Narzędzia:

Oświadczenia

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku rodzinnego (odpowiedź).

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o języku migowym (odpowiedź).

 • 82. posiedzenie Senatu, 1 października 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju (odpowiedź) w sprawie ochrony interesów osób posiadających tytuły prawne do lokali w ramach spółdzielni mieszkaniowych.

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie ochrony cyberprzestrzeni RP (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie Art. 118a w związku z art. 110 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie edukacji w zakresie udzielenia pierwszej pomocy (odpowiedź).

 • 78. posiedzenie Senatu. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie ochrony danych biometrycznych (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie art. 7c ustawy o kontroli skarbowej (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie rozszerzenia brzmienia art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiedź).

 • 77. posiedzenie Senatu, 25 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej nie większej niż 600 kW (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzorów formularzy „Niebieska Karta” (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających uczelnianym organom stypendialnym wydanie decyzji odmownej co do przyznania stypendium socjalnego w przypadku niedostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (odpowiedź).

 • 76. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie poszerzenia katalogu dochodów wolnych od podatku dochodowego (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie produkcji „kolekcjonerskich” egzemplarzy dokumentów (odpowiedź).

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie ustawy o prawach konsumenta (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opieki geriatrycznej (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zobowiązania nieletniego do poddania się badaniu w celu ustalenia w organizmie obecności alkoholu lub innego środka odurzającego (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia profilu pomocy dla bezrobotnego oraz prowadzenia postępowania w ramach ustalonego profilu pomocy (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie szczepień przeciw rotawirusom, meningokokom i pneumokokom (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przysądzenia własności w kodeksie postępowania cywilnego oraz nieścisłości w ustawie o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (odpowiedź).

 • 73. posiedzenie Senatu, 16 kwietnia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie podjęcia działań mających na celu przywrócenie studentom prawa do nieodpłatnego korzystania z dodatkowego limitu punktów ECTS (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie unieszkodliwiania odpadów medycznych (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie art. 73 §2 ustawy z dnia 29 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie obowiązku składania przez konsultantów oświadczeń dotyczących powiązań z podmiotami działającymi w szeroko pojętej sferze ochrony zdrowia (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmian unormowań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości zasiłku macierzyńskiego (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie §2 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie art. 84 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie surowców (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ordynacji podatkowej (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie programu „Mieszkanie dla młodych” (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie potrzeby opracowania i przyjęcia przepisów wykonawczych, na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie krajowego programu ochrony powietrza (odpowiedź).

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie zatrudniania cudzoziemców (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie potrzeby uregulowania zawodu psychoterapeuty (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawowego określenie ram nadzoru sprawowanego przez organy państwowe nad parabankami (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie ochrony danych osobowych (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zapewnienia większej ochrony danych osobowych i informacji przekazywanych sądowi w związku z ubieganiem się o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji art. 115 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie doprecyzowania kompetencji starosty w zakresie kierowania kierowców na kurs reedukacyjny (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie potrzeby dokonania zmian w zakresie unormowań prawnych dotyczących eksmisji bez zapewnienia innego lokalu, tak zwanej eksmisji na bruk (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie umów cywilnoprawnych na rynku pracy (odpowiedź).

 • 65. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie art. 17 ustawy o działalności lobbingowej (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie osób zaginionych (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie określenia standardu w zakresie dostępności bibliotek szkolnych (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie systemu dozoru elektronicznego (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie doprecyzowania kryteriów weryfikacji podstawowej znajomości języka polskiego (odpowiedź).

 • 63. posiedzenie Senatu, 23 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie prac nad nowelizacją ordynacji podatkowej (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opłat za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz ustalenia stawek minimalnych tych opłat (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie norm prawnych dotyczących opłaty reprograficznej (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dostępności lekarzy w Polsce (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o kierujących pojazdami (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a wyodrębnioną z jej struktur wspólnotą mieszkaniową (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ulg na dzieci dla rodzin wielodzietnych (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zagwarantowania kuratorom społecznym w przepisach ustawy prawa do poznania konkretnej podstawy prawnej odwołania oraz uzasadnienia przedmiotowej decyzji, a także zagwarantowania prawa do jej zaskarżenia (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie bezprawnego użytkowania gruntów należących do Skarbu Państwa (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie §3 ust. 3 i 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie sprzeczności w przepisach dotyczących wydawania wtórników pozwoleń na kierowanie pojazdem (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie potrzeby nowelizacji kodeksu pracy (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji kodeksu pracy (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad BHP dotyczących pracy przy monitorach komputerowych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie artykułów 425–452 kodeksu postępowania cywilnego (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie dostępności stron internetowych prowadzonych przez instytucje publiczne (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 22 maja 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie art. 202 kodeksu spółek handlowych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie potrzeby zrównania w prawie karnym ochrony życia ludzkiego w końcowym okresie fazy życia płodowego z ochroną, jaka występuje po urodzeniu (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawiesposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie ustawy – Prawo o notariacie (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie opracowania narodowego planu alzheimerowskiego (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie odpłatności za drugi kierunek studiów (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie administratora bezpieczeństwa informacji w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dotyczących ustalania prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie rejestru nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie prawa do obrony dotyczącego osób przeciwko którym toczy się postępowanie karne (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie § 6 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. dotyczącego komunalnych osadów ściekowych (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie zintegrowanej bazy danych o istniejącej w kraju infrastrukturze sportowej (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie form aktywizacji bezrobotnych (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie zajęć WF w szkołach (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozkładu godzin pracy aptek (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie Krajowego Rejestru Sądowego (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie ustalenia oraz zaprzeczenia rodzicielstwa (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ustalania odszkodowania oraz zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planowanej likwidacji aplikacji ogólnej (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kar za naruszenia przepisów prawa pracy (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zróżnicowania wymiaru „opieki nad dzieckiem” (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów podatkowych (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zasad wnoszenia opłat za wywóz śmieci (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zasad uznawania prawa do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie art. 670 kodeksu postępowania cywilnego (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnych (odpowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie ograniczania swobody wyboru podręczników szkolnych (odowiedź).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie źródeł i zasad pozyskiwania dochodów jednostek samorządu terytorialnego (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie wzmocnienia standardów ochrony praw pacjentów.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uprawnień przysługujących inspektorom pracy (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie definicji pojęcia „student” (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie podpisu elektronicznego (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wykonywania funkcji lekarza sądowego (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiejw sprawie regulowania ładu przestrzennego (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie rozpatrywania skarg przez rady gmin (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ściągalności należności mandatowych (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zasad dokonywania wyceny nieruchomości (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie art. 133 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie art. 64 kodeksu postępowania administracyjnego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie rozważenia wprowadzenia do przepisów kodeksowych odpowiedniego zróżnicowania odpowiedzialności z tytułu kradzieży energii (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie osób samotnie wychowującą dziecko (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ratownictwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej na kolei (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do podniesienia standardów gwarancji i ochrony praw stron postępowania sądowego (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie funkcjonowania ratownictwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zespołu interdyscyplinarnego (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie obowiązku składania corocznych sprawozdań przez fundacje (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ochrony zdrowia psychicznego funkcjonariuszy Policji (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie rozliczenia podatku od dochodów uzyskiwanych z tytułu umieszczania reklam na stronie internetowej (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie postępowania w celu sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prowadzenia i archiwizowania akt osobowych wyłącznie w formie elektronicznej (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do  ministra finansów w sprawie wsparcia rodzin wielodzietnych (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie stosowania przez jednostki naukowo-badawcze przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie  procedury  „upadłości konsumenckiej” (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odprowadzania przez pracodawców składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie doprecyzowania przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie metryki spraw w postępowaniu administracyjnym (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie art. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zmian w przepisach kodeksu cywilnego o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie samorządu zawodowego psychologów (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony trzeciego filaru emerytalnego (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zgłoszenia wyrobu medycznego (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zakupów drogą elektroniczną (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem w przypadku orzeczenia rozwodu między małżonkami (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 98 §3 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie "wyłączenia gruntów z produkcji" (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie uzyskania zezwolenia na dokonanie wycinki drzew lub krzewów (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie katalogu zwolnień z podatku VAT określonym w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zasad, na jakich odbywa się odholowywanie pojazdów z drogi (odpowiedź , odpowiedź 2, odpowiedź 3).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie do ministra sprawiedliwości w sprawie cesji wierzytelności (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia kontroli poadopcyjnej (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie dochodzenia kary od sprawców wykroczeń drogowych (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie §5 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie potrzeby rozszerzenia wykazu podmiotów uzgadniających, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o dyrektorów parków krajobrazowych (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zasad funkcjonowania parków krajobrazowych (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przyjętych zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie stosowania tymczasowego aresztowania (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wsparcia ze strony organizacji pozarządowych na etapie postępowania sądowego (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postępowań o ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu określonych w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie prawa do zaprzeczenia ojcostwa (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odrolnienia gruntów (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad oraz gwarancji powrotu do pracy po urlopie wychowawczym (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie decyzji administracyjnej - pozwolenie na budowę (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie „zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych” (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie unormowań prawnych dotyczących pomocy i wsparcia dla ofiar przemocy domowej (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie systemu zabezpieczeń działalności biur podróży (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie kontroli "Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju" (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie problemów szkół wyższych na gruncie stosowania procedur związanych z zamówieniami publicznymi (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie systemu poboru opłat na odcinku autostrady A4 (odpowiedź).

 • 14. posiedzenie Senatu, 14 czerwca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do zharmonizowania prawa krajowego z prawodawstwem unijnym w zakresie lotnictwa cywilnego (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Deklaracji Praw Podatnika (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie doprecyzowania zapisów art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1944 r. o ochronie zdrowia psychicznego (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie statusu prawnego związków wyznaniowych (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ratownictwa medycznego (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie katalogu osób, którym przyznano prawo zrzeszania się w związkach zawodowych (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie rozbieżności interpretacyjnych, związanych z takimi pojęciami, jak "remont", "przebudowa" i "odbudowa" (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie weryfikacji wysokości ustalonych progów dochodowych, od których uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie harmonizacji przepisów ustaw o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatku od towarów i usług.(odpowiedź)

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wykorzystania kominków jako urządzeń ogrzewczych (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie stosowania art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zapisanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zasad podziału wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie implementacji przepisów dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (zwanej również ramową dyrektywą wodną) (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przebiegu prac związanych z budową zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie oświaty (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie potrzeby wprowadzenia przepisu zakazującego jazdy nieodśnieżonym autem (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie systemu informatycznego EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności) (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie poprawy bezpieczeństwa w internecie (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Brzegu oraz Sądu Rejonowego w Prudniku (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przejrzystości informacji o klauzulach niedozwolonych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie opóźnień w przyjęciu właściwych planów zarządzania kryzysowego i modernizacji i rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie rozliczania podatku dochodowego przez akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przejrzystości informacji o klauzulach niedozwolonych (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie art. 139 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie Krajowego Systemu Informacji Policyjnej (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.(odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie  art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie  art. 43 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie  art. 43 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie  art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne (odpowiedź).