Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
35 2 2022-01-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

35 1 2022-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2022

Zapytania i odpowiedzi

34 3 2021-12-16 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

34 2 2021-12-15 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

34 1 2021-12-14 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

Przedstawienie projektu

33 3 2021-11-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

33 2 2021-11-25 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

33 1 2021-11-24 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

32 3 2021-10-29 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

32 2 2021-10-28 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

32 2 2021-10-28 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2021-10-27 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

32 1 2021-10-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

32 1 2021-10-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

31 2 2021-10-08 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

31 2 2021-10-08 Punkt 14. porządku obrad: informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości

Zapytania i odpowiedzi

31 1 2021-10-07 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

29 1 2021-09-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Zapytania i odpowiedzi

28 2 2021-08-05 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Zapytania i odpowiedzi

28 2 2021-08-05 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

28 1 2021-08-04 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

27 2 2021-07-22 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Przemówienie złożone do protokołu

27 2 2021-07-22 Punkt 23. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wyjaśnienia i pytania

27 1 2021-07-21 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Przemówienie złożone do protokołu

26 3 2021-06-18 Punkt 24. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

26 2 2021-06-17 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Przemówienie złożone do protokołu

26 2 2021-06-17 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Zapytania i odpowiedzi

26 1 2021-06-16 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ̓56

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Dyskusja

25 1 2021-06-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 3 2021-05-27 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Dyskusja

23 2 2021-04-15 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

22 2 2021-03-25 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2021-03-24 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

22 1 2021-03-24 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

21 3 2021-02-19 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 16. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

21 1 2021-02-17 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

20 1 2021-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2021

Dyskusja

19 1 2020-12-16 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

19 1 2020-12-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Dyskusja

18 5 2020-12-02 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

18 5 2020-12-02 Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

18 5 2020-12-02 Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2020-11-25 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Przemówienie złożone do protokołu

18 1 2020-11-25 Projekt porządku obrad

Głosowanie

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2020-09-29 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Zapytania i odpowiedzi

16 1 2020-09-29 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

Dyskusja

14 5 2020-08-18 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

14 1 2020-08-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Zapytania i odpowiedzi

14 1 2020-08-11 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

12 2 2020-06-18 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Dyskusja

11 2 2020-06-02 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 4 2020-05-13 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

10 4 2020-05-13 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem

Przemówienie złożone do protokołu

10 4 2020-05-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

10 2 2020-05-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

10 1 2020-05-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Przemówienie złożone do protokołu

9 2 2020-04-16 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Dyskusja

7 2 2020-03-13 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

6 1 2020-03-06

Oświadczenia

5 2 2020-02-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020 (cd.)

Dyskusja (cd.)

4 1 2020-02-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Zapytania i odpowiedzi

3 3 2020-01-17 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

3 3 2020-01-17 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Dyskusja

3 1 2020-01-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapytania i odpowiedzi