Narzędzia:

Posiedzenie: 51. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


5, 6 i 7 grudnia 2017 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Maria Koc)

Wznowienie posiedzenia

Wicemarszałek Maria Koc:

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.

(Rozmowy na sali)

Uzupełnienie porządku obrad

Panie i Panowie Senatorowie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, druk nr 676 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Sprzeciwu nie widzę.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 676, a sprawozdanie komisji – w druku nr 676 A.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)

Wysoka Izbo, bardzo proszę o ciszę. Pan senator zaczyna swoje sprawozdanie. Proszę o ciszę.

Senator Sprawozdawca Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!

Przypadł mi w udziale zaszczyt przedłożenia sprawozdania z dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dotyczącego rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że…

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie Senatorze. Przepraszam. Panie i Panowie, jeżeli ktoś musi porozmawiać, proszę o opuszczenie sali. Proszę o ciszę.)

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że posiedzenie komisji było bardzo merytoryczne. Było bardzo wiele pytań do przedstawiciela ministra finansów, do pani wiceminister finansów, na które senatorowie uzyskali odpowiedzi. W związku z tym komisja w głosowaniu zajęła następujące stanowisko: 5 senatorów było za, nikt nie był przeciw ani nikt się nie wstrzymał. Ustawa uzyskała poparcie przedstawicieli komisji. I ja również proszę w imieniu komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek. Zresztą poprawki nie były zgłoszone w trakcie posiedzenia komisji.

Co do materii ustawy, chciałbym zwrócić uwagę, że ustawa ma za zadanie umożliwić różnym podmiotom otrzymanie dotacji na finansowanie różnych świadczeń, różnych, że tak powiem, zadań budżetowych z rezerwy, z oszczędności powstałych w ramach rezerw, z rezerw, które nie zostały wykorzystane. Dokładniej mówiąc, jeśli chodzi o przedmiot ustawy, są to środki, które mogą zostać przeznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w formie dotacji na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie tych świadczeń – i tu będzie kwota do wysokości 1 miliarda zł. Jak wskazała pani minister w trakcie posiedzenia komisji, ustawa stanowi podstawę prawną do przekazania środków do NFZ. Innych podstaw prawnych nie ma.

Drugim elementem ustawy jest umożliwienie przekazania środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej do wysokości 200 milionów zł na Fundusz Reprywatyzacji, w celu zakupu lub objęcia akcji spółek kapitałowych. Następnym elementem ustawy jest umożliwienie przekazania dodatkowych środków z budżetu państwa do Funduszu Termomodernizacji i Remontów – to jest kwota w wysokości 180 milionów zł. Kolejnym z elementów ustawy jest umożliwienie przekazania środków w formie dotacji celowej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tu celem jest pokrycie szkód poniesionych w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia przez rolników działalności rolniczej, spowodowanych huraganem, deszczem, nawałem lub innymi, że tak powiem, zjawiskami atmosferycznymi – to jest kwota 100 milionów zł. Kolejnym z elementów projektu ustawy jest możliwość przekazania środków w formie dotacji celowej na sfinansowanie utrzymania rezerw strategicznych, w tym wymiany lub zamiany rezerw strategicznych – to jest kwota 150 milionów zł. Kolejnym, już ostatnim, elementem ustawy jest możliwość przekazania, przeznaczenia rezerw celowych na: sfinansowanie zakupu nieruchomości na potrzeby biur CBA w Warszawie, Poznaniu i jeszcze jeden miejscowości, której nazwy nie pamiętam niestety – to jest kwota 79 milionów zł; dofinansowanie zadań operacyjno-technicznych i teleinformatycznych realizowanych przez ABW – do wysokości 57 milionów 300 tysięcy zł; udzielenie dotacji na zasilenie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Warszawie – do wysokości 100 milionów zł; realizację projektu zintegrowanego zarządzenia granicami Libii – do wysokości 10 milionów zł; wypłatę nagród motywacyjnych dla funkcjonariuszy Policji – do wysokości 5 milionów zł.

Jak wspomniałem na początku, w trakcie posiedzenia komisji senatorowie mieli dość dużo pytań, na które pani minister odpowiedziała w sposób rzeczowy i merytoryczny. Odpowiedzi udzielali również inni przedstawiciele ministerstw. W związku z tym jeśli będą jakieś pytania co do przebiegu posiedzenia komisji, to służę odpowiedzią. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji było szczegółowo omawiane… Bo rozumiem, że… Tu jestem.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Tak, tak.)

…Mamy po prostu możliwość dofinansowania różnych obszarów funkcjonowania państwa ze środków budżetowych – no, taka jest idea tej ustawy – z czego znaczna cześć pójdzie na ochronę zdrowia, co jest bardzo dobrą tendencją. Ale znalazłem tam również kwotę bodajże około 200 milionów zł na możliwy zakup promów pasażerskich. Czy na ten temat…

(Senator Arkadiusz Grabowski: Przepraszam, zakupu czego?)

Promów. Na zamówienie i rozwój usług… tzn. w sumie de facto rozwój usług…

(Senator Arkadiusz Grabowski: …żeglugi.)

…w żegludze. Czy na ten temat jakoś szczegółowo była mowa na posiedzeniu komisji i czy coś bliższego o tym, w jaki sposób te środki będą wydatkowane… Czy była mowa na ten temat podczas posiedzenia komisji? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie widzę zgłoszeń.

Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Panie Senatorze, odpowiadając na pana pytanie, powiem, że na posiedzeniu komisji, jeśli chodzi o ten element ustawy, nie padło pytanie. W związku z tym myślę, że jeśli pan ponowi pytanie, pani minister będzie w stanie panu na to pytanie odpowiedzieć.

Wicemarszałek Maria Koc:

Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie ma.

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju i finansów.

Są z nami dzisiaj przedstawiciele: Ministerstwa Finansów – pani minister Teresa Czerwińska; Ministerstwa Zdrowia – pani minister Katarzyna Głowala; Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – pan minister Jerzy Materna.

Czy ktoś z państwa ministrów chciałby zabrać głos? Pani Minister?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Teresa Czerwińska: Pani Marszałek, jestem gotowa, aby odpowiadać na pytania.)

Rozumiem. Dziękuję bardzo, Pani Minister.

(Głos z sali: Najpierw Jan Maria…)

(Wesołość na sali)

Pani Minister, zapraszam, bo…

(Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek, ja mam pytanie do pana ministra Materny…)

Rozumiem.

(Senator Jan Maria Jackowski: …i do pani minister Gotowali. Tak że…)

(Głosy z sali: Głowali.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam bardzo.)

Dobrze…

(Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam bardzo.)

To zapraszam pana ministra Jerzego Maternę na mównicę. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Wysoka Izbo, padło tu pytanie, jeśli chodzi o… Jest przewidziany 1 miliard 400 milionów zł na dokapitalizowanie spółek. I m.in. 200 milionów idzie do Polskiego Funduszu Rozwoju, który dzięki temu podniesie swój kapitał o 200 milionów i wesprze m.in. budowę promów, czyli to, o czym mówił tu pan senator. To jest ten cel, który chcemy realizować, ważne zadania dla naszej gospodarki, idzie tu m.in. właśnie o to, żeby wzmocnić możliwość wykonania tego ważnego zadania, jakim jest budowa promów – i to nie tylko 1 promu, bo chcemy zbudować przynajmniej 6 promów. To jest nasze zadanie. I temu celowi służy to dokapitalizowanie tej spółki. Tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy są jeszcze…

(Senator Jan Maria Jackowski: Mogę jeszcze, Pani Marszałek?)

Czy są jeszcze… Tak.

Panie Ministrze, proszę zostać jeszcze na mównicy, bo pan senator Jackowski…

(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze do pani wiceminister zdrowia…)

Moment, chwileczkę, Panowie.

Czy ma jeszcze pan jakieś pytanie do pana ministra Materny, Panie Senatorze?

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)

Tak? To proszę pytać.

Senator Jan Maria Jackowski:

W takim razie, Pani Marszałek…

Panie Ministrze, mam takie pytanie: w jaki sposób jakościowo te 6 planowanych jednostek powiększy polską flotę? Pytam, bo nie mam orientacji w tej sprawie. Rozumiem, że to będzie istotne zasilenie, zwłaszcza gdy chodzi o usługi promowe w obszarze Morza Bałtyckiego, a więc na kierunku szwedzkim i duńskim, i że to tam te jednostki zostaną skierowane.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna:

Jeśli chodzi… Na ten moment PŻB buduje, właśnie zamówiła w stoczni „Gryf” budowę promu – bo widzimy coraz większy ruch… Mamy już oddaną ponad połowę ważnej drogi S3, modernizujemy Nadodrzankę, porty widzą coraz większy ruch na tym… I to jest dodatkowe źródło dla naszej gospodarki, źródło dochodów, ponieważ im więcej towarów będzie odprawianych w polskich portach – chodzi m.in. o Świnoujście, Szczecin – tym większe będą wpływy do budżetu. To jest ponad dwadzieścia… Każdy towar, który będzie odprawiany w polskim porcie, a nie w sąsiednim – a widzimy to wszystko, to wynika z pewnych badań – będzie oznaczał właśnie takie dochody. I temu celowi służy wyjście tu naprzeciw, budowa tych promów. Widzimy coraz większy ruch towarowy… I cieszymy się z tego, bo budżet będzie miał dzięki temu większe przychody, a o to przecież idzie – nie? Walczymy o wiele ważnych celów, a motorem napędowym tego wszystkiego jest gospodarka. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Pytanie do pana ma jeszcze pan senator Waldemar Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

Panie Ministrze, bardzo dziękuję. Znana jest pańska determinacja i zaangażowanie, jeżeli chodzi o sprawy żeglugi śródlądowej – za to panu dziękuję.

Ale mam pytanie. Panie Ministrze, jak to wygląda w jednostce czasu? Czyli mam rozumieć, że już w tym roku Polska Żegluga Bałtycka zleciła – a cieszy też to, że polskiemu armatorowi – wykonanie tych promów…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie armatorowi, ale stoczni.)

Stoczni, przepraszam, stoczni. Przepraszam, tak, tak, oczywiście. Mam więc pytanie: kiedy one będą wykonane? I czy to dokapitalizowanie jest jednorazowe, tylko w tym budżecie, tegorocznym budżecie… przepraszam, w przyszłorocznym budżecie, czy też to dofinansowanie będzie także w kolejnych latach budżetowych? Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna:

Powiem tak: na ten moment chcemy dokapitalizować Polski Fundusz Rozwoju Spółek, który niedawno przekazało nam dawne Ministerstwo Skarbu Państwa – dzisiaj przy Radzie Ministrów jest odpowiedzialny organ, który po prostu przekazał nam tę spółkę. I ta spółka będzie dokapitalizowana. To, co dalej będzie się wydarzało… To są trochę poufne informacje i nie chciałbym za bardzo tutaj wchodzić w szczegóły. Ale generalnie chodzi o to, żeby, szeroko mówiąc, wzmocnić gospodarkę. Chcemy mieć większe dochody, więc chcemy inwestować właśnie w te elementy, które dadzą nam w przyszłości, jak wspomniałem, większe dochody do budżetu państwa. To jest cel nadrzędny.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

I pan senator Tomasz Grodzki. Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Panie Ministrze, tak gwoli ścisłości: ta stocznia nazywa się „Gryfia”, a nie „Gryf”. No ale to jest najmniej istotne. Tam jest inny problem, bo ta stępka, którą uroczyście kładziono kilka miesięcy temu, już zardzewiała. I tak leży sobie ten kawałek blachy. Jej położenie było sukcesem czysto propagandowym, ale nie realnym. Moje pytanie jest takie. Czy my te promy tak summa summarum będziemy budować z budżetu, czy to będzie tylko pewne wzmocnienie tej budowy, a jeśli tak, to na czym ono będzie polegało?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna:

Ja bym tu nie chciał odpowiadać politycznie. Widzieliśmy, co przez ostatnie 10 lat było robione, wykonywane. Zniszczono nasz przemysł, mówiąc delikatnie. My chcemy dzisiaj go odbudować. Na początku oczywiście są pewne problemy…

(Rozmowy na sali)

(Senator Kazimierz Kleina: No nie, nie zajmujmy się polityką. Dyskutujemy nad ustawą…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)

Ja nie przeszkadzałem panu senatorowi, jak zdawał pytanie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, proszę…)

Widzieliśmy wszyscy, co się działo przez ostatnie 10 lat. My chcemy to odbudować. Nie wszystko od razu pięknie powstanie. Są pewne problemy, ale te problemy rozwiązujemy na bieżąco. Jak mówię, staramy się dotrzymać… Państwo zobaczą za 2, 3 lata, jak „Gryfia” się odbudowuje, jak powstaje nowy… Konstruktorzy, którzy rozjechali się do krajów takich jak Norwegia i pracują na rzecz innych państw, będą tutaj wracać, będą projektować i budować. Każdy pierwszy projekt, coś, co nie było robione przez wiele lat, wymaga pewnych działań. To wszystko na pewno nie jest proste, ale robimy wszystko, żeby w przyszłości przemysł stoczniowy był tak mocny jak był kiedyś, za dawnych lat. Mam nadzieję, że za kilka lat przemysł stoczniowy będzie silnym przemysłem i będziemy dumni z tego. Już widzimy, że Cegielski wraca na odpowiednie tory… Jedna złotówka zainwestowana w przemysł stoczniowy daje wiele złotych, że tak powiem, dookoła tego przemysłu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Pytanie zadaje pan senator Krystian Probierz.

Proszę bardzo.

Senator Krystian Probierz:

Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Jak najbardziej wspierając program rozwoju naszych stoczni, chciałbym zadać pytanie, skąd pochodzi stal do budowy tych statków. Ona jest z Polski czy ona jest importowana? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna:

To są takie szczegółowe… Jeżeli pan chce, to odpowiemy na piśmie i dokładnie pan się dowie.

(Senator Kazimierz Kleina: I na tym polega odpowiedź…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze – do pana senatora Krystiana Probierza się zwracam – czy życzy pan sobie odpowiedź na piśmie na to pytanie?

(Senator Krystian Probierz: Tak.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Pytanie zadaje pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, mówił pan o ostatnich 10 latach. Czy myśli pan o okresie od roku 2005 do roku…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna: Od 2007 r.)

Od 2007 r?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna: 2008 r., przepraszam.)

Od 2008 r. do dzisiaj? Rozumiem. Rozumiem także, że w ramach autorefleksji krytycznie ocenia pan także ostatnie 2 lata. A zatem bardzo proszę o to, żebyście państwo zdynamizowali działania. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Pytanie zadaje pan senator Grzegorz Napieralski.

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

Panie Ministrze, zadam pytanie bardzo delikatnie i niepolitycznie. Kontynuuję tu wątek z pytania pana senatora Sługockiego. Chciałbym, żeby pan powiedział bardzo dokładnie, kiedy te promy będą zbudowane i kiedy będą możliwe do użytku. Bo jeśli chodzi np. o rozwój naszego przewoźnika, Polskich Linii Lotniczych LOT, to możemy konkretnie powiedzieć, że jest nowe połączenie do Tokio, jest nowe połączenie do Korei, ma być do Singapuru itd. Pan mówi tu o wielkich planach i o wzmożonym ruchu, który pojawi się dzięki wybudowaniu trasy S3. Chciałbym zapytać, kiedy te promy będą i kiedy one będą funkcjonować, zarabiać pieniądze, o których pan mówi.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy są jeszcze pytania do pana ministra?

Pan Marek Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Mnie, Panie Ministrze, zainteresował problem tej stępki. Jaki jest stan tej stępki w tej chwili, czy tam coś do niej przyspawano…

(Wesołość na sali)

…czy ona tak sobie leży?

(Senator Robert Mamątow: Najłatwiej wszystko wyśmiać!)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, proszę o ciszę.

Czy są jeszcze pytania do pana ministra?

Jeśli nie, to poprosimy za chwilę panią minister Katarzynę Głowalę…

(Senator Kazimierz Kleina: Ja jeszcze.)

To proszę bardzo

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Ja nie oczekiwałbym odpowiedzi teraz, tylko prosiłbym, dopisując się do tych poprzednich pytań, żeby przedstawił pan na piśmie szczegółowe informacje związane z organizacją stoczni „Gryfia”, także z postępem prac i zaawansowaniem budowy tego promu, bo tu po prostu jakieś legendy są rozpowszechniane.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy pan senator ma jeszcze pytanie do pana ministra? To proszę bardzo i kończymy już tę turę pytań.

Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Ministrze, proszę powiedzieć, czy ja to dobrze rozumiem. Skoro nastąpi dokapitalizowanie spółki, która zajmuje się inwestowaniem w te promy, będzie można kontynuować prace i wokół tej stępki budować szkielet, następnie kadłub, poszycie blachowe itd. Czy ja dobrze rozumiem? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Tak, Panie Senatorze, odpowiadam: tak. To wszystko służy temu, żeby rozpocząć i zakończyć w planie, w którym przewidujemy… Z tego, co wiem, wynika, że dokładnie za 3 lata ma być zakończona budowa pierwszego promu.

I na wszystkie pytania, które tu padły, złośliwe lub mniej złośliwe, odpowiemy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

I poproszę panią minister Katarzynę Głowalę.

Do pani minister są…

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja miałbym…)

Tak, wiem, Panie Senatorze, mam to zapisane, że pan chce zadać pytanie pani minister.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Pani Minister, ja mam takie pytanie. Tutaj największą kwotę uzyskuje służba zdrowia i bardzo dobrze, to jest bardzo pozytywne. Proszę powiedzieć, czy… Ja rozumiem, że to są środki, które będą przeznaczone na zapłatę za nadwykonania różnym jednostkom publicznej służby zdrowia. Czy pani minister mogłaby powiedzieć, czy istnieje już jakiś algorytm określający, jak w ramach tego miliarda złotych te środki zostaną skierowane? Interesuje mnie szczególnie Mazowsze. Jakie to mniej więcej będą kwoty dla poszczególnych regionów Polski? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Jeszcze pan senator Jan Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Do rządu się zwracam, niekoniecznie do pani, Pani Minister. Otóż, po raz kolejny w budżecie zapisana jest kwota na pomoc, na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach prześladowanych, i wydatki nie przekroczyły 10%. Komisja senacka…

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, ale to chyba nie jest pytanie do pani minister.

(Senator Jan Rulewski: Ale udzieliła mi pani głosu, więc nie mogłem odmówić, Pani Marszałek.)

(Wesołość na sali)

Ja myślałam, że pan chce zadać pytanie pani minister Głowali.

(Senator Jan Rulewski: Nie.)

To za chwileczkę, dobrze?

(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)

To poprosimy panią…

(Senator Kazimierz Kleina: Mam pytanie do pani minister zdrowia.)

Dobrze. To proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Pani Minister!

Mam pytanie dotyczące tej dużej kwoty, przeznaczonej na finansowanie procedur czy ponadkontraktowych wykonań. Tych nadwykonań jest w Polsce za około 2,5 miliarda zł, jak mi się szybko udało zorientować, a kwota, która będzie na to przeznaczona, to jest 1 miliard zł, czyli i tak około 1,5 miliarda zabraknie. Równocześnie przed chwilą otrzymałem informację, że w województwie pomorskim Narodowy Fundusz Zdrowia wymusił na szpitalach podpisanie ugody, w którym zrzekają się zwrotu pieniędzy za nadwykonania. A dyrektorzy mówili mi dzisiaj, rozmawialiśmy między posiedzeniem naszej komisji a posiedzeniem plenarnym – ta ustawa została uchwalona wczoraj późnym wieczorem i dotarła do nas dzisiaj, więc trudno było się z nią bardziej precyzyjnie zapoznać – że w poprzednich latach za te nadwykonania wypłacano pieniądze już w październiku, oczywiście to też było późno, ale było to w październiku, a tutaj do tej pory nic, Tymczasem uznawane to jest za wielki sukces. Na czym to polega? W poprzednich latach było też więcej pieniędzy na te nadwykonania.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Pani Minister, bardzo proszę, oddaję pani głos.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie!

Zacznę od pytania pana senatora Jackowskiego. Chciałabym na początku zaznaczyć, że ta kwota, która została wymieniona w ustawie okołobudżetowej, dotyczy nadwykonań z lat 2008–2017. Brano tu pod uwagę podział na poszczególne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, brano pod uwagę zgłoszone przez poszczególne oddziały wojewódzkie zapotrzebowania na dodatkowe środki na sfinansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych. Bo wspomniana kwota 1 miliarda zł to są nadwykonania zarówno w ramach zwykłych świadczeń, jak i w ramach świadczeń wysokospecjalistycznych. Jeżeli chodzi o świadczenia wysokospecjalistyczne, to jest to około 40 milionów zł.

Następnie brano pod uwagę kwoty niesfinansowane, niezrzeczone i nieprzedawnione świadczeń udzielonych przed rokiem 2017 ponad kwotę zobowiązań wynikającą z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna – leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane i w pozostałych rodzajach świadczeń, będących przedmiotem postępowań sądowych wszczętych przed dniem 21 listopada 2017 r. Uwzględniono także wskaźniki finansowania nadwykonań w poszczególnych zakresach świadczeń.

Kolejne takie kryterium, które brano pod uwagę, to kryterium wynikające z odnotowanych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ kwot niesfinansowanych i niezrzeczonych świadczeń udzielanych w okresie od stycznia do września 2017 r. ponad kwotę zobowiązań wynikającą z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w następujących rodzajach świadczeń: oddziały anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, udary, specjalistyka dziecięca, onkologia, nielimitowane, toksykologia, transplantologia, z uwzględnieniem cen jednostek rozliczeniowych wynikających z umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

I na podstawie tych kryteriów i zapotrzebowania zgłoszonego przez świadczeniodawców tę kwotę 1 miliarda zł podzielono na następujące oddziały wojewódzkie: oddział dolnośląski – 125 milionów zł; kujawsko-pomorski – 141 milionów zł; lubelski – 90 milionów zł; lubuski – 3 miliony zł; łódzki – 6 milionów zł; małopolski – 37 milionów zł; mazowiecki – 268 milionów zł; opolski – 27 milionów zł; podkarpacki – 20 milionów zł; podlaski – 1 milion zł; pomorski – 10 milionów zł; śląski – 99 milionów zł; świętokrzyski – 12 milionów zł; warmińsko-mazurski – 21 milionów zł; wielkopolski – 110 milionów zł; zachodniopomorski – 12 milionów zł. To jest na razie prognozowany podział, w ostateczności on może się zmienić, gdyż będzie to uzależnione od negocjacji NFZ z poszczególnymi świadczeniodawcami.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Kleiny, chciałabym przypomnieć, że już w tym roku, na podstawie decyzji z 15 listopada 2017 r., Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił z funduszu zapasowego 571 milionów zł, która to kwota została przeznaczona na nadwykonania. Ponadto zmianą planu z 9 listopada 2017 r. przeniesiono kwotę 259 milionów zł, też z przeznaczeniem właśnie na sfinansowanie nadwykonań. Tak więc tak naprawdę kwota przeznaczona na spłatę nadwykonań jest o wiele większa niż ta, która jest zapisana w ustawie okołobudżetowej.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, pan senator. Chce pan jeszcze dopytać, tak?

(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, daj spokój.)

Senator Jan Maria Jackowski:

Tak jest. Dziwię się, że koledzy tutaj nie są zainteresowani tym tematem…

(Senator Jarosław Duda: Bo rozumiemy.)

(Senator Stanisław Kogut: Rozumiemy!)

…bo jest on fundamentalny.

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)

Pani Marszałek, Pani Minister, ja mam jeszcze takie pytanie doprecyzowujące. Pierwsze: czy ten algorytm, o którym pani przed chwilą powiedziała, podział na poszczególne oddziały, województwa, wynika ze stopnia zadłużenia publicznych jednostek w tych województwach i stąd są takie różnice, że gdzieś tam jest 13 milionów zł, a gdzieś indziej jest znacznie większa kwota?

I drugie pytanie. Jeżeli nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na nie teraz, to poproszę o odpowiedź na piśmie. Jak będzie sytuowany szpital wojewódzki w Ciechanowie…

(Poruszenie na sali)

…który, o ile mi wiadomo, też ma we wspomnianym zakresie duże potrzeby? Dziękuję.

(Senator Kazimierz Kleina: W Słupsku też…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Czy pani udzieli odpowiedzi na piśmie, czy…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala: Tak, udzielę informacji na piśmie.)

Na piśmie. Dobrze. Bardzo dziękuję.

Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie. Dziękuję bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala: Dziękuję bardzo.)

Pan senator Jan Rulewski pragnie zadać pytanie i myślę, że poprosimy o odpowiedź panią minister Teresę Czerwińską.

(Senator Jan Rulewski: Mogę dwa?)

(Głos z sali: Nie…)

Nie wiem, zaraz się okaże, Panie Senatorze.

(Senator Jan Rulewski: Pierwsze, zasadnicze pytanie…)

Zaraz, za chwileczkę.

(Senator Jan Rulewski: …jak kształtowały się…)

Chwileczkę, Panie Senatorze.

Pani Minister, zapraszam panią na mównicę.

(Rozmowy na sali)

(Rozmowy na sali)

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Przepraszam, że pani trud sprawiam, Pani Minister. Jak kształtowały się koszty obsługi długu publicznego w minionym roku?

(Senator Leszek Czarnobaj: Na piśmie.)

Nie na piśmie. Pani minister to ma nie tylko w głowie, ale przede wszystkim w sercu…

I druga sprawa. Pani Minister, po raz wtóry wydatki dokonywane przez urząd ds. kombatantów na realizację ustawy o działaczach opozycji i osobach represjonowanych nie przekroczyły nawet 10%. Senacka komisja wystąpiła z wnioskiem o przekazanie tych środków choćby np. dla służby zdrowia, na pomoc medyczną. Jakie jest pani stanowisko? Czy jeszcze jest szansa na realizację tego dezyderatu, a właściwie stanowiska komisji?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Teresa Czerwińska:

Dziękuję.

Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, jeśli chodzi o koszty obsługi długu Skarbu Państwa, to przytaczałam to już kilkakrotnie, ale… Panie Senatorze, w roku ubiegłym w stosunku do produktu krajowego brutto – bo z reguły tak to odnosimy – to jest 1,72%. Po nowelizacji ustawy budżetowej w roku 2017 to jest spadek z 1,57% do 1,54% produktu krajowego brutto. A w roku 2018 według ustawy budżetowej, która jest obecnie procedowana w Sejmie, to jest spadek do 1,49% produktu krajowego brutto.

(Senator Jan Rulewski: Ile to jest w bezwzględnych…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja ci to obliczę, jeśli chcesz.)

Jeśli chodzi o…

(Senator Jan Rulewski: W kwotach bezwzględnych, bo wszystkie te w jednostkach PKB…)

Jeśli chodzi o bezwzględne…

(Senator Jan Rulewski: …i wszystkim się wydaje, że wszystko jest dobrze…)

Panie Senatorze, jeżeli pan senator pozwoli, to w międzyczasie wezmę kalkulator i obliczę… na piśmie…

(Senator Jan Rulewski: No dobrze. Tak, tak.)

…dokładnie, w kwocie bezwzględnej, dlatego że produkt krajowy brutto…

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)

Tak. Obliczę.

Z reguły posługujemy się po prostu tym stosunkiem procentowym w odniesieniu do produktu krajowego brutto, co umożliwia nam porównanie w poszczególnych latach, bo wiadomo, że kwota bezwzględna to jest kwota nominalna, a mówimy o wartościach bardziej reprezentatywnych, w związku z tym podaję tutaj wartości w stosunku do PKB… Ale zgodnie z życzeniem pana senatora oczywiście to obliczę.

(Rozmowy na sali)

Jeśli chodzi o drugie pytanie… Jeśli dobrze rozumiem pana senatora, to pańskie pytanie dotyczy rezerwy 63, to jest rezerwa, przepraszam, jeśli podam niedokładną nazwę, „Działacze opozycji antykomunistycznej”…

(Senator Jan Rulewski: Dokładnie pani odczytała.)

Sześćdziesiąta trzecia rezerwa. W ustawie budżetowej na rok bieżący plan to jest 50 milionów zł, a rozdysponowanie na dzień wczorajszy, nie dzisiejszy, to jest 13 milionów 920 tysięcy zł, czyli nie 10%, tylko 28%. Takie są liczby.

Trudno mi, Panie Senatorze, odnieść się do wysokości rozdysponowania danej rezerwy, dlatego że minister finansów, jak pan senator doskonale wie, dokonuje podziału rezerwy na wniosek dysponenta. Jeśli więc chodzi o bardzo precyzyjne, dokładne pytanie, dlaczego na taką kwotę zostały złożone wnioski, to jeżeli pan senator pozwoli, odpowiemy na piśmie, zapytamy właściwego dysponenta, dlaczego takie było zapotrzebowanie, i takiej odpowiedzi udzielimy. Ja jako dysponent tych środków publicznych… Przepraszam, ale w przypadku każdego dysponenta musiałabym szczegółowo dopytać, dlaczego to zapotrzebowanie jest mniejsze.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję. Moje serce się nie myliło, że pani ma tę sprawę na sercu.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Pan senator Józef Zając. Bardzo proszę.

Senator Józef Zając:

Pani Marszałek, Pani Minister, chciałbym zapytać, czy ministerstwo ma w kręgu swoich zainteresowań, wręcz pod lupą, takich twórców szybkiego zadłużania, jakimi są m.in. dwa szczególne lubelskie szpitale, gdzie przyrost długów przekracza 20, 30 milionów rocznie, a ogólny stan zadłużenia jest pewnie w granicach 150 milionów, i właściwie od dłuższego czasu nie widzimy jakiegokolwiek oddziaływania w zakresie rekonstrukcji, zmian w tych szpitalach, a długi rosną.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Jeszcze pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Pani Minister, ja mam pytanie o te 100 milionów na agencję. Chodzi o szkody po klęskach żywiołowych. Czy pani minister zechciałaby… To jest bardzo cenne, że te 100 milionów będzie. Rozumiem, że te środki będą skierowane głównie do województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, ponieważ, jak rozumiem, dotyczy to tych wiatrołomów i tych klęsk żywiołowych, które były w roku 2017 szczególnie w tamtym rejonie. Ale czy pani minister mogłaby powiedzieć jeszcze coś bliżej, jak konkretnie te środki będą wydatkowane? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Teresa Czerwińska:

Dziękuję bardzo.

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!

Jeśli chodzi o uzupełnienie, to może rozpocznę od ostatniego pytania pana senatora, ponieważ było to również przedmiotem zainteresowania na dzisiejszym porannym posiedzeniu komisji. A więc ta pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu bieżącego roku huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, wynika z podstawy prawnej, to jest z uchwały Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia bieżącego roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych.

Szanowni Państwo, od razu chcę zaznaczyć, bo być może to będzie interesujące, że jest to pomoc skierowana do rolników i producentów rolnych. Pozostałe osoby poszkodowane również otrzymały pomoc z rezerwy czwartej, tzw. rezerwy klęskowej. Ale ja w tej chwili odnoszę się tylko i wyłącznie właśnie do tych 100 milionów.

I teraz tak: stawki pomocy wynikają z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I tutaj jest: 1 tysiąc zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody; 2 tysiące zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody i 10 tysięcy na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej.

Jeśli chodzi o kwoty pomocy, o które zapytał pan senator, to ja chcę zaznaczyć, że szacowaniem kwot we wspomnianych przez pana senatora województwach zajmują się komisje. W związku z tym te wnioski napływają sukcesywnie do komisji, komisje je weryfikują i ustalają poszczególne wysokości dla poszczególnych województw. Tak więc proszę wybaczyć, że w dniu dzisiejszym, kiedy procedujemy przedmiotową ustawę, nie posiadam szczegółowych informacji co do podziału na województwa, ale one na pewno się pojawią po weryfikacji tych szkód przez komisje. Ja mogę tylko powiedzieć, że do dnia dzisiejszego 159 milionów jest zabezpieczonych już bezpośrednio w planie agencji, a to jest dodatkowa 100-milionowa pomoc, która ma właśnie likwidować te skutki.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora… Proszę wybaczyć, że w międzyczasie tu zerkam, ale od razu chcę obliczyć, ile to będzie w miliardach, żeby panu senatorowi odpowiedzieć.

(Senator Jan Rulewski: Na pewno więcej.)

Za chwilę to podam, bo chcę podać precyzyjnie.

A jeśli chodzi o zadłużenie szpitali, Panie Senatorze, to, tak jak pan senator stwierdził, oczywiście te środki publiczne leżą mi bardzo na sercu, ale w przypadku takich bardzo szczegółowych zapytań dotyczących konkretnych szpitali, o których pan senator powiedział, w tym momencie nie chcę się ustosunkowywać, dlatego że sytuacja związana z zadłużeniem szpitali jest bardzo wielowątkowa, skomplikowana. Być może pani minister Głowala uzupełni moją wypowiedź, bo być może ma bardziej szczegółowe dane. Nie chciałabym tutaj zajmować stanowiska po podaniu 2 czy 3 przykładów. Tak?

A uzupełniając odpowiedź na pytanie pana senatora Rulewskiego, jeśli chodzi o koszty obsługi długu… Tutaj w międzyczasie… To jest po nowelizacji w roku bieżącym 29,8 miliarda zł nominalnie. Czyli spadek z 30,4 w roku bieżącym. Ja mówię: 30,4 przed nowelizacją i 29,8 po nowelizacji. Czyli redukcja nominalnie, jeśli chodzi o koszty obsługi, w roku ubiegłym 32,1 miliarda, a jeśli chodzi o 2018 r., to będzie 30,7. Tak tutaj wyliczyłam.

Jeszcze mogę uzupełnić na piśmie, jeżeli pan senator będzie sobie tego życzył.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Pan senator Arkadiusz Grabowski jeszcze pragnie zadać pytanie.

Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Ja niejako wpiszę się w pytanie senatora Jackowskiego dotyczące zadłużenia szpitali. I też nie wiem, czy to pani minister mi odpowie, czy pani minister Katarzyna Głowala. To nie jest materia bezpośrednio związana z ustawą, ale… Przekazujemy środki do NFZ, one trafią do jednostek, jednostek zadłużonych. I teraz mam pytanie: minister Radziwiłł tutaj już kiedyś wspominał, że będą trwały prace nad jakimiś systemowymi rozwiązaniami mającymi na celu oddłużanie szpitali. Czy takie działania ze strony Ministerstwa Finansów, prowadzone w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, trwają? I też pytanie do pani minister: na jakim są etapie? Czy coś w tej kwestii się dzieje? Bo mamy coraz większy problem z zadłużonymi, coraz bardziej zadłużonymi jednostkami publicznej służby zdrowia – mówię o szpitalach wojewódzkich, szpitalach powiatowych, miejskich. I czy są w tym temacie jakieś rozwiązania procedowane w tym momencie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy są jeszcze pytania do pani minister Teresy Czerwińskiej? Nie widzę zgłoszeń.

Pani minister, bardzo proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Teresa Czerwińska:

Dziękuję.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jeśli chodzi o zadłużenie szpitali, to ja rozumiem ten przedmiot zainteresowania. Tak jak już wspomniałam, to jest bardzo wielowątkowa sytuacja, jeśli chodzi o przyczyny zadłużenia szpitali – ona nie jest przedmiotem dzisiejszych obrad…

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)

…niemniej jednak, jeśli państwo pozwolicie, to stanowisko w kwestii prac nad tym przedmiotem przedstawi, jak myślę, na piśmie pani minister, być może z Ministerstwa Zdrowia…

(Senator Stanisław Kogut: No, na piśmie.)

A z naszej strony, jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów… My wielokrotnie byliśmy proszeni o współpracę i taką współpracę podejmujemy w zakresie szacowania kalkulacji, jeśli chodzi o wpływ na sektor finansów publicznych. Jesteśmy również zaangażowani w ramach zespołu, który został powołany przez pana ministra Radziwiłła w bieżącym roku właśnie do… Dokładnej nazwy nie przytoczę, ale jest to zespół pod przewodnictwem pani minister Szczurek-Żelazko, ona przewodniczy jego obradom. I my bierzemy w nich aktywny udział, jeśli chodzi o stronę szacowania wspomagania ministra zdrowia w przedmiotowym zakresie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję. Dziękuję, Pani Minister.

Więcej pytań do pani minister nie ma.

Czy pani minister Katarzyna Głowala chce jeszcze się ustosunkować? Tak?

Proszę bardzo, tak krótko, Pani Minister. Myślę, że już więcej pytań nie będzie. Ale padły takie, które dotyczą służby zdrowia, więc bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Izbo!

Jeżeli chodzi o pytania pana senatora, to rozumiem, że chodzi o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie…

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam bardzo, Pani Minister. Panie senatorze Jackowski, pani minister odpowiada na pana pytanie…)

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja tu konsultuję…)

(Wesołość na sali)

(Wicemarszałek Maria Koc: …i pewnie pani minister dosyć szczegółowo zechce odpowiedzieć, więc proszę o uwagę.)

(Senator Jan Rulewski: Ale pan tu zmienił chyba pozycję polityczną wreszcie…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)

Mam niestety tylko dane dotyczące szpitali w Lublinie. Wśród informacji za III kwartał 2017 r. mamy informacje dotyczące tego, które szpitale odnotowały największy wzrost zadłużenia, powyżej 10 milionów. I to są niestety 2 szpitale lubelskie – ale to nie dotyczy Chełma. Jeżeli zaś chodzi o kwestie… Po prostu wolałbym odpowiedzieć w tym zakresie na piśmie, bo nie jest mi znana informacja na temat szpitala w Chełmie.

Jeżeli chodzi o kwestię, o której powiedział pan minister Radziwiłł, dotyczącą systemowego rozwiązania w zakresie pomocy zadłużonym szpitalom, to w Ministerstwie Zdrowia jeszcze trwają prace analityczne nad tym, żeby takie działania podjąć, ponieważ… Nie chciałbym na razie mówić o szczegółach, bo współpracujemy z pewnymi podmiotami i na razie trwają jeszcze prace koncepcyjne, ale staramy się rozwiązać to systemowo. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.

Więcej pytań nie ma.

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadania przez panów senatorów Krystiana Probierza, Kazimierza Kleinę, Marka Borowskiego, Jana Marię Jackowskiego i Jana Rulewskiego. Czy kogoś pominęłam? A, i jeszcze przez pana senatora Arkadiusza Grabowskiego. Bardzo dziękuję.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię Jackowskiego.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie!

Bardzo dobrze, że możemy – no, już prawie u schyłku roku, ale możemy – tutaj tę ustawę procedować, ponieważ widzimy, że z kształtu tej ustawy, którą zaproponował rząd, wyłania się też kształt priorytetów i problemów, które przed państwem polskim stoją. I stąd w toku dyskusji nie przypadkiem pytałem o produkcję stoczniową i o zabezpieczenie środków na tę spółkę, która realizuje zamówienia promowe, jak również na kwestie związane z ochroną zdrowia i łagodzeniem – bo inaczej tego nie można nazwać – skutków wobec tych producentów, tych rolników, tych obywateli, którzy zostali w sposób, no, okrutny potraktowani przez żywioł bodajże w lipcu 2017 r., kiedy klęska żywiołowa dotknęła tereny, gdzie ci ludzie żyją, mieszkają, pracują.

Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, to jeżelibyśmy się przyjrzeli np. siatce połączeń z lotniska Goleniów i zobaczyli, jak low-costy, czyli linie niskokosztowe latają, tobyśmy zobaczyli, że siatka tych połączeń przynajmniej w pewnym okresie w bardzo istotny sposób odpowiadała kierunkowi migracji zarobkowej, jaką wysokospecjalizowani fachowcy z polskich stoczni podejmowali w związku z likwidacją ich miejsc pracy. Ja już nie chcę zaczynać tu dyskusji o tym, jaka była historia przemysłu stoczniowego, tym niemniej połączenia do Bergen nie były przypadkowe, dlatego że spawacze, wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy byli wykształceni w konstrukcji i budowie okrętów, po prostu wyjeżdżali za chlebem za granicę. Ja się bardzo cieszę, że obecny rząd podejmuje działania, które mają odbudować polski przemysł stoczniowy, polską gospodarkę morską, jak również szlaki śródlądowe. I chciałbym obecnemu tu panu ministrowi Jerzemu Maternie jako przedstawicielowi resortu, który tą problematyką się zajmuje, podziękować za tę determinację. Cieszę się, że również pan senator Sługocki, jako przedstawiciel opozycji, też docenia tutaj rolę pana ministra z tego resortu i tego kierunku myślenia o gospodarce i w ogóle szerzej o sprawach ogólnokrajowych.

Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to ja, Pani Minister, pytałem jeszcze – zwracam się do pani wiceminister zdrowia – o ten algorytm dotyczący… Chodzi o to, dlaczego różne rejony Narodowego Funduszu Zdrowia w różny sposób z tego miliarda będą korzystały. I sens mojego pytania był taki, że pytałem nie tylko o szpital wojewódzki w Ciechanowie, który jest oczywiście w moim okręgu wyborczym i jest to też bardzo ważna placówka zdrowia dla całego subregionu ciechanowskiego i dla północnego Mazowsza. Pytałem również o ten algorytm, o to, z czego wynikają te różnice, takie, że jedne województwa dostawały np. kwotę powyżej 100 milionów, a inne – niższą. Jak rozumiem, wynikało to z rozpoznania potrzeb, ale szczegółowo niech mi pani minister odpowie na to pytanie na piśmie.

Bardzo się cieszę, że wreszcie ten problem nadwykonań, który pojawia się tak często w debatach publicznych… My jako parlamentarzyści, jako senatorowie na co dzień spotykamy się z tym problemem w naszych okręgach wyborczych, ponieważ to my jako senatorowie często interweniujemy, piszemy, składamy oświadczenia, prosimy o informacje, czasami nawet bierzemy udział w trudnych negocjacjach czy wspieramy trudne negocjacje, które się toczą w tym obszarze. Jest to obszar, który jest szalenie ważny dla życia społecznego, dla państwa polskiego, i bardzo się cieszę, że 1 miliard zł zostaje tutaj przeznaczony… O ile wiem, to w ostatnich latach chyba nie było aż tak znaczącej kwoty, która byłaby przy okazji ustawy…

(Rozmowy na sali)

(Senator Kazimierz Kleina: Tłumaczyłem ci to przed chwilą…)

…okołobudżetowej skierowana na rozwiązanie…

(Rozmowy na sali)

Pan senator Kleina ze mną polemizuje…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Cisza! Proszę o ciszę.)

…ale ja pragnę zwrócić uwagę, że pani minister Głowala zwróciła uwagę, że problem dotyczy nadwykonań z lat 2008–2017, czyli że pozostały jakieś zaszłości z okresu minionego, przeszłego, a więc z czasów rządów poprzedniej koalicji. Te kwestie należałoby rozwiązać. Z tego punktu widzenia wyrażam satysfakcję i cieszę się, że te środki zostaną przekazane i ten problem będzie zminimalizowany. Bo, jak rozumiem, tego problemu, przynajmniej na razie, mimo tego miliarda złotych, wyzerować niestety się nie da.

No i wreszcie trzecia kwestia, te 100 milionów zł dla poszkodowanych. Ja się cieszę, że rząd konsekwentnie daje wsparcie, że państwo polskie okazuje solidarność z tymi, którzy zostali tak okrutnie doświadczeni – chodzi szczególnie o straty majątkowe, ale nie tylko, bo i zdrowotne, i inne – przez ten żywioł, ten kataklizm.

Wyrażam satysfakcję, że dzisiaj, jak mam nadzieję, tę ustawę przyjmiemy i jak najszybciej zostanie uruchomiona możliwość jej realizacji. Jak wiadomo, w tej ustawie jest zapisane, że wchodzi ona w życie z dniem następnym po podpisaniu przez pana prezydenta i ogłoszeniu w stosownym urzędowym monitorze. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Bardzo proszę, pan senator Marek Borowski.

(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, mam dobrą wiadomość dla kolegów i koleżanek: rezygnuję z zabrania głosu.)

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Marek Borowski: Ale bardzo proszę o dopisanie mnie do listy osób, którym pan minister powinien udzielić odpowiedzi na piśmie. Ja pytałem o kwestię tej stępki, co z nią, jak ona wygląda. Dziękuję.)

Dobrze. Oczywiście. Już dopisujemy, Panie Senatorze.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, aż miło pana słuchać.)

Otrzyma pan taką odpowiedź.

I pan senator Kazimierz Kleina.

Proszę bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: Myślałem, że też zrezygnujesz…)

(Wesołość na sali)

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie opozycji poparli tę nowelizację ustawy okołobudżetowej na rok 2017, ale im więcej koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zadawali pytań, tym więcej wątpliwości pojawiało się po naszej stronie. To jednak nie znaczy, że my zmienimy zdanie – raz powiedziana rzecz zobowiązuje nas do pewnego działania.

Na posiedzeniu komisji zwróciliśmy uwagę na taką oto sprawę, że nowelizacja ustawy okołobudżetowej w połowie grudnia to jest działanie, które niewiele ma wspólnego z finansowym planowaniem. Tydzień temu czy 2 tygodnie temu nowelizowaliśmy ustawę okołobudżetową na rok bieżący, nowelizowaliśmy ustawę budżetową. Cóż takiego wydarzyło się w ciągu tych niespełna 2 tygodni, że nie można było tego przewidzieć wcześniej? Generalna zasada, jaka obowiązuje w ustawie o finansach publicznych, jest taka: jeżeli pojawią się wolne środki w rezerwach, które są przewidziane w budżecie państwa, to minister finansów może dokonać zmiany przeznaczenia tych środków, dać je na inne cele niż te, które były przewidziane w ustawie budżetowej, a to się odbywa za zgodą Komisji Finansów Publicznych w Sejmie. I taka praktyka była przez całe lata, no ale taka praktyka wymaga wcześniejszego, normalnego planowania wydatkowania środków finansowych, a także planowania oszczędności i różnych tego typu rzeczy. Jeszcze raz podkreślam – myślę, że większość senatorów się z tym zgodzi – że oczekiwalibyśmy od Ministerstwa Finansów bardziej racjonalnego planowania finansów, racjonalnego wydatkowania i nie prowadzenia do sytuacji, które są tak nadzwyczajne, że nie można nawet szczegółowo zapoznać się z niektórymi rozwiązaniami.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zapytaliśmy – ja zapytałem i koledzy – na jakie cele przeznaczone są te środki na dokapitalizowanie spółek Skarbu Państwa. Na to pytanie nam nie odpowiedziano. Powiedziano jedynie, że to jest tajemnica handlowa, to wymaga różnych negocjacji itd. A na pytanie senatora Jana Marii Jackowskiego z partii rządzącej szczegółowo odpowiadano, że 200 milionów zł idzie na budowę promów i na różne inne rzeczy. No, proszę państwa, tak nie można, to po prostu…

Ja rozumiem, Senatorze Kogut, pokazuje pan czas… Ja też się spieszę, też chciałbym być szybko w domu…

(Senator Stanisław Kogut: Ale ja się nie spieszę.)

…ale po prostu trzeba zwrócić uwagę na te rzeczy. A więc jeżeli jednemu odpowiada się na takie samo pytanie na posiedzeniu plenarnym, czyli jeszcze bardziej publicznie, a na posiedzeniu komisji jest to niemożliwe, bo jest to objęte tajemnicą, to jest to coś nienormalnego i złego. Wydaje mi się, że komisja finansów, szczególnie komisja finansów publicznych jest po to, żeby do końca precyzyjnie tego typu sprawy wyjaśnić, a co jest tajemnicą, niech zostanie tajemnicą i w to nikt nie chce przecież zaglądać, nikt nie chce tego upubliczniać. Oczywiście abstrahuję już od tych wątpliwości dotyczących celowości wydatkowania pieniędzy na tę konkretną inwestycję promową, bo tu co najmniej można mieć wątpliwości co do tego, żeby lokalizować tak duże zamówienie w stoczni, której praktycznie nie ma. Ale to jest jedna rzecz.

A druga jest taka. Czy z budżetu państwa powinniśmy budować statki dla przedsiębiorstw żeglugowych, samoloty dla przedsiębiorstw lotniczych? Jeśli tak, to produkujmy także autobusy dla komunikacji samochodowej. Pamiętacie panowie, także panie, że nie tak dawno, może 3/4 roku temu, w tym roku, uchyliliśmy ustawę o organizacji transportu publicznego lokalnego, która miała regulować transport lokalny. Do tej pory nic się ukazało. Może trzeba także tę ustawę przyjąć na nowo, przywrócić ten pomysł, który mieliśmy poprzednio, zacząć finansować produkcję autobusów, budować to wszystko itd. To jest droga donikąd. Jedno hasło gdzieś się komuś wymyśli i zaczyna według tego systemu funkcjonować. Ja sam pochodzę znad morza, znad samego morza, z wykształcenia jestem transportowcem morskim, więc te sprawy są mi znane, bliskie i są dla mnie zrozumiałe. Ale jak widzę niektóre takie pomysły, to myślę sobie, że zajmują się tym ludzie, którzy nie mają pojęcia o sprawach morskich.

Przemysł stoczniowy w Polsce, to też muszę powiedzieć, ma się nie najgorzej. Oczywiście nie jest to przemysł z czasów PRL, ale gdybyśmy przyjrzeli się temu, jakie statki są produkowane, jakie są remontowane… Polska jest potęgą, jeśli chodzi o stocznie remontowe, i trzeba to tak widzieć, równoważyć, a nie mówić, że przez ostatnie 10 czy ileś lat wszystko było rujnowane, i to jeszcze w czasie debaty budżetowej. No, nieprzyzwoite.

Wypłaty – wielki sukces, płacenie za nadwykonania w służbie zdrowia pod koniec grudnia – wielki sukces. No, nie jest to wielki sukces, bo i tak będą ogromne kwoty do zapłacenia. Wcześniej to się odbywało już w październiku, teraz w grudniu i mówimy, że to sukces. Jan Maria Jackowski mówi mi w kuluarach, że to sukces, bo przecież będzie prezent na święta. To nie są żarty. Więc po prostu rzeczy, które są w ten sposób robione, nie mogą uzyskać bezwzględnej akceptacji, bo potrzeba nad tym refleksji z każdej strony. Tak to mniej więcej wygląda.

Jeszcze raz mówię, proszę, żeby sprawami budżetowymi zajmować się w sposób przemyślany i jak się zaplanuje budżet, utrzymać go do końca. A teraz się go nowelizuje, nowelizuje, kilkakrotnie w ciągu roku. Tak nie może być. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo, w tym momencie ogłaszam 20-minutową przerwę, a więc do godziny 11.20. Po przerwie głosowania. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 59 do godziny 11 minut 20)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Maria Koc:

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 653 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Krzysztof Mróz:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja wnosi o przyjęcie poprawek nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator Grzegorz Bierecki i pan senator Kazimierz Kleina.

Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 skraca termin zwrotu podatku na rachunek VAT z 25 dni do 15 dni.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 70 senatorów, 25 było za, 44 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 2 skraca termin na zwolnienie środków z rachunku VAT na zwykły rachunek przedsiębiorcy z 60 na 30 dni.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 69 senatorów, 23 było za, 45 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 3 zakłada, że ze wzoru na wyliczenie kwoty obniżającej zobowiązanie podatkowe powinna wynikać konkretna kwota, którą dopiero następnie można zaokrąglić do pełnych złotych.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 70 senatorów, 69 było za, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 3 została przyjęta.

Poprawka nr 4 ujednolica przepisy.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 70 senatorów, 68 było za, 2 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 4 została przyjęta.

Poprawka nr 5 uzupełnia przepisy dotyczące realizacji rozliczeń z tytułu wpływu płac z rachunku VAT na rachunek urzędu skarbowego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 70 senatorów, 70 było za, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 5 została przyjęta.

Poprawka nr 6 przesądza o tym, że przepisy o rachunku VAT znajdą zastosowanie nie tylko do polecenia zapłaty z prawa bankowego, ale także do polecenia zapłaty z ustawy o usługach płatniczych.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 70 senatorów, 70 było za, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 6 została przyjęta.

Poprawka nr 7 ma charakter redakcyjny. Uwzględnia skrót określenia „dostawca usług płatniczych”.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 71 senatorów, 71 było za, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 7 została przyjęta.

Nad poprawkami nr 8, 10, 11 i 12 będziemy głosować łącznie. Poprawki te przesuwają termin wejścia w życie ustawy z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 r.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 72 senatorów, 72 – za, nikt nie głosował przeciw i nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 21)

Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 8, 10, 11, 12 zostały przyjęte.

Poprawka nr 9 ujednolica przepisy przejściowe.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 72 senatorów, 72 – za, nikt nie głosował przeciw i nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 9 została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 72 senatorów, 70 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 23)

Podjęcie uchwały

Wobec tego stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziękuję bardzo.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 652 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Grzegorz Bierecki:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Komisja wnosi o poparcie, zawartych w zestawieniu, poprawek nr 2, 3, 4, 5 i 6. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Czy są senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator Grzegorz Bierecki i pan senator Mieczysław Augustyn.

Nie widzę chętnych. Bardzo dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 1 – za, 74 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)

Wobec tego stwierdzam, że Wysoki Senat odrzucił wniosek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych… Nie, przepraszam bardzo. Teraz poprawki, tak?

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 uchyla przepisy stanowiące, że brokerowi nie wolno pozostawać w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, z zakładem reasekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 25 – za, 49 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 1 została odrzucona.

Nad poprawkami nr 2, 3 i 5 należy głosować łącznie. Poprawki te dostosowują katalog przesłanek cofnięcia zezwolenia na prowadzenie platformy aukcyjnej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany do przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1031/2010.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 74 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 26)

Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 2, 3 i 5 zostały przyjęte.

Poprawki nr 4 i 6 rozszerzają ustawę o przepis przejściowy regulujący zasady upubliczniania informacji przedtransakcyjnych w okresie przed dniem 3 stycznia 2018 r., po którym bezpośrednie zastosowanie znajdzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 600/2014.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 74 senatorów, 74 – za, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 4 i 6 zostały przyjęte.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 74 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 670 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca Grzegorz Bierecki:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawki zawartej w druku nr 670 A. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy senator wnioskodawca zechce jeszcze zabrać głos?

Wniosek w trakcie dyskusji zgłosił pan senator Kazimierz Kleina.

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 ma na celu przeznaczenie 2 miliardów zł na drogi krajowe o istotnym znaczeniu dla obronności państwa ze środków na przebudowę i modernizację techniczną Sił Zbrojnych.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 24 – za, 50 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Wobec tego stwierdzam, że Wysoki Senat poprawkę nr 1 odrzucił.

Poprawka nr 2 ma na celu uelastycznienie w 2018 r. zasad tworzenia rezerw w budżetach wojewodów oraz zasad dysponowania tymi rezerwami.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 76 senatorów, 75 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 30)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 2 została przez Wysoki Senat przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 76 senatorów, 52 – za, 23 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 31)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

Bardzo dziękuję.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 647 Z.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Proszę sprawozdawcę, senatora Jerzego Fedorowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jerzy Fedorowicz:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Komisja na posiedzeniu w dniu 6 grudnia rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 5 grudnia nad ustawą o Instytucie Solidarności i Męstwa i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkcie II ppkt 1–13. Zatem nasze poprawki przeszły w komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator Aleksander Pociej i pan senator Jerzy Fedorowicz. Ponadto sprawozdawcą Komisji Kultury i Środków Przekazu był pan senator Czesław Ryszka.

Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 76 senatorów, 48 było za, 27 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa. Bardzo dziękuję.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 654 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, senatora Łukasza Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Łukasz Mikołajczyk:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej po wspólnym posiedzeniu w dniu wczorajszym poświęconym ustawie o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili panowie senatorowie Jan Rulewski i Piotr Florek. Ponadto sprawozdawcami komisji byli pan senator Krzysztof Mróz, pan senator Zbigniew Cichoń, pan senator Jan Rulewski.

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatora Piotra Florka o odrzucenie ustawy.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 74 senatorów, 25 było za, 48 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 33)

Wobec powyższego stwierdzam, że wniosek pana senatora Piotra Florka o odrzucenie ustawy został odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 60 senatorów, 50 było za, 9 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Bardzo dziękuję.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach…

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o ciszę. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 663 Z.

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę, senatora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek do ustawy zmierzających do tego, by przesunąć jej czas wejścia w życie o rok.

Jeśli pani marszałek pozwoli, to jako przedstawiciel mniejszości, by nie być wywoływanym ponownie, chciałbym powiedzieć, że mniejszość wnosi o odrzucenie tej ustawy jako niesprawiedliwej społecznie, windującej emerytury pewnej grupy najbogatszych obywateli do bardzo wysokiego poziomu, a jednocześnie uderzającej w budżet ZUS, jeśli tylko okaże się, że znaczna część ucieknie w samozatrudnienie, uderzającej w budżet NFZ i pomniejszającej budżet samorządów. Takie są powody złożenia wniosku o odrzucenie ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: senator Marek Borowski, senator Wiesław Kilian, senator Jan Rulewski. Z kolei sprawozdawcą Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej był pan senator Antoni Szymański, a sprawozdawcą mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej był pan senator Mieczysław Augustyn.

(Senator Sekretarz Marek Pęk: Senator Rulewski.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja wypowiedziałem się w swoim imieniu.)

Pan senator Rulewski?

Pan senator Rulewski, proszę.

(Senator Jan Rulewski: Z miejsca, tak?)

Tak, proszę z miejsca.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Tej tsunamicznej ustawy nie uratuje gra pozorów, która zamierza do tego, żeby o rok odwlec debatowanie nad nowym, nie wiadomo jakim rozwiązaniem. Argumentem zdecydowanym jest to, że rząd, który tę ustawę wydał – wiemy, w jakich warunkach, prawda – praktycznie już nie istnieje. Pozwólmy nowemu rządowi…

(Rozmowy na sali)

(Senator Stanisław Kogut: No przestańże…)

…podziałać we właściwym tonie. Dziękuję.

(Senator Jan Dobrzyński: Daj już spokój.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a…

(Senator Stanisław Kogut: Rozmieniasz się na drobne.)

…następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, popatrz na wynik głosowania.)

Głosowało 74 senatorów, 28 – za, 41 – przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 35)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat… Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 4 należy głosować łącznie. Poprawki te mają na celu wydłużenie okresu vacatio legis ustawy i wejście jej życie z dniem 1 stycznia 2019 r., nie zaś 1 stycznia 2018 r. Poprawki nr 1 i 3 stanowią niezbędne konsekwencje poprawki nr 4.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 73 senatorów, 71 – za, nikt nie był przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 36)

Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 1 i 4 zostały przyjęte.

I przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 48 senatorów, 41 – za, 1 był przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma kworum.)

(Senator Bogdan Klich: Nie ma kworum.)

Wobec…

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, wobec tego, że nie mamy kworum, zarządzam 5 minut przerwy.

(Senator Stanisław Kogut: Nie, jest kworum.)

(Głos z sali: Reasumpcja głosowania.)

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, nie ma reasumpcji głosowania, przepraszam bardzo.)

(Senator Jan Rulewski: I nie ma przerw w czasie głosowania.)

(Senator Jan Dobrzyński: Jest przerwa, Pani Marszałek… Jest przerwa.)

(Rozmowy na sali)

Ogłaszam 5 minut przerwy, do godziny… Która jest godzina?

(Senator Jan Rulewski: Można poznać przyczynę?)

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, przegłosowaliśmy. Jaki jest powód ogłoszenia przerwy?)

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 44 do godziny 11 minut 47)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę państwa, wznawiam obrady.

I teraz, Szanowni Państwo, pragnę państwu przytoczyć art. 3 ust. 1 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. „Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, o ile przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw lub Regulaminu Senatu nie stanowią inaczej”. W związku z tym zarządzam przeliczenie senatorów obecnych na sali. I to jest, Szanowni Państwo, kworum… Bardzo proszę…

(Głos z sali: To znaczy, że głosowanie jest ważne?)

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, przepraszam bardzo…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Głosowanie już było…)

(Senator Bogdan Klich: Jeśli można… No, muszę powiedzieć…

(Senator Jan Dobrzyński: W jakim trybie?)

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:

Głosowanie odbywało się, Pani Marszałek, w taki sam sposób, jak w przypadku wszystkich pozostałych głosowań.

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)

We wszystkich pozostałych głosowaniach zostały uznane wyniki głosowań wyświetlone po przeprowadzeniu głosowania.

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)

Nie ma żadnego powodu, żeby zakwestionować kworum, a właściwie brak kworum, podczas tego głosowania…

(Senator Stanisław Kogut: Jeszcze reasumpcja…)

…podobnie jak nie były kwestionowane przy każdej wcześniej przyjmowanej ustawie. Nie ma żadnych podstaw, żeby to głosowanie traktować w sposób inny aniżeli wcześniejsze głosowania. W związku z tym kategorycznie sprzeciwiamy się, jako klub, kategorycznie sprzeciwiamy się jakimkolwiek manipulacjom przy wynikach tego głosowania.

(Senator Stanisław Kogut: Ciągle się sprzeciwiacie.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, tutaj nie ma żadnych manipulacji.

(Rozmowy na sali)

W poprzednich głosowaniach… Proszę o ciszę!

W poprzednich głosowaniach było kworum, przy tym głosowaniu również było kworum, bo państwo jesteście na sali.

Art. 3 stanowi, że Senat podejmuje uchwały większością, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Państwo byliście i jesteście na sali.

(Senator Robert Mamątow: Przecież byliście na sali.)

(Senator Jan Dobrzyński: Przecież byliście.)

(Senator Stanisław Kogut: Byliście, Panowie, na sali.)

Taka jest również opinia Biura Legislacyjnego.

(Senator Stanisław Kogut: Dobra, jedziemy.)

Tak że bardzo proszę o przeliczenie… (Oklaski)

Proszę, Panie Senatorze, w sprawie formalnej.

(Głos z sali: Ciii…)

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek, ten przepis jest rzeczywiście jasny, i w obecności co najmniej połowy senatorów Senat podjął decyzję, jak na tablicy pokazującej wyniki głosowania, i nie uchwalił tej ustawy.

(Senator Stanisław Kogut: Jak nie uchwalił?)

(Głosy z sali: Uchwalił.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Czy państwo przystąpiliście do przeliczenia? Czy przystąpiono do…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Nie uchwaliliśmy!)

(Senator Robert Mamątow: Jak nie uchwaliliśmy? Zwykłą większością…)

(Rozmowy na sali)

(Senator Stanisław Kogut: Wychodźcie! Wychodźcie!)

Szanowni Państwo, ja bardzo proszę panów sekretarzy o szybkie przeliczenie liczby senatorów, którzy są na sali.

(Rozmowy na sali)

(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek, czy obecność senatora się liczy, jeśli on nie uczestniczy w głosowaniu? Pani nam to wyjaśni?)

(Senator Jarosław Rusiecki: Dezerterzy!)

(Senator Jan Rulewski: Czy obecność, czy głosowanie?)

(Głos z sali: Ważne jest uczestnictwo, bycie na sali.)

Panie Senatorze, oczywiście że wystarczy uczestnictwo, bycie na sali. Nie wystarczy wyjąć karty do głosowania…

(Senator Jan Rulewski: Ale proszę to jakoś uzasadnić.)

(Rozmowy na sali)

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, bardzo przepraszam, ale aparatura przeliczyła obecność.)

(Rozmowy na sali)

(Głosy z sali: Nie!)

(Senator Bogdan Klich: Aparatura tutaj zainstalowana przeliczyła obecność. Albo stosujemy się do wyników głosowania, które pokazuje ta aparatura, albo nie.)

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę państwa senatorów o ciszę. Bardzo proszę o ciszę!

(Senator Grzegorz Peczkis: Targowica…)

(Senator Bogdan Klich: Ale pan…)

Panie Senatorze, ja nie udzieliłam…

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, bardzo przepraszam, ale…)

(Senator Zdzisław Pupa: Pan senator przewodniczący Klich wezwał wszystkich senatorów Platformy do niegłosowania.)

(Senator Bogdan Klich: …proszę respektować zasady, które są przyjęte przez wszystkich głosowaniach.)

(Senator Stanisław Kogut: PZPR!)

Ja proszę, żeby pan również respektował te zasady. Ja nie udzieliłam panu głosu.

(Głos z sali: Jak wszystkich?)

(Senator Zdzisław Pupa: Tych, którzy byli obecni na sali.)

(Senator Jan Dobrzyński: Licz na oko.)

(Rozmowy na sali)

Proszę o zajęcie miejsc. Panowie senatorowie sekretarze przeliczają…

(Senator Stanisław Kogut: Wyjdźcie!)

(Głosy z sali: Przeliczcie!)

(Rozmowy na sali)

(Senator Jarosław Rusiecki: Do Berlina! Do Berlina!)

(Senator Stanisław Kogut: Do Berlina idźcie!)

(Rozmowy na sali)

(Senator Czesław Ryszka śpiewa: Wyklęty, powstań ludu ziemi! Powstańcie, których dręczy głód…)

(Głos z sali: Proponuję zarządzić przerwę. Skonsultujemy się, co zrobić w takiej sytuacji.)

Dobrze. 10 minut, 5 minut?

(Głos z sali: Może kwadrans…)

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, zarządzam 15 minut przerwy i bardzo proszę, żebyście się państwo nie rozchodzili. To, co zrobili senatorowie Platformy Obywatelskiej, jest naganne. No, wyszli z sali zupełnie…

(Senator Waldemar Sługocki: Nie wszyscy, nie wszyscy.)

(Senator Adam Bielan: Jest senator Sługocki.)

Proszę, Szanowni Państwo, o zachowanie spokoju. Bądźmy na sali.

(Rozmowy na sali)

Bądźmy na sali. Za 15 minut…

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o ciszę! Szanowni Państwo, nie przekrzykujmy się. Jest sytuacja wyjątkowa, proszę o zachowanie spokoju. Zostajemy na sali. Za 15 minut wznawiamy obrady. Panowie legislatorzy muszą skonsultować, jakie mamy dalsze możliwości do wykorzystania. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 52 do godziny 12 minut 05)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Maria Koc:

Wysoka Izbo, przedłużam przerwę do godziny 12.20.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 05 do godziny 12 minut 22)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Maria Koc:

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Proszę pana sekretarza Marka Pęka o wygłoszenie komunikatu.

Senator Sekretarz Marek Pęk:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Na polecenie pani marszałek dokonałem sprawdzenia liczby senatorów obecnych na sali plenarnej w momencie głosowania nr 36 w oparciu o zapis z kamery monitorującej przebieg posiedzenia Senatu.

Z moich obliczeń wynika, że w momencie głosowania na sali było obecnych 73 senatorów. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Po sprawdzeniu…

(Poruszenie na sali)

Proszę o ciszę!

(Senator Stanisław Kogut: Przestańcie krzyczeć.)

Po sprawdzeniu nagrania z posiedzenia stwierdzam, że podczas głosowania obecnych na sali było 73 senatorów, 41 senatorów głosowało za, przeciw był 1 senator, 6 wstrzymało się od głosu.

Podjęcie uchwały

Wobec tego stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Bardzo dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie. W sprawie formalnej. Pani Marszałek, ja w sprawie formalnej!)

(Głos z sali: Głosowaliśmy za?)

Są głosowania, Panie Marszałku, to w jakiej sprawie formalnej?

(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie formalnej.)

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest. Nie ma sprawy formalnej.)

Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Po raz pierwszy wyniki głosowania w tej Izbie ustala się na podstawie kamer. Ustawa została…

(Senator Stanisław Kogut: …Obecnych. Dobrze jest.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)

Ustawa była poddana pod głosowanie i nie została uchwalona.

(Głosy z sali: Została!)

Taka jest moja interpretacja.

(Poruszenie na sali)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)

To, co pani w tej chwili, Pani Marszałek, zrobiła, tworzy zupełnie inną sytuację, pozaregulaminową. Zupełnie inną. To jest bezprawie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)

My mamy prawo tak się zachować, jako opozycja, i mamy…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, bardzo dziękuję…)

Mogła pani skierować ustawę do komisji w celu powtórnego rozpatrzenia – to byłoby jeszcze zgodne z regulaminem.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, Panie Marszałku…)

To, co pani w tej chwili ogłosiła, nie ma żadnego znaczenia formalnego.

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ustawa nie została uchwalona.)

Panie Marszałku, bardzo dziękuję. To jest pańska opinia. Opinia Biura Legislacyjnego jest inna.

Ustawa została uchwalona.

Głosujemy dalej.

(Poruszenie na sali)

Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego

(Senator Bogdan Klich: W sprawie formalnej, jeśli można, Pani Marszałek…)

…porządku obrad…

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, w kwestii…)

…drugie czytanie projektu uchwały…

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, w kwestii formalnej!)

(Senator Stanisław Kogut: Na ulicę!)

(Senator Alicja Zając: Nie przeszkadzaj!)

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek!)

…o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia…

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, w kwestii formalnej.)

…Katolickiego Uniwersytetu…

(Senator Bogdan Klich: W kwestii formalnej.)

…Lubelskiego Jana Pawła II.

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, w kwestii formalnej.)

Przypominam, że zostało…

(Senator Stanisław Kogut: Trwa głosowanie!)

(Senator Jarosław Rusiecki: Trwa głosowanie!)

Proszę o ciszę!

(Senator Bogdan Klich: W sprawie formalnej, Pani Marszałek.)

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Trwa głosowanie.)

Trwa głosowanie, Panie Senatorze.

(Senator Bogdan Klich: Nie trwa głosowanie, dlatego że…)

Trwa głosowanie.

(Senator Bogdan Klich: …nie zakończyła się jeszcze tamta sprawa. Pani Marszałek…)

Zakończyła się, Panie Senatorze.

(Senator Bogdan Klich: …bardzo proszę o dopuszczenie do głosu w kwestii formalnej.)

(Rozmowy na sali)

Zakończyło się już głosowanie…

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek…)

…ustawa została przyjęta.

(Senator Bogdan Klich: …ponieważ po raz…)

Przypominam, że zostało przedstawione…

(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, po raz pierwszy w historii Senatu…)

…sprawozdanie komisji o projekcie uchwały…

(Senator Bogdan Klich: …zostały podważone przez panią marszałek…)

…oraz została przeprowadzona dyskusja.

(Senator Bogdan Klich: …wyniki głosowania elektronicznego i pani marszałek zdaje sobie sprawę z tego…)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

(Senator Bogdan Klich: …że za każdym razem w przyszłości też mogą być podważane.)

(Senator Stanisław Kogut: Wyłączyć go.)

(Głos z sali: Wynik jest wynikiem.)

Trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 461 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)

(Senator Czesław Ryszka: Moja uczelnia.)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 75 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 38)

(Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Bardzo dziękuję.

Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Przypominam, że zostało przedstawione wspólne sprawozdanie komisji o projektach uchwał oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 579/601 S.

Głosowanie

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 75 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. (Oklaski)

Bardzo dziękuję.

Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

Przypominam, że zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 610 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 69 – za, 1 – przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Podjęcie uchwały

Wobec tego stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

(Oklaski)

Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski.

Przypominam, że zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 611 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 73 senatorów, 72 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)

(Rozmowy na sali)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski. (Oklaski)

(Głos z sali: Kto się wstrzymał? Przepraszam. Pani Marszałek, kto był przeciw? Nie wiadomo?)

Nie wiem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad…

(Głos z sali: Pani Marszałek, pani senator…)

Tak, Pani Senator?

Senator Jadwiga Rotnicka:

Szanowna Pani Marszałek, oczywistą jest rzeczą, że już nie mogę tego poprawić, ale chcę publicznie oświadczyć, że przez pomyłkę zagłosowałam przeciw. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Rozumiem, Pani Senator. Rozumiem. To się czasami zdarza przy tylu głosowaniach.

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o rynku mocy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa o rynku mocy.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 675 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka nr 1 usuwa obowiązek publikacji wyników aukcji wstępnej.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 54 – za, 7 – przeciw, 14 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 42)

Wobec powyższego stwierdzam, że poprawka nr 1 została przyjęta.

Poprawka nr 2 dopuszcza do udziału w rynku wtórnym jednostkę rynku mocy dopuszczoną do udziału w aukcji mocy.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 55 – za, 3 – przeciw, 17 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)

Wobec powyższego stwierdzam, że poprawka nr 2 została przez Senat przyjęta.

Poprawka nr 3 odnosi przepis do jednostek rynku mocy zamiast do jednostek fizycznych oraz zrównuje prawa jednostek rynku mocy w pierwszej aukcji głównej.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 74 senatorów, 53 – za, 2 – przeciw, 19 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 44)

Wobec powyższego stwierdzam, że poprawka nr 3 została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 75 senatorów, 53 – za, 20 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 45)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rynku mocy.

Bardzo dziękuję.

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 676 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nie działa.)

(Głos z sali: Działa.)

(Głos z sali: Dobra, działa.)

Działa? To głosujemy, proszę bardzo.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 76 senatorów, 73 – za, 1 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 46)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Informuję, że porządek obrad pięćdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję, że kolejne, pięćdziesiąte drugie posiedzenie Senatu rozpocznie się dnia 12 grudnia br., tj. we wtorek, i planowane jest na 12, 13, 14 i 15 grudnia br.

Porządek obrad tego posiedzenia zostanie państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Pan senator Jarosław Rusiecki.

(Rozmowy na sali)

Chwileczkę, poczekamy, aż państwo senatorowie wyjdą z sali.

(Głos z sali: Ochłoną.)

Ochłoną, wyjdą z sali, oczywiście ci, którzy muszą wyjść.

(Głos z sali: Ciii…)

Szanowni Państwo, teraz będą odczytywane oświadczenia, więc bardzo proszę o ciszę na sali.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

Oświadczenie swoje oraz pana senatora Krzysztofa Słonia kieruję do ministra obrony narodowej. A właściwie zwracam się z prośbą do ministra obrony narodowej, jak również do ministra rozwoju i finansów oraz do ministra infrastruktury i budownictwa, w sprawie realizacji inwestycji, tj. II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Lwowskiej bis w ciągu drogi krajowej nr 77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu”.

Pierwszy etap wymienionej inwestycji, opiewający na kwotę 82 milionów zł, obejmujący wybudowanie nowego mostu, został zakończony w 2011 r. Drugi etap polegać miał na remoncie starego mostu i budowie ulicy Lwowskiej bis w nowym przebiegu, jako drogi dwujezdniowej na odcinku 4 km, która miała spełniać parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego. Realizacja drugiego etapu miała się rozpocząć do roku 2013, niestety z niezrozumiałych przyczyn inwestycja ta została zawieszona, a następnie decyzją rządu koalicyjnego PO-PSL nieujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2020.

Cale przedsięwzięcie zakończyło się na budowie nowego mostu, a ruch obydwoma mostami odbywał się do kwietnia 2013 r., gdy to z powodu złego stanu technicznego stary, ponad 60-letni most został wyłączony z ruchu drogowego.

Podkreślić trzeba, że remont mostu oraz budowa drogi Lwowskiej bis nie tylko są niezbędne dla usprawnienia ruchu drogowego w Sandomierzu, ale też mają strategiczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa regionu i zdolności obronnych Polski. Dzięki remontowi mostu oraz budowie drugiej nitki drogi przeprawa ta posiadałaby największą przepustowość na znacznym odcinku Wisły pomiędzy Krakowem a Warszawą. Możliwości sprawnego przerzucenia sił wojskowych uległyby więc znacznemu zwiększeniu. Stąd też przedmiotowa inwestycja jest niezbędna zarówno dla rozwoju infrastruktury drogowej i rozwoju regionu, jak też z uwagi na bezpieczeństwo państwa.

W związku z tym w imieniu swoim i pana senatora Krzysztofa Słonia zwracam się do pana ministra, aby wspólnie z ministrem rozwoju i finansów oraz z ministrem infrastruktury i budownictwa podjął się realizacji tej inwestycji, niezwykle ważnej dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

O głos proszę panią senator Dorotę Czudowską.

Proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana Konstantego Radziwiłła.

Szanowny Panie Ministrze!

Otrzymałam list od pacjentów „Koalicji Hepatologicznej” zaniepokojonych brakiem refundacji ryfaksyminy, leku dla chorych oczekujących na transplantację wątroby z powodu nieuleczalnej marskości wątroby.

Uprzejmie proszę o informację o ocenie ryfaksyminy przez Radę Przejrzystości oraz o planach co do refundacji leku dla tej grupy chorych.

Z poważaniem – Dorota Czudowska

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.

Bardzo proszę pan senator, pan prof. Jan Żaryn.

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Ja chciałbym zwrócić się w imieniu pana senatora Jana Marii Jackowskiego i w imieniu moim własnym do prezydent miasta Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, w związku z pismem, które dostaliśmy od rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz prof. Stanisława Dziekońskiego, w sprawie dotyczącej objęcia obsługą autobusową kampusu uniwersyteckiego przy ulicy Dewajtis poprzez wprowadzenie specjalnej komunikacji miejskiej, takiego autobusu elektrycznego, który by łączył najlepiej jedną ze stacji metra właśnie z ulicy Dewajtis, która, jak wiadomo – przynajmniej wszyscy warszawiacy o tym wiedzą – znajduje się na uboczu, jest tam ponad 1 km czy około 1 km drogi prowadzącej przez las, przez tereny nie zawsze bezpieczne.

I najważniejszy fragment wspomnianego skierowanego do nas listu dotyczy tego, że wspomniany autobus elektryczny, który byłby wprowadzony, wyeliminowałby swoiste wykluczenie mniej sprawnych studentów i pracowników. Szczególnie ta właśnie grupa ludzi jest narażona na niebezpieczeństwa i trud w docieraniu do uczelni, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach pogodowych czy po zapadnięciu zmroku. Oczywiście dotyczy to nie tylko niepełnosprawnych, ale de facto wszystkich, którzy muszą w godzinach wieczornych iść na zajęcia albo wracać z zajęć na tejże uczelni. Wydaje się, że postulat, o którym tu mowa, jest jak najbardziej właściwy. Byłyby oczywiście zachowane warunki ekologiczne tegoż transportu, bo przez las, rzecz jasna, inne samochody nie powinny tak często jeździć. Tutaj wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie autobusu na stałej linii, mniej więcej co 15–20 minut.

Razem z panem senatorem Janem Marią Jackowskim bardzo prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na naszą prośbę, i to odpowiedzi, która byłaby skierowana do Senatu, ale w której – bardzo byśmy o to prosili – nie byłoby akapitu zawierającego stwierdzenie, że jest to w gestii dzielnicowych władz Warszawy. Ponieważ nie uważamy, by tego typu, przepraszam za słowo, spychologia była dobrym sposobem na niepodejmowanie decyzji. To jest w gestii pani prezydent i decyzja pani prezydent byłaby tutaj wiążącą, niezależnie od lepszej czy gorszej woli władz dzielnicy Warszawa-Bielany w tej kwestii. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

I pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Mam 2 oświadczenia.

Pierwsze oświadczenie kieruję do prezesa PKP. Jest to oświadczenie następującej treści.

Mija 140 lat odkąd wybudowano drewniany dworzec kolejowy w Gąsocinie w gminie Sońsk, w powiecie ciechanowskim. Dworzec, wzniesiony według XIX-wiecznej architektury rosyjskiej, od początku przyciągał uwagę. Wiele sław polskiej literatury, jak Bolesław Prus, Maria Dąbrowska, Stefan Żeromski czy Henryk Sienkiewicz, przyjeżdżało do Gąsocina, aby obejrzeć wytworną jak na owe czasy budowlę. Niestety, czas zrobił swoje. Po latach użytkowania budynek ulega degradacji. W 2008 r. w budynku dworca podjęto prace remontowe polegające na prowizorycznym zabezpieczeniu. Ta zabytkowa budowla z 1877 r. wymaga jednak kompleksowego remontu, aby uchronić jeden z ostatnich obiektów leżących przy historycznej trasie kolei nadwiślańskiej. W związku z tym, że lokalny samorząd nie wykazuje zainteresowania obiektem, proszę o informację, czy możliwe jest przejęcie i wyremontowanie obiektu.

I drugie oświadczenie, kierowane do ministra spraw zagranicznych.

W październiku zwróciłem się do pana ministra z oświadczeniem w sprawie niewpuszczenia na terytorium Ukrainy pana profesora Partacza. Otrzymałem na to oświadczenie odpowiedź, z której jednak nie wynika, czy w tej sprawie możliwe jest osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania, a więc spowodowanie cofnięcia wspomnianej decyzji, godzącej w wolność badań historycznych i w stosunki polsko-ukraińskie.

Jednocześnie zadaję pytanie: czy również innych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnim czasie – mówię tutaj o okresie od 31 sierpnia 2017 r. – spotkały tego typu sytuacje, że odmówiono im wjazdu na terytorium państwa ukraińskiego? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

(Senator Sekretarz Marek Pęk: Nie ma.)

Nie ma. Dobrze.

Informuję, że protokół pięćdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam pięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 42)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.