zgłoszenia Ryszarda Kusiaka. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem…

(Głos z sali: Panie Senatorze, przepraszam, ale…)

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak?)

(Głos z sali: …to nie ten druk. Inny druk…)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze…

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze mamy jakieś…)

Jeszcze dopowiedzenie? To bardzo proszę, Panie Senatorze, może pan dopowiedzieć.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Moment… Tutaj jeszcze…)

Jeszcze nie przystąpiliśmy do głosowania, więc jest to możliwe. Proszę bardzo.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Już, tylko czekam na druk. Jeszcze momencik poproszę.)

Mam ogłosić przerwę?

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Nie.)

(Rozmowy na sali)

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Momencik, bo okazało się, że to nie ten druk.)

To był nie ten druk?

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak.)

To mamy do przeczytania jeszcze jeden druk.

(Rozmowy na sali)

Czterdziesty punkt…

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tak, właśnie.)

Jest druk. To proszę, Panie Senatorze.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Druk nr 880…)

Ja jeszcze sprawdzę: nr 880, tak.

(Senator Łukasz Mikołajczyk: Tamto to był druk nr 830, poprzednie sprawozdanie, więc prostuję, jeszcze raz…)

Tak, tak, tak. Bardzo proszę.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Senator Sprawozdawca Łukasz Mikołajczyk:

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 96b ust. 2 Regulaminu Senatu komisja przedstawia następujący projekt uchwały.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzająca pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 162 §10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych stwierdza pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego pierwszej kadencji, wniesionego po upływie terminu: zgłoszenia Tomasza Truskawy, dokonanego przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa w Warszawie, które wpłynęło w dniu 11 czerwca 2018 r. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy w związku z drukiem nr 880.

Czy ktoś z pań i panów, z państwa senatorów chce zadać pytanie? Nie widzę i nie słyszę chętnych. Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projektem uchwały, stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego; druk nr 880.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Za chwileczkę poproszę o podanie wyników… Proszę podać wyniki.

Coś niewiarygodnego, ktoś nie głosował.

Głosowało 57 senatorów, 55 było za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę stwierdzającą pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego.

Punkt 41. porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego pierwszego porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego.

Przypominam, że przed przerwą w obradach zostało przedstawione sprawozdanie komisji w tej sprawie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego.

Senat podejmuje uchwałę w tej sprawie w głosowaniu imiennym. Głosowanie imienne odbywa się przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem senatora.

Do przeprowadzenia głosowania imiennego wyznaczam sekretarzy: senatora Aleksandra Szweda, senatora Waldemara Sługockiego i senatora Marka Pęka.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania imiennego.

Szanowni Państwo Senatorowie, karty do głosowania imiennego należy podpisać czytelnie – ponieważ „czytelnie” jest wyboldowane, czytam jeszcze raz: czytelnie – w lewym górnym rogu swoim imieniem i nazwiskiem. Karta niepodpisana lub podpisana nieczytelnie będzie traktowana jako karta nieważna.

Na karcie obok każdego nazwiska kandydata można postawić co najwyżej jeden znak „x”. Głos oddany na danego kandydata będzie nieważny, jeśli nie postawiono żadnego znaku „x” przy nazwisku kandydata lub postawiono więcej niż jeden znak „x” przy nazwisku kandydata.

Po wypełnieniu kart senatorowie wyczytywani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach – od razu państwu mówię, że godzinna przerwa – w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania imiennego.

Teraz bardzo proszę senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania?

(Senator Jan Rulewski: Ja nie dostałem.)

(Senator Piotr Zientarski: Już po terminie.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Rulewski nie dostał.)

Jeszcze pan senator Jan Rulewski nie otrzymał karty do głosowania imiennego. Bardzo proszę sekretarza Marka Pęka o przekazanie karty panu senatorowi. Dziękuję.

Czy wszyscy senatorowie otrzymali karty?

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy senatorowie otrzymali karty? Rozumiem, że wszyscy.

Przypominam państwu senatorom o konieczności wpisania czytelnie na pierwszej stronie, w górnym lewym rogu…

(Rozmowy na sali)

…w górnym lewym rogu swojego imienia i nazwiska. Czyli na górze po lewej stronie ma być imię i nazwisko.

Myślę, że możemy… A, nie możemy, bo ja jeszcze…

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, czy już wszyscy wypełnili karty? Możemy przystąpić… Wypełnili i podpisali? Podpisać należy w górnym lewym rogu.

(Rozmowy na sali)

Czytelnie, imię i nazwisko.

Dobrze, proszę państwa, rozumiem, że możemy powoli przystępować…

To teraz bardzo proszę senatora sekretarza Aleksandra Szweda o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, a państwa senatorów proszę, żebyście po wyczytaniu nazwisk wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:

Jan Filip Libicki,

Rafał Ambrozik,

Anna Anders,

Mieczysław Augustyn,

Adam Bielan,

Grzegorz Bierecki,

Przemysław Błaszczyk,

Aleksander Bobko,

Ryszard Bonisławski,

Waldemar Bonkowski,

Marek Borowski,

Bogdan Borusewicz,

Barbara Borys-Damięcka,

Margareta Budner,

Jerzy Chróścikowski,

Zbigniew Cichoń,

Leszek Czarnobaj,

Grzegorz Czelej,

Jerzy Czerwiński,

Dorota Czudowska,

Wiesław Dobkowski,

Jan Dobrzyński,

Robert Dowhan,

Jarosław Duda,

Jerzy Fedorowicz,

Piotr Florek,

Robert Gaweł,

Adam Gawęda,

Stanisław Gogacz,

Mieczysław Golba,

Arkadiusz Grabowski,

Tomasz Grodzki,

Maciej Grubski,

Jan Hamerski,

Jan Maria Jackowski,

Andrzej Kamiński,

Stanisław Karczewski,

Wiesław Kilian,

Kazimierz Kleina,

Bogdan Klich,

Andrzej Kobiak,

Maria Koc,

Stanisław Kogut,

Władysław Komarnicki,

Tadeusz Kopeć,

Małgorzata Kopiczko,

Waldemar Kraska,

Maciej Łuczak,

Józef Łyczak,

Ryszard Majer,

Robert Mamątow,

Marek Martynowski,

Łukasz Mikołajczyk,

Andrzej Mioduszewski,

Andrzej Misiołek,

Krzysztof Mróz,

Grzegorz Napieralski,

Jarosław Obremski,

Bogusława Orzechowska,

Andrzej Pająk,

Maria Pańczyk-Pozdziej,

Grzegorz Peczkis,

Marek Pęk,

Wojciech Piecha,

Leszek Piechota,

Aleksander Pociej,

Marian Poślednik,

Michał Potoczny,

Krystian Probierz,

Zdzisław Pupa,

Konstanty Radziwiłł,

Marek Rocki,

Tadeusz Romańczuk,

Jadwiga Rotnicka,

Jan Rulewski,

Jarosław Rusiecki,

Sławomir Rybicki,

Czesław Ryszka,

Janina Sagatowska,

Michał Seweryński,

Krzysztof Słoń,

Waldemar Sługocki,

Andrzej Stanisławek,

Lidia Staroń,

Grażyna Sztark,

Antoni Szymański,

Rafał Ślusarz,

Przemysław Termiński,

Piotr Wach,

Artur Warzocha,

Jerzy Wcisła,

Kazimierz Wiatr,

Jacek Włosowicz,

Andrzej Wojtyła,

Alicja Zając,

Józef Zając,

Barbara Zdrojewska,

Piotr Zientarski,

Jan Żaryn,

Aleksander Szwed.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?

Dziękuję bardzo.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania imiennego.

Zarządzam przerwę do godziny 11.20. Może być?

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak, tak.)

Do 11.20. O godzinie 11.20 będzie wznowienie obrad. Bardzo proszę.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 26 do godziny 11 minut 19)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Szanowni Państwo, przedłużam przerwę do godziny 11.25.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 19 do godziny 11 minut 26)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę państwa, wydłużam przerwę do godziny jedenastej…

(Głos z sali: Nie, nie, Panie Marszałku, już idą…)

Ale nie zaczniemy o 11.25…

(Głos z sali: No ale…)

Tak? Dobrze.

Wznawiam obrady. Wznawiam obrady, Wysoka Izbo.

Witam na posiedzeniu ambasadora Republiki Armenii, pana Edgara Gazariana. Witam bardzo serdecznie. (Oklaski)

Dziękuję, Panie Ambasadorze, za przyjęcie zaproszenia.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca 2018 r. Porządek obrad tego posiedzenia zostanie państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Ponadto przypominam państwu senatorom, że w dniu 12 lipca odbędzie się spotkanie przewodniczących parlamentów Europy, a następnie 13 lipca o godzinie 12.00 w Zamku Królewskim odbędzie się Zgromadzenie Narodowe.

Powracamy… Możemy już, tak?

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Tak, możemy.)

Punkt 41. porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czterdziestego pierwszego porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego.

Ogłoszenie wyników głosowania

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania imiennego.

No i niestety to ja ogłaszam, tak?

Szanowni Państwo, odczytuję protokół imiennego głosowania z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania sekretarze Senatu – senator Aleksander Szwed, senator Waldemar Sługocki i senator Marek Pęk – stwierdzają, że w głosowaniu imiennym w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego wydano kart 84, w tym kart nieważnych było 0, wrzucono do urny kart 57.

Za wyborem Kolankowskiego Mariusza Konrada oddano głosów 57, w tym głosów ważnych 57; za głosowało 20 senatorów, przeciw głosowało 17, a wstrzymało się 20.

Za wyborem Kowalskiego Józefa oddano głosów 57, w tym głosów ważnych 57; za głosowało 56 senatorów, przeciw – 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Kuć Anny oddano głosów 57, w tym głosów ważnych 57; za – 56, przeciw – 0, wstrzymało się 0.

Za wyborem Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzaty oddano głosów 57, ważnych – 56; za głosowało 55 senatorów, przeciw– 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Lasoty Mirosława Zbigniewa oddano głosów 57, w tym głosów ważnych 50; za głosowało 2 senatorów, przeciw – 47, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Leśniewskiego Jacka Karola oddano głosów 57, głosów ważnych 57; za głosowało 56, przeciw – 0, wstrzymał się 1.

Za wyborem Markiewicza Romana Adama oddano głosów 57, ważnych 57; za głosowało 56, przeciw nikt, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Molczyka Marka Sławomira oddano głosów 57, głosów ważnych 57; za głosowało 56 senatorów, 1 senator się wstrzymał.

Za wyborem Pawlak Agaty oddano głosów 57, w tym głosów ważnych 57; za było 56 senatorów, przeciw – 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Popończyka Aleksandra Stefana oddano głosów 57, w tym ważnych 57; za głosowało 56 senatorów, przeciw – 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Rutkowskiej Bogusławy oddano głosów 57, w tym ważnych 57; za było 56 senatorów, przeciw – 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Szczepki Wojciecha oddano głosów 57, w tym ważnych 57; za głosowało 56 senatorów, przeciw – 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Szepeluk Elizy Anny oddano głosów 57, w tym ważnych 57; za było 56 senatorów, przeciw – 0, wstrzymał się 1 senator.

Za wyborem Witkowskiej Joanny oddano głosów 57, w tym ważnych 54; za było 2 senatorów, przeciw – 47, wstrzymało się 5.

Za wyborem Zielonki Agnieszki Ingi oddano głosów 57, w tym głosów ważnych 56; za głosowało 45 senatorów, przeciw – 5, wstrzymało się 5.

(Wyniki głosowania imiennego)

Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Podpisano: Aleksander Szwed, Waldemar Sługocki, Marek Pęk.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pęk.)

Tak, Pęk.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego.

Punkt 42. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czterdziestego drugiego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 881.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu w dniu 27 czerwca jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, który rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie… Może odczytam uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

„§1 Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora Roberta Gawła z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

§2 Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Roberta Gawła do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 82 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 840 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Adama Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska rekomendują przyjęcie ustawy o odnawialnych źródłach energii bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji złożyli panowie senatorowie Kazimierz Kleina, Jan Maria Jackowski i Antoni Szymański.

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 56 było za, 26 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki nr 834 A. Mniejszość połączonych komisji również wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki nr 834 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka nr 1 usuwa z ustawy wielokrotnie powtórzone i zbędne definicje.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 31 – za, 54 – przeciw. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 2 ma charakter precyzujący.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została odrzucona.

Wniosek mniejszości nr 1 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 17)

Poprawka… wniosek został odrzucony.

Wniosek mniejszości nr 2 ma na celu doprecyzowanie przepisu i dostosowanie jego redakcji do zasad przyjętych w ustawie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 18)

Poprawka nr 3 dostosowuje redakcję przepisu do zasad przyjętych w ustawie nowelizującej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 25 – za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 19)

Wniosek mniejszości nr 3 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 20)

Wniosek mniejszości nr 4 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 26 – za, 56 – przeciw. (Głosowanie nr 21)

Poprawka nr 4 określa skutki wniesienia protestu po terminie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 22)

Poprawka nr 5… wniosek mniejszości nr 5 ma charakter precyzujący.

Kto jest za…

(Głos z sali: Poprawka.)

No, tu jest napisane: wniosek.

(Głos z sali: Chyba dobrze…)

No, nie, teraz jest wniosek. Później będzie poprawka, teraz jest wniosek, czytam: wniosek. Ja podkreślam tu sobie, tak że dobrze podkreśliłem.

Wniosek mniejszości nr 5 ma charakter precyzujący.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 23)

Poprawka nr 5 precyzuje przepis karny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 24)

Poprawka nr 6 usuwa zbędne wyrażenie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 25)

Poprawka nr 7 usuwa z ustawy powtarzający się przepis.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 25 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 26)

Poprawka nr 8 usuwa zbędne wyrazy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 27)

Wniosek mniejszości nr 6 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 28)

Poprawka nr 9 usuwa zbędny wyraz.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 29)

Poprawka nr 10 ustanawia wyłączenie podmiotowe dotyczące wnoszenia ustanawianych przez gminę opłat za wjazd do strefy czystego transportu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 25 – za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 30)

Wniosek mniejszości nr 7 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 31)

Wniosek mniejszości nr 8 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 25 – za, 57 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)

(Rozmowy na sali)

Zgłoszę wniosek.

Wobec nieprzyjęcia żadnej poprawki ani wniosku wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 57 – za, 27 – przeciw. (Głosowanie nr 33)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw bez poprawek.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o tachografach (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o tachografach.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki nr 833 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka nr 1 zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej w ustawie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)

Poprawka nr 2 poprawia błędne odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 35)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 36)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o tachografach.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy; druk nr 832 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez Komisję Infrastruktury poprawką. Poprawka skreśla pozorną zmianę przepisów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 37)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 60 – za, 1 – przeciw, 23 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 38)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 841 A. Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy; też druk nr 841 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku – nad przedstawioną poprawką.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały, w którym komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

I bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 58 – za, 7 – przeciw, 19 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 842 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 56 było za, 25 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 836 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 41)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 846 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja Kamińskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Kamiński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pktach 1–8 oraz 10 i 11.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosił pan senator Andrzej Kamiński. Pan senator Andrzej Kamiński był sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Czy senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Andrzej Kamiński: Nie.)

Nie? Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 doprecyzowuje definicję określenia „osoba wykonująca pracę zarobkową”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników. (Głosowanie nr 42)

Głosowało 82 senatorów, 81 było za, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby definicja pojęcia „pracodawca” w ustawie o związkach zawodowych była spójna z definicją tego określenia zawartą w kodeksie pracy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 81 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)

Poprawka nr 3 skreśla przepis, który stanowi powtórzenie normy zawartej w kodeksie pracy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 76 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 44)

Poprawka nr 4 jednoznacznie wskazuje, że do postępowań w sprawach dotyczących naruszenia zakazu nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej wobec osób nieposiadających statusu pracownika stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

I bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 81 było za, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 45)

Poprawka nr 5 zmierza do tego, aby związki zawodowe mogły reprezentować interesy wszystkich osób objętych ochroną związkową.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 79 było za, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 46)

Poprawka nr 6 przesądza o tym, że zakładowa organizacja związkowa może zajmować się indywidualnymi sprawami osób wykonujących pracę zarobkową, innych niż pracownicy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 79 było za, 3 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 47)

Poprawka nr 7 zmierza do zapewnienia należytej precyzji przepisowi karnemu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 81 było za, nikt nie był przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 48)

Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 9.

Poprawka nr 8 dostosowuje ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego do zmian przyjętych w ustawie o związkach zawodowych w ten sposób, aby uwzględnić także ostatnią nowelę ustawy o radzie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 79 – za, 2 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 49)

Poprawka nr 9 dostosowuje…

(Głosy z sali: Nr 10.)

Nr 10.

Poprawka nr 10 wprowadza do ustawy przepis przejściowy, na podstawie którego dotychczasowe reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców utrzymają swoją reprezentatywność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 79 – za, 3 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 50)

Poprawka nr 11 przedłuża termin wejścia ustawy w życie z 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia do dnia 1 stycznia 2019 r.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja w ogóle nie mam jedenastki.)

(Rozmowy na sali)

Ale może pan senator głosować.

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 80 – za, 4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 51)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 58 – za, 15 – przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 52)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad, ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym prosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 831 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 79 – za, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 53)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad, ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy, druk senacki nr 837 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka nr 1 wprowadza wyrażenie „skroplony gaz ziemny” zamiast skrótu „LNG”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 54)

Poprawka nr 2 zmierza do zachowania konsekwencji w ramach szyku wyrazów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 55)

Poprawka nr 3 wprowadza odszkodowania za ograniczenia korzystania z dróg prywatnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 80 – za, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 56)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 77 – za, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 57)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad, ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 835 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 74 było za, 4 – przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 58)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o własności lokali (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o własności lokali.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki nr 838 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby warunki ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu określone w ustawie dotyczyły budynków wybudowanych po 1 stycznia 1995 r.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 81 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 59)

Poprawka nr 2 usuwa wewnętrzną sprzeczność w treści przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 30 było za, 52 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 60)

Poprawka nr 3 wprowadza przepis przejściowy, na podstawie którego przepisy ustawy w nowym brzmieniu będą miały zastosowanie do spraw sądowych w toku.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 61)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 78 było za, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 62)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali.

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy; druki senackie nr 847 A i 847 B.

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Wniosek o łączne głosowanie…)

A to ja zgłoszę.

Głosowanie

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Wnoszę, proszę państwa, abyśmy głosowali łącznie nad poprawkami nr 1, 3, 4, 5, 10–23, 25, 26, 27, 29 i 30.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła tę propozycję.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, ale łączne głosowanie… Tak? To przeprowadzimy teraz łączne głosowanie nad poprawkami nr 1, 3, 4, 5, 10–23, 25, 26, 27, 29 i 30.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 82 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 63)

Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby w okresie zawieszenia postępowania w sprawie przeniesienia decyzji związanej z przedsiębiorstwem na właściciela przedsiębiorstwa w spadku, w związku ze złożeniem wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania tej decyzji przez zarządcę sukcesyjnego, obowiązki związane z decyzją wykonywał zarządca sukcesyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 64)

Poprawka nr 6 wskazuje jednoznacznie, że notariusz będzie obowiązany zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej fakt złożenia przed nim oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 65)

Nad poprawkami nr 7 i 8 należy głosować łącznie.

Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby w przypadku, gdy akt zgonu przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu albo chwila śmierci przedsiębiorcy została oznaczona w postanowieniu stwierdzającym zgon, termin przedłużenia zarządu sukcesyjnego liczony był od dnia znalezienia zwłok albo uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego zgon.

Konsekwencją tej poprawki jest poprawka nr 8.

Czyli głosujemy nad poprawkami nr 7 i 8.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 66)

Poprawka nr 9 uwzględnia w przepisie określającym przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, że termin na ustanowienie zarządu sukcesyjnego może być liczony również od dnia znalezienia zwłok albo uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego zgon.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 67)

Poprawka nr 24 dostosowuje przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne do przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 68)

Nad poprawkami nr 28 i 31 należy głosować łącznie.

Zmierzają one do tego, aby w przypadku śmierci dłużnika zarządca sukcesyjny mógł stać się uczestnikiem toczącego się w stosunku do dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego. Dotyczyć ma to również postępowań restrukturyzacyjnych będących w toku w dniu wejścia ustawy w życie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 69)

Poprawka nr 29 eliminuje błąd językowy…

(Głos z sali: To już było, teraz całość.)

(Głos z sali: To już było.)

To już było, sorry, przepraszam. Teraz już całość… Tak, bo to jest na żółto…

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 70)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 843 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 71)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnosiły o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 848 A i druk nr 848 B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 81 – za, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 72)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r.

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 844 A.

Głosowanie

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Podaję wyniki.

Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 73)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r.

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.

Głosowanie

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. (Oklaski) (Głosowanie nr 74)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął – Panie Ambasadorze – uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w której wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 849.

Głosowanie

Przystępujemy, proszę państwa, do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 75)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r.

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 850 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 81 było za, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 76)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r.

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 851 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 77 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 77)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 852 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 80 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 78)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r. zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Punkt 24. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek; druk nr 853 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 78 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 79)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.

Punkt 25. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego piątego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek; druk nr 854 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 80 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 80)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r.

(Rozmowy na sali)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego…

Prosiłbym o wyciszenie rozmów, bo to przeszkadza.

Punkt 26. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek; druk nr 855 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Czy ja mam ogłosić przerwę na pogaduszki?

(Senator Wiesław Kilian: Nie.)

Przepraszam bardzo. Ogłoszę przerwę na rozmowy, które państwo kontynuujecie, bo wyraźnie chcecie rozmawiać. To bardzo przeszkadza.

(Głosowanie nr 81)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

Punkt 27. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego siódmego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 856 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 77 – za, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 82)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r.

Punkt 28. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego ósmego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 857 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 76 – za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 83)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r.

Punkt 29. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 858 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, 72 – za, 4 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 84)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

Punkt 30. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 859 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 76 – za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 85)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Punkt 31. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 860 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 76 – za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 86)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r.

Punkt 32. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Przypominam, że zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz że została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy – druk senacki nr 754 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie…

(Rozmowy na sali)

No dobrze, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 72 senatorów, 23 było za, 51 – przeciw. (Głosowanie nr 87)

Wobec wyników…

(Rozmowy na sali)

No, nie odrzucił, tak.

(Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Nie, nie odrzucił… No jak wyście głosowali?

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez wnioskodawców projektem ustawy zawartym w druku nr 754 oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu.

Komisja proponuje, aby Senat upoważnił senator Grażynę Sztark do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem ustawy. (Oklaski)

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

I teraz proszę o podanie wyników.

Głosowało 73 senatorów, 33 było za, 37 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 88)

(Senator Jan Rulewski: Co, nie będzie reprezentanta?)

(Głos z sali: Kto będzie reprezentantem?)

(Senator Jan Rulewski: To kto będzie reprezentantem?)

Odrzucenie projektu

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat nie podjął uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy, a tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

Punkt 33. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz że została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 750 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Aleksandra Szweda do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, 72 było za, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 89)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Aleksandra Szweda do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 34. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego czwartego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz że została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 775 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Rafała Ambrozika do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 65 było za, 1 był przeciw, 12 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 90)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Rafała Ambrozika do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 35. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 504 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Piotra Florka do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 91)

(Głos z sali: Brawo!)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Piotra Florka do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie tej ustawy oraz o wprowadzenie poprawki do ustawy – druk senacki nr 870 A.

Przypominam, że wniosek mniejszości o wprowadzenie poprawki do ustawy został wycofany.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofany wniosek? Nie widzę, nie słyszę, czyli nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 17 – za, 57 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 92)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 60 senatorów, 57 – za, 2 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 93)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 38. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 867 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania, w pierwszej kolejności nad tymi poprawkami.

Poprawka nr 1 precyzuje, że kary pieniężne będzie nakładał minister właściwy do spraw informatyzacji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 76 senatorów, 74 – za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 94)

Poprawka nr 2 ma charakter językowy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 67 senatorów, 66 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 95)

Poprawka nr 3 usuwa zbędny wyraz.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 74 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 96)

Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 73 senatorów, 72 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 97)

Poprawka nr 5 zapewnia odesłanie do właściwego przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 73 senatorów, 71 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 98)

Poprawka nr 6 ma na celu uporządkowanie i uściślenie przepisów dotyczących wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 73 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 99)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, 57 było za, 2 – przeciw, 16 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 100)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 39. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 871 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 73 senatorów, 58 było za, 2 – przeciw, 13 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 101)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego drugiego posiedzenia został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń…

(Rozmowy na sali)

…poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Pan senator Jan Filip Libicki. Bardzo proszę.

(Senator Jan Filip Libicki: Już jadę.)

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: I senator Wcisła.)

Senator Wcisła, dobrze.

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator Czerwiński jeszcze.)

Senator Jan Filip Libicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja swoje oświadczenie senatorskie kieruję do marszałka Sejmu, pana Marka Kuchcińskiego.

Chciałbym prosić pana marszałka o wyjaśnienie pewnego incydentu, którego byłem świadkiem w dniu 7 czerwca. Otóż odbywała się wtedy w Sejmie debata nad kolejnym rocznym sprawozdaniem Krajowej Rady Sądownictwa. Ja, przeprowadzając wycieczkę uczniów, która była wtedy ze mną, przez wejście dla wycieczek, spotkałem przy tym wejściu pana sędziego Arkadiusza Tomczaka, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i członka zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Tam trwała jakaś dyskusja ze strażnikiem. Okazało się, że pan sędzia jako członek zarządu tego stowarzyszenia chciał tego sprawozdania wysłuchać. Zwykle jest tak – i zawsze tak było – że przedstawiciele organizacji społecznych, którzy chcieli się przysłuchiwać debacie, byli wpuszczani głównym wejściem. W tym przypadku pana sędziego Tomczaka skierowano do wejścia dla wycieczek i przepuszczono przed nim wszystkie wycieczki, niejako wbrew odpowiedniej kolejności. Poddano go niezwykle długiej procedurze sprawdzającej, jakimś dziwnym, wcześniej nieznanym procedurom. Skończyło się to tak, że w momencie, w którym pan sędzia Tomczak ze współpracownikami przeszedł już przez wszystkie procedury, okazało się, że zakończyło się rozpatrywanie punktu, na które pan sędzia Tomczak ze współpracownikami miał przyjść.

Będąc świadkiem tego wszystkiego, obiecałem, że zwrócę się do pana marszałka Kuchcińskiego z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Miałem nieodparte przekonanie, że cała sytuacja, której byłem świadkiem, miała znamiona szykan wobec pana sędziego Arkadiusza Tomczaka jako przedstawiciela zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

W związku z tym zwracam się do pana marszałka Kuchcińskiego z prośbą o wyjaśnienie tego incydentu, bo do tego się zobowiązałem. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego Wcisłę.

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Swoje oświadczenie kieruję do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Szanowny Panie Ministrze!

22 czerwca koło Braniewa stwierdzono pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej. Wcześniej wykryto 134 przypadki choroby u dzików. W tym konkretnej sytuacji zagrożonych uśmierceniem jest ok. 650 świń.

Spełnia się czarny scenariusz pokazujący, że działania ministerstwa rolnictwa nie zabezpieczą hodowców trzody chlewnej. Na obszarze Warmii i Mazur zarejestrowanych jest 4 tysiące 806 hodowli z ponad 720 tysiącami sztuk trzody. Najbardziej zagrożone afrykańskim pomorem świń są powiaty braniewski, bartoszycki, ełcki, piski, iławski, nowomiejski i działdowski.

Wiele gospodarstw na tym terenie to niewielkie gospodarstwa rodzinne. Wymogi i nakazy wynikające z przepisów o bioasekuracji łączą się dla nich z dodatkowymi kosztami, które obniżają opłacalność hodowli. Dodatkowo fakt zaliczenia terenu do strefy zagrożonej skutkuje obniżeniem ceny skupu o 5–10%. W ramach dotychczasowych form pomocy nie bierze się pod uwagę takiej sytuacji.

Wielu rolników traci odszkodowanie z powodu błędów we wprowadzaniu bioasekuracji. Wydaje się, że rząd chce w ten sposób wyciągać konsekwencje w stosunku do rolników, zapominając, że to nie oni doprowadzili do rozprzestrzeniania się choroby i braków kadrowych w Inspekcji Weterynaryjnej.

Proszę o informację, czy te okoliczności są znane ministerstwu i czy ministerstwo ma plan objęcia pomocą finansową tej dużej grupy rolników. Jeśli takiego planu nie ma, to proszę o rozważenie jego wprowadzenia. W imieniu rolników z województwa warmińsko-mazurskiego podjęcia odpowiednich działań domaga się także Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska.

Izba wskazuje także, że pomocne byłoby wyznaczenie koordynatorów powiatowych, którzy pomagaliby rolnikom w produkcji, a także sprzedaży tuczników w tym trudnym okresie, uproszczenie procedur odszkodowawczych, wprowadzenie działań ograniczających populację dzików oraz odławianie dzików wchodzących w strefę zamieszkałą i znajdujących się poza obwodami łowieckimi.

Proszę o informację o działaniach podejmowanych w skali kraju i w województwie warmińsko-mazurskim w ramach walki z afrykańskim pomorem świń oraz o efektach tych działań. Proszę też o ustosunkowanie się do spraw podniesionych w niniejszym oświadczeniu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Piotra Glińskiego.

Szanowny Panie Premierze!

W ostatnim półroczu obserwujemy wzmożony atak międzynarodowych, zagranicznych sił na Polskę oraz Polaków w aspekcie sprawstwa i odpowiedzialności za Holocaust Żydów w czasie II wojny światowej. Aby ten atak odeprzeć, władze Polski powinny działać zarówno na zewnątrz kraju, jak i wobec obojętnych czy też antypatriotycznych środowisk w Polsce metodami bardziej ofensywnymi. Jeśli chodzi o politykę historyczną naszego państwa, to mamy ten komfort, że jak żaden z innych narodów nie musimy się wstydzić za działania naszych przodków w czasie II wojny światowej. Wystarczy więc tylko obiektywnie opisać zdarzenia, historię II wojny światowej i przekazać tę wiedzę naszym rodakom i zagranicy za pomocą różnych środków, także ze sfery kultury. Wyjątkowa odpowiedzialność spoczywa w tym zakresie na trzech członkach rządu: ministrze spraw zagranicznych, ministrze edukacji narodowej oraz ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Pana pozycja w rządzie, pozycja wicepremiera, oraz różnorodność metod, którymi pana resort dysponuje, powodują, że to na panu spoczywa największa odpowiedzialność za prowadzenie skutecznej polskiej polityki historycznej.

Nie będę oczywiście pouczał pana, jak ją realizować, chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeden aspekt, który do tej pory nie jest obecny w szerokiej dyskusji politycznej i publicznej. Otóż uważam, że zasadniczą winę za przypisywanie Polsce i Polakom współsprawstwa Holocaustu – oczywiście obok złej woli i nienawiści do nas – ponosi daleko idąca niewiedza, wręcz ignorancja co do wojennych losów Polski i Polaków, w szczególności ogromu strat, jakie poniósł nasz naród i państwo wskutek agresji III Rzeszy i Związku Sowieckiego, wskutek okupacji, zmiany granic i skutków odłożonych następstw pośrednich II wojny światowej. W zmniejszaniu obszaru tej niewiedzy pomocne mogą być różne środki, którymi pan już obecnie dysponuje, ale według mnie celowe i bardzo pomocne mogłoby być utworzenie w Warszawie, w miejscu symbolicznym przez swoją własną historię, w stolicy Polski, muzeum polskich strat wojennych. Dokumentowałoby ono, opisywało i eksponowało martyrologię narodu polskiego, straty poniesione przez polskie państwo – i te najważniejsze, ludzkie, i te materialne. Siedzibą muzeum powinna być stolica państwa, miejsce reprezentacyjne, które najczęściej odwiedzają delegacje zagraniczne. W programie każdej wizyty takiej delegacji powinny się znaleźć odwiedziny w tym muzeum. Warszawa jest też miastem turystycznym, celem wycieczek zagranicznych, a także wycieczek polskich dzieci i młodzieży, co ułatwia realizację celów edukacyjnych muzeum.

Obecnie nie istnieje w Polsce muzeum o takim charakterze, centralnie położone i łatwo dostępne. Rozproszone na terytorium Polski liczne pomniki historii, muzea w miejscach zagłady, ze względów oczywistych nie mogą w całości obrazować sumarycznych strat wojennych Polski. Nie pełni tej roli również Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prezentujące szerszą geograficznie i przedmiotowo tematykę. Decyzja o powołaniu muzeum polskich strat wojennych – nazwa jest oczywiście kwestią wtórną, chodzi o problematykę ekspozycji – miałaby szczególnie symboliczne znaczenie w roku 2018, roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tych 100 lat równo połowę, od 1939 r. do 1989 r., przeżyliśmy, będąc przedmiotem agresji, pod okupacją albo jako państwo niesuwerenne. Ekspozycja muzealna prezentująca nasze wojenne straty i ich skutek, to jest utracone korzyści z tego półwiecza, tłumaczyłaby naszą rolę w czasie II wojny światowej, ale też obecne położenie geopolityczne, gospodarcze i demograficzne Polski.

Szanowny Panie Premierze, sugestię, że jest konieczność powołania muzeum polskich strat wojennych, sformułowałem już we wrześniu 2017 r. w oświadczeniu skierowanym do prezesa Rady Ministrów. Niestety, lakoniczna odpowiedź na to oświadczenie otrzymana od ministra spraw zagranicznych nie odnosiła się do tego tematu. Tym bardziej proszę o jednoznaczną i konkretną odpowiedź od pana premiera.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Stanisław Karczewski.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Lista mówców została wyczerpana.

Informuję, że protokół sześćdziesiątego…

Są jakieś komunikaty?

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie.)

Nie ma.

Informuję, że protokół sześćdziesiątego drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam sześćdziesiąte drugie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 45)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.