Narzędzia:

Posiedzenie: 12. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


9 i 10 marca 2016 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Maria Koc)

Wznowienie posiedzenia

Wicemarszałek Maria Koc:

Wysoka Izbo, wznawiam posiedzenie.

(Rozmowy na sali)

Wznawiamy obrady! Szanowni Państwo, bardzo proszę…

Bardzo proszę państwa o zajęcie miejsc.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. Wznawiamy obrady.

Uzupełnienie porządku obrad

Wysoka Izbo! Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu piątego porządku obrad; zmiany w składzie komisji senackich – i rozpatrzenie go jako punktu szóstego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Czy jest sprzeciw wobec tej propozycji? Nie widzę zgłoszeń.

Wobec braku sprzeciwu stwierdzam…

Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator Bogdan Klich.)

Proszę, Panie Senatorze. Rozumiem, że pan występuje z wnioskiem formalnym, tak?

Senator Bogdan Klich:

Tak, z wnioskiem formalnym w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Pani Marszałek, chciałbym zgłosić wniosek o uzupełnienie porządku obrad o informację rządu na temat kryzysu konstytucyjnego w Polsce.

(Część senatorów prezentuje kartki z napisem „RZĄDZIE PUBLIKUJ!)

Mamy do czynienia z bezprzykładnym kryzysem, który się pogłębia. Ta spirala kryzysu została rozkręcona w dniu wczorajszym, w momencie, kiedy pani premier Szydło złożyła informację publiczną o tym, że nie zamierza wywiązać się ze swojego konstytucyjnego obowiązku opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia podpisanego przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu Trybunału. Uważamy, że sytuacja jest bardzo poważna, a obowiązkiem naszej Izby jest to, aby przeciwdziałać dalszemu rozkręcaniu się tej spirali kryzysu. Tak że na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8 wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o informację rządu w sprawie kryzysu konstytucyjnego. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

(Senator Czesław Ryszka: W następnej kadencji.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Czy jest głos przeciwny?

Senator Dobrzyński. Bardzo proszę…

(Rozmowy na sali)

Chwileczkę, Panie Senatorze.

Szanowni Państwo…

(Senator Jan Dobrzyński: Szanowna Pani Marszałek…)

Przepraszam, przepraszam, za chwileczkę oddam panu głos, Panie Senatorze.

Szanowni Państwo, nie róbmy w Senacie takich happeningów, bardzo państwa proszę. Zostawmy…

(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Pani Marszałek.)

…tego typu happeningi Sejmowi, tam się one odbywają. I naprawdę proszę o zachowanie powagi. Bardzo państwa proszę: schowajcie te kartki. (Oklaski) Zachowujmy się poważnie.

Za chwilę pan senator zabierze głos, a potem zadecydujemy, co wnioskiem formalnym złożonym przez pana przewodniczącego.

Senator Jan Dobrzyński:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jestem przeciwnikiem takiego wniosku i takiej debaty. Pragnę przypomnieć panu senatorowi wnioskodawcy, że to właśnie Platforma Obywatelska nakręciła tę spiralę niechęci i spowodowała cały ten bałagan, wybierając…

(Poruszenie na sali)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę! Proszę o ciszę!)

(Senator Czesław Ryszka: Chytry dwa razy traci.)

Dokładnie tak.

…Wybierając w ubiegłym roku 5 kandydatów na sędziów poza, że tak powiem, terminem wyborów. Platforma chciała się tak jakby zabezpieczyć na kilka lat i mieć przewagę w Trybunale. Pamiętajmy, że Trybunał Konstytucyjny jest w jakimś sensie ciałem, którego członkowie są wybierani w wyniku wyborów politycznych. Musimy mieć to na uwadze.

Chciałbym również dodać, że dwukrotnie ze strony rządu, z ust pani premier padały propozycje porozumienia w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość chce jakoś rozwiązać zaistniałą sytuację, ale nie ma na to zgody ze strony Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Jest KOD, są inne formacje… To, co robi dzisiejsza opozycja, jest awanturnictwem i brakiem odpowiedzialności.

(Senator Stanisław Kogut: Jasne, że tak.)

Ja rozumiem – pamiętam 8 lat waszych rządów – że dla was to jest zabawa, dla was miłość do ojczyzny jest czymś abstrakcyjnym.

(Poruszenie na sali)

Pani Marszałek, jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyjęcia wniosku pana senatora. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Profesorze, nie udzielam głosu.

Padł wniosek formalny.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Szanowni Państwo, kto z państwa jest za przyjęciem wniosku pana senatora Klicha o uzupełnienie porządku obrad o informację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

(Senator Jan Rulewski: Udziela się głosu tylko hodowcom koni. Związkowcom nie pozwala się mówić.)

(Oklaski)

Szanowni Państwo, podaję wyniki głosowania.

Głosowało 70 senatorów, 25 było za, 44 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)

Wniosek pana senatora Klicha został przez Senat odrzucony.

(Senator Stanisław Kogut: Brawo!)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:

Pani Marszałek!

Chciałbym prosić pana senatora Dobrzyńskiego o przeprosiny dla całego klubu Platformy Obywatelskiej za ostatnie wypowiedziane przez pana senatora zdanie, w którym pan senator odmawia nam miłości do ojczyzny. Zacytuję Karola Wojtyłę, wtedy jeszcze krakowskiego kardynała, który podczas uroczystości Bożego Ciała, po tym jak komuniści próbowali zmienić konstytucję i zmienili ją, dodając zapis o przewodniej sile politycznej…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)

…powiedział: niech nikt nie waży się rozliczać nas z naszej miłości do ojczyzny. (Oklaski)

(Senator Adam Bielan: To nie jest wniosek formalny.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, nie przyjmuję tego wniosku.

(Senator Jan Dobrzyński: Pani Marszałek…)

Panie Senatorze…

(Senator Jan Dobrzyński: Pan Klich przyszedł tu bez pani pozwolenia. Dlaczego ja mam nie odpowiedzieć?)

(Poruszenie na sali)

Panie Senatorze, proszę zająć swoje miejsce.

(Senator Jan Dobrzyński: Ja w sprawie przeprosin, Pani Marszałek.)

Panie Senatorze, bardzo proszę…

(Senator Jan Dobrzyński: Podtrzymuję to, co powiedziałem na temat Platformy Obywatelskiej. Podtrzymuję to.)

(Poruszenie na sali)

Panie Senatorze, proszę usiąść!

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 98, a sprawozdanie komisji – w druku nr 98 A.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatora Przemysława Błaszczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła wczoraj na posiedzeniu ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Ustawa dotyczy bezprawnego użytkowania gruntów rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i czerpania z tego tytułu dochodów związanych z płatnościami bezpośrednimi.

Temat ten nam, członkom senackiej i sejmowej komisji rolnictwa, jest znany od wielu lat. Nie mogliśmy sobie z nim poradzić. W 2014 r. tematem tym zajęła się także Najwyższa Izba Kontroli, która wskazała nieprawidłowości. W tamtym roku wspomniany problem dotyczył kilku tysięcy hektarów gruntów rolnych będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych. Tak naprawdę proceder ten prowadzi do tego, że Skarb Państwa traci, gdyż użytkowanie, o którym mowa, nie jest powiązane z umowami dzierżawy gruntów i użytkownicy nie wnoszą takich opłat. Ponadto agencja ma problem z obrotem wspomnianymi gruntami. Dlatego grupa posłów złożyła projekt ustawy, w którym wnosi o to, aby podczas składania wniosku o płatność związaną właśnie z gruntami będącymi w zasobach rolnych Skarbu Państwa przedstawiać tytuł prawny do nieruchomości. To, jak myślimy, rozwiąże problem wspomnianych bezpodstawnych roszczeń i wykorzystywania gruntów agencyjnych.

Szanowni Państwo, komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w tej sprawie? Nie.

(Głosy z sali: Nie, są…)

Są chętni, tak?

(Głos z sali: Grabowski.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Panie Senatorze, mam pytanie o to, czy w trakcie prac komisji… Czy w posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy nie? Bo ustawa dotyczy wprost…

(Senator Przemysław Błaszczyk: Nie było ich, był tylko pan minister…)

To w takim razie mam pytanie, jak omawiana tu zmiana ustawy wpłynie na rozpatrywanie wniosków. Czy nie będzie różnic w rozpatrywaniu wniosków dotyczących gruntów prywatnych i gruntów będących w posiadaniu Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych?

Senator Przemysław Błaszczyk:

Ustawa dotyczy tylko gruntów będących we władaniu Skarbu Państwa, którymi zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych. Nie dotyczy ona tak naprawdę gruntów prywatnych, w obrocie prywatnym, bo tutaj nie ma uregulowanych wszystkich kwestii prawnych i nieraz jest problem z ustaleniem właściciela gruntów, nieraz są umowy ustne. Jeżeli chodzi o grunty należące do Skarbu Państwa, to wspomniana kwestia jest uregulowana. A więc dotyczy to tylko gruntów, które są w posiadaniu Skarbu Państwa.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Dobrze. dziękuję. W takim razie przekażę ministrowi…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Jest jeszcze pytanie.

Pan senator Czesław Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Panie Senatorze, mam takie pytanie: czy ci, którzy dzierżawili wspomniane grunty, uprawiali ziemię, to były martwe dusze i robiono to, żeby tylko brać pieniądze?

Senator Przemysław Błaszczyk:

Proceder… Przypadki były różne. Bo wystarczyło, że dokonało się jednego zabiegu na gruncie i już można było wystąpić o płatność. I głównie dochodziło do takich właśnie nadużyć, że nie do końca wykorzystywano wspomniane grunty rolniczo, nastawienie było tylko na to, aby uzyskać dochody z płatności bezpośrednich. Często też dochodziło nawet do takich absurdów, że Agencja Nieruchomości Rolnych wynajmowała agencję ochrony, żeby chronić grunty, żeby można było je rozdysponować, czy to na zasadzie dzierżawy, czy to sprzedaży. Były też takie przypadki, że rolnik przywoził na lawecie sprzęt, wjeżdżał na pole, robił jeden zabieg uprawowy i występował o płatność. Były nawet takie przypadki, które pan minister nam przedstawiał, że po to, żeby taki zabieg mógł się odbyć i żeby nikt go nie zakłócił, nieuczciwy rolnik przeprowadzał go nawet w dniu Wszystkich Świętych.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco!

Chciałbym zapytać o pewną sprawę. Jednocześnie prosiłbym o szersze jej skomentowanie, bo to jest bardzo ważny temat, dotyczący naszej gospodarki. Jak zapewne panu wiadomo, a na pewno pan się interesował strefami specjalnymi, tam jest ogromne koło zamachowe, są to przeważnie grunty Skarbu Państwa. Jak dzisiaj, Panie Senatorze, będzie wyglądała sprawa sprzedaży tej ziemi, jeżeli chodzi o zainteresowanie kapitału zachodniego, który będzie chciał inwestować w Rzeczypospolitej w tych strefach?

Senator Przemysław Błaszczyk:

Panie Senatorze, mam wrażanie, że pan senator pomylił ustawy, bo tu nie mówi się o obrocie gruntami rolnymi. Ta ustawa dopiero będzie omawiana. To dotyczy tylko płatności, uregulowań związanych z płatnościami. Na posiedzeniu naszej komisji nie było o tym mowy.

(Senator Władysław Komarnicki: A może, skoro już zadałem takie pytanie, pan by to rozszerzył, bo pan na pewno ma wiedzę?)

(Senator Jerzy Chróścikowski: Dzisiaj będzie procedowana…)

Wiedzę, myślę, niedługo wszyscy będziemy mieli, bo ustawa trafiła już do Sejmu i potem zostanie przekazana do Senatu. Dzisiaj będzie ona procedowana w Sejmie. Zapraszam pana senatora do wysłuchania pierwszego czytania.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję.)

Nie chciałbym wprowadzać w błąd, wyrażać tu swojej opinii. Wypowiadam się w imieniu komisji.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę, aby pytania dotyczyły materii procedowanej ustawy.

Pytanie zadaje pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Szanowny Panie Sprawozdawco!

Mam pytanie, bo nie rozumiem zapisu. Art. 1 tejże ustawy w pkcie 2, który zmienia art. 41a, stanowi: „płatność bezpośrednia lub płatność niezwiązana do tytoniu została przyznana” itd. Co to znaczy „płatność niezwiązana do tytoniu”?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Przemysław Błaszczyk:

To jest rozszerzone, jest płatność bezpośrednia do gruntów i są też płatności specjalne, niezwiązane, jeśli chodzi np. o uprawę tytoniu. Jeżeli byłyby potrzebne jakieś dokładniejsze wyjaśnienia, to myślę, że udzieli ich pan minister.

(Senator Jadwiga Rotnicka: To dziwnie brzmi.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.

Pytanie zadaje pan senator Mieczysław Golba.

Senator Mieczysław Golba:

Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy są panu znane przypadki, czy ma pan wiedzę, jakie ilości ziemi ci pseudorolnicy dzierżawili jednorazowo, pobierając oczywiście z tego tytułu dopłaty bezpośrednie, ale nie będąc rolnikami, tak jak zaznaczyłem, będąc pseudorolnikami. Czy to było 5 ha, 10 ha? Czy duża była skala tego zjawiska? Czy wielu było takich rolników? Chodzi o to, dlaczego procedujemy nad tą ustawą, dlaczego dzisiaj rozważamy zmiany tego zapisu w ustawie.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Tak jak powiedziałem, dane z tamtego roku mówią o kilku tysiącach hektarów, o 3–4 tysiącach ha. Wiem, że to sięgało też ponad 10 tysięcy ha. Oszacowano, że tylko w tamtym roku dotyczyło to około 1 tysiąca rolników. Wiemy, że agencja w swoich zasobach ma raczej duże działki. Jeżeli ktoś tu ten proceder w jakiś sposób prowadził, to szukał raczej większych terenów, bo wiadomo, że to się wiąże z dopłatami do hektara, ale są też małe tereny. Nie mam bardzo dokładnych danych. Na posiedzeniu komisji nie prowadzono bardzo długiej dyskusji nad tym projektem, tak szeroko tego nie omawialiśmy. Znamy temat.

My, którzy jesteśmy związani z rolnictwem, ale pewnie także większość z państwa, jeżeli tymi sprawami się interesuje, to wie, że ten proceder był problemem, i to dość dużym. W ostatnich latach rozpoczęto z tym walkę, po raporcie NIK, po naszych sugestiach na posiedzeniu komisji, także ze strony poselskiej, ale nadal mamy z tym problem.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.

O zadanie pytania proszę senatora Waldemara Sługockiego.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Ja mam pytanie, ponieważ nie zrozumiałem do końca, tak mi się wydaje, pańskiej wypowiedzi. Mówił pan o tym, że dochodziło do procederu polegającego na tym, że część osób przyjeżdżała na pola ze sprzętem, starała się gospodarować na tych ziemiach i wymuszała w ten sposób, jak zrozumiałem, otrzymywanie dopłat bezpośrednich. Jak to jest możliwe, skoro nie było tytułu prawnego? Czy istniała jakakolwiek możliwość, żeby taki proceder generował dopłaty bezpośrednie? Czy przypadkiem taki rolnik, taka osoba nie powinna mieć aktu prawnego, który predestynował ją do tego, żeby te dopłaty bezpośrednie otrzymywać? A może to ja źle zrozumiałem pańską wypowiedź? Jeśli tak, to przepraszam. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Jeśli chodzi o płatność bezpośrednią, jest tak, że tę płatność dostaje rolnik czy osoba, która użytkuje grunt. Przyjęliśmy w związku z tym wcześniej taką zasadę, jak już rozpoczynaliśmy tutaj wcześniejsze programowanie i związane z tym płatności, że to w taki sposób będzie rozwiązane, gdyż dla wielu działek, dla wielu gruntów w Polsce nie ma uregulowanego stanu prawnego. I wyglądało to tak, że jeżeli użytkowałeś daną działkę, to tobie przysługuje płatność – nawet nie na takiej zasadzie, że właścicielowi.

(Senator Waldemar Sługocki: Czy to w zasobie prywatnym, czy w zasobie Skarbu Państwa?)

Słucham? Tak, do tej pory czy to w zasobie prywatnym, czy też w zasobie Skarbu Państwa tak to było. Dlatego agencja nie mogła sobie z tym procederem poradzić. Nieraz było też tak, że już zakończyła się dzierżawa, ale rolnik tak naprawdę nie oddawał z powrotem do zasobu tych gruntów, które dzierżawił, tylko wchodził na działkę, robił zabieg uprawowy i zgłaszał to do płatności.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.

I jeszcze raz pan senator Mieczysław Golba.

Senator Mieczysław Golba:

Panie Senatorze, chciałbym jeszcze dopytać. Czy poprzez wchodzenie, że tak powiem, w dzierżawę osoby dzierżawiące duże ilości ziemi stawały się dzięki temu rolnikami? Czy to nie był czasem taki proceder, aby stać się rolnikiem i mieć z tego później jeszcze dodatkowe korzyści poza dzierżawą, poza dopłatami? Bo wiemy, że były jeszcze dodatkowe dopłaty, np. unijne, z PROW, można było je otrzymać na zakup różnych maszyn, sprzętu rolniczego itd. Czy ma pan ewentualnie wiedzę o tym, czy mogło dochodzić do takiego procederu?

Senator Przemysław Błaszczyk:

Nie mam takiej wiedzy. Jeśli chodzi o część finansowania wsparcia związanego z PROW, to trzeba było wskazać, jaki ma się zasób gruntów – czyli własność lub dzierżawa. Wiemy też, że przy okazji modernizacji akurat nieraz zakup sprzętu był związany z ilością posiadanego gruntu czy prowadzoną produkcją. Z tego, co ja wiem, wynika, że to tak wyglądało. I myślę, że… Nie mam wiedzy, czy to miało jakiś wpływ akurat na PROW, na inne zadania czy też możliwości, jakie daje wspólna polityka rolna i finansowanie gospodarstw rolnych.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.

Czy ktoś jeszcze ma pytania do pana senatora sprawozdawcy?

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Marian Poślednik:

Pani Marszałek, Panie Senatorze, ja mam pytanie odnośnie do konsekwencji dla osób czy firm, które uprawiały proceder bezumownego użytkowania ziemi i pobierania płatności obszarowych. To jest pierwsze pytanie.

I pytanie drugie. Od kiedy ten proceder ma miejsce? Czy od samego początku, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, czy pojawiło się to później? Dziękuję.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Nie mam takiej dokładnej wiedzy, od kiedy. Wiemy, że w ostatnich latach to się nasiliło. Wiemy, że na początku na pewno to nie było na taką skalę, dopóki osoby w jakiś sposób nie zorientowały się, że w taki sposób można funkcjonować i dorobić.

Jeśli chodzi o kary, to są zmiany, które prowadziły do tego, że agencja ścigała takie osoby, które użytkowały grunty rolne bezprawnie. Są sprawy sądowe, które się toczą, ale bardzo ciężko to wyegzekwować. Z tego, co ja się orientuję, wynika, że w naszym prawie troszeczkę brakuje tak naprawdę mocnej ochrony własności Skarbu Państwa, jak i własności prywatnej, i to zezwala nawet na wchodzenie na nieogrodzoną działkę. Kary, o ile wiem, są tak naprawdę minimalne. To jest traktowane jako wykroczenie, dlatego też kiedyś w przyszłości warto byłoby popracować nad takimi zmianami w prawie, żeby ta własność była bardziej zabezpieczona.

(Senator Jan Rulewski: Własność podlega ochronie konstytucyjnej.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Przemysław Termiński.

Senator Przemysław Termiński:

Mam do pana takie pytanie. W zmianie drugiej jest taki zapis: „płatność bezpośrednia lub płatność niezwiązana do tytoniu”. To dotyczy…

Senator Przemysław Błaszczyk:

To pytanie już było – pani senator o to pytała. Ja poproszę pana ministra, żeby dokładnie wytłumaczył tę kwestię, jeżeli będzie mógł…

(Senator Przemysław Termiński: To dotyczy po prostu tytoniu, tak?)

Tak, tak, tak.

(Senator Przemysław Termiński: Chciałem się tylko upewnić, dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję, Panie Senatorze.

Projekt omawianej ustawy został wniesiony przez posłów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Jest z nami pan minister Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Panie Ministrze, czy chce pan zabrać głos w sprawie tej ustawy?

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Przede wszystkim chciałbym podziękować za tę inicjatywę poselską dotyczącą dwóch spraw – po pierwsze, ograniczenia możliwości uzyskiwania płatności bezpośredniej i płatności PROW przez osoby użytkujące bezprawnie, bezumownie grunty rolne wchodzące w skład zasobu Skarbu Państwa, a po drugie, zmniejszenia opóźnień związanych z przekazywaniem płatności bezpośrednich dla większych gospodarstw.

Jeśli chodzi o bezumowne użytkowanie, to tutaj problem dotyczy przede wszystkim tych dzierżawców, którzy po zakończeniu dzierżawy nie przekazywali gruntów agencji. I ten problem nabrzmiewał do momentu, aż nabrał dużego społecznego znaczenia i obecnie dotyczy około 1 tysiąca rolników i kilkunastu tysięcy hektarów.

Druga sprawa to szara strefa, czyli, można powiedzieć, najazdy, które były w mniejszym stopniu problemem, niemniej jednak były one problemem natury społecznej i trzeba go rozwiązać. Tak więc bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Ta ustawa uporządkuje sytuację. A chciałbym też podkreślić, że nie będzie ona miała negatywnego wpływu na procedury związane z rozpatrywaniem wniosków o płatności i nie doprowadzi do zakłóceń w ramach tej kampanii w 2016 r., od której będzie obowiązywać.

Chciałbym też króciutko odnieść się do kwestii płatności niezwiązanych do tytoniu. Tutaj chodzi o to, że tego nie dotyczy… Płatności niezwiązane do tytoniu to pula 180 milionów z pieniędzy krajowych, które możemy wypłacać producentom tytoniu do 2020 r., i one niejako nie są objęte tymi rozwiązaniami… To są płatności krajowe dla producentów tytoniu w ramach koperty krajowej. W ramach płatności bezpośredniej mamy środki unijne, ale po uzgodnieniach z Komisją mamy też prawo przeznaczyć pewne środki z budżetu krajowego w ramach koperty krajowej.

Z mojej strony to byłoby tyle.

Jeszcze raz dziękuję i proszę o uchwalenie tej ustawy. Ona będzie obowiązywała od piętnastego… Ważne jest, żeby ustawa obowiązywała od 15 marca w związku z rozpoczętą kampanią naboru wniosków w 2016 r. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie panu ministrowi?

Pan senator Grabowski, proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Panie Ministrze, ja mam pytanie natury technicznej z racji tego, że przez dość długi okres moja praca związana była z realizacją tej ustawy – no, może nie do końca tej, ale ustawy o płatnościach bezpośrednich. Mam tutaj pewną wątpliwość. Co do zasady Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje wnioski na podstawie deklaracji rolników, bez ustalania stanu prawnego gruntów. W myśl ustawy o płatnościach bezpośrednich płatność należy się użytkownikowi gruntu. W związku z tym mam pytanie, czy nie zachodzi tutaj… czy nie może być podnoszony zarzut niezgodności ustawy z art. 32 konstytucji, czyli o nierówne traktowanie. Bo w przypadku, gdy dzierżawca dzierżawi grunt… Inaczej, gdy wniosek jest składany na grunty, nieruchomości Skarbu Państwa, w przypadku gdy te grunty będą użytkowane przez kogoś innego niż dzierżawca – a w praktyce zachodzą takie sytuacje, że ktoś posiada podpisaną umowę dzierżawy z agencją nieruchomości, a następnie nie użytkuje tego gruntu, na ten grunt wchodzi inny rolnik, który faktycznie obsiewa ten grunt i zbiera zbiory – w myśl ustawy o płatnościach bezpośrednich temu rolnikowi użytkującemu grunt należy się płatność. Przyjmując tę nowelizację, rozróżniamy… dzielimy rolników na dwie grupy: tych, którzy operują na gruntach prywatnych, gdzie też niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że nie właściciel składa wniosek, bez wiedzy właściciela jest składany wniosek i w postępowaniu administracyjnym płatność otrzymuje osoba użytkująca, zgodnie z tą ustawą, zgodnie z rozporządzeniami unijnymi…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie Senatorze.)

Mam pytanie: czy nie będzie tutaj, że tak powiem, różnicowania rolników? Wniosek w postępowaniu administracyjnym powinien być rozpatrywany w taki sam sposób niezależnie, czy dotyczy on nieruchomości, gruntów rolnych, czy dotyczy gruntów prywatnych. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki:

Dziękuję. Panie Senatorze, w całym procesie legislacyjnym aktywnie brała udział agencja restrukturyzacji. Wczoraj na posiedzeniu senackiej komisji też była pani dyrektor Mantur z kierownictwem agencji restrukturyzacji, z którymi konsultowaliśmy – także z prawnikami – całą procedurę. Naszym zdaniem nie… Naszym zdaniem odpowiedź brzmi „nie”, ale przyjmuję pańską uwagę i jak gdyby szczególnie wezmę ją pod lupę, powiększenie, rozumiejąc pańskie intencje.

I jeszcze jedna rzecz. Chciałbym powiedzieć o vacatio legis. Niezależnie… W ramach tej ustawy mamy przygotowany projekt rozporządzenia, który będzie określał, że jeśli chodzi o rolników, to do 31 sierpnia oświadczenia będą musiały być dostarczone do agencji restrukturyzacji. A więc nie od razu, nie w marcu, tylko będzie pewien okres na przygotowanie stosownych dokumentów potwierdzających akt prawny w ramach tej grupy beneficjentów związanych z płatnościami bezpośrednimi.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:

Dziękuję.

Panie Ministrze, ja mam pytanie związane z przepisami przejściowymi, czyli z art. 4. Rozumiem to w ten sposób, proszę mnie ewentualnie poprawić… Tutaj są pewne niejasności co do celu, a właściwie kolejności umieszczania tych artykułów… ustępów w tym artykule. Otóż do płatności, co do których jeszcze procedura nie została wszczęta, czyli tych, które będą wszczęte po 15 marca bieżącego roku, tego artykułu się nie stosuje, bo do tych, co do których nie zostały jeszcze wszczęte procedury, to nie… Do tych procedur, które zostały już wszczęte, ale się nie zakończyły – czyli to muszą być te procedury, które zostały wszczęte w tamtym roku, ewentualnie, nie wiem, 2 lata wcześniej, jeśli procedury tyle trwają – postulujecie, żeby stosować dotychczasowe przepisy, czyli nierestrykcyjne. A z kolei co do płatności, w przypadku których procedury przyznania zostały zakończone, czyli te płatności są już przyznane, postulujecie, żeby stosowano przepisy restrykcyjne, czyli nowe. Czy to nie jest pewnego rodzaju sprzeczność? Czyli w przypadku procesów, które jeszcze trwają, stosujecie stare przepisy, pozwalacie, żeby dalej się toczyły według starego toru, a w przypadku tych, które się już zakończyły, chcecie stosować nowe przepisy.

I jeszcze jedno pytanie à propos tych procesów, które się zakończyły. Tutaj jest napisane tak: „Do płatności, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 41a ustawy zmienianej”… Pytanie jest takie: do płatności ile lat przed? Bo to nie jest tutaj określone. Proszę zauważyć, że tylko do tych, które zostały przyznane w roku, nie wiem, poprzednim czy 2 lata wcześniej, 3 lata wcześniej… Czy zgodnie z tą nową propozycją będziecie mogli wzruszyć dzięki tej ustawie wszystkie płatności ewentualnie wadliwie przyznane? Bo o tych tylko mówimy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki:

Panie Senatorze, bardzo dziękuję za to pytanie.

Oczywiście to jest język prawny i pewna konstrukcja prawna stosowanych rozwiązań. Dyskutowaliśmy bardzo intensywnie w gronie ekspertów i prawników. Powiem w ten sposób: przyjęte rozwiązanie w tej części, o którą pan pyta – bo ustawa dotyczy tu dwóch kwestii – dotyczą ograniczenia opóźnień w przypadku większych gospodarstw o co najmniej miesiąc, tak powiem, w tym bardzo napiętym okresie, kiedy płatności ze względu na znane okoliczności… No, one są wypłacane w ustawowym terminie, ale są oczekiwania, że będą wypłacane wcześniej. Tak że przyspieszamy. I taki był nasz pomysł. Nie chciałbym wchodzić tu w dywagacje prawne, bo prawnikiem nie jestem, ale w związku z naszymi wewnętrznymi ustaleniami przyjmuję, że te wszystkie zabezpieczenia prawne funkcjonują zgodnie z obowiązującym prawem i nie naruszają niczyjego dobra.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Bardzo proszę, pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Moje pytanie dotyczy kwestii, powiedziałabym, trochę głębszej. Chciałabym, aby pan minister zechciał mi wyjaśnić, czy pożytki z użytkowania gruntu, na który nie było tytułu prawnego, nie było dzierżawy – powiedzmy, że ona wygasła, a rolnik nadal użytkował ten teren, obsiewał go itd. i pobierał dopłaty – nie stanowią, że tak powiem, zysku nieuprawnionego z majątku, który nie jest należny, i nie powodują straty dla państwa. No bo przecież to powinno być dzierżawione. Prawda? Rozumiem, że są grunty, które nie mają wyraźnego właściciela i trudno dojść, kto tym właścicielem jest, ale w sytuacji, kiedy nie dopatrzono tego, że użytkowanie jest bezumowne… Czy czerpane z tego zyski są zasadne?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki:

Pani Senator, rozumiem pani intencję i przyjmuję ją. My chcieliśmy zablokować ten proceder. Teraz, kiedy to wprowadzimy, można będzie, jak myślę, wrócić do… Około tysiąca tego typu… Ale musimy działać po kolei, w pierwszej kolejności wstrzymać, a później wracać… Rozumiem pani intencję. Chodzi o zweryfikowanie, czy to nie była szkoda i czy nie należałoby podjąć procedury windykacyjnej. Procedura windykacyjna w agencji restrukturyzacji to jest oddzielna procedura. Bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że w tym kierunku pójdziemy. W każdym razie rozpoznamy, jak można by było tę procedurę przeprowadzić.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.

I senator Arkadiusz Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Pani Marszałek! Panie Ministrze!

To już moje ostatnie pytanie, bardziej natury technicznej. W związku z postępowaniami administracyjnymi, jakie się toczą, mam pytanie, czy rozpatrywane było… Co spowoduje nowelizacja tej ustawy? Tu jeszcze jedna istotna sprawa. Po przyjęciu tej noweli w przypadku złożenia wniosków o płatności bezpośrednie w związku z gruntami agencji nieruchomości, w przypadku użytkowania gruntów bez tytułu prawnego, agencja odmówi tych płatności, a co więcej, będzie sankcjonować wnioskodawców. Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Tak.)

A w przypadku operowania na gruntach prywatnych, jeżeli ktoś nie posiada tytułu prawnego, nawet ustnej umowy użyczenia, ale tak naprawdę jakiegokolwiek, bo różne tytuły są, tak powiem, dozwolone, osoba użytkująca nielegalnie ten grunt nie będzie karana. Mam pytanie, czy to było przedmiotem posiedzenia komisji, przedmiotem rozważań ministerstwa przy projektowaniu tej noweli. Prosiłbym… Rozumiem, że wejście ustawy w życie z dniem 15 marca jest wymagane, bo w związku z rozpoczęciem kolejnej kampanii naboru wniosków wejście tej ustawy w życie jest po prostu niezbędne, żeby, jak pan minister mówi, ograniczyć… Prosiłbym o odpowiedź, czy to było brane pod uwagę, a jeśli nie, to sugeruję, żeby to pod uwagę wziąć, bo znowu rolnicy będą traktowani różnie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki:

Panie Senatorze, bardzo dziękuję za tę… Nie było to brane pod uwagę. Chcieliśmy powstrzymać proceder, który w tej chwili istnieje, i zablokować go w czasie tej kampanii. Uważam, że te 3 miesiące funkcjonowania ministerstwa w tej rzeczywistości, przy współpracy z posłami i senatorami, to bardzo dobry czas na zabezpieczenie pewnych spraw związanych z użytkowaniem bezumownym. A jeśli chodzi o rolników indywidualnych, to rozumiem pańskie intencje i je przyjmuję. Możemy podejść do tego tematu w czasie następnej kampanii; to jest nasz obowiązek. Przyjmuję to. Myślę, że wraz z moimi współpracownikami podejmę te kroki w tej kolejności. Porządkowanie możemy zrobić stopniowo, konkretnie i z rozmysłem. Myślę, że w tym kierunku idziemy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Pan senator Włosowicz.

Senator Jacek Włosowicz:

Panie Ministrze, mam takie pytanie. W ostatnich tygodniach, jak sądzę, wiele problemów stwarzał w agencji restrukturyzacji system informatyczny. Teraz spieszymy się z wprowadzeniem tego rozwiązania prawnego. Czy ma pan może wiedzę o tym, czy ten system przewiduje już to rozwiązanie? Czy nie będzie takiej sytuacji, że prawnie od 15 marca wszystko się będzie zgadzało, ale od strony informatycznej, niestety, w oddziałach mogą być problemy?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki:

Powiem tak: co prawda ten system informatyczny, który jest wdrażany w tym roku, nie jest inteligentny, to trzeba przyznać, ze względu na wszystkie związane z tym kłopoty… Ale o tym już szeroko mówiono, te problemy w prawie były znane już rok temu. Powiem tak: nie ma to wpływu na funkcjonowanie tego systemu, ponieważ równolegle do tego przygotowujemy rozporządzenie do procedowanej ustawy – nawet już je mamy – które jak gdyby porządkuje… Do 31 grudnia tytuły prawne… Wszyscy, którzy użytkują grunty na… Składa się wniosek tak jak zawsze, to się w żaden sposób nie zmienia, ale trzeba fizycznie donieść zaświadczenie o tytule prawnym do 31 sierpnia. To są więc dwie porządkujące sprawy. Braliśmy to pod uwagę przy procedowaniu ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie widzę.

Dziękuję, Panie Ministrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Dziękuję.)

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Teraz ogłaszam przerwę do godziny 11.52.

Po przerwie głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 42 do godziny 11 minut 52)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc.

Punkt 6. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 96.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosku komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Senatorowie, bardzo proszę o ciszę.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Komisja regulaminowa w dniu wczorajszym na posiedzeniu przyjęła projekt uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich. Odczytam ten projekt.

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje: senatora Rafała Ambrozika z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; senatora Waldemara Kraskę z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej; senator Małgorzatę Kopiczko z Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; senatora Roberta Mamątowa z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej; senatora Piotra Zientarskiego z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera: senatora Rafała Ambrozika do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej; senatora Waldemara Kraskę do Komisji Obrony Narodowej; senator Małgorzatę Kopiczko do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; senatora Roberta Mamątowa do Komisji Obrony Narodowej; senatora Andrzeja Misiołka do Komisji Infrastruktury; senatora Leszka Piechotę do Komisji Ustawodawczej; senatora Piotra Zientarskiego do Komisji Ustawodawczej.

Chcę podkreślić, że komisja regulaminowa podjęła uchwałę jednogłośnie. Rekomenduję Wysokiej Izbie głosowanie za w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki głosowania.

Głosowało 87 senatorów, 87 – za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)

(Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Gratulacje.)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, ze Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Komunikaty

Wysoka Izbo, powinnam była zacząć od tego komunikatu, ale pozwólcie, że przedstawię go teraz.

Informuję, że marszałek Sejmu wydał postanowienie w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w Poznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godzinie 12.00.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Obowiązkowe?)

I przedstawię jeszcze jeden komunikat. Posiedzenie konstytuujące polsko-irańską grupę parlamentarną odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu głosowań w sali nr 179.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 89 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej

Proszę sprawozdawcę, senatora Antoniego Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Połączone komisje, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza, rekomendują Wysokiej Izbie, co następuje. Po pierwsze, rekomendują, aby odrzucić wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Po drugie, rekomendują przyjęcie poprawki, która zastępuję wyrazy „lub wszystkie” wyrazem „oraz”. Po trzecie, rekomendują, żeby nie przyjmować poprawki nr 2, poprawki senatorów Augustyna i Zientarskiego.

Odbyła się w tej kwestii dyskusja, w szczególności w tej drugiej sprawie. Otrzymaliśmy od ministra sprawiedliwości wyjaśnienia, że tego typu zmiana będzie rozumiana w taki sposób, że nie będą musiały być zastosowane wszystkie formy pomocy, ale te, które są dostępne w danym powiecie i gminie. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos w tej sprawie?

Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pani senator Lidia Staroń, pan senator Mieczysław Augustyn i pan Piotr Zientarski.

Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 89 senatorów, nikt nie głosował za, 89 senatorów głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że…

(Głos z sali: Nie, nie, wobec tego głosujemy nad poprawkami.)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 powoduje, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej będzie mogło nastąpić po wyczerpaniu zarówno środków określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jak i form pomocy rodzicom dziecka przewidzianych w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 87 senatorów, 57 było za, 28 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 2 usuwa przepis, który nie pozwala na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 88 senatorów, 32 było za, 56 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 5)

Poprawka został odrzucona.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 89 senatorów, 89 było za, głosów przeciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 6)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 88 Z.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę senatora sprawozdawcę Zbigniewa Cichonia o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Komisja na swoim posiedzeniu rozpatrzyła…

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)

…poprawki. Zaproponowane były 4 poprawki.

Poprawka nr 1, pana senatora Borowskiego, sprowadza się do tego, żeby odnieść tę opłatę do relacji między bankami a konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy – Kodeks cywilny, który precyzuje, kto to jest konsument i jakie są relacje prawne między konsumentami a drugą stroną. Poprawka ta zmierza do tego, żeby regulacja obejmowała również banki, czyli żeby nie tylko konsumenci korzystali z tej regulacji, ale także żeby na zasadzie równości stron banki korzystały z takiej samej wysokości opłaty. Poprawka nie znalazła akceptacji komisji.

Poprawka nr 2, przyjęta przez komisję, dotyczy użycia nieco innego sformułowania, aniżeli dotychczas proponowano. W miejsce sformułowania „dochodzone przez konsumenta albo osobę fizyczną prowadzącą” ma być użyte sformułowanie „pobierana od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej”. Jest to uzasadnione tym, że tutaj odnosimy wysokość opłaty nie do kwestii tego, kto dochodzi w danym sporze określonego roszczenia, tylko do osoby, która ma tę opłatę uiścić. Stąd jest sformułowanie „opłata pobierana od konsumenta”.

Poprawka nr 3, zaproponowana przez komisję praw człowieka i poparta przez nią…

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, proszę państwa.)

…poszerza krąg podmiotów korzystających ze zliberalizowanej opłaty sądowej również o osoby, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacają z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy.

Poprawka nr 4, pana senatora Grodzkiego, też sprowadza się do poszerzenia zakresu podmiotowego, czyli grupy osób, które korzystałyby z przywileju dotyczącego tej opłaty, na osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacające z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy. Od poprzedniej poprawki, którą wymieniłem, ta różni się tym, że jest w niej doprecyzowanie, iż byłoby tak w sytuacji, gdyby przychód z wymienionego tytułu w poprzednim roku podatkowym był nie większy niż 75 tysięcy euro.

(Rozmowy na sali)

Ta poprawka…

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie Senatorze… Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! To przeszkadza. Bardzo proszę o ciszę!)

Ja wiem, że tematyka jest nudna, bo nie dość, że finanse, to jeszcze w dodatku prawo sądowe. Już skończyłem. Dziękuję i już nie zanudzam. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Przypominam, że w trakcie dyskusji wnioski zgłosili pan senator Marek Borowski i pan senator Tomasz Grodzki.

Pan senator Borowski. Bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)

(Senator Zbigniew Cichoń: Pan senator powie. Proszę bardzo.)

Senator Marek Borowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jeśli chodzi o poprawkę, którą zgłosiłem w trakcie wczorajszej debaty, to w związku z argumentacją przedstawioną tutaj przez pana wiceministra, przedstawiciela rządu, zapowiedziałem, że jeszcze muszę skonsultować tę kwestię i że może wycofam tę poprawkę. Po konsultacji nie podjąłem jednak takiej decyzji. Chciałbym to uzasadnić, bo jest to istotne.

Przypomnę, że po likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego, którego wydanie było, można tak powiedzieć, bardzo tanie i kosztowało banki bardzo niewiele, w celu wyegzekwowania długu banki muszą przeprowadzać sprawy przez sąd i w związku z tym muszą wpłacać odpowiednią kwotę – z reguły dosyć wysoką, bo w grę wchodzą tu dosyć duże długi. Banki odzyskują tę kwotę po wygraniu sprawy, otrzymują ją od dłużnika, który musi ją zwrócić. Takie sprawy są dość rutynowe. Chodzi o sytuację, w której bank chce uzyskać tytuł wykonawczy i sprawa jest oczywista. Aż 95% takich spraw kończy się uzyskaniem tytułu wykonawczego, czyli wygraną banku, jeśli można to tak określić. I w 95% spraw dłużnik, poza tym, że musi poddać się egzekucji, musi jeszcze zwrócić bankowi koszty sprawy, które, jak powiadam, są dość wysokie.

Poprawka, która złożyłem, zmierza do tego, aby ograniczenie opłaty sądowej, które stosuje się w odniesieniu do konsumenta, stosować również do banku. Wówczas konsument by mniej zwracał. Zwyczajnie. Pan minister powiedział, że nie ma takiej potrzeby, bo banki mogą zawierać ugody, a jak będą zawierały ugody, to koszt poniesiony przez konsumenta będzie bardzo niski i będzie wynosił 40 zł, a więc nie ma o czym mówić. Tak, tyle tylko, że nikt nie zmusi banku do ugody, a bankowi ugoda się nie opłaca, bo wtedy nikt nie zwróci mu opłaty, którą wniósł do sądu. W związku z tym bank będzie szedł drogą sądową, tak jak do tej pory, i będzie odzyskiwał pieniądze od konsumenta. W efekcie fiskalizujemy tutaj obywatela, a nie bank.

Zdecydowałem się podtrzymać swoją poprawkę i wnoszę do Wysokiego Senatu o jej poparcie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przyjęcie poprawki nr 1 wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 2, 3 i 4.

Poprawka nr 1 ogranicza uprawnienie do poniesienia niższej opłaty stosunkowej, przyznając je wyłącznie w sprawach pomiędzy bankami i konsumentami o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 90 senatorów, 34 – za, 54 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 7)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat poprawkę odrzucił.

Poprawka nr 2 wprowadza możliwość skorzystania z niższej opłaty stosunkowej przez konsumenta lub osobę prowadzącą gospodarstwo rodzinne także w sytuacji, gdy osoby te nie zainicjowały postępowania w pierwszej instancji.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 90 senatorów, 83 – za, 7 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 8)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 3 rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do ponoszenia niższych kosztów sądowych o osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacające z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 90 senatorów, 85 – za, 4 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.

(Rozmowy na sali)

Poprawka nr 4 rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do…

(Rozmowy na sali)

(Senator Jan Rulewski: Już wyeliminowana.)

Aha, przepraszam. Przepraszam bardzo. Tak.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 90 senatorów, 61 – za, 28 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 10)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wniosła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 93 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 90 senatorów, 90 – za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wniosła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 98 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa senatorów jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Rozmowy na sali)

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 89 senatorów, 64 – za, nikt nie był przeciw, 25 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)

W związku z podjętymi uchwałami proszę senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

Informuję, że porządek obrad dwunastego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję państwa senatorów, że następne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 16, 17 i 18 marca 2016 r. Porządek tego posiedzenia został państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, proszę o ciszę.

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę. Proszę państwa senatorów o ciszę.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Bardzo proszę, oświadczenie pragnie wygłosić pan senator Jerzy Wcisła.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o ciszę, Państwo Senatorowie!

Senator Jerzy Wcisła:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

My, niżej podpisani senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, protestujemy przeciwko zachowaniu Andrzeja Dudy, prezydenta RP, który w sposób niezgodny z wielopokoleniową tradycją wykorzystuje symbole walki o wolność i niepodległość naszego kraju i narodu. Jednoznacznym symbolem tej walki była i jest pieśń religijna i patriotyczna „Boże, coś Polskę” z wersem w brzmieniu „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. Tak śpiewana była hymnem powstańców idących do walki z zaborcami i na zesłanie, żołnierzy walczących w okupowanej Polsce, a po wojnie tysięcy Polaków sprzeciwiających się totalitaryzmowi i ateizacji narodu.

Prezydent Andrzej Duda, przeinaczając słowa tej pieśni, sugeruje, że tym, którzy niejednokrotnie ryzykowali własne życie w walce o wolną Polskę, wcale nie o wolność chodziło, ale o osobiste korzyści. Obraża w ten sposób wiele pokoleń Polaków, a w karczemnym stylu dowcipkując i porównując „ojczyznę wolną” z „ojczyzną dojną”, daje wyraz poziomu swojej wrażliwości oraz szacunku do patriotycznych i religijnych symboli oraz do innych ludzi.

Mamy nadzieję, że ów przypadek to efekt jedynie chwilowej słabości, a nie zamierzona chęć upokorzenia wielu Polaków, i że prezydent to udowodni, odżegnując się od wypowiedzianych jawnie, przed kamerami i mikrofonami, słów.

Oświadczenie podpisało 23 senatorów. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Bardzo proszę, teraz oświadczenie wygłosi senator Robert Dowhan.

Jest pan senator?

(Głos z sali: Jest.)

Senator Robert Dowhan:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Mam oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka w sprawie wysokich opłat obowiązujących na autostradach w Polsce.

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie wysokich opłat obowiązujących na autostradach w Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty na autostradach w naszym kraju z roku na rok wzrastają. Dochodzimy do absurdu, w którym nie tylko przewoźnicy, ale także osoby prywatne kalkulują pieniądze wydane na paliwo i wybierają alternatywne dłuższe trasy, za których użytkowanie ponoszą mniejsze koszty. Przejazd tymi drogami mimo znacznych odległości jest dla kierowców bardziej opłacalny niż korzystanie z autostrad. Przykładowo w województwie lubuskim za przejazd autostradą A2 z Jordanowa koło Świebodzina do Poznania opłata wynosi 25 zł, a do Warszawy – 68,90 zł. Po wliczeniu w to cenę paliwa suma kosztów za przejazd…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

Po wliczeniu w to cenę paliwa suma kosztów za przejazd okazuje się bardzo wysoka. Na odcinkach pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem… Za przejazd każdym z nich mającym ok. 50 km długości opłaty wynoszą obecnie 17 zł. Kierowcy, owszem, oszczędzają, ale kosztem zanieczyszczenia środowiska i wzrostu poziomu hałasu. W mojej opinii… No, źle to zostało przepisane, bo wynoszą już 18 zł. W mojej opinii nie ma żadnego powodu, aby przejazdy autostradami były coraz droższe. Dla porównania podam, że 10-dniowa winietka na wszystkie niemieckie autostrady, w całym kraju od przyszłego roku ma kosztować jedynie 10 euro. W Czechach również te winietki kosztują w zależności od okresu, na który są, podobnie.

W związku z tym proszę o podjęcie odpowiednich działań mających na celu obniżenie kosztów przejazdów autostradami w Polsce. Działania w tym zakresie są ważne i uzasadnione. To jest pierwsze oświadczenie.

I drugie oświadczenie, skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka, w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych w miejscach publicznych oraz innych obiektach użytkowych.

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie odpowiednich działań mających na celu wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w miejscach publicznych oraz innych obiektach użytkowych.

Korzystanie z telefonów komórkowych stało się domeną współczesnej komunikacji interpersonalnej. O ile inne formy komunikacji mobilnej nie są tak uciążliwe, o tyle rozmowy telefoniczne stają się coraz większym problem w związku z zakłócaniem spokoju innym użytkownikom miejsc publicznych. Głośne rozmowy w środkach transportu publicznego, restauracjach, teatrach, kinach, muzeach, ale także na terenie obiektów rekreacyjnych, stają się wręcz nie do wytrzymania. Wciąż brakuje odpowiedniej edukacji z zakresu poszanowania komfortu współużytkowników miejsc publicznych. Rozmowy są coraz częstsze i głośne, przez co zakłócają ogólnie pojęty spokój.

Zakaz używania telefonów komórkowych podczas lotów samolotem funkcjonuje bez problemu oraz jest respektowany przez współpasażerów. Funkcjonowanie wspomnianego zakazu w przypadku innych miejsc jest zatem realne.

W związku z tym apeluję o rozważenie wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych w miejscach publicznych oraz innych obiektach użytkowych. Zwiększy to komfort użytkowników tych miejsc, ale wpłynie także na wzajemne poszanowanie spokoju. Działania w tym zakresie są ważne i uzasadnione. Takie zakazy zostały już wprowadzone w wielu krajach na całym świecie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Oświadczenie wygłosi teraz pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!

Chciałbym wygłosić oświadczenie w imieniu 10 pań i panów senatorów.

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Życia, obchodzonym zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 24 marca, a także Dniem Świętości Życia obchodzonym 25 marca, zwracamy się do wszystkich o uwzględnienie szczególnego charakteru tych dni. W Sejmowej uchwale ustanawiającej 24 marca Narodowym Dniem Życia czytamy, że jest on „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Encyklika „Evangelium Vitae” wskazuje zaś, że istotą Dnia Świętości Życia jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

Zwracamy się do instytucji państwowych, samorządów, szkół, organizacji pozarządowych, wspólnot o uwzględnienie idei tych dni. Zwracamy się szczególnie do rodzin, aby w dniach 24 i 25 marca znalazły czas na wspólne świętowanie i refleksję nad darem życia.

Podpisali senatorowie: Janina Sagatowska, Antoni Szymański, Rafał Ślusarz, Andrzej Kamiński, Czesław Ryszka, Małgorzata Kopiczko, Jerzy Czerwiński, Jan Maria Jackowski, Aleksander Bobko, Andrzej Pająk. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Bardzo proszę, oświadczenie wygłosi pan senator Rafał Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Jest to oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Zwracam się do pana ministra z prośbą o zbadanie sprawy pana D.S. odbywającego obecnie karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym przy ul. Kłobuckiej w Warszawie.

Jak wynika z przekazanych informacji, osadzony skazany został za spowodowanie w 2005 r. wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Jak twierdzi zainteresowany, nie popełnił zarzuconego mu czynu. Podstawą jego skazania miała być błędnie wykonana ekspertyza, która nie odzwierciedlała stanu faktycznego sprawy. Skazany nie zgadza się bowiem z ustaleniami, jakoby to on kierował pojazdem. We wstępnej opinii, przygotowanej przez instytut badania wypadków drogowych w Gdańsku, wykluczono powyższą tezę. Z drugiej opinii, w której zdaniem zainteresowanego zamieszczone zostały wątki powzięte z innych spraw, wypływały zupełnie odmienne wnioski. Pan S. twierdzi, że w przedmiotowej sprawie zlekceważono wiele istotnych dowodów, takich jak zeznania jednego z uczestników ruchu, który widział twarz kierowcy, but faktycznego sprawcy pod pedałem sprzęgła itp. Odmówiono przeprowadzenia badań daktyloskopijnych oraz biologicznych, pomimo że funkcjonariusze policji zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia.

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, zwracam się do pana ministra z uprzejmą prośbą o wgląd w akta sprawy w celu ewentualnego wniesienia kasacji lub podjęcia innych czynności, zgodnie z przysługującymi kompetencjami, oraz poinformowanie pana S. o zapadłym rozstrzygnięciu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Bardzo proszę, oświadczenie wygłosi pan senator Jarosław Rusiecki.

Senator Jarosław Rusiecki:

Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!

Moje oświadczenie kieruję przede wszystkim do wszystkich Polaków. Gdy mówi się w ostatnich dniach, a szczególnie w dniu wczorajszym, o zagrożeniu dla demokracji w Polsce, a nie dostrzega się, szczególnie w mediach, tego, co najcenniejsze, nie troszczy się o to, co najcenniejsze, o życie człowieka, o życie dziecka… W obliczu zdarzenia, które miało miejsce w dniu wczorajszym w jednym z warszawskich szpitali – nie chcę nawet przywoływać nazwy tego szpitala, bo moim zdaniem ona mu nie przysługuje – a mianowicie zamordowania 26-tygodniowego dziecka, poddanego tzw. zabiegowi aborcji, które przeżyło ten zabieg, jestem przede wszystkim zasmucony tym zdarzeniem i wzywam ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego, a także ministra zdrowia do podjęcia pilnych działań w celu wyjaśnienia tej sprawy.

Przypomnę, że w tym samym szpitalu wybitny profesor, który troszczył się o życie dziecka, pan profesor Chazan, został skrzywdzony przez instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie tej jednostki medycznej. Nie możemy obojętnie przechodzić obok takich zdarzeń, jakie miały miejsce w tym szpitalu.

W kontekście oświadczenia, które wygłosił przed chwilą pan senator Szymański w imieniu grupy senatorów, w obliczu narodowego dnia ochrony życia… Nie możemy być obojętni. Mówię to z wielkim bólem. Trudno cokolwiek więcej powiedzieć wobec tragedii i nieszczęścia człowieka, który bezradny, bez pomocy, kończy swoje życie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Na tym lista mówców się wyczerpała.

Informuję, że protokół dwunastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam dwunaste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 29)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.