Narzędzia:

Posiedzenie: 34. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


14, 15 i 16 grudnia 2021 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 16 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz Grodzki)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Tomasz Grodzki:

Wznawiam posiedzenie.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gmachu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość przyłączania się do posiedzenia. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio państwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 86 senatorów i tylu bierze aktualnie udział w posiedzeniu, ale ta liczba dynamicznie rośnie.

Szanowni Panie i Panowie Senatorowie, dzisiaj mija czterdziesta rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce 16 grudnia 1981 r. w kopalni „Wujek”. W wyniku pacyfikacji dokonanej przez kompanię ZOMO oraz ORMO zostało zamordowanych 9 górników. Dzisiaj delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej złożyła wieniec i zapaliła 9 zniczy pod pomnikiem, pod krzyżem upamiętniającym tę tragedię w kopalni „Wujek”.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci tragicznie zmarłych.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)

(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.)

(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista niechaj im świeci.)

(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.)

(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)

Dziękuję.

Szanowni Państwo, przypominam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na 11, 12 i 13 stycznia. Porządek obrad tego posiedzenia zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną.

Punkt 29. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego dziewiątego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 596.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na swoim posiedzeniu w dniu 14 grudnia jednogłośnie przyjęła projekt uchwały i rekomenduje Wysokiemu Senatowi jej podjęcie. Odczytam treść tej uchwały.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Regulaminu Senatu odwołuje senator Halinę Biedę z Komisji Infrastruktury, senator Ewę Matecką…

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę o skupienie.)

…z Komisji Ustawodawczej, senatora Wojciecha Ziemniaka z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Regulaminu Senatu wybiera: senator Halinę Biedę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Bogdana Borusewicza do Komisji Ustawodawczej, senator Ewę Matecką do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Jacka Włosowicza do Komisji Obrony Narodowej i senatora Wojciecha Ziemniaka do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, 93 – za, nikt nie był przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591) (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 591 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Leszka Czarnobaja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, połączone komisja gospodarki oraz komisja budżetu i finansów wnoszą do Wysokiego Senatu o poparcie poprawek nr 1 i 2.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca, pan Krzysztof Kwiatkowski, lub pozostała senator sprawozdawca, pani Maria Koc, chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 45 – za, 50 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Uwaga, poprawki te należy przegłosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 5)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 6)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592) (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 592 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Jeżeli mnie państwo upoważnicie, nie będę czytał treści poprawek, niektóre są dość długie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka nr 1.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

(Rozmowy na sali)

Pani senator Sekuła głosuje czy nie?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 7)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 8)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 9)

Poprawka nr 4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 10)

Uwaga, nad poprawkami nr 5 i 8 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 11)

Uwaga, nad poprawkami nr 6 i 7 również należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 12)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 570 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 14)

Uwaga, nad poprawkami nr 3, 4, 5, 15 i 18, które mają charakter doprecyzowujący, należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka nr 6.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 16)

Poprawka nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 17)

Poprawka nr 8.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 18)

Poprawka nr 9.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)

Poprawka nr 10.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 20)

Poprawka nr 11.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 21)

Poprawka nr 12.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania… Tak, dotarł głos.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)

Poprawka nr 13.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 23)

Poprawka nr 14 ma charakter doprecyzowujący.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 24)

Uwaga, nad poprawkami nr 16, 17 i 19 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 25)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jedną osobę ze zdalnie głosujących proszę o sprawdzenie wysłania ankiety.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, żaden nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ochotniczych strażach pożarnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o ochotniczych strażach pożarnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 589 Z.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marka Komorowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Marek Komorowski:

Panie Marszałku, chciałbym w imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawić dodatkowe sprawozdanie w sprawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Komisja wnosi o przyjęcie przez Senat wniosków zawartych w pktach 3, 5–8, 10, 12–14, 16, 18–29, 31 i 32. Jednocześnie chciałbym wnieść o łączne głosowanie nad poprawkami legislacyjnymi uzgodnionymi ze stroną rządową, a są to poprawki nr 19–24, 26–28 i 32. To są wnioski o charakterze legislacyjnym uzgodnione ze stroną rządową. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pleno titulo senatorowie Ryszard Bober, Jacek Bury, Wiktor Durlak, Stanisław Gawłowski, Marek Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Janusz Pęcherz.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 2 – za, 96 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 27)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 3 – za, 94 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 28)

Poprawka nr 3, której przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawką nr 4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 29)

Poprawka nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 30)

Poprawka nr 6.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)

Poprawka nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 32)

Poprawka nr 8.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 33)

Poprawka nr 9.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jednego senatora ze zdalnych proszę o sprawdzenie sygnału…

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 1 – za, 96 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 34)

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 10 spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki nr 11.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 35)

Poprawka nr 11.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 1 – za, 97 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 36)

Teraz poprawki nr 12 i 13, nad którymi należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 37)

Poprawka nr 14.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 95 – za, 3 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 38)

Poprawka nr 15.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 2 – za, 94 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 39)

Poprawka nr 16.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 40)

Uwaga, nad poprawkami nr 17 i 30 należy głosować łącznie. Ich przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 18 i 31.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Panie Senatorze Chróścikowski, proszę sprawdzić wysyłanie sygnału… No, nie przychodzi.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 1 – za, 98 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)

Wobec tego głosujemy łącznie nad poprawkami nr 18 i 31.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 42)

Uwaga, nad poprawkami nr 19–24, nr 26–28 i nr 32 należy głosować łącznie, tak jak przekazał senator sprawozdawca.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 43)

Poprawka nr 25.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 44)

Poprawka nr 29.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 45)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 46)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 574 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Michał Ujazdowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje rekomendują przyjęcie poprawek zgłoszonych na posiedzeniu komisji oraz poprawki zgłoszonej przez pana senatora Libickiego i przyjęcie ustawy wraz z tymi poprawkami. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosił pan senator Jan Filip Libicki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 47)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 48)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 49)

Poprawka nr 4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 50)

Poprawka nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 51)

Poprawka nr 6.

Kto jest za?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 52)

Poprawka nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 53)

Poprawka nr 8.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pani senator Sekuła?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 54)

Poprawka nr 9.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 55)

Uwaga, nad poprawkami nr 10 i 11 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowano 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 56)

Poprawka nr 12.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 57)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Słoń mógłby sprawdzić, czy wysłał sygnał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 58)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 564 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 96 – za, nikt nie był przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 59)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 586 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda Bobera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Ryszard Bober:

Panie Marszałku!

Połączone Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 73 – za, 1 – przeciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 60)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o wyrobach winiarskich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o wyrobach winiarskich.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 585 Z.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Beniamina Godylę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Czy mamy łączność z panem senatorem?

(Senator Beniamin Godyla: Teraz jest dobrze, Panie Marszałku?)

Coś było słychać.

(Senator Beniamin Godyla: Jest dobrze?)

(Głos z sali: Bardzo dobrze.)

Tak.

Senator Sprawozdawca Beniamin Godyla:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone 14 grudnia 2021 r. w toku debaty nad ustawą o wyrobach winiarskich. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Przypomnę, że w trakcie dyskusji wnioski złożyli panowie senatorowie Antoni Mężydło, Sławomir Rybicki i Beniamin Godyla.

Przypominam, że pan senator Antoni Mężydło wycofał poparcie dla wniosków nr 1 i 2 zawartych w punkcie II, druk nr 585 Z. Ze względu na to, że były to wnioski złożone również przez panów senatorów Sławomira Rybickiego i Beniamina Godylę, zostaną one poddane pod głosowanie.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 61)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wyrobach winiarskich.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 582 Z.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jacka Boguckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jacek Bogucki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja na posiedzeniu w dniu 15 grudnia rozpatrzyła zgłoszone wnioski i wnosi o przyjęcie wniosków nr 2 oraz 6 zawartych w punkcie II. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie senatorowie Jacek Bury i Ryszard Bober.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 50 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 62)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 7 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 63)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 64)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 65)

Poprawka nr 4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 1 – za, 97 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 66)

Poprawka nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 1 – za, 96 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 67)

Poprawka nr 6.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 68)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 69)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 590 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Janusz Pęcherz:

Panie Marszałku!

Połączone komisje na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pktach 1–4 oraz 6–17.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dokonały zmiany treści swojego wniosku zawartego w pkcie 4 zestawienia wniosków.

Ponadto jest wniosek w sprawie łącznego przegłosowania poprawek zgłoszonych do ustawy. I tak, poprawki nr 1, 2, 4, 8–11 i 13–15 można przegłosować łącznie, ponieważ mają charakter redakcyjny, zmierzają do doprecyzowania przepisów i wskazania prawidłowych odesłań. Dziękuje bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy pani senator wnioskodawca Dorota Czudowska chce jeszcze zabrać głos?

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję bardzo.

Proszę o przyjęcie tych poprawek.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 2, 4, 8–11 i 13–15 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Panie Senatorze Kobiak, proszę sprawdzić, czy wysłał pan sygnał.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 70)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 71)

Poprawka nr 6.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 72)

Teraz poprawki nr 7 i 17, nad którymi należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 73)

Poprawka nr 12.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 74)

Poprawka nr 16.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 75)

Uwaga, nad poprawkami nr 18 i 19 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 76)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 77)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spawie, które znajduje się w druku nr 588 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy z poprawkami, a nadto rekomendują, aby nad poprawkami nr 1–4 głosować łącznie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy państwo senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że w trakcie dyskusji wnioski zgłosili pan senator Aleksander Pociej oraz pani senator Joanna Sekuła.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przypomnę, że nad poprawkami nr 1–4 głosujemy łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 78)

Poprawka nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 79)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 80)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 576 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Proszę sprawozdawcę, panią senator Danutę Jazłowiecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Danuta Jazłowiecka:

Panie Marszałku, 15 grudnia na posiedzeniu połączonych Komisji Środowiska i Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu członkowie komisji przyjęli ustawę z 3 poprawkami i rekomendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy z poprawkami.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy sprawozdawca, pani senator Alicja Chybicka, chce jeszcze zabrać głos?

Dziękuje bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Środowiska o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 50 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 81)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 82)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 83)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 84)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 96 – za, nikt nie był przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 85)

Przystępujemy teraz do głosowania nad… Nie, nad całością już przed chwilą głosowaliśmy.

(Głos z sali: Tak, tak.)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie nr 565 A i nr 565 B.

Głosowanie

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 86)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o dodatku osłonowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: ustawa o dodatku osłonowym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 594 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Wojciech Piecha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje na posiedzeniu w dniu 15 grudnia rozpatrzyły wnioski złożone w trakcie debaty w dniu 15 grudnia nad ustawą o dodatku osłonowym. Padł wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ten wniosek nie uzyskał większości. Następnie głosowano nad 5 poprawkami i te 5 poprawek zostało przyjętych.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy z poprawkami.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pani senator Magdalena Kochan, pan senator Krzysztof Kwiatkowski, pan senator Wojciech Piecha i pan senator Ryszard Majer. Ponadto sprawozdawcą Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej był pan senator Ryszard Majer.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 3 – za, 94 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 87)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 96 – za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 88)

Uwaga, nad poprawkami nr 2 i 3 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 89)

Poprawka nr 4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 90)

Poprawka nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 91)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Panie Senatorze Brejza, proszę sprawdzić, czy sygnał jest wysłany. Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 92)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o dodatku osłonowym.

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 563 Z.

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Magdalena Kochan:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomenduje przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Czy pani senator wnioskodawca Lidia Staroń chce jeszcze zabrać głos? Nie.

Informuję, że pani senator Lidia Staroń wycofała swoje wnioski – punkt II, poprawki nr 1 i 2 z druku nr 563 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofane wnioski? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 93)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 575 Z.

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Magdalena Kochan:

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej po rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek rekomenduje odrzucenie tego wniosku i przyjęcie wszystkich 3 zgłoszonych poprawek… 4 poprawek, przepraszam…

(Marszałek Tomasz Grodzki: 3 poprawek.)

…3 zgłoszonych poprawek. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy panowie senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili panowie senatorowie Jerzy Czerwiński, Robert Mamątow, Marek Martynowski i Wojciech Piecha.

Pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Tak jak w tytule ustawy jest napisane, jest to jednorazowe świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych. Te poprawki nic nie wnoszą do tej ustawy, tzn. nie zmieniają celu tej ustawy. A celem tej ustawy jest to, by wesprzeć tych działaczy jeszcze przed świętami i z okazji czterdziestej rocznicy, smutnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że tym ludziom, w większości starszym, schorowanym, ta pomoc jest dzisiaj bardzo potrzebna. Ta jednorazowa… Im szybciej, tym lepiej. Ja wiem, że jutro jest posiedzenie Sejmu, ale wątpię, żeby to weszło jutro pod obrady Sejmu…

(Głos z sali: Będzie, będzie.)

I dlatego bardzo proszę państwa, żebyśmy… Często niektórzy senatorowie zarzucają nam, że my mówimy, a nic nie robimy. My wszyscy mamy teraz okazję pokazać, że… Możemy coś zrobić. Jeszcze raz powtórzę: te poprawki nic nie wnoszą, naprawdę. To jest ustawa, że tak powiem, jednorazowa, chodzi tylko o wypłatę tych świadczeń osobom represjonowanym – raz, jeden raz. A my wydłużamy procedury. Nie chciałbym, żebyśmy spowodowali, że z jakiejś przyczyny nie uda się tego wprowadzić na najbliższym posiedzeniu. Dlatego apeluję do państwa. Jest okazja, żeby tym ludziom, dzięki którym my tutaj dzisiaj siedzimy… Taka jest prawda – gdyby oni wtedy nie walczyli, to nie byłoby Senatu. Dlatego bardzo apeluję do państwa o to, żebyście poparli tę ustawę, przyjęli ją bez poprawek. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Zgadzam się z panem całkowicie, że… (Oklaski)

(Głos z sali: Ooo!)

(Głos z sali: Brawo!)

…ta ustawa powinna trafić do Sejmu jak najszybciej. Ale przypomnę, że pierwotnie planowano nasze posiedzenie do piątku i głosowania miały być w piątek. Tak więc nie opóźniamy, tylko przyspieszamy. (Oklaski)

Co więcej, Szanowny Panie Senatorze, z moich kontaktów z panią marszałek Witek wynika, że ta ustawa jutro wejdzie pod obrady sejmowe.

(Rozmowy na sali)

Nie, nie…

(Głos z sali: Jest 560 poprawek do budżetu…)

(Senator Robert Mamątow: Mamy okazję zrobić coś dobrego.)

Przyspieszyliśmy o 1 dzień tę procedurę. Wedle mojej wiedzy ta ustawa znajdzie się w porządku obrad. Ale to już jest suwerenna decyzja Sejmu, w którym państwo macie większość, więc użyjcie swoich wpływów, aby tak się stało.

Głosowanie

A w tej chwili przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności będzie głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 49 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 94)

Wniosek nie uzyskał większości.

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Panie Senatorze Krzysztofie Słoniu, proszę sprawdzić, czy sygnał wyszedł.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 95)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę pana senatora Biereckiego, żeby sprawdził, czy sygnał wyszedł. Dziękuję bardzo.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 96)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 97)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Pragnę zapewnić pana senatora, że dokumenty dotrą do Sejmu dziś, reszta w rękach izby niższej naszego parlamentu.

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 572 A.

Głosowanie

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, będziemy głosować nad sporą liczbą poprawek łącznie.

Głosujemy w tej chwili nad poprawkami nr 1, 2, 4–7, 12, 18, 25, 28.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 98)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 99)

Poprawki nr 8–11, 13, 15, 17, 19–24 i 29.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, żaden się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 100)

Poprawki nr 14 i 16.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 101)

Poprawki nr 26 i 27, łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, żaden się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 102)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Wcisła głosuje?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 103)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 593 Z.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia

Proszę sprawozdawcę, panią senator Agnieszkę Gorgoń-Komor, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Agnieszka Gorgoń-Komor:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja na posiedzeniu 15 grudnia 2021 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pktach 1–8. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy pani senator, jako senator wnioskodawca, chce jeszcze zabrać głos?

Nie słyszę.

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Nie, dziękuję, Panie Marszałku. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania, które w pierwszej kolejności obejmie głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami nr 1, 8 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 104)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 105)

Poprawka nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 2 – przeciw, żaden się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 106)

Poprawka nr 4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 107)

Poprawka nr 5.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator… A, już dotarł głos.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 108)

Poprawka nr 6.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 109)

Poprawka nr 7.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 110)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 111)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 573 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Proszę sprawozdawcę, panią senator Halinę Biedę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Halina Bieda:

Panie Marszałku!

Komisje na posiedzeniu 15 grudnia rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty i przedstawiają Senatowi następujące stanowisko: komisje nie poparły żadnego z przedstawionych wniosków. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy państwo senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili panowie senatorowie Jacek Bury, Władysław Komarnicki i Wojciech Konieczny oraz pani senator Joanna Sekuła.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 1 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 2.

Głosujemy nad poprawką nr 1.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 2 – za, 50 – przeciw, 47 się wstrzymało. (Głosowanie nr 112)

Wobec tego głosujemy nad poprawką nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 113)

Przystępujemy zatem do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 114)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Obrony Narodowej przedstawiły zestawienie wszystkich wniosków, które zostały zgłoszone podczas posiedzenia komisji – druk senacki nr 584 A.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie senatorowie Bogdan Zdrojewski i Jarosław Rusiecki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana senatora Bogdana Zdrojewskiego o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 115)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 583 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 116)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 577 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Leszka Czarnobaja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku!

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie poprawek nr 1–4. Jednocześnie komisja rekomenduje łączne głosowanie nad poprawkami nr 1, 3 i 4. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie senatorowie Leszek Czarnobaj oraz Kazimierz Kleina.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 3 i 4 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 117)

Poprawka nr 2.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Pociej… O, już zagłosował.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 118)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przejęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Józef Zając, jeżeli może, niech sprawdzi, czy został wysłany sygnał. Pani senator Sekuła też niech łaskawie sprawdzi, czy głosowała.

Dziękuję bardzo.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 119)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy –Kodeks karny wykonawczy.

Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 587 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania

Uwaga, nad poprawkami nr 1–4 należy głosować łącznie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 120)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 97 – za, nikt nie był przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 121)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)

Zbliżamy się do końca. Jakby niektórzy z państwa mogli przestać używać swojego tembru… Musimy się tu z panią sekretarz trochę skupiać nad numerami.

Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy –Kodeks karny wykonawczy.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 523 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Roberta Mamątowa do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 1 – przeciw, 47 się wstrzymało. (Głosowanie nr 122)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Roberta Mamątowa do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 490 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Roberta Mamątowa do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 123)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Roberta Mamątowa do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Punkt 27. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego siódmego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 540 S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 92 senatorów, 79 – za, 2 – przeciw, 11 się wstrzymało. (Głosowanie nr 124)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego.

Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudziestego ósmego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 595 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę Kochan, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Magdalena Kochan:

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomenduje przyjęcie projektu ustawy bez poprawek i odrzucenie wniosku o odrzucenie.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)

W trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili panowie senatorowie Jerzy Czerwiński, Robert Mamątow, Marek Martynowski i Wojciech Piecha.

Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, jeśli można, powiem jedno zdanie. Dotarła do nas opinia prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie tego projektu. Jest ona jednoznacznie negatywna, wręcz miażdżąco negatywna. Dlatego apeluję do państwa o odrzucenie projektu.

Marszałek Tomasz Grodzki:

No proszę, a tak go wybraliśmy… No ale taka jest demokracja.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, ponieważ tzw. doświadczenie życiowe uczy…

(Rozmowy na sali)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ciii…)

…że po ostatnim głosowaniu nastąpi jeszcze większy harmider, więc pozwólcie, że przed głosowaniem złożę państwu w imieniu Prezydium Senatu najlepsze życzenia świąteczne. Może powstańmy.

(Rozmowy na sali)

Życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. A ponieważ, jeżeli nie zajdzie nic nadzwyczajnego w dziejach Rzeczypospolitej, spotkamy się po Nowym Roku, więc również życzę państwu szczęśliwego nowego roku – abyśmy z nadzieją wkroczyli w ten nowy rok i mogli dalej w tym znakomitym gronie pracować dla dobra naszej ukochanej ojczyzny. Wszystkiego najlepszego! (Oklaski)

(Głos z sali: Ho! Ho! Idą święta!)

(Głos z sali: Ciii…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Zaraz, zaraz. Ale jakie? Bożego Narodzenia!)

(Głos z sali: No właśnie!)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Rozumiem, że już nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy, zawartym w druku nr 595 X, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, przystąpimy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy zawartego w druku nr 595.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem grupy senatorów o odrzucenie projektu ustawy.

Kto jest za?

(Senator Marek Borowski: Czerwony.)

(Głos z sali: Przeciw?)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Zielony.)

(Rozmowy na sali)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ale cisza.)

Głosowało 96 senatorów, 47 – za, 49 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 125)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie projektu ustawy przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy zawartego w druku nr 595 oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił panią senator Magdalenę Kochan do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

(Głos z sali: Za.)

(Rozmowy na sali)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Pani Senator Sekuła…

(Głos z sali: Asia!)

Pani Senator Sekuła…

(Głos z sali: Zagłosuj! Zagłosuj!)

(Głos z sali: Co?)

(Głos z sali: Zagłosuj.)

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Rozmowy na sali)

Głosowało 96 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 126) (Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Magdalenę Kochan do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

(Rozmowy na sali)

Informuję, że porządek obrad trzydziestego czwartego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

(Rozmowy na sali)

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych do wygłoszenia oświadczeń.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem nie mogą być sprawy związane z obecnym posiedzeniem Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie będzie można ustalić lub których wygłoszenie nie byłoby możliwe w czasie 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

(Głos z sali: Pani senator Chybicka.)

(Rozmowy na sali)

Pani senator Chybicka.

(Rozmowy na sali)

Senator Alicja Chybicka:

Dziękuję, Panie Marszałku, ale nie wiem, czy jestem w stanie przekrzyczeć ten szum.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Teraz już zaczynamy oświadczenia. Bardzo proszę przenieść dyskusje do kuluarów.)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie będzie składało się z 2 części, a skierowane jest do ministra zdrowia.

Pierwsza część dotyczy zagrożenia piątą falą pandemii – nie czwartą, którą mamy w tej chwili, z wariantem Delta – z wariantem Omikron. Omikron jest to najnowszy wariant koronawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia, WHO Tedros Ghebreyesus oświadczył, że wariant ten rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie. Obserwuje się już w tej chwili niewielki spadek skuteczności szczepionek, jeśli chodzi o ciężkie objawy i zgony, w przypadku tego podtypu wirusa. Potwierdza to również Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób.

O co chodzi? Czy my jesteśmy przygotowani do testowania wariantu Omikron? Chcę podkreślić, że nie da się go obecnie wykryć testem antygenowym, który opiera się na przeciwciałach i nie ma przeciwciał przeciwko wirusowi typu Omikron. Również nie każdy test PCR będzie wykazywał obecność tego wirusa. Żeby to stwierdzić, trzeba dokonać sekwencjonowania. Zresztą tak się stało dzisiaj – jak państwo zapewne wiecie, pierwszy przypadek został potwierdzony. Pytanie moje jest takie: ile mamy laboratoriów, które w tej chwili pracują z wykorzystaniem sekwencjonowania w przypadku dodatniego testu PCR u chorych, aby wykluczyć wariant Omikron? Wydaje się, że przypadków Omikronu będzie w Polsce o wiele, wiele więcej, nie tylko ten jeden. Tak się wydaje. To jest ponad 30 mutacji w białku kolczastym, tak że jest to wirus zupełnie inny niż warianty Alfa, Beta, Gamma czy Delta. Potrzebne jest pilne działanie, żeby nie było tak, jak w przypadku poprzednich fal, że wszystko będzie zrobione z poślizgiem i za późno. Zatem jeśli chodzi o Omikron, to kluczową sprawą jest rozpoznawanie tego wariantu. Niby są trochę inne objawy, ale to jest za mało, najważniejsze jest prawidłowe testowanie.

Pytanie drugie do ministra zdrowia. Ruszają w tej chwili szczepienia –dzisiaj zostały m.in. w szpitalu, z którego pochodzę, zaszczepione pierwsze dzieci – dla dzieci w wieku 5–11 lat. Jest to szczepionka Pfizer w dawce 10 mikrogramów, my dostawaliśmy 30 mikrogramów. Ma być podwójne szczepienie. Panie Ministrze, ja zwracałam się z tym apelem w czasie obrad Senatu, ale chcę to jeszcze mocno podkreślić. Jako stary pediatra apeluję, ażeby szczepienie przeciw COVID-19 dzieci zostało włączone do kalendarza szczepień obowiązkowych dla dzieci. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Oświadczenie wygłosi pan senator Bogdan Zdrojewski.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ja mam 2 oświadczenia: jedno troszkę dłuższe, ale zmieszczę się w limicie, drugie bardzo krótkie.

Pierwsze oświadczenie chcę skierować do prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Jest ono związane z realizacją pewnego przedsięwzięcia, a konkretnie budowy linii kolejowych dużych prędkości, na terenie gminy Jelcz-Laskowice. Składam to oświadczenie na prośbę samych mieszkańców nie tylko miejsko-wiejskiej gminy Jelcz-Laskowice, ale także wsi Chwałowice położonej na terenie tejże gminy. Chwałowice to bardzo zaciszna, piękna wieś. Tam są 4 stadniny koni. Tam są trasy biegowe, na których odbywają się także bardzo kultowe zawody biegowe, są tam liczne ścieżki rowerowe, jest tam także okazały starodrzew. Chcę przede wszystkim pokazać, że nieprzypadkowo wybrałem tę gminę do ilustracji tego problemu. Są tam łąki, jest piękny las. Sam miałem przyjemność odwiedzić tę wioskę w 2019 r., ale także wcześniej.

Muszę przyznać, że przede wszystkim byłem pod wrażeniem dobrej współpracy mieszkańców, wszystkich lokalnych społeczności, na rzecz ochrony tego nadzwyczajnego środowiska. Tam jest absolutnie wyjątkowo, po prostu przepięknie. Wszyscy tam, co jest bardzo ważne, z własnej inicjatywy angażują się w rozmaite, bardzo ciekawe akcje proekologiczne, w tym edukacyjne. Tam powstała ekoaleja, powstał ekologiczny mural, notabene zrobiony własnoręcznie przez samych mieszkańców. To jest po prostu coś absolutnie nadzwyczajnego.

Dlaczego o tym mówię? Skąd ten wstęp? Otóż na tę spokojną wieś i inne miejscowości obok miasta Jelcz-Laskowice spadła nagle decyzja o przebiegu trasy szybkiej kolei. Z 4 wariantów wybrano ten – według mojej oceny, a tym bardziej według mieszkańców – najmniej korzystny. Ten wariant, który został wybrany, generalnie rzecz biorąc, rozwala tę miejscowość na 2 części. Doprowadzi to do tego, że ten dorobek zostanie, krótko mówiąc, zaprzepaszczony, i to w sposób bezpowrotny.

Chcę też wyraźnie powiedzieć, że mieszkańcy Chwałowic, lokalni ekolodzy, miłośnicy przyrody nie tylko są przerażeni tym wariantem przebiegu szybkiej kolei, ale też uważają – i słusznie – że linia wytyczona została tak niefortunnie, że doprowadzi to niestety do wykwaterowań, do opuszczenia przez mieszkańców terenów, którymi oni się zaopiekowali. Już pomijam utratę wartości tych nieruchomości, utratę wartości tego wszystkiego, co było przedmiotem ich aktywności, pracy, zaangażowania etc.

Jest jeszcze czas na to, aby dokonać korekty. Chciałbym więc zwrócić się do pana premiera, aby zaangażował się on w tę sprawę i przywrócił tym wszystkim mieszkańcom nadzieję, że obecny stan rzeczy zostanie utrzymany, że ten dorobek, który jest wynikiem wielu lat ogromnej pracy wielu ludzi, nie zostanie, krótko mówiąc, zniweczony. I to jest moje pierwsze oświadczenie.

Drugie, tak jak powiedziałem, będzie bardzo krótkie. Skierowane jest ono do ministra finansów. Tak jak w ubiegłym roku to uczyniłem, zwracam się z prośbą o informację, ile pieniędzy dodrukowano w roku 2021 – nie liczę oczywiście wymiany banknotów zużytych na nowe – i jaki jest stan rezerw złota w Narodowym Banku Polskim na koniec 2021 r. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.

Rzeczywiście zmieścił się pan senator w czasie z zapasem.

Oświadczenie wygłosi pan senator Wojciech Konieczny.

Senator Wojciech Konieczny:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego.

Panie Ministrze, w zeszłym tygodniu podczas obrad Komisji Zdrowia minister Gadomski przekazał informację, że rząd planuje utworzyć w przyszłym roku lub w najbliższych latach 15 tysięcy miejsc opieki długoterminowej w polskich szpitalach.

Chciałbym się wobec tego dowiedzieć, kosztem których oddziałów powstaną te łóżka, o których pan minister mówił. Wiem, że pan minister przekazał, że będą o tym decydowali dyrektorzy szpitali, ale nie jest możliwe, aby ministerstwo nie przygotowało odpowiednich wyliczeń i odpowiednich wskazówek. Więc zadaję konkretne pytanie: jakie oddziały szpitalne mają być przekształcone w oddziały opieki długoterminowej? Które to będą oddziały i jak dużo łóżek z poszczególnych specjalizacji zostanie zamienionych na łóżka opieki długoterminowej? Jeżeli to możliwe, prosiłbym o dane z podziałem na województwa. Jeśli nie ma takiego opracowania, to proszę o przekazanie danych szacunkowych. Czego ministerstwo się spodziewa? Ile pieniędzy z Funduszu Medycznego planuje wydać na przekształcenie tych właśnie oddziałów w oddziały opieki długoterminowej? I dodatkowe pytanie: jaką kadrą dysponuje Ministerstwo Zdrowia, kto ma pracować w tych oddziałach i jak szybko w związku z tym one mają być przekształcane? Jaki jest plan, które miesiące którego roku mają być konkretnie wskazane jako czas, w których te oddziały mają przestać istnieć jako oddziały funkcjonujące do tej pory i mają być zmienione w oddziały opieki długoterminowej? Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Teraz poproszę panią senator Magdalenę Kochan.

Senator Magdalena Kochan:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Ja moje oświadczenie kieruję do pani minister rodziny i polityki społecznej.

Pani Minister, w roku 2009 albo w 2008, być może nawet wcześniej, zdejmowaliśmy ze żłobków taką zbroję małych szpitali. Tylko że to doprowadziło do tego, że ilość miejsc w żłobkach wzrosła lawinowo. Rodzice mają pewność, że dzieciaki są dobrze zaopiekowane.

Dzisiaj rozmawiałam z wiceprezydentem Katowic, który próbuje zdjąć podobny gorset z takich domów dla matek z małoletnimi dziećmi lub kobietami w ciąży, które nie mają własnego schronienia i potrzebują wsparcia gminy. Słyszymy od lat o deinstytucjonalizacji. Wiemy, że bez instytucji, bez stołówek, pralni, osobnych kuchni mlecznych, osobnych kuchni jarzynowo-jakichś tam o wiele łatwiej sprawować opiekę nad ludźmi, którzy potrzebują naszego wsparcia. Gmina Katowice ma kilka mieszkań, które chce dla takich samotnych kobiet uruchomić. Są to mieszkania, które mają kuchnię, łazienkę, ale nie mają osobnej jadalni i osobnej pralni. I to stoi na przeszkodzie, żeby gmina mogła wspomagać swoje mieszkanki. Ja tego nie rozumiem. W związku z tym albo gdzieś na drodze samorząd – ministerstwo, ministerstwo – samorząd gubicie państwo kartki, albo ktoś z ministerstwa nie jest do końca kompetentny, bo na każdym posiedzeniu komisji słyszę, że deinstytucjonalizacja to jest ten kierunek w polityce społecznej, który państwo nie tylko wspieracie, ale także staracie się inicjować.

W związku z tym mam pytanie: czy pomożecie mieszkańcom Katowic w zdeinstytucjonalizowanych mieszkaniach doczekiwać swoich własnych mieszkań? Czy pomożecie samorządowi zrealizować cele, dla których jest, czyli pomoc swoim mieszkańcom i w normalnych domowych warunkach? Co stoi na przeszkodzie, że państwo im na to nie pozwalacie? Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękujemy bardzo, Pani Senator.

W tej chwili głos zabierze pan senator Stanisław Gawłowski.

Senator Stanisław Gawłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Kilkanaście tygodni temu kierowałem oświadczenie do prokuratora generalnego z pytaniem, czy prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie wielkich strat w obszarze dotyczącym energetyki. Usłyszałem, że żaden z prokuratorów nie zajmuje się tymi sprawami. W związku z tym chciałbym zgłosić oświadczenie w formie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i doprowadzenia do strat wielkiej wartości w kilku obszarach.

Pierwszy dotyczy budowy bloku energetycznego w Ostrołęce. Budowa tego bloku została zapowiedziana w trakcie kampanii w 2015 r. przez polityków PiS z późniejszą panią premier Beatą Szydło na czele. Ta decyzja zapadła, wydano miliardy złotych. Okazało się, że są to pieniądze wyrzucone w błoto. Wnoszę w związku z tym o rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego, kto, kiedy i na jakich zasadach podejmował decyzje zarówno na poziomie wysokim urzędniczym, jak i na poziomie zarządów właściwych spółek.

Również zgłaszam podejrzenie o popełnieniu przestępstwa w części dotyczącej bloku w Jaworznie. Wydano tam ok. 6 miliardów zł. Inwestycja została zrealizowana, ale blok nie działa, doszło do awarii. Nie są znane przyczyny awarii. Wiadomo, że codzienny przestój to są milionowe straty. Jeżeli ta sytuacja potrwa dalej, to tych 6 miliardów zł zostanie bezpowrotnie straconych.

Chciałbym również zawiadomić pana prokuratora generalnego o podejrzeniu przestępstwa w części dotyczącej Turowa, dlatego że codziennie są naliczane Polsce kary w wysokości 0,5 miliona euro. Te kary wynikają z braku właściwego przeprowadzenia procesu wynikającego z prawa międzynarodowego, m. in konwencji z Espoo, tudzież dyrektyw unijnych, jak również prawa krajowego. Za to odpowiadają bardzo konkretne osoby, bardzo konkretni urzędnicy, bardzo konkretni przedstawiciele zarządów spółek.

I ostatnia sprawa, co do której mam podejrzenie popełnienia przestępstwa, to dokonanie zakupu aktywów od zakładów elektrociepłowniczych, od spółki EDF w 2017 r. Wydano na ten cel 4 miliardy 270 milionów zł. Już wtedy było wiadomo, że Unia Europejska, świat odchodzi od węgla. Kupienie aktywów, które de facto teraz obciążają podatnika i są powodem tego, że w najbliższym czasie, przez następne lata będziemy wydawać z budżetu państwa dziesiątki milionów złotych na restrukturyzację i zamykanie zakładów korzystających z węgla jako surowca, de facto doprowadziło do wydania bezpodstawnie tak ogromnych pieniędzy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Głos zabierze pani senator Joanna Sekuła.

Senator Joanna Sekuła:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Moje oświadczenie kieruję do pana premiera.

Panie Premierze!

Pandemia COVID cały czas wywiera niebagatelny wpływ zarówno na zdrowie Polek i Polaków, jak i na kondycję naszej gospodarki. Wiele firm z małych ojczyzn, należących do polskich rodzin, które upadły podczas minionych miesięcy, wciąż nie wznowiło swojej działalności, nie tylko z powodu braku pieniędzy na pokrycie strat poniesionych podczas kolejnych lockdownów, ale często też z tego powodu, że kogoś już zabrakło, bo zabrał go COVID. To nie jest frazes czy slogan, naprawdę jedyną możliwością powstrzymania kryzysu gospodarczego, który nabiera coraz większego rozpędu, jest otrzymanie od Unii Europejskiej środków z Funduszu Odbudowy, pieniędzy, które pozwolą odbudować się polskim przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom, a przez to i całemu społeczeństwu. Niestety przerażające są głosy unijnych polityków, którzy mówią wprost, że Polska weszła w otwarty spór z reprezentantami wspólnoty, którym zależy na przeciwdziałaniu korupcji, łamaniu zasad państwa prawa, działaniu organów państwa w jego granicach. Tym samym oburza fakt nieprowadzenia rozmów dyplomatycznych na linii Warszawa – Bruksela, które doprowadziłyby do wypłacenia Polsce ponad 160 miliardów euro dotacji oraz pożyczek. Ostatnie doniesienia płynące z Komisji Europejskiej mówią jasno: Polki i Polacy nie otrzymają w pierwszym pół roku 2022 r. nawet zaliczki. Kiedy inne państwa Unii Europejskiej rozliczają już pierwsze transze dofinasowań, polski rząd nie robi nic, aby zagwarantować obywatelom należne im środki.

Panie Premierze, z tego miejsca apeluję do pana, aby przy użyciu niezbędnych instrumentów, jakimi niewątpliwie są ustrojowe pozycje szefa MSZ oraz ministra do spraw europejskich, jak najszybciej podjąć rozmowy z Unią Europejską. Nie możemy dopuścić do tego, aby przez nieudolność rządzących i wskutek próby wprowadzenia autorytarnych rządów obywatele i obywatelki nie otrzymali tak potrzebnych w dzisiejszych czasach środków. Musi pan być świadomy tego, że każda próba zawieszenia rozmów, bierność wobec organów Komisji Europejskiej i inne zaniechania dotyczące wypłat ogromnych środków dla Polski będą przez nas interpretowane jako działanie jawnie sprzeczne z polskim interesem narodowym i racją stanu, i będzie to działanie na szkodę obywateli. Nie ma na co czekać. Jak mawiał klasyk, te pieniądze się Polakom po prostu należą.

Oświadczenie składam w imieniu własnym oraz licznej grupy senatorów. Dziękuję.

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Jako ostatnia głos zabierze pani senator Beata Małecka-Libera.

Senator Beata Małecka-Libera:

Dzień dobry, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo, no, powiedziałam „dzień dobry” zamiast… Po całym dniu to już chyba wszyscy mamy dość.

Swoje oświadczenie kieruję do pana ministra zdrowia, ale także do pana ministra Dworczyka, który odpowiada za realizację programu szczepień.

Panie Ministrze, ja po prostu domagam się, aby pan zaczął realizować wszystkie wydane ustne zalecenia i oparł je na przepisach prawa. Na ostatniej konferencji przedstawiono wiele różnych pomysłów dotyczących zmian restrykcji wystosowanych w stosunku do społeczeństwa, które nie mają odzwierciedlenia w prawie. To, co wczoraj było obiecywane Wysokiej Izbie, że dzisiaj w Sejmie zostaną przyjęte regulacje dotyczące kontroli i możliwości sprawdzania paszportu covidowego, okazało się fikcją. Wczoraj posiedzenie Komisji Zdrowia w Sejmie w zasadzie nie odbyło się… Zresztą przebieg tego, co tam widzieliśmy, był tak żenujący, że kiedy oglądaliśmy te sceny… Ja po prostu nie mogę uwierzyć, że nikt nie panuje nie tylko nad Komisją Zdrowia, ale w ogóle nad stanowieniem prawa w Sejmie. Nie może być tak, że ruchy antyszczepionkowe, grupa antyszczepionkowa dominuje. Nie może być tak, że komisja jest sparaliżowana i nikt na to nie reaguje, mimo że przecież minister zapowiadał, że takie regulacje będą, także tutaj, w tej Izbie. W jaki sposób pracodawca ma sprawdzać paszport covidowy swojego pracownika? W jaki sposób ma wyegzekwować fakt okazania tego paszportu, skoro nie ma do tego stosownych przepisów i rozporządzeń? To jest obowiązek pana, Panie Ministrze, żeby to prawo ustanowić.

Druga kwestia dotyczy liczby osób mogących przebywać w miejscach publicznych. Zostało to ograniczone do 30% miejsc… Panie Ministrze, pan wie i wszyscy wiemy, że jest to absolutna fikcja. Co z tego, że pierwsza grupa osób będzie wpuszczona zgodnie z zasadami przekazanymi przez pana ministra, skoro później wejdą tam dodatkowo osoby posiadające paszport? Jak można doprowadzić do sytuacji, w której osoby zaszczepione i niezaszczepione świadomie w tych miejscach się będą gromadzić i będą się ze sobą mieszać?

I coś, co najbardziej zaskoczyło nas wszystkich i co jest po prostu absolutnie niedopuszczalne. Obecnie wydane rozporządzenie o zamknięciu pubów i klubów nocnych nie będzie respektowane w okresie sylwestra. No przecież… W jaki sposób osoby zajmujące się epidemią, naukowcy, lekarze mają rozumieć tego typu luźny przepis? W jaki sposób ludzie, którzy przygotowują się w tej chwili do różnych imprez świątecznych i sylwestrowych, mają interpretować to prawo? Co to znaczy? Że dzisiaj nosimy maski, zachowujemy odstęp, mówimy, że jest epidemia, że jest wysoka śmiertelność w kraju, a w sylwestra i w Nowy Rok wszyscy się gromadzimy, bawimy i cieszymy z tego, że jesteśmy?

Panie Ministrze, to na panu ciąży ten obowiązek. Nie na posłach, nie na jakichś ustawach poselskich, tylko na panu. Pan na konferencji ogłaszał te restrykcje. Proszę je teraz wyegzekwować. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

Informuję, że protokół trzydziestego czwartego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam trzydzieste czwarte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 24)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.