Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
85 3 2019-10-17 Punkt 37. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury

85 1 2019-09-25 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

85 1 2019-09-25 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

85 1 2019-09-25 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie

Zapytania i odpowiedzi

83 2 2019-08-01 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

83 1 2019-07-31 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

82 2 2019-07-11 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

79 1 2019-05-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

78 1 2019-05-08 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Zapytania i odpowiedzi

76 2 2019-04-12 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Dyskusja

75 2 2019-03-21 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

75 2 2019-03-21 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

72 1 2019-02-01 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

71 2 2019-01-24 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Zapytania i odpowiedzi

71 1 2019-01-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2019

Dyskusja

69 2 2018-12-20 Punkt 6. porządku obrad: stawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

69 1 2018-12-19 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

68 2 2018-12-13 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

68 1 2018-12-12 Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Wyjaśnienia i pytania

67 2 2018-11-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Zapytania i odpowiedzi

66 3 2018-10-26 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

66 2 2018-10-25 Punkt 22. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Wyjaśnienia i pytania

Wyjaśnienia i pytania

65 1 2018-09-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

64 4 2018-07-27

Oświadczenia

64 3 2018-07-26 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

64 3 2018-07-26 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

64 3 2018-07-26 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

64 3 2018-07-26 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Zapytania i odpowiedzi

63 3 2018-07-13 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

63 1 2018-07-10 Punkty 10. i 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

62 3 2018-06-29 Punkt 41. porządku obrad: wybór ławników Sądu Najwyższego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

61 1 2018-06-06 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Zapytania i odpowiedzi

59 3 2018-04-16 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

57 1 2018-03-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

56 1 2018-02-14 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Zamknięcie dyskusji

55 1 2018-01-31 Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Zapytania i odpowiedzi

54 1 2018-01-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

53 2 2017-12-20 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 4 2017-12-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Dyskusja

52 3 2017-12-14 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

52 3 2017-12-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym (cd.)

Dyskusja (cd.)

52 2 2017-12-13 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

51 3 2017-12-07 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski (cd.)

Podjęcie uchwały

51 2 2017-12-06 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Dyskusja

50 1 2017-11-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

49 1 2017-11-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 11. porządku obrad: sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2017-10-18 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Zapytania i odpowiedzi

48 1 2017-10-18 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

47 4 2017-09-27 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

46 1 2017-07-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

46 1 2017-07-26 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zapytania i odpowiedzi

45 5 2017-07-19 Punkt 29. porządku obrad: ustawa – Prawo wodne

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 3 2017-07-14 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

45 2 2017-07-13 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dyskusja

41 2 2017-05-17

Oświadczenia

40 1 2017-04-26 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

39 1 2017-04-20

Punkt 12. porządku obrad: odwołanie Wicemarszałka Senatu

39 1 2017-04-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2017-03-29 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

38 1 2017-03-29 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

31 6 2016-12-07 Punkt 29. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

31 4 2016-12-01 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

Dyskusja

31 3 2016-11-30 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

31 3 2016-11-30 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

31 2 2016-11-29 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

30 1 2016-11-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

30 1 2016-11-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2016-11-04 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

29 1 2016-11-03 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

24 1 2016-08-03 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2016-07-20 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Zapytania i odpowiedzi

22 2 2016-07-07 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (cd.)

Dyskusja

22 2 2016-07-07 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

22 1 2016-07-06 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Zapytania i odpowiedzi

21 1 2016-06-23 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Radzie Mediów Narodowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

20 1 2016-06-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

19 2 2016-06-09 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2016-06-08 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Zapytania i odpowiedzi

19 1 2016-06-08

Projekt porządku obrad

18 1 2016-05-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Zapytania i odpowiedzi

15 2 2016-04-20 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2016-04-13 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

15 1 2016-04-13 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

12 2 2016-03-10 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

11 3 2016-02-19 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

11 2 2016-02-18 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Sprawozdanie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 1 2016-02-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2016

Zapytania i odpowiedzi

9 3 2016-01-30 Punkty 5. i 6. porządku obrad: ustawa – Prawo o prokuraturze; ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

9 1 2016-01-28 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Zapytania i odpowiedzi

7 1 2015-12-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dyskusja

6 2 2015-12-23 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Zapytania i odpowiedzi

5 2 2015-12-18 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Dyskusja

4 1 2015-12-10 Punkt 3. porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

Tajne głosowanie

2 2 2015-11-19 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

1 2 2015-11-13 Punkt 8. porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Przedstawienie kandydatury senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej