Narzędzia:

Posiedzenie: 11. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


17, 18 i 19 lutego 2016 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan i Grzegorz Czelej)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam posiedzenie.

Bardzo proszę panów senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Uzupełnienie porządku obrad

Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego – i rozpatrzenie go jako punktu ósmego.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przedstawioną propozycję przyjęła.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Bardzo serdecznie witam na naszym posiedzeniu, na naszych obradach ambasadora Węgier w Polsce, pana doktora Ivána Gyurcsíka, wraz z radcą ambasady, panem Pálem Attilą Illésem. Witam bardzo serdecznie.(Oklaski)

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do Komisji Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 79 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Panie Ambasadorze! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Ustawodawczej dodatkowe sprawozdanie o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Wysoka Izbo! Rozpatrując tę uchwałę, trzeba pamiętać, że położenie geopolityczne doprowadziło do zbliżenia i sojuszów obronnych między naszymi krajami właściwie u zarania obu państw, państwa węgierskiego i państwa polskiego. Już w czasach Bolesława Krzywoustego i króla Węgier Kolomana Uczonego sojusz zawarty przeciwko ekspansji cesarstwa niemieckiego, czyli przeciwko Niemcom, pomógł obu krajom uratować ich pozycję w ówczesnej Europie. Był to początek wieku XII. Ludwik Węgierski, król Węgier i król Polski, jest synonimem pierwszej unii personalnej, jaka się dokonała między obiema koronami i oboma państwami, a jego córka, święta Jadwiga, była żoną Władysława Jagiełły, założyciela wielkiej dynastii, która w Europie Środkowo-Wschodniej przez blisko 200 lat odgrywała kluczową rolę.

Wysoka Izbo, o relacjach polsko-węgierskich dobrze mówią dwie sprawy. Pierwsza to węgrzyn – wino z suszonych winogron, które w Polsce miało wysoką cenę i przez wieki uchodziło za synonim dobrego trunku. Ja przypomnę taki mało znany fakt historyczny, że beczka dobrego węgrzyna w I Rzeczypospolitej kosztowała 100 złotych. To była ogromna kwota i stąd była pokusa, również ze względów handlowych, żeby fałszować ten alkohol. Ale marka węgrzyna i jego sława przeszła do naszych wzajemnych stosunków.

I drugi element, może istotniejszy, to jest szabla batorówka, związana z królem Stefanem Batorym, który prowadził zwycięską wojnę z Rosją. I pokój w Jamie Zapolskim z 1582 r. doprowadził do tego, że Rosja przez ponad wiek nie mogła zwiększać swej siły i budować swej potęgi, ponieważ nie miała dojścia, takiego bezpośredniego, do Morza Bałtyckiego. To miało duże znaczenie dla naszego kraju, szczególnie w XVII w., kiedy mieliśmy wojny szwedzkie i inne konflikty zbrojne.

Wysoka Izbo, podstawowa broń jazdy polskiej z tego właśnie okresu, szabla batorówka, przeszła, że tak powiem, do legendy jako broń przejściowa między szablą nowoczesną a mieczem, który był używany w średniowieczu. Była to podstawowa broń na wyposażeniu polskiej jazdy. I polska armia, podobnie jak wojska węgierskie, właśnie z batorówką, z szablą tego rodzaju odnosiła przez wieki wspaniałe zwycięstwa.

Przejdźmy do czasów nam bliższych. Rok 1848, kiedy emigracyjny rząd polski w Paryżu udzielił poparcia powstaniu węgierskiemu, czy wreszcie rok 1920, kiedy pod nawałą bolszewicką Węgry, jako jedyny kraj środkowej Europy, udzieliły Polsce pomocy militarnej… Przypomnę, że władze Węgier chciały wysłać na tę wojnę, jako pomoc dla Polski, 30 tysięcy żołnierzy. To Czechosłowacja sprzeciwiła się temu, aby wspomniane wojska mogły przejść i brać bezpośredni udział w działaniach wojennych, pod nawałą bolszewicką. I wreszcie rok 1956, rok znamienny, rok poznańskiego Czerwca i przemian październikowych w Polsce, ale również na Węgrzech rok dramatycznych wydarzeń… o wiele bardziej dramatycznych, w tym sensie, że pochłonęły one znacznie więcej ofiar.

Wysoka Izbo, proszę mi wybaczyć osobistą refleksję. W 1968 r. pojechaliśmy z moją nieżyjącą już teraz matką do przyjaciół moich rodziców, do Budapesztu. Pamiętam – byłem wówczas małym chłopcem – że ta rodzina… Nie będę w tej chwili wymieniał jej nazwiska. Gdy mówiono o wydarzeniach 1956 r. – a był to, powtórzę, rok 1968 – zasłaniano w tym mieszkaniu, w Budapeszcie, kotary. I moi rodzice rozmawiali z tą rodziną po niemiecku, tak, żeby dzieci nie rozumiały. Mówiono o wielu szczegółach i o dramatach, które wówczas były oczywiście ukrywane przed opinią publiczną, zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce. Prawdy o tych wydarzeniach w obiegu publicznym nie było. Tak że wydarzenia, o których tu mowa, były dramatyczne. A warto przypomnieć, że polska młodzież i władze polskie w 1956 r. organizowały dla walczących Węgrów pomoc humanitarną, pomoc żywnościową i lekarstwa. Taka pomoc była organizowana z pomocą transportu kolejowego, ale również lotniczego.

Wysoka Izbo, te wszystkie fakty, tak bardzo skrótowo przedstawione, z naszej wzajemnej historii pokazują, że i nasze dzisiejsze pokolenia mają istotną rolę do odegrania w budowaniu stabilnej Europy. Działanie Grupy Wyszehradzkiej, jej prowadzona obecnie ofensywa dyplomatyczna związana ze szczytem w Brukseli, jak również zbliżenie stanowisk politycznych w ramach Unii Europejskiej pokazują, że perspektywa współpracy politycznej na arenie międzynarodowej między Budapesztem a Warszawą ma istotne znaczenie dla stabilizowania sytuacji nie tylko w Europie Środkowej, lecz także w całej Unii Europejskiej. I dlatego ustanowienie 2016 r. Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej ma szczególne znaczenie dla budowania naszych wzajemnych relacji. Uchwała, której projekt za chwilę przeczytam, będzie w formie jednobrzmiącej podjęta zarówno przez Senat, jak i przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zgromadzenie Narodowe Węgier. To pokazuje, jak dużą wagę nasze parlamenty przywiązują do budowania wzajemnych stosunków opartych na wielowiekowej sprawdzonej przyjaźni, ale też na tym, że mamy wspólne interesy. Nasze położenie geopolityczne, nasza sytuacja w obecnej Europie wskazują nas to, że powinniśmy ze sobą jak najbliżej współpracować.

Wysoka Izbo, pozwolę sobie przeczytać treść uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

„Dla uczczenia 60. rocznicy antykomunistycznego buntu w Poznaniu w czerwcu 1956 r. oraz 60. rocznicy powstania na Węgrzech w październiku i listopadzie 1956 r. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zgromadzenie Narodowe Węgier, przekonane o szczególnym znaczeniu tych wydarzeń dla wspólnej historii obu Narodów, ustanawiają rok 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Bohaterski zryw Polaków i Węgrów był przejawem naszego odwiecznego pragnienia wolności i protestu przeciwko zniewoleniu całego regionu wskutek narzuconego po II wojnie światowej podziału Europy. Wzajemna solidarność i pomoc naszych Narodów w 1956 roku stanowią szczególną wartość, którą należy wspólnie upamiętnić.

Uchwała o zgodnej treści została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe Węgier, Sejm oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

Taka jest treść uchwały.

Wysoka Izbo, żałuję, że nie mamy regulaminowej możliwości przyjęcia takiej uchwały przez aklamację, więc marszałek zarządzi głosowanie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inicjatywy, zarówno po stronie węgierskiej, jak i po stronie parlamentu polskiego. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy, pan senator Stanisław Gogacz oraz senator Jan Maria Jackowski, chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem komisji.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad zgłoszoną poprawką. Po przeprowadzeniu tego głosowania przystąpimy do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały, druk nr 79 S, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez pana senatora Jana Marię Jackowskiego oraz Stanisława Gogacza poprawką.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 77 było za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto z państwa senatorów jest za podjęciem uchwały?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 3)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. (Oklaski)

Chciałbym teraz wręczyć uchwałę panu ambasadorowi, panu doktorowi Ivánowi Gyurcsíkowi. (Oklaski)

Bardzo dziękuję panu ambasadorowi i panu… Przepraszam bardzo, jeszcze pożegnanie…

(Rozmowy na sali)

Bardzo dziękuję panu ambasadorowi oraz panu radcy za przybycie na nasze posiedzenie w czasie rozpatrywania tak ważnej uchwały. Bardzo serdecznie dziękuję.

Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 90, a sprawozdanie – w druku nr 90 S.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, pana senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca Jan Żaryn:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym przeczytać krótki tekst uchwały w sto siedemdziesiątą rocznicę powstania chochołowskiego, ponieważ zapewne w związku z trybem, który przyjęliśmy, nie wszyscy senatorowie mieli szansę ten tekst przeczytać. A zatem najpierw krótka treść.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego oddaje hołd góralom – uczestnikom powstania.

Górale z Chochołowa, Cichego, Dzianisza i Witowa zainspirowani przez księdza Leopolda Kmietowicza oraz szanowanego nauczyciela i organistę Jana Kantego Andrusikiewicza w nocy z 21 na 22 lutego 1846 roku rozpoczęli powstanie przeciwko Austriakom. Powstanie choć krótkie, było pierwszym tak wyraźnym wystąpieniem górali przeciwko zaborcy. Do dziś na Podhalu żywa jest pamięć o dzielnych powstańcach – patriotach oraz represjach, jakie spotkały ich za dokonanie zrywu niepodległościowego.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

Dzisiaj o 9.37 odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej i treść tej uchwały została przyjęta jednogłośnie. Jeśli państwo pozwolą, to jedynie w kilku zdaniach powiem, jaka były motywacja, którą kierował się zespół senatorów, czterech osób, które podpisały się pod projektem tejże uchwały – to byli: pani Margareta Budner, pan Krzysztof Mróz, pan Rafał Ślusarz i mówiący te słowa.

Otóż motywacja jest następująca, mianowicie z perspektywy Senatu wydaje się, że możemy o niej powiedzieć w ten sposób, iż jesteśmy dzisiaj współtwórcami polskiej polityki historycznej jako Izba wyższa i jednym z naszych zadań jest pokazanie bogactwa historii Polski, bogactwa wynikającego z fenomenów regionalizmu polskiego. A takim fenomenem było m.in. wydarzenie, które dla tamtej społeczności góralskiej miało fundamentalne znaczenie w procesie wprowadzania górali do tradycji i szeroko pojętej tożsamości narodu polskiego. Jest to tym bardziej istotne, iż, jak państwo doskonale wiedzą, w tym samym roku 1846 i w tych samych tygodniach i miesiącach odbyła się rzeź galicyjska. Zgodnie z planami austriackiego państwa ówcześni chłopi mieli być tylko i wyłącznie podwykonawcami polityki austriackiej, polityki państwa. Powstańcy chochołowscy wyłamali się z tego projektu austriackiego, a tym samym stali się rzeczywistymi – krwią to pokazali – Polakami. Ten przełom stanie się później w literaturze, w legendzie góralsko-polskiej, fundamentem tożsamości górali jako narodu polskiego. Takich fundamentów mamy w skali całej Polski bardzo wiele. Myślę, że Senat powinien je pokazywać, włączać… aby przypominać o wielobarwności polskiej tradycji narodowej.

Taka argumentacja została w sposób bezkolizyjny przyjęta przez wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania Komisji Ustawodawczej. I mam nadzieję, że znajdzie też przychylność u wszystkich państwa senatorów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zadawać trwające nie dłużej niż minutę pytania.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać pytanie panu senatorowi?

Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

I pan senator Grodzki, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, najpierw apel, żeby, tak powiem, szybkość reakcji była nieco większa… Dzisiaj złożyliście państwo tę uchwałę i dyskutujemy w zasadzie, tak się wyrażę, stojąc na jednej nodze, przed blokiem głosowań.

Otóż ja chcę powiedzieć, że polityka historyczna, o której pan mówi… Ja się nie zgadzam z pana tezą, że trzeba uprawiać politykę historyczną. Ja uważam, że trzeba po prostu badać historię i mówić prawdę, zgodną z badaniami. I w związku z tym chcę zadać panu pytanie. To, o czym tu mówimy, to oczywiście fragment większej całości, powstania krakowskiego itd. Tego wszystkiego tutaj nie ma, a szkoda. Chcę pana zapytać, czy sąsiedzi przyczynili się do tego, żeby zlikwidować powstanie chochołowskie.

(Głos z sali: Przyczynili się.)

Niech pan powie coś o sąsiadach. Zdaje się, że to też byli górale, z sąsiednich wsi.

(Głos z sali: Prowokacja.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Momencik, momencik.

(Głos z sali: Przepraszam.)

Będziemy zadawać pytania w bloku.

Pan senator Grodzki, bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ja chciałbym tak jakby w ramach kontynuacji poprzedniego pytania, Panie Profesorze, zapytać, jaki klucz przyjmuje Komisja Ustawodawcza, jeżeli chodzi o promowanie tych a nie innych wydarzeń historycznych. Bo, proszę wybaczyć moją ignorancję historyczną, ale też słyszałem, że powstanie, o którym tu mowa, ten epizod, było elementem większej całości. I my chcemy uczcić epizod, nie pamiętając o większej całości.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:

Zacznę oczywiście od… Będę odpowiadał w kolejności.

Szanowni Państwo, Panie Marszałku, ma pan oczywiście rację, zresztą jako historyk zna pan przecież dzieje, o których tu mówimy. Niewątpliwie, tak jak powiedziałem w jednym zdaniu, ale mogę oczywiście opowiedzieć o tym dużo szerzej, polityka państwa austriackiego wobec miejscowej ludności chłopskiej polegała na tym, by wykorzystać animozje wynikające przede wszystkim z sytuacji własnościowej, która była… i w ogóle z sytuacji związanej z relacjami między chłopstwem a właścicielami ziemskimi. Notabene, była to sytuacja, którą podtrzymywało samo państwo, po to właśnie, żeby zaburzyć ewentualne wzajemne wspieranie się. Tak więc w ramach polityki dezintegracyjnej chciano wykorzystać ówczesnych chłopów do likwidacji powstania, które wybuchło pod wodzą dyktatora Tyssowskiego w Krakowie. Kraków został wówczas na moment opanowany przez powstańców, notabene też z dużymi oporami. Działy się tam, w Krakowie, różne rzeczy. I efektem wspomnianej próby przeciwstawienia się polityce austriackiej był ten słynny marsz, procesja Edwarda Dembowskiego, zakończona interwencją generała austriackiego, który oddał strzały do bezbronnej ludności idącej w procesji. Zginęło wielu ludzi, w tym m.in. Edward Dembowski, co spowodowało załamanie się powstania. Ale, jak się okazało, właśnie na tę historię, która miała się potoczyć regularnie, tzn. wszyscy chłopi mieli wyrżnąć wszystkich ziemian, co się w dużej mierze stało… Rabacja galicyjska Jakuba Szeli na tym właśnie polegała, że wymordowano kilkuset właścicieli dworskich. Za zabicie bądź ujęcie właściciela dworskiego rabacjanie otrzymywali pieniądze od lokalnych urzędników austriackich, do których przynosili dowód zabicia bądź informacje… To wszystko jest opisane. To była tragedia tej ziemi. W „Weselu” Wyspiańskiego mamy rzecz jasna cały passus pokazujący, że tak powiem, trwałość tej tragedii rzezi galicyjskiej. I właśnie w tym kontekście należy postrzegać powstanie chochołowskie jako wydarzenie, które nie mieściło się w logice ówczesnych władz państwowych, a przez historyków opisywane jest jako wydarzenie, które w następnych dziesięcioleciach konstytuuje naród góralski. I to nie jest tylko jakaś figura historyczno-mitologiczna. Dzisiaj na tamtych ziemiach to wydarzenie jest przedmiotem bardzo żywego wewnętrznego dialogu, ponieważ, jak pan marszałek wie, zresztą zasugerował pan to w pytaniu, okoliczna ludność, z okolic Chochołowa, była uczestnikiem walki z powstańcami. Chodzi konkretnie o Czarny Dunajec, który został wprzęgnięty do walki z powstańcami i Austriacy de facto doprowadzili do likwidacji tego powstania nie swoimi rękami, tylko właśnie rękami ziomków. To też była polska tragedia, ale to pokazuje, jak powinniśmy cenić naszą historię z perspektywy wydarzeń, które konstytuują naszą wspólnotę narodową. W przypadku górali ta konstytuanta to właśnie Chochołów. Notabene to bardzo piękne miejsce na polskiej ziemi, jak państwo zapewne wiedzą, jego zabudowa do dziś robi olbrzymie wrażenie – pomnik księdza Kmietowicza, kościół, który tam stoi, piękna zabudowa drewniana i muzeum, które jest regionalnym muzeum etnograficznym, a jednocześnie właśnie muzeum podkreślającym fenomen Chochołowa na mapie Polski. I wydaje mi się, że korzystając z tego, że mamy sto siedemdziesiątą rocznicę, można śmiało podjąć taką inicjatywę. To jest odpowiedź na pytanie pana senatora.

Niewątpliwie jednym – nie chcę twierdzić, że jedynym – z kluczy polskiej polityki historycznej proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość jest ponowna integracja narodu polskiego. Myśmy w okresie PRL zostali rozbici i dopiero dzisiaj możemy o sobie powiedzieć, że wszyscy jesteśmy rodzinami katyńskimi. Nie jestem jednak pewien, czy możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy rodzinami wołyńskimi, a już bardzo wątpliwe jest, czy wszyscy jesteśmy rodzinami kaszubskimi, mam na myśli Stutthof 1945 r., czy wszyscy jesteśmy rodzinami śląskimi, wywiezionymi przez armię sowiecką, Krzywy Róg 1945 r., prawda, czy wszyscy jesteśmy rodzinami chochołowskimi. Integracja narodu polega właśnie na tym, żebyśmy wszyscy byli rodzinami wszystkich tych Polaków, którzy na to zasługują, a niekoniecznie byli dziedzicami pamięci tych wydarzeń, które powinny być napiętnowane, i tych ludzi, którzy wspólnocie narodowej powiedzieli wyraźnie „nie”. Wydaje mi się, że tak powinna ta nasza polityka historyczna dziś wyglądać.

A tak na marginesie, do obu panów senatorów, a może i do wszystkich państwa taka, skądinąd oczywista, uwaga: między prawdą a mitem nie ma rozbieżności, jeżeli fundamentem jest prawda. Mit musi być tworzony, na tym polega świadomość narodowa, że inteligencja buduje mity. Problem polega tylko na tym, żeby mity były budowane na prawdzie, a nie na fałszywych przesłankach i fałszywych intencjach, czyli złych intencjach. Mity konstytuują wspólnotę narodową – tak na pewno było i tak na pewno będzie, dopóki będą istniały narody. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Nie widzę już… Panie Senatorze, chce pan jeszcze coś dopowiedzieć?

(Senator Jan Żaryn: Nie, nie, tylko…)

A, pan senator wyraża gotowość do odpowiadania…

(Senator Jan Żaryn: Jeżeli zajdzie taka potrzeba.)

Ale nie ma już zgłoszeń, tak że dziękuję bardzo.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Ponieważ nie ma poprawek, możemy przystąpić do głosowania.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego.

Bardzo proszę, kto z państwa senatorów jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 73 – za, nikt nie głosował przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2016 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2016.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 76 Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Grzegorz Bierecki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo!

Komisja na posiedzeniu w dniu 18 lutego rozpatrzyła wszystkie wnioski zgłoszone w toku debaty budżetowej w dniu 17 lutego nad ustawą budżetową na rok 2016 i przedstawia Senatowi następujące stanowisko: komisja rekomenduje przyjęcie poprawek nr 1–4, 13, 50–60, 84, 85, 92 i 98.

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Rulewski dokonał zmiany treści swojego wniosku, to jest poprawka nr 157 w zestawieniu wniosków, a na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: senator Antoni Szymański – poprawka nr 79 w zestawieniu wniosków; senatorowie Borusewicz, Kleina, Czarnobaj – poprawka nr 147 w zestawieniu wniosków; pan senator Jan Rulewski – poprawka nr 159 w zestawieniu wniosków. Dziękuję bardzo za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pan senator Józef Zając, pan senator Ryszard Bonisławski, pan senator Kazimierz Kleina, pan senator Jan Rulewski, Grzegorz Bierecki, Sławomir Rybicki, Jan Hamerski, Stanisław Kogut, pani senator Barbara Zdrojewska, Wiesław Kilian, Jarosław Duda, pan senator Bogdan Klich, pan senator Piotr Florek, pani senator Jadwiga Rotnicka, Marian Poślednik, Marek Borowski, Antoni Szymański, Grzegorz Napieralski, Tomasz Grodzki, Grażyna Sztark, Andrzej Stanisławek, Grzegorz Czelej, Mieczysław Augustyn, Andrzej Wojtyła, Przemysław Termiński, Władysław Komarnicki, Leszek Czarnobaj, Piotr Zientarski, Jan Filip Libicki, Andrzej Misiołek, Piotr Wach, Bogdan Borusewicz, Adam Gawęda, Jerzy Wcisła.

Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych był pan senator Kazimierz Kleina.

Czy ktoś z wymienionych państwa senatorów chce zabrać głos?

Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja chciałbym się wypowiedzieć na temat poprawek nr 12, 86 i 87, podpisanych m.in. przez senatora Kleinę, a również na pierwszym etapie, zanim rozpatrzyła je komisja, przez panie i panów senatorów z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Ta poprawka, z uwagi na zbliżające się Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016, w stopniu minimalnym, jeśli chodzi o kwotę, zmierzała do tego, żeby na te światowe dni zaprosić młodzież tkwiącą w obozowiskach Europy Zachodniej i dalej, w schroniskach, być może u osób prywatnych, a także młodzież z terenów objętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wpisuje się to w intencje organizatorów tego światowego spotkania, którzy gotowi są uczestniczyć w przyjęciu tejże młodzieży. Osobiście jestem dumny z tego, że nasz kontynent, Europa, przyjął prawie 2 miliony uchodźców i emigrantów, choć chciałbym, żeby w tym swoistym wyścigu o najwyższą moralność uczestniczyła również Polska. Rząd pani Beaty Szydło, rząd dobrej zmiany nie może się odgradzać kordonem moralnym od reszty Europy, od światowej opinii publicznej, zwłaszcza że uprzednio rządy Rzeczypospolitej niejako wpisały się w tę światową konwencję o uchodźcach. Jak wiadomo, w kwietniu z inspiracji koalicji ma się odbyć w Poznaniu uroczyste zgromadzenie związane z tysiąc pięćdziesiątą rocznicą przyjęcia przez państwo polskie chrztu, chrztu chrześcijańskiego. Trudno będzie zatem obronić się przed oskarżeniami o swoistą bigoterię. Rząd w trakcie prac w komisji kategorycznie odrzucił te poprawki. To nie godzi się nie tylko z moim sumieniem, ale i z przekonaniem niemałej części opinii publicznej w Polsce i na świecie. A zatem oświadczam, że rezygnuję z wyjazdu do Poznania na te uroczyści, żeby nie być posądzonym o bigoterię. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)

(Senator Jan Dobrzyński: I bardzo dobrze.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Bierecki się zgłasza.

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

To bardzo piękny pomysł, aby zaprosić na Światowe Dni Młodzieży, na spotkanie z Ojcem Świętym tę młodzież, która żyje na terenach objętych wojną, konfliktem. Rozumiem, że tę młodzież, która jest młodzieżą chrześcijańską i która chciałaby uczestniczyć w tych Światowych Dniach Młodzieży… To bardzo piękna inicjatywa i nikt na posiedzeniu komisji nie kwestionował tego pomysłu, ale środki na wsparcie realizacji tego wielkiego wydarzenia, jakim będą Światowe Dni Młodzieży… To jest wydarzenie, które do Polski sprowadzi znacznie więcej osób niż np. ostatnie zawody w piłce nożnej – to było Eurocup, tak? – na które wybudowaliśmy wielkie stadiony za miliardy. Tutaj są niewielkie środki budżetowe, a efekt może być o wiele większy. Te środki są w budżecie zagwarantowane w innym miejscu. Ja na posiedzeniu komisji mówiłem, że tak cenną inicjatywę, jaką zgłosił pan senator Rulewski, warto poprzeć i dobrze byłoby, gdyby organizatorzy Światowych Dni Młodzieży zechcieli wziąć pod uwagę taką możliwość. Wiem, że będzie bardzo wielu sponsorów tego święta, które odbędzie się w Krakowie w tym roku. Tak że myślę, że środki na tak cenną inicjatywę się znajdą i nie ma potrzeby robienia z tego odrębnej pozycji budżetowej. Takie też było rozumowanie członków komisji, kiedy zdecydowaliśmy się odrzucić tę poprawkę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję.

Czy ktoś z senatorów pragnie zabrać głos?

Pan senator Borowski, a potem pan senator Kleina.

Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ja nie zgłaszałem żadnych kosztownych poprawek. Lista poprawek, nad którymi będziemy głosować, zawiera bardzo dużo różnych, zapewne słusznych inicjatyw dotyczących tego, aby przeznaczać środki na ważne cele gospodarcze. Zdaję sobie sprawę z faktu, że budżet jest pewnego rodzaju opracowanym dokumentem, zamkniętym bilansem. Trudno go naruszać w jakimś istotnym stopniu, dlatego ograniczyłem się do kwestii, które są dla Senatu niezwykle ważne. Jest to sprawa rzecznika praw obywatelskich i sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście wiem o politycznym sporze, jaki dzieli dzisiejszą większość parlamentarną i Trybunał Konstytucyjny. Podobnie jest z rzecznikiem praw obywatelskich, choć tutaj może w mniejszym stopniu. Ja myślę, że te sprawy powinny być odłożone na bok.

Uważam, proszę państwa, że w sprawie rzecznika praw obywatelskich powinniśmy działać jednolicie. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji wspólnym wysiłkiem ówczesnej większości i mniejszości nawiązaliśmy z rzecznikiem współpracę. Byliśmy autorami pewnych inicjatyw ustawodawczych i przyjęliśmy zasadę, że Senat wchodzi w rolę obrońcy praw obywatelskich. To, na co Sejm często nie ma czasu, przypisaliśmy Senatowi. Daje nam to większą podstawę do bronienia przydatności Senatu. Tymczasem w omawianym tu projekcie, wbrew temu, co mówił pan senator Bierecki, nie ma zamrożenia środków na ubiegłorocznym poziomie, tylko jest ewidentny spadek. Jest tu spadek o 5%, podczas gdy wszelkie inne instytucje państwowe mają wzrost o około 5%. Jest to sprowadzenie budżetu rzecznika praw obywatelskich do poziomu z roku 2011. Ja rozumiem, że mógł to zrobić Sejm, chociaż też nie powinien, ale rolą Senatu jest przywrócenie tu właściwych proporcji. Dlatego zgłosiłem kilka skromnych poprawek dotyczących kilkuset tysięcy złotych – 100, 200 czy 300 tysięcy zł. Mam nadzieję, że jeśli nie wszystkie, to może chociaż niektóre zostaną poparte, przede wszystkim te związane z nakazami straży pożarnej – rzecznik pracuje w budynkach zabytkowych, gdzie jest bardzo duże ryzyko pożaru – a także te dotyczące remontów oraz bardzo skromnych kwot na zwiększenie zatrudnienia o 4 etaty, które są potrzebne do realizacji nowych i starych zadań rzecznika. Powiem, że obciążenie pracą jest tam ogromne. W sumie chodzi tu o 3 miliony zł. Przypomnę, że rzecznik chciał 10 milionów więcej, co też było uzasadnione. Budżet obcięto, ale obcięto w taki sposób, że pieniędzy jest mniej, niż było poprzednio. Proszę państwa, nieuwzględnienie tego faktu naprawdę kładzie się cieniem na Senacie. To po prostu przynosi nam wstyd, a komisja negatywnie zaopiniowała te poprawki.

Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to zrezygnowałem już z forsowania poprawki, która zwiększa wydatki bieżące, ale zostawiłem jedną rzecz. Mianowicie Trybunał Konstytucyjny, o czym może nie wszyscy państwo wiedzą, jest obowiązany wypłacać ze swojego budżetu wynagrodzenia sędziom w stanie spoczynku. Tym, którzy byli sędziami, przestali być sędziami i przeszli w stan spoczynku. Takie jest prawo. Ono się może podobać, może się nie podobać, ale takie właśnie jest. I ta kwota jest ściśle wyliczona. Wiadomo, ile trzeba wypłacić, i to nie są pieniądze dla sędziów obecnej kadencji. Tam obcięto te środki zupełnie bezsensownie. I jeżeli sędziowie w stanie spoczynku nie otrzymają swojego wynagrodzenia – a go nie otrzymają, bo Trybunał nie może przesunąć środków z innych, że tak powiem, paragrafów, nie ma takiej możliwości. Po prostu będą dochodzić swojego w sądzie i Skarb Państwa nie tylko im wypłaci, ale jeszcze wypłaci im potem z odsetkami, czyli koszt będzie większy. Jaki jest sens tego, pytam. To są konkretne propozycje. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale chyba nry 71, 72…

(Głos z sali: 73.)

Jakoś tak.

Naprawdę, proszę państwa, w sprawie Trybunału to jest kwestia po prostu zwykłej logiki i trzymania się przepisów prawa, a w sprawie rzecznika praw obywatelskich to jest kwestia naszej roli i naszego sumienia jako Senatu. Dlatego apeluję o poparcie. To są bardzo skromne kwoty. Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: Grzesiu, daj spokój.)

(Senator Grzegorz Bierecki: Muszę sprostować.)

(Senator Czesław Ryszka: W trybie sprostowania.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Kazimierz Kleina, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zwracam się do pań i panów senatorów z prośbą o poparcie kilku poprawek, które zgłosiłem ja lub zgłosiła mniejszość Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Cieszę się… I proszę, żeby ta decyzja była decyzją całej Izby. Chodzi o poprawkę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, a mówiącą o tym, że środki, które przez Sejm zostały zdjęte z budżetu Trybunału Konstytucyjnego, będą przywrócone. Chcę także poinformować Wysoką Izbę, że Komisja Budżetu i Finansów Publicznych jednomyślnie poparła właśnie tę poprawkę. To jest poprawka nr 4. Ona przywraca ten stan… Nie w takim stopniu, że Trybunał Konstytucyjny otrzyma, tak jak inne instytucje, kilka procent więcej, niż było w latach poprzednich, ale do poziomu z roku ubiegłego. To oczywiście, w jakimś sensie, umożliwi normalne funkcjonowanie tej instytucji. Ta poprawka została poparta, jak mówię, jednomyślnie. Chciałbym – i proszę państwa, aby to się udało – żeby tę decyzję podtrzymać także w głosowaniu całej Izby.

Proszę równocześnie o poparcie poprawki nr 5, o której mówił pan senator Borowski. Z ostrożności złożył on poprawki, które pomniejszają tę chęć zwiększenia środków dla rzecznika praw obywatelskich, a także Trybunału Konstytucyjnego, ale poparcie tych poprawek prowadzi do takiej sytuacji, że te instytucje będą miały budżet na poziomie roku ubiegłego, nie wyższy, a wszystkie instytucje, jeszcze raz mówię, mają wyższy właśnie o kilka procent, 5% czy 6%, niektóre nawet o więcej procent. Po prostu niepotrzebne jest przenoszenie, przy okazji tworzenia budżetu, tego konfliktu, który jest wokół tych ciał, na sprawy budżetowe. To oznaczałoby tylko tyle, że czasami za jakąś niepokorność czy inne zdanie jest kara finansowa.

Chciałbym jeszcze prosić o poparcie jednej z poprawek, które wspólnie z panem senatorem Rulewskim złożyliśmy. Chciałbym poprzeć głos pana senatora Rulewskiego. To sprawa raczej symboliczna, bo pewnie nie uda się tego poprzeć państwa głosami. To, w jaki sposób ten problem uda się rozwiązać, czyli możliwość, żeby w Światowych Dniach Młodzieży uczestniczyli przedstawiciele młodzieży z obszarów konfliktów, a także uchodźców… Moja poprawka, jedna z ostatnich tam wpisanych, dotyczy tylko i wyłącznie zmiany nazwy rezerwy celowej, co daje możliwość finansowania właśnie tego typu przedsięwzięć. Proszę mi wierzyć, że już wiele lat pracuję nad budżetem i mniej więcej mam orientację, jak te zapisy powinny być sformułowane, po to żeby można było pewne zadania zrealizować. Jak mówił pan przewodniczący Bierecki, to jest proste i możliwe itd. Oczywiście wszystko jest możliwe, to wiemy. Pewnie nawet pieniądze z budżetu państwa może otrzymać jedna ze szkół, bo część posłów starała się o to, żeby to było wpisane w budżecie. Pewnie to wszystko jest możliwe. Tylko pewne rzeczy można robić w prosty sposób i tak, żeby to przemawiało także do naszych obywateli. A więc nie proszę tu w ogóle o żadne dodatkowe pieniądze, tylko o zmianę nazwy rezerwy, umożliwiającą to, ale niekoniecznie zmuszającą do wydatkowania tych pieniędzy.

I jeszcze kilka drobnych rzeczy z takich spraw generalnych. Chodzi o poprawkę, która dotyczy obniżenia deficytu budżetu państwa. W ostatnim czasie Narodowy Bank Polski poinformował, że wpłata do budżetu państwa będzie wyraźnie wyższa, niż jest w tej chwili wpisana do budżetu – w tej chwili mówimy o kwocie 3,2 miliarda zł, a Narodowy Bank Polski mówi o kwocie 8 miliardów zł. Może niecałe 8 miliardów zł będzie wpłacone, bo to wynika także z przeliczeń itd., ale ta kwota będzie wyraźnie wyższa. I chciałbym, żeby ta kwota była wpisana do budżetu jako kwota zmniejszająca deficyt. To jest cel ministra finansów, rządu i pani premier także w tej chwili, więc takie wpisanie tej kwoty da pewną gwarancję, że środki nie będą się rozpływały w całym budżecie na różne inne cele.

Z drobniejszych spraw, ale także takich ogólnopolskich – nie mówię o indywidualnych sprawach, poszczególnych inwestycjach itd., też bardzo ważnych itd., ale to są jakby inne sprawy – są sprawy, które mają wymiar symboliczny i które są związane z działaniem naszej Izby. Chodzi tutaj o środki na fundusz na rzecz współpracy młodzieży Polska – Ukraina, o dodatkową symboliczną kwotę, o którą bardzo bym prosił, a także o dodatkowe środki przeznaczone na wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych. Co roku zawsze był z tym jakiś problem, ale z roku na rok, dzięki staraniom Senatu, udawało się uchwalić albo tyle samo, albo odrobinę więcej środków – dzisiaj także o to proszę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Grzegorz Bierecki, bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, po tych dwóch wystąpieniach jestem zobowiązany udzielić państwu informacji o pracach komisji.

Odnosząc się do wystąpienia pana senatora Borowskiego, chciałem powiedzieć, że pan senator w swoim wystąpieniu zawarł może bardzo emocjonalną informację, jakkolwiek nieprawdziwą. Chciałbym panu senatorowi zwrócić uwagę, że komisja rekomenduje przyjęcie poprawki nr 4, która zwiększa budżet Trybunału Konstytucyjnego o środki, o które pan senator tak dramatycznie występował. Oczywiście decyzja Wysokiej Izby będzie wyrażona w głosowaniu, niemniej jednak wydaje mi się, Panie Senatorze, że pańska krytyka była nieco przedwczesna, tak bym to ujął.

Jeżeli chodzi o kwestie budżetu rzecznika – także odnoszę się do wystąpienia pana senatora Borowskiego – to, no cóż, rzecznik chciał 10 milionów więcej, pan senator uważa, że 3 miliony by rzecznikowi wystarczyło, Sejm uznał, że nie trzeba niczego dodawać… My, po wysłuchaniu, po zapoznaniu się z argumentami zawartymi w stenogramach sejmowych, uznaliśmy, że rzeczywiście najprawdopodobniej nie trzeba zwiększać tego budżetu. Jeśli są problemy lokalowe, jeśli jest zagrożenie pożarowe w pomieszczeniu zabytkowym, można rozwiązać to w inny sposób, np. przenosząc siedzibę rzecznika praw obywatelskich w inne miejsce. Ja w trakcie debaty pozwoliłem sobie na dygresję, wskazując im Poznań jako miejsce, gdzie mogliby znaleźć siedzibę. Ja przecież od wielu lat jestem zwolennikiem rozśrodkowania tych centralnych urzędów tak, aby w różnych regionach znalazły się ważne instytucje. To przecież byłoby znakomicie…

(Senator Adam Bielan: Radom.)

(Głos z sali: W Rzeszowie.)

(Senator Alicja Zając: Kraków.)

(Senator Stanisław Kogut: W Krakowie.)

Może zamiast remontować ten zabytkowy budynek, taniej byłoby dać im nowoczesne, funkcjonalne biura, które znajdują się w zasobach innych agencji. Ten problem można rozwiązać w inny sposób, bez konieczności zwiększania wydatków budżetowych.

Wreszcie kwestia wpłaty z Narodowego Banku Polskiego. Jestem państwu winien informację. Ja zwróciłem się do Narodowego Banku Polskiego o wyjaśnienie dotyczące informacji prasowej, w której znalazły się zapowiedzi, że wpłata z Narodowego Banku Polskiego do budżetu będzie w tym roku większa, znacząco większa. W budżecie mamy 3,2 miliarda zł, a informacje prasowe mówiły o ponad 8 miliardach zł, czyli różnica wynosi niemal 5 miliardów. Przecież wszyscy bardzo się ucieszymy, jeśli to się okaże prawdą, niemniej jednak z informacji, którą uzyskałem od wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, wynika, że ta kwota jest określona jeszcze przed audytem. Wynika ona z różnych rozliczeń, działań księgowych, w dużym stopniu w Narodowym Banku Polskim, a więc rzeczywistą wielkość tej wpłaty ustalą audytorzy, którzy w marcu badać będą sprawozdanie Narodowego Banku Polskiego. Będzie ono przyjmowane zgodnie z przepisami przez Radę Polityki Pieniężnej, a później, w kwietniu, zostanie zatwierdzone przez Radę Ministrów. Tak więc jesteśmy jeszcze przed tym procesem i wpisywanie tutaj innej liczby, o innej wartości niż ta, którą w Sejmie przyjęli posłowie, byłoby ryzykowne – tak bym powiedział. Jeśli się okaże, że wpłata z Narodowego Banku Polskiego będzie wyższa, to przecież oczywiście wszyscy zaśpiewamy „alleluja” z tego powodu. Bardzo dziękuję.

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, Panie Marszałku…)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, pan senator Marek Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Panie Senatorze Bierecki, ja bym prosił, żeby poważnie odnosić się do tego, co powiedziałem, i nie manipulować danymi. Otóż nie jest tak, że rzecznik zaproponował o 10 milionów więcej niż wykonanie w 2015 r., Sejm mu te 10 milionów zabrał, ja zaproponowałem 3 miliony więcej niż wykonanie w zeszłym roku, a komisja uznała, że nie trzeba w ogóle dokładać i będzie tak, jak było w zeszłym roku. To nie jest tak. Rzecznik zaproponował 10 milionów więcej niż w zeszłym roku, a Sejm nie tylko nie zgodził się na te 10 milionów, ale jeszcze zmniejszył mu budżet. Wykonanie budżetu rzecznika praw obywatelskich w roku 2015 to było 37 milionów 603 tysiące, a Sejm uchwalił, że budżet rzecznika będzie wynosił 35 milionów 619 tysięcy.

(Senator Jan Dobrzyński: Ale grosze.)

Tak że nie tylko nie zgodził się na dodatkowe 10 milionów, ale jeszcze obciął ten budżet, i taki budżet przyszedł do nas. I moja propozycja, która zamyka się nie w jednej poprawce, tylko w pięciu rozłożonych poprawkach… Można przyjąć tylko niektóre z nich, ale nawet gdyby przyjąć wszystkie, to budżet rzecznika wynosiłby o 3 miliony więcej niż w propozycji, czyli wynosiłby około 38 milionów 600 tysięcy – tylko o 1 milion więcej niż w roku poprzednim, konkretnie o 3% czy o 4% więcej. Ale można też przyjąć tylko część poprawek i będzie to taki sam budżet jak w roku poprzednim. Tak że, Panie Senatorze, naprawdę proszę być uczciwym w tej sprawie. Pan manipulował już wcześniej, próbował pan wszystkim wmówić, że budżet w ogóle jest zamrożony na tej samej wysokości. To jest po prostu nieprawda.

Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to będę naprawdę bardzo wdzięczny i będę sławił imię senatorów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli poprawka, o której pan wspomniał, chyba nr 4, zostanie przyjęta. Ale coś mi się zdaje, że tak nie będzie, Panie Senatorze, ponieważ rekomendacja, o której pan mówił, rekomendacja komisji, została po głosowaniu poparta pańskim stwierdzeniem, że senatorowie PiS się pomylili. Dlatego jednak, dmuchając na zimne, mówię, że po prostu nie warto, nie warto… Trzeba to przyjąć. Jeszcze raz mówię: jeśli ta rekomendacja zostanie przyjęta, Panie Senatorze, to osobiście panu podziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Jan Rulewski, później pan senator Grzegorz Bierecki.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chcę się wypowiedzieć na temat poprawki nr 157. Dziś cała Polska, przede wszystkim w telewizorach, ale także wszyscy ci, którzy już się ustawiają do olbrzymich kolejek po wypłaty w ramach systemu czy programu 500+, żyje tym problemem. Jestem zainteresowany powodzeniem tego programu, ale w trakcie konsultacji, a nawet w trakcie prac w Senacie wychodzi, że ten zakrojony na niespotykaną skalę program finansowy i organizacyjny, obejmujący 2 miliony 700 tysięcy decyzji dotyczących 3,5 miliona dzieci, decyzji, które niejako mają być realizowane wstecz i przez nowo zatrudnionych urzędników w ciągu jednego miesiąca, budzi duże zastrzeżenia. Jest to program rządowy i rząd słusznie przewidział dotację na jego realizację, ale dotacja ma to do siebie, że nie musi być wykorzystana lub… Nie ukrywam, że bywało tak… Rządy Platformy Obywatelskiej były oszczędne w wydatkowaniu wszelkich dotacji.

Proponowana poprawka zmierza do tego, żeby w ramach dotacji, niczego nie zmniejszając i nie powiększając, zagwarantować środki na dodatki dla pracowników, którzy będą podejmować decyzje – i tylko oni będą mogli je podejmować – dotyczące przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń wychowawczych.

Proponuję, żeby ta akcja miała charakter doraźny do końca 2016 r., albowiem nie jest prawdą, że nowo przyjęci pracownicy będą mogli od razu, z marszu wejść w proces decyzyjny. Oczekiwania zainteresowanych są tu olbrzymie. Kwoty też są olbrzymie. I jest możliwość poprawki. Innymi słowy: jeśli ci pracownicy, tak jak powiedzieli, nie będą pracować w środy, piątki i świątki, to cała operacja, choćby towarzyszyły jej dobre zamierzenia, może być popsuta przez niedobór środków. Uważam, że w tym momencie powinniśmy pamiętać o tych, od których zależy sukces tego programu, czyli właśnie o tych pracownikach.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Józef Zając, a później pan senator Grzegorz Bierecki.

Senator Józef Zając:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zdaję sobie sprawę z tego, że moja poprawka zostanie odrzucona. Chcę jednak powiedzieć parę słów odnośnie do problemu, z którym się do państwa zwróciłem.

Mówię o drodze krajowej, której część od kilkunastu lat przebiega przez miasto. Jest to jedyna droga dojazdowa do przejścia granicznego w Dorohusku i jest ona w takim stanie… W tej chwili niektóre części tej drogi są zamknięte w połowie szerokości z uwagi na to, że nie można już tamtędy jeździć. Większość ruchu w kierunku Ukrainy, zwłaszcza ruchu towarowego, odbywa się właśnie tamtędy. Gdybyście państwo mieli okazję to zobaczyć, to – tak myślę – każdy z państwa zmieniłby zdanie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Grzegorz Bierecki. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku, odnosząc się do wystąpienia pana senatora Rulewskiego, który w swojej poprawce chciałby zapewnić dodatkowe środki na wynagrodzenia pracowników, którzy będą zajmowali się obsługą programu 500+, chciałbym państwu powiedzieć, że otrzymaliśmy informację od przedstawiciela rządu, że środki, które są niezbędne do realizacji programu, znajdują się już w budżecie i zostały przyjęte. W związku z tym nie ma potrzeby dokonywania tu takiego zwiększenia.

Chciałbym podziękować panu senatorowi za troskę i zainteresowanie powodzeniem programu. Bardzo dziękujemy panu senatorowi za to, że pan senator tak mocno wspiera rządowy program 500+. Ufamy jednak przedstawicielom rządu, którzy poinformowali nas o braku konieczności takiego zwiększenia. Środki są tu już zapewnione… Przepraszam, nie zwiększenia, ale przyjęcia poprawki. Przepraszam. Nie ma konieczności przyjęcia tej poprawki, bo środki na to wszystko są zapewnione i zaplanowane zgodnie z założeniami przyjętego przez rząd programu.

Jeśli chodzi o poprawkę, którą złożył pan senator Zając, dotyczącą drogi do Dorohuska, to ja przyłączam się do apelu pana senatora. Zapewne wszyscy senatorowie z Lubelszczyzny przyłączają się do tego apelu do ministra infrastruktury, aby w ramach istniejących środków przeznaczonych na remonty dróg, które znajdują się już w tym budżecie, uwzględnić inwestycję związaną z tą drogą, która rzeczywiście jest w skandalicznym stanie. Myślę, że jako senatorowie z Lubelszczyzny na pewno będziemy taki wniosek kierować do pana ministra infrastruktury. Tak więc nie ma potrzeby, Panie Senatorze, przyjmowania poprawki, szczególnego… Myślę, że wszyscy wiemy, jak ta droga wygląda i że trzeba ją wyremontować.

Jeżeli chodzi o wystąpienie pana senatora Borowskiego, to w trosce o ekonomię pracy tej Izby, a także szanując czas państwa i państwa senatorów, nie będę się do odnosił do tego wystąpienia.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Nie widzę więcej zgłoszeń. Dziękuję paniom i panom senatorom.

Przypominam, że następujący wnioskodawcy wycofali swoje wnioski: pan senator Antoni Szymański – poprawka nr 79 w druku nr 76 Z; senatorowie Bogdan Borusewicz, Kazimierz Kleina oraz Leszek Czarnobaj – poprawka nr 147 w tym samym druku; senator Jan Rulewski – poprawka nr 159 w druku nr 76 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofane wnioski?

Pan senator, tak?

(Senator Piotr Zientarski: Ja nie chcę podtrzymywać, Panie Marszałku, ale chcę się wypowiedzieć.)

Ale w jakim trybie?

(Senator Piotr Zientarski: Jako wnioskodawca.)

W jakim trybie?

(Senator Piotr Zientarski: Jako jeden z wnioskodawców, Panie Marszałku.)

Nie, Panie Senatorze. Ja przeczytałem nazwiska senatorów wnioskodawców, którzy wycofali swoje wnioski. Pan senator, owszem, był wcześniej wymieniony, ale był czas na zgłaszanie wniosków…

(Senator Piotr Zientarski: Chodzi o to, że nie ma poprawki, którą ja zgłosiłem. O to chodzi, Panie Marszałku.)

Jest błąd? Rozumiem, Panie Senatorze.

Proszę bardzo, Panie Senatorze, o zabranie głosu.

Senator Piotr Zientarski:

Zgłosiłem 4 poprawki, które zresztą skomentowałem. Zauważyłem, że w tym zestawieniu jednej z nich nie ma.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Rozumiem. Uzupełnimy to za chwilę. Dziękuję, Panie Senatorze. Zrobimy przerwę stosowną na to, aby ta poprawka znalazła się w zestawieniu.

Powtarzam pytanie: czy ktoś z państwa senatorów pragnie podtrzymać wycofane poprawki, które wymieniłem wcześniej? Nie ma chętnych.

Ogłaszam 5 minut przerwy, do godziny 11.15. No, to będzie trochę więcej niż 5 minut. 7 minut.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 8 do godziny 11 minut 20)

Wznowienie obrad

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2016 (cd.)

Zgłasza się pan senator Piotr Zientarski.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku, ja wycofuję tę poprawkę…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Którą, Panie Senatorze, bo musimy spojrzeć…)

(Głosy z sali: Tę, której nie ma…)

Właśnie…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Aha, nie ma jej…)

Te poprawkę, która nie znalazła się w zestawieniu…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Senatorze, to ja bardzo proszę o krótkie zreferowanie…)

Chodziło o 800 tysięcy zł na rzecz ratownictwa medycznego w Szczecinku, chodziło o karetkę.

(Marszałek Stanisław Karczewski: W Szczecinku.)

Tak, w Szczecinku. Ja wycofuję tę poprawkę. Podejmę starania o zrealizowanie tego, że tak powiem…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Słusznego przedsięwzięcia, jak rozumiem.)

…słusznego przedsięwzięcia z innych środków.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie podtrzymać złożoną wcześniej przez pana senatora Piotra Zientarskiego poprawkę, dotyczącą karetki w Szczecinku? Nie ma chętnych.

Poprawka została wycofana.

(Głos z sali: W Szczecinie?)

W Szczecinku. Tak mówił pan senator.

Głosowanie

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 zwiększa wydatki Kancelarii Senatu o 2 miliony 501 tysięcy zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 2 milionów 107 tysięcy zł, kosztem zmniejszenia rezerwy na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy zgodnie głosowali za. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 2 przesuwa 2 miliony zł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do oświaty z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli dla Polonii.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 3 dotyczy planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poprawka nie zmienia kwot dochodów i wydatków, ale umożliwia agencji realizację dopłat do tymczasowej linii kredytów obrotowych na finansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej w okresie oczekiwania na dopłaty za rok 2015.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 4 zwiększa o 1 milion 650 tysięcy zł budżet Trybunału Konstytucyjnego, m.in. na uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, kosztem zmniejszenia rezerwy ogólnej Rady Ministrów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 26 było za, 51 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została odrzucona.

(Rozmowy na sali)

Poprawka nr 5 zwiększa wydatki rzecznika praw obywatelskich o 3 miliony 300 tysięcy zł kosztem zmniejszenia rezerwy ogólnej Rady Ministrów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 25 było za, 55 było przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 6 zwiększa o 60 milionów zł środki na drogi wojewódzkie kosztem zmniejszenia środków na obsługę zadłużenia zagranicznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 24 było za, 56 – przeciw. (Głosowanie nr 10)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 7 zwiększa o 200 milionów środki na drogi gminne kosztem zmniejszenia środków na obsługę zadłużenia zagranicznego.

(Głos z sali: Ile?)

O 200 milionów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 24 było za, 56 – przeciw. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 8 zwiększa o 1 milion zł środki na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży kosztem zmniejszenia środków na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 22 było za, 54 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 9 zwiększa wydatki majątkowe o 30 milionów zł z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Chełma kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, 25 było za, 54 – przeciwnego zdania. (Głosowanie nr 13)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 10 tworzy nową rezerwę „Fundusz rewitalizacyjny dla miasta Łodzi” z kwotą wydatków 150 milionów zł kosztem obsługi długu Skarbu Państwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 21 było za, 56 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 14)

Poprawka nr 10 została odrzucona.

Poprawka nr 11 tworzy rezerwę na dofinansowanie zadaszenia toru łyżwiarskiego Stegny w Warszawie z kwotą wydatków 60 milionów zł kosztem rezerwy z poz. 49 „Utrzymanie rezultatów niektórych projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, w tym systemy informatyczne”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 25 było za, 55 – przeciw. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 12 tworzy nową rezerwę celową „Pomoc w zaproszeniu i pobycie na Światowych Dniach Młodzieży osób pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi i pochodzących z rodzin uchodźców” z kwotą wydatków 660 tysięcy zł kosztem rezerwy na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 26 było za, 53 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)

Poprawka nr 12 została odrzucona.

Poprawka nr 13 polega na przesunięciu w budżecie Najwyższej Izby Kontroli 3 milionów 419 tysięcy zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 83 było za, czyli wszyscy. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 14 zmniejsza deficyt budżetu państwa o 5 miliardów zł pochodzących ze zwiększenia wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 24 było za, 56 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 18)

Poprawka nr 14 została odrzucona.

Poprawka nr 15 zwiększa dotacje i subwencje o 1 milion zł przeznaczone na organizacje pozarządowe działające w ramach części „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” kosztem środków na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 16 tworzy nową rezerwę na wykup nieruchomości pod drogę ekspresową nr 6 na odcinku od Trójmiasta do Słupska z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł kosztem środków na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 20)

Poprawka nr 16 została odrzucona.

Poprawka nr 17 zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 30 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z budową obwodnicy Mszany Dolnej i Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 2 było za, 77 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 21)

Poprawka odrzucona.

Poprawka nr 18 zwiększa dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 30 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z budową drogi krajowej nr 47 na odcinku Rabka – Nowy Targ.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 4 było za, 75 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 22)

Poprawka nr 18 została odrzucona.

Poprawka nr 19, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 300 milionów zł wydatki na modernizację drogi krajowej nr 3 poprzez budowę trzecich wolnych pasów ruchu na odcinku Jelenia Góra – Bolków.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 23 – za, 54 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 23)

Poprawka nr 19 została odrzucona.

Poprawka nr 20…

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o wyciszenie rozmów. Panowie Senatorowie, przeszkadzacie.

Poprawka nr 20, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 30 milionów zł wydatki na modernizację linii kolejowej nr 274 Jelenia Góra – Wrocław.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 25 było za, 57 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 21, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 30 milionów zł wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w województwie dolnośląskim.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 25 było za, 54 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 25)

Teraz która, nr 21?

(Głos z sali: Nr 22.)

Poprawka nr 22, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 20 milionów zł wydatki na budowę obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 30 – Pasiecznika, Mielenia i Biedrzychowic.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 26)

Poprawka nr 22 została odrzucona.

Poprawka nr 23, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 10 milionów zł wydatki na budowę chodników przy drodze krajowej nr 3 w Piechocicach i Wojcieszycach koło Jeleniej Góry.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 24 było za, 56 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 27)

Poprawka nr 23 – odrzucona.

Poprawka nr 24, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 1 milion zł wydatki na budowę obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 25 było za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 28)

Poprawka nr 24 została odrzucona.

Poprawka nr 25, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 150 milionów zł wydatki na rewitalizację dzielnic Wałbrzycha – zdegradowanych terenów pokopalnianych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 29)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 26, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 129 milionów 715 tysięcy zł wydatki na budowę Centrum Kultury w Wałbrzychu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 24 było za, 58 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 30)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 27, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 3,5 miliona zł wydatki na rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, budynek C – Ponadregionalne Centrum Onkologii Dorosłych i Pediatrii.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 25 było za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 28, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 3 miliony zł wydatki na budowę obejścia południowo-zachodniego miasta Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 25 było za, 58 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 32)

Poprawka nr 28 została odrzucona.

Poprawka nr 29, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 50 milionów zł wydatki na budowę obwodnicy Oławy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 24 było za, 58 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 33)

Poprawka nr 29 została odrzucona.

Poprawka nr 30 kosztem obsługi długu Skarbu Państwa zwiększa o 2 miliony zł wydatki na budowę obwodnicy Głogowa wraz z przeprawą mostową w ciągu drogi krajowej nr 12 – dokumentacja i wykup gruntów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 25 było za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 31, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 2 miliony zł wydatki na realizację prac projektowych związanych z przebudową drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki – autostrada A4 wraz z przywróceniem zjazdu na autostradę A4.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 26 było za, 55 – przeciw. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 32, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 20 milionów zł wydatki na renowację wnętrz katedry św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy Śląskiej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 24 było za, 57 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 36)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 33 zwiększa dochody budżetu państwa o 250 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na budowę północnej obwodnicy Krakowa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 22 było za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 37)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 34 zwiększa dochody budżetu państwa o 100 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na przebudowę mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi krajowej nr 28 w Nowym Sączu i budowę obwodnicy Nowego Sącza.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 25 było za, 56 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 38)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 35 zwiększa dochody budżetu państwa o 100 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej i modernizację drogi krajowej nr 73 Kielce – Tarnów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 24 było za, 59 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 36 zwiększa dochody budżety państwa o 100 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na przebudowę drogi krajowej nr 28 oraz budowę obwodnic Limanowej, Grybowa i Gorlic.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 24 było za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 40)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 37 zwiększa dochody budżetu państwa o 20 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na budowę obwodnicy Zabierzowa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 21 było za, 57 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 41)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 38 zwiększa dochody budżetu państwa o 20 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na budowę obwodnicy Skawiny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 42)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 39 zwiększa dochody budżetu państwa o 20 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na budowę obwodnicy Zatora.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 23 było za, 60 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 43)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 40 zwiększa dochody budżetu państwa o 300 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup gruntów i budowę drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała wraz z obwodnicą Oświęcimia.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 25 było za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 44)

Poprawka odrzucona.

Poprawka nr 41 zwiększa dochody budżetu państwa o 5 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na prace projektowe Beskidzkiej Drogi Integracyjnej Bielsko-Biała – Kraków.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 22 – za, 56 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 45)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 42 zwiększa dochody budżetu państwa o 50 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na budowę drogi krajowej (GP) nr 47 Rdzawka – Nowy Targ.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 25 – za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 46)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 43 zwiększa dochody budżetu państwa o 45 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na prace projektowe i przebudowę drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 25 – za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 47)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 44 zwiększa dochody budżetu państwa o 2 miliony zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na przebudowę drogi krajowej nr 94 Olkusz – Kraków.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 23 – za, 59 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 48)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 45, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 30 milionów zł wydatki na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej Bielsko-Biała – Kraków, dokumentacja, wykup gruntów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 23 – za, 59 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 49)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 46 zwiększa dochody budżetu państwa o 200 milionów zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego na przebudowę drogi krajowej nr 79 w Krakowie ul. Igołomska.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 24 – za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 50)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 47, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 10 milionów zł wydatki na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 24 – za, 58 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 51)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 48, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 10 milionów zł wydatki na ratownictwo górskie dla GOPR i TOPR.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 27 – za, 55 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 52)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 49, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 70 milionów zł wydatki na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dokończenie budowy zbiornika Świnna Poręba.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 56 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 53)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 50 zwiększa wydatki Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu łącznie o 5 milionów 477 tysięcy zł, w tym na wynagrodzenia w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” o 489 tysięcy zł, a w rozdziale „Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej” o 853 tysiące zł, kosztem rezerwy na siedzibę dla Krajowej Rady Sądownictwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 61 – za, 4 – przeciw, 19 się wstrzymało. (Głosowanie nr 54)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 51 ma charakter porządkowy i przywraca właściwą nazwę rezerwy celowej w poz. 34.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 55)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 52 zwiększa o 8 milionów zł dotację dla Funduszu Kościelnego z przeznaczeniem na remonty zabytkowych obiektów sakralnych oraz wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, kosztem rezerwy na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 78 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 56)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 53 ma na celu sfinansowanie wynagrodzeń w resorcie sportu w związku z zadaniami związanymi z Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro w 2016 r. oraz zadań nałożonych przez przepisy o zdrowiu publicznym poprzez zwiększenie wydatków o 1 milion 252 tysiące zł, kosztem zmniejszenia wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 81 było za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 57)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 54 ma na celu zapewnienie terminowej oraz fachowej obsługi prawnej roszczeń związanych z upadłością biur podróży poprzez zwiększenie wynagrodzeń w resorcie turystyki o 452 tysiące zł, kosztem zmniejszenia wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 59 było za, 25 – przeciw. (Głosowanie nr 58)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 55 zwiększa o 3 miliony 705 tysięcy zł wydatki na wynagrodzenia w Krajowym Biurze Wyborczym, kosztem zmniejszenia dotacji dla gmin na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 58 było za, 23 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 59)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 56 zwiększa środki na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, w Państwowej Inspekcji Pracy o 5 milionów 395 tysięcy zł, kosztem ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 60)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 57 polega na przesunięciu 120 tysięcy zł wewnątrz budżetu województwa małopolskiego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 80 było za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 61)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 58 przeznacza 35 milionów 300 tysięcy zł na uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz wynagrodzenia pracowników prokuratur, kosztem rezerwy na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa, oraz dostosowuje nazwę rezerwy do faktycznego przeznaczenia pozostałych w rezerwie środków budżetowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 75 było za, 2 – przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 62)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 59 dodaje nową rezerwę celową na remont i adaptację zabytkowych budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, z kwotą dotacji i subwencji 3 milionów zł, kosztem rezerwy na siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 59 było za, 5 – przeciw, 20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 63)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 60 dodaje nową rezerwę celową na konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa w Krakowie w roku poprzedzającym czterdziestą rocznicę jego śmierci, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 100 tysięcy zł, kosztem wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 79 było za, 2 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 64)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 61 zwiększa dochody budżetu państwa o 400 milionów zł z wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 25 było za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 65)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 62, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 6 milionów zł wydatki na budowę obwodnicy Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 24 było za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 66)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 63, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 3 miliony 600 tysięcy zł wydatki na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, 21 było za, 56 – przeciw. (Głosowanie nr 67)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 64 tworzy nową rezerwę celową „1050. rocznica Chrztu Polski – rewaloryzacja zabytków sakralnych Gniezna” z kwotą wydatków majątkowych 16 milionów zł, kosztem rezerwy na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 24 było za, 57 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 68)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 65 zwiększa wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego o kwotę 5 miliardów zł, z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu państwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 25 było za, 55 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 69)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 66 zwiększa dochody budżetu państwa o 800 milionów zł z wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, z przeznaczeniem na budowę zbiornika wodno-retencyjnego w miejscowości Wielowieś Klasztorna.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 25 było za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 70)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 67 zwiększa dochody budżetu państwa o 15 milionów 500 tysięcy zł, z przeznaczeniem na budowę Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 25 było za, 55 – przeciw. (Głosowanie nr 71)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 68 zwiększa dochody budżetu państwa o 26 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Kępno, prace przygotowawcze.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 23 było za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 72)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 69 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 milionów zł, z przeznaczeniem na modernizację siedziby Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” w Poznaniu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 73)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 70 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 milionów zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych w województwie wielkopolskim.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 24 było za, 57 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 74)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 71, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 3 miliony zł wydatki na rozbudowę sal operacyjnych w Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Degi w Poznaniu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 26 było za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 75)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 72, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 1 milion zł wydatki na budowę i wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 26 było za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 76)

Poprawka nr 73, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 1 milion 70 tysięcy zł wydatki na uposażenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 26 było za, 54 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 77)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 74, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 1 milion 200 tysięcy zł wydatki rzecznika praw obywatelskich, z przeznaczeniem na wymianę niestandardowych okien w budynku przy ul. Długiej oraz wymianę przestarzałego sprzętu informatycznego.

(Głos z sali: Kogo?)

Rzecznika praw obywatelskich, z przeznaczeniem na wymianę… To już przeczytałem. Chodzi o rzecznika praw obywatelskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 83 senatorów, 26 było za, 56 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 78)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 75, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 1 milion 721 tysięcy zł wydatki rzecznika praw obywatelskich, z przeznaczeniem na 5-procentową podwyżkę wynagrodzeń oraz 4 etaty dla Zespołu Prawa Karnego i dla Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 23 – za, 55 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 79)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 76, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 500 tysięcy zł wydatki rzecznika praw obywatelskich, z przeznaczeniem na remont klatki schodowej budynku przy al. Solidarności 77 – dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 25 – za, 55 – przeciw, 1 osoba się wstrzymała. (Głosowanie nr 80)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 77, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 163 tysiące zł wydatki rzecznika praw obywatelskich, z przeznaczeniem na projekt dostosowania budynku przy ul. Długiej do wymogów przeciwpożarowych oraz modernizację instalacji elektrycznej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 27 – za, 56 – przeciw. (Głosowanie nr 81)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 78, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, zwiększa o 961 tysięcy zł wydatki rzecznika praw obywatelskich, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia budynku przy al. Solidarności w Warszawie oraz wymianę okien w budynku przy ul. Długiej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 25 – za, 55 – przeciw. (Głosowanie nr 82)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 80, kosztem rezerwy ogólnej, tworzy rezerwę celową przeznaczoną na remont Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, z kwotą wydatków majątkowych 1 milion 520 tysięcy zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 23 – za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 83)

Poprawka została odrzucona.

Ktoś rozmawia przez telefon.

Panie Senatorze, przepraszam bardzo, może pan wyjść i rozmawiać poza salą. To przeszkadza.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam.)

No, to bardzo proszę.

Poprawka nr 81, kosztem rezerwy ogólnej, tworzy rezerwę celową przeznaczoną na remont Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, z kwotą wydatków majątkowych 1 milion 150 tysięcy zł. Prace budowlane – 170 tysięcy zł; modernizacja centralnego ogrzewania – 98 tysięcy zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 23 – za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 84)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 82, kosztem rezerwy ogólnej, tworzy rezerwę celową przeznaczoną na remont Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, z kwotą wydatków majątkowych 2 miliony 130 tysięcy zł – docieplenie ścian, wymiana oświetlenia na LED, modernizacja systemów klimatycznych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 80 senatorów, 23 – za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 85)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 83, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, tworzy rezerwę celową na zakup rezonansu magnetycznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, z kwotą wydatków majątkowych 4 miliony zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 22 – za, 58 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 86)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 84 powoduje przesunięcie 120 tysięcy zł z części „Gospodarka” do części „Gospodarka morska”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 75 – za, 7 – przeciw. (Głosowanie nr 87)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 85 powoduje przesunięcie 22 tysięcy zł z części „Gospodarka” do części „Gospodarka złożami kopalin”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 76 – za, 3 – przeciw, 3 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 88)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 86, kosztem rezerwy celowej „Środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Światowych dni Młodzieży”, tworzy rezerwę „Pomoc przy zaproszeniu i podczas pobytu na Światowych Dniach Młodzieży młodzieży ze środowisk uchodźczych oraz terenów objętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie”, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 660 tysięcy zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: System nie działa.)

(Głos z sali: Coś nie działa.)

(Senator Czesław Ryszka: Nie wyświetla…)

System się przegrzał.

(Głos z sali: Już działa.)

U mnie nie działa…

(Senator Mieczysław Golba: Działa, działa.)

(Głos z sali: Teraz działa.)

Działa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 82 senatorów, 26 było za, 55 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 89)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 87 rozszerza cel rezerwy z poz. 69 na pomoc w zaproszeniu i pobyt na Światowych Dniach Młodzieży młodzieży ze środowisk z terenów objętych konfliktami zbrojnymi i pochodzącej z rodzin uchodźców.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 24 było za, 55 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 90)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 88, kosztem budżetu Kancelarii Prezydenta, zwiększa o 5 milionów zł wydatki na działalność Akademii Sztuki w Szczecinie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 25 było za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 91)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 89, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, tworzy rezerwę na budowę pawilonu leczniczego gruźlicy i innych zakaźnych chorób płuc w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Sokołowskiego w Szczecinie, z kwotą wydatków majątkowych 30 milionów zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 22 było za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 92)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 90, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 160 milionów zł wydatki na przebudowę wjazdu do miasta Szczecina od autostrady A6 do ul. Floriana Krygiera.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 93)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 91, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 8 milionów zł wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej zachodniego obejścia Szczecina wraz z przeprawą Police – Święta.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 23 było za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 94)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 92 zmienia nazwę rezerwy celowej w poz. 88 na „Modernizacja Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 79 było za, 2 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 95)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 93 zwiększa dochody budżetu państwa o 350 milionów zł, z przeznaczeniem na prace na liniach kolejowych na odcinkach Bydgoszcz – Piła – Krzyż oraz Poznań – Piła.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 83 senatorów, 24 było za, 58 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 96)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 94 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 milionów zł, z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację ZOZ Szpital w Czarnkowie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 24 było za, 57 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 97)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 95 zwiększa dochody budżetu państwa o 5 milionów zł, z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 23 było za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 98)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 96 zwiększa dochody budżetu państwa o 100 milionów zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi DK11 w granicach administracyjnych miasta Piła oraz przebudowę dróg DK11 i DK10.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 58 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 99)

Poprawka nr 97 zwiększa dochody budżetu państwa o 10 milionów zł z przeznaczeniem na przebudowę tunelu łączącego budynek dworca PKP z miastem Piła oraz remonty dworców kolejowych w Budzyniu, Złotowie, Krajence, Osieku i Biołeśliwiu…

(Senator Marek Borowski: Bia-…)

Bio-…

(Senator Marek Borowski: Powinno być: w Białośliwiu.)

Ale jest „Bio-”. No dobrze, skoro powinno być „Bia-”, to „Bia-”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 23 było za, 58 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 100)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 98 przesuwa 259 tysięcy zł z budżetu ministra spraw zagranicznych do budżetu ministra pracy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 76 było za, 4 – przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 101)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 99, kosztem rezerwy ogólnej, zwiększa o 1 milion 800 tysięcy zł wydatki Urzędu Regulacji Energetyki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 24 było za, 54 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 102)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 100, kosztem rezerwy nr 8 „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich”, zwiększa o 150 milionów zł wydatki na infrastrukturę kolejową.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, 24 było za, 57 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 103)

Poprawka nr 100 została odrzucona.

Poprawka nr 101 tworzy nową rezerwę celową „Remont budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, z kwotą wydatków majątkowych 38 milionów zł, kosztem ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 24 było za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 104)

Poprawka została odrzucona.

Chwila przerwy technicznej.

(Rozmowy na sali)

Poprawka nr 102 tworzy nową rezerwę celową „Instalacja systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, z kwotą wydatków majątkowych 1 milion 300 tysięcy zł, kosztem ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 24 było za, 56 – przeciw. (Głosowanie nr 105)

Poprawka została odrzucona.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Poprawka nr 103 tworzy nową rezerwę celową „Dofinansowanie działalności Gimnazjum i Liceum Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, z kwotą wydatków majątkowych 150 tysięcy zł, kosztem ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 106)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 104 zwiększa wpłaty z zysku NBP o kwotę 200 milionów zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach i Powiślu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 107)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 105 zwiększa dochody z wpłaty z podatku VAT o kwotę 10 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Wznowienie/dokumentacja budowy obwodnic miasta Kwidzyna i miasta Malborka w ciągu drogi krajowej 55”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 108)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 106 zwiększa dochody z wpłaty z podatku VAT o kwotę 100 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Środki na realizację programu «Pomoc państwa w zakresie dożywiania»”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

25 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 109)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 107 dodaje nową rezerwę celową „Modernizacja dworca kolejowego w Koszalinie”, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł, kosztem środków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 110)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 108 zwiększa wydatki majątkowe w części „Transport” o kwotę 300 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę drogi S11 pomiędzy Koszalinem a Bobolicami, kosztem środków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 111)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 109 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 1,5 miliona zł, z przeznaczeniem na dodanie nowej rezerwy celowej „Renowacja gotyckiego kościoła z XIV w. pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sławnie”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 55 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 112)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 110 zwiększa dochody z podatków i innych wpłat na rzecz budżetu państwa o kwotę 1,5 miliona zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Zakup i adaptacja nieruchomości na utworzenie przedszkola specjalnego w Szamotułach”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 55 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 113)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 111 zwiększa dochody z podatków i innych wpłat na rzecz budżetu państwa o kwotę 20 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa nowego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

21 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 114)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 112 zmniejsza wydatki bieżące w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 446 tysięcy zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części „Województwo śląskie” na ratownictwo medyczne, na podwyżki wynagrodzeń, na 68,7 etatu pielęgniarek w zespołach ratownictwa medycznego podwykonawców wojewódzkiego pogotowia ratunkowego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 115)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 113 zmniejsza wydatki Kancelarii Prezydenta o 3 miliony zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Przebudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Częstochowy w ramach programu dla Odry 2006”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 55 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 116)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 114 zmniejsza wydatki KPRM o kwotę 500 tysięcy zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „O lepszą przyszłość młodzieży Podkarpacia”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

26 senatorów głosowało za, 55 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 117)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 115 zmniejsza wydatki bieżące w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o kwotę 20 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa wodociągu w gminie Koniecpol”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 118)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 116 zmniejsza wydatki bieżące w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o kwotę 10 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Remont i wyposażenie oddziału hematologii Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku Białej”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

25 senatorów głosowało za, 54 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 119)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 117 zmniejsza wydatki bieżące w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o kwotę 10 milionów zł, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej Drogowej Trasy Średnicowej – Wschód, etap I i II.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 120)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 118 zmniejsza wydatki bieżące w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o kwotę 6 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Remont budynku rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 54 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 121)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 119 zmniejsza wydatki bieżące w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o kwotę 3 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Renowacja gmachu katedry Chrystusa Króla w Katowicach – etap IV”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 122)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 120 zmniejsza wydatki bieżące w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o kwotę 3 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Dostosowanie do wymogów rozgrywek I ligi Miejskiego Stadionu Piłkarskiego «Raków» w Częstochowie”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 123)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 121 zmniejsza wydatki bieżące w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym o kwotę 1 miliona zł, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej łącznika pomiędzy S1 i DK94 stanowiącego połączenie terenów inwestycyjnych z Euroterminalem w Sławkowie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

27 senatorów głosowało za, 55 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 124)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 122 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 56 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 – etap I”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

26 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 125)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 123 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 34,5 miliona zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa hali poligonowej przy Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 126)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 124 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 8 milionów zł, z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej nr 158 na odcinku Wodzisław Śląski – Chałupki poprzez dobudowę drugiego toru i zabudowę przystanku kolejowego Wodzisław Śląski Centrum.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

25 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 127)

Stwierdzam, że poprawka nr 124 została odrzucona.

Poprawka nr 125 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 6 milionów zł, z przeznaczeniem na rewitalizację linii kolejowej nr 140 na odcinku Rybnik Towarowy – Nędza poprzez remont istniejącej linii kolejowej.

(Głos z sali: Nędza z bidą.)

(Wesołość na sali)

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 128)

Stwierdzam, że poprawka nr 125 została odrzucona.

Poprawka nr 126 zmniejsza wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 5 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa Domu Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju – etap I”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

22 senatorów głosowało za, 55 – przeciw, 5 się wstrzymało. (Głosowanie nr 129)

Stwierdzam, że poprawka nr 126 została odrzucona.

Poprawka nr 127 zmniejsza wydatki bieżące z rezerwy ogólnej o kwotę 30 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Środki na budowę Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach z lokalizacją w Sosnowcu Maczkach”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

22 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 130)

Stwierdzam, że poprawka nr 127 została odrzucona.

Poprawka nr 128 zmniejsza wydatki bieżące z rezerwy ogólnej o kwotę 14 milionów zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Kanału Kucelinka w Częstochowie”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 59 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 131)

Stwierdzam, że poprawka nr 128 została odrzucona.

Poprawka nr 129 zmniejsza wydatki bieżące z rezerwy ogólnej o kwotę 8 milionów 295 tysięcy zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36A”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 59 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 132)

Stwierdzam, że poprawka nr 129 została odrzucona.

Poprawka nr 130 zmniejsza wydatki bieżące z rezerwy ogólnej o kwotę 4 milionów zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Odmulenie i pogłębienie zbiornika wody w gminie Blachownia”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 59 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 133)

Stwierdzam, że poprawka nr 130 została odrzucona.

Poprawka nr 131 zwiększa o 250 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport” na wkład budżetu państwa do budowy brakującego odcinka S69 Przybędza – Milówka „obejście Węgierskiej Górki”, kosztem środków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 134)

Stwierdzam, że poprawka nr 131 została odrzucona.

Poprawka nr 132 zwiększa o 50 milionów zł wydatki majątkowe w części „Województwo śląskie” na usuwanie szkód w gminnej i powiatowej infrastrukturze drogowo-mostowej, powstałych w wyniku powodzi i gwałtownych ulew w latach 2010–2015, kosztem środków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 135)

Stwierdzam, że poprawka nr 132 została odrzucona.

Poprawka nr 133 zwiększa o 25 milionów zł wydatki majątkowe w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na budowę Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w gminie Ślemień, kosztem środków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 59 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 136)

Stwierdzam, że poprawka nr 133 została odrzucona.

Poprawka nr 134 zwiększa o 3,5 miliona zł wydatki majątkowe w części „Transport” na przebudowę drogi krajowej nr 8 Wrocław – Ząbkowice Śląskie –Kłodzko – granica państwa, kosztem środków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 137)

Stwierdzam, że poprawka nr 134 została odrzucona.

Poprawka nr 135 zmierza do utworzenia nowej rezerwy celowej „Budowa krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich”, kosztem 3 milionów zł ze środków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 138)

Stwierdzam, że poprawka nr 135 została odrzucona.

Poprawka nr 136 tworzy nową rezerwę celową „Budowa nowej siedziby pogotowia ratunkowego Ząbkowice Śląskie” z kwotą 2 milionów 800 tysięcy zł na wydatki majątkowe, kosztem zmniejszenia rezerwy na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 55 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 139)

Stwierdzam, że poprawka nr 136 została odrzucona.

Poprawka nr 137 tworzy nową rezerwę celową „Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich” z kwotą 1 miliona zł, kosztem zmniejszenia rezerwy na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 140)

Stwierdzam, że poprawka nr 137 została odrzucona.

Poprawka nr 138, kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, zwiększa o 10 milionów zł wydatki w części „Transport” na zwiększenie przepustowości linii kolejowej nr 140 na trasie Leszczyny – Katowice Ligota.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 141)

Stwierdzam, że poprawka nr 138 została odrzucona.

Poprawka nr 139 zwiększa o 500 milionów zł dochody z podatku VAT, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej „Środki na leki dla osób, które ukończyły 75. rok życia”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 142)

Stwierdzam, że poprawka nr 139 została odrzucona.

Poprawka nr 140 zwiększa o 100 milionów zł dochody z podatków z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części „Transport” na budowę obwodnicy południowej miasta Opole.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 55 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 143)

Stwierdzam, że poprawka nr 140 została odrzucona.

Poprawka nr 141 zwiększa o 100 milionów zł dochody z podatków, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części „Transport” na modernizację linii kolejowej E30 Opole – Kędzierzyn-Koźle, na budowę tunelu w Zdzieszowicach, budowę wiaduktu w Gogolinie, budowę węzła kolejowego Opole Główne.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 144)

Stwierdzam, że poprawka nr 141 została odrzucona.

Poprawka nr 142 zwiększa o 30 milionów zł dochody z podatków, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części „Transport” na budowę mostu na ul. Niemodlińskiej w Opolu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

22 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 145)

Stwierdzam, że poprawka nr 142 została odrzucona.

Poprawka nr 143 zwiększa o 3 miliony zł dochody z podatków, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części „Transport” na budowę ronda na ul. Prószkowskiej w Opolu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 146)

Stwierdzam, że poprawka nr 143 została odrzucona.

Poprawka nr 144 zwiększa o 1 milion zł dochody z podatków, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części „Transport” na zaktualizowanie dokumentacji projektowej obwodnic Niemodlina, Kędzierzyna-Koźla, Myśliny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 147)

Stwierdzam, że poprawka nr 144 została odrzucona.

Poprawka nr 145 zwiększa o 6 milionów zł dochody z podatków, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na wyposażenie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 148)

Stwierdzam, że poprawka nr 145 została odrzucona.

Poprawka nr 146 zwiększa o 308 milionów zł dochody z podatku VAT, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 12”…

(Głosy z sali: Gostynia, Gostynia.)

Gostynina…

(Głos z sali: Gostynia.)

Przepraszam bardzo. Gostynia, tutaj jest błąd. …„Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 149)

Stwierdzam, że poprawka nr 146 została odrzucona.

Poprawka nr 147 jest poprawką wycofaną. Głosowanie nad tą poprawką tylko w przypadku podtrzymania jej przez innego senatora. Poprawka nie jest podtrzymana.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką nr 148, która kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa zwiększa o 110 milionów zł wydatki w części „Transport” na przebudowę mostu w Tczewie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 150)

Stwierdzam, że poprawka nr 148 została odrzucona.

Poprawka nr 149 zwiększa o 100 milionów zł wydatki w części „Transport” na budowę Obwodnicy Metropolitalnej Gdańsk i drogi ekspresowej nr 6 na odcinku Trójmiasto – Słupsk, kosztem rezerwy na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 151)

Stwierdzam, że poprawka nr 149 została odrzucona.

Poprawka nr 150 tworzy nową rezerwę celową „Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską Gdańsk” z kwotą wydatków majątkowych 84 miliony zł, kosztem rezerwy na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

25 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 152)

Stwierdzam, że poprawka nr 150 została odrzucona.

Poprawka nr 151 zwiększa wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa o 500 tysięcy zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków Skarbu Państwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

58 senatorów głosowało za, 21 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 153)

Stwierdzam, że poprawka nr 151 została przyjęta.

Poprawka nr 152 zwiększa dochody budżetu państwa o 255 milionów zł i przeznacza je na modernizację infrastruktury portu morskiego w Elblągu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

25 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 154)

Stwierdzam, że poprawka nr 152 została odrzucona.

Poprawka nr 153 zwiększa dochody budżetu państwa o 6 milionów 400 tysięcy zł i przeznacza je na przebudowę drogi krajowej nr 51 w Dobrym Mieście.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 155)

Stwierdzam, że poprawka nr 153 została odrzucona.

Poprawka nr 154 zwiększa dochody budżetu państwa o 3 miliony 850 tysięcy zł i przeznacza je na budowę chodnika w miejscowości Łąki Bratiańskie do miejscowości Bratian…

(Senator Jan Maria Jackowski: Czytał już…)

…w ciągu drogi krajowej nr 15.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

24 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 156)

Stwierdzam, że poprawka nr 154 została odrzucona.

Poprawka nr 155, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa, dodaje nową rezerwę celową „Odbudowa po pożarze kościoła św. Antoniego w Braniewie” z kwotą dotacji i subwencji 1 milion 500 tysięcy zł.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 51 – przeciw, 7 się wstrzymało. (Głosowanie nr 157)

Stwierdzam, że poprawka nr 155 została odrzucona.

Poprawka nr 156 zwiększa wydatki majątkowe o 1 milion zł, z przeznaczeniem na budowę mechanicznych zapór drogowych na przejściu granicznym w Bezledach, kosztem obsługi długu Skarbu Państwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 58 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 158)

Stwierdzam, że poprawka nr 156 została odrzucona.

Poprawka nr 157 rozszerza zakres rezerwy na „dodatki do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych bezpośrednio, w celu wdrożenia ustawy do końca 2016 r”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 1 osoba się wstrzymała. (Głosowanie nr 159)

Stwierdzam, że poprawka nr 157 została odrzucona.

Poprawka nr 158 zwiększa o 1 milion 694 tysiące zł środki Sądu Najwyższego, kosztem zwiększenia wpłaty do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

23 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, 1 osoba się wstrzymała. (Głosowanie nr 160)

Stwierdzam, że poprawka nr 158 została odrzucona.

(Głos z sali: Teraz całość.)

(Głos z sali: Całość.)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Pan senator Golba jeszcze nie głosował?

(Głos z sali: Wyszedł.)

Wyszedł.

Proszę o podanie wyników głosowania.

57 senatorów głosowało za, 24 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 161)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2016. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o ciszę.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 78 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, panią senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na wczorajszym posiedzeniu komisje zaopiniowały wszystkie złożone poprawki. Jedna została wykluczona, ponieważ zmienił się zapis.

Komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie 9 poprawek, ustawy z 9 poprawkami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

Poprawki nr 1 i 2 mają charakter porządkowy. Zmierzają one do ujęcia dotychczasowej treści zawartej w art. 2 ust. 4 w oddzielnej jednostce redakcyjnej.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 162)

Poprawka nr 3 usuwa zbędne wyrazy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 75 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 163)

Poprawka nr 4 ma na celu doprecyzowanie przepisu, który wskazuje, że warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie tych informacji stanowią ofertę zbierającą te warunki lub informację.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 164)

Poprawka nr 5 jednoznacznie wskazuje podmioty, na które ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nakłada określone obowiązki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 165)

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 7. Poprawka nr 6 ma na celu dostosowanie i doprecyzowanie brzmienia przepisu karnego do zmienionego brzmienia art. 110 ustawy – Prawo wodne, do którego przepis ten się odwoływał.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 166)

Ponieważ została przyjęta poprawka nr 6, nie głosujemy nad poprawką nr 7.

Poprawka nr 8 modyfikuje regulacje zawarte w art. 110 ustawy – Prawo wodne m.in. poprzez ujednolicenie zasad udostępnienia określonych informacji podmiotom wskazanym w ustawie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 167)

Poprawka nr 9 porządkuje katalog podmiotów obowiązanych do przekazywania do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej posiadanego zasobu informacyjnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 168)

Poprawka nr 10 ma na celu doprecyzowanie treści art. 46 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 169)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 77 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 170)

Ustawa została przyjęta.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w który wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 77 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 54 – za, 24 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 171)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 83 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Proszę sprawozdawcę, panią senator Janinę Sagatowską, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Janina Sagatowska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Połączone komisje – Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – w dniu wczorajszym ustosunkowały się do przedłożonych w trakcie debaty wniosków, zawartych w pktach 1 i 2 zestawienia, i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 83 S. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Czy pani senator chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie poza sprawozdaniem?

(Senator Janina Sagatowska: Nie, dziękuję bardzo.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, a po przeprowadzeniu tych głosowań przystąpimy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy – druk nr 83 S – w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 rozszerza katalog sfery zadań publicznych o zadania w zakresie działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

(Rozmowy na sali)

Ale proszę o ciszę.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 172)

Poprawka nr 2 uzupełnia odesłanie do ustawy o finansach publicznych w celu jednoznacznego wskazania na możliwość udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie zadań zleconych przez Senat do realizacji organizacjom pozarządowym.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 173)

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Komisje proponują, aby Senat upoważnił senator Janinę Sagatowską do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 174)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senator Janinę Sagatowską do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 47 S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Roberta Mamątowa do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 73 senatorów, 69 – za, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 175)

(Oklaski)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Roberta Mamątowa do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

W związku z podjętymi uchwałami proszę senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe.

Informuję, że porządek obrad jedenastego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję państwa senatorów, że następne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 9 i 10 marca bieżącego roku. Porządek tego posiedzenia zostanie państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Szymańskiego.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Panowie, ale proszę o ciszę!

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Szanowne Panie Senator i Panowie Senatorowie!

Trzech senatorów Stanów Zjednoczonych Ameryki przygotowało i wysłało list do pani premier Beaty Szydło, a trzech senatorów Rzeczypospolitej Polskiej przesłało w dniu dzisiejszym list do senatorów amerykańskich: Johna McCaina, Benjamina Cardina oraz Richarda Durbina. Oto jego treść.

Szanowni Panowie Senatorowie Stanów Zjednoczonych Ameryki!

Historia przyjaźni naszych narodów, polskiego i amerykańskiego, nakazuje nam z nadzwyczajną troską odnieść się do waszego listu wyrażającego obawy o los demokracji w Polsce. Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy waszą deklarację: „Jesteśmy przyjaciółmi Polski i mamy bliskie związki ze społecznością Amerykanów polskiego pochodzenia”. W dalszej części listu podnoszony jest wasz niepokój, jakoby działania polskiego rządu zagrażały niezależności mediów i Trybunału Konstytucyjnego oraz psuły wizerunek Polski jako wzorca przemian demokratycznych dla wszystkich krajów naszego regionu.

Przemiany polityczne, które obecnie dokonują się w Polsce, mają silny mandat polskich wyborców nie tylko w kraju, ale także – na co prosimy zwrócić uwagę – na terenie Stanów Zjednoczonych. Większość Polaków mieszkających w USA, którzy nadal mają polskie obywatelstwo, głosowała na obecnie rządzącą partię – Prawo i Sprawiedliwość. Mamy liczne dowody, że zdecydowana większość Polonii popiera zwrot polityczny w Polsce. Takie nastroje polskich wyborców wynikają z uświadomienia sobie, że 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wpędziło nasz kraj w podwojenie długu publicznego, liczne afery korupcyjne oraz zepchnęło Polskę do roli kraju poddostawczego dla silnych gospodarek wiodących krajów Europy. Pogłębiające się bezrobocie doprowadziło do masowej emigracji zarobkowej młodych wykształconych Polaków oraz do pogłębienia się zapaści demograficznej.

Obecne działania rządu Prawa i Sprawiedliwości w wielu sferach życia publicznego, w mediach, w służbie urzędniczej czy w przedsiębiorstwach państwowych mają na celu uzdrowienie sytuacji. Zapewniamy panów senatorów, że rząd i większość parlamentarna dokonuje zmian w sposób zdeterminowany, ale jednocześnie przywiązuje wielką wagę do poszanowania demokracji, praw człowieka i przestrzegania prawa. Świadczy o tym chociażby zaproszenie Komisji Weneckiej do wydania opinii w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, którego funkcjonowanie zostało naruszone w 2015 r. przez poprzednią większość sejmową, postąpiono w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej w pełni popieramy odpowiedź udzieloną panom senatorom przez panią premier Polski Beatę Szydło, w której szczególnego podkreślenia wymaga zdanie „chcemy, aby szanowano nasze suwerenne decyzje”.

Wierzymy, że do napisania listu skłoniła panów senatorów troska o nasz kraj, dlatego uważamy, że wizyta w Polsce, gdyby znaleźli panowie na nią czas, i bezpośrednie zapoznanie się z naszą sytuacją wewnętrzną rozwiałyby wszelkie wątpliwości i niepokoje. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Polski, która tak wysoko ceni sobie wolność i ideały solidarności.

Z wyrazami szacunku, podpisali senatorowie Rafał Ślusarz, Andrzej Kamiński i Antoni Szymański. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Ambrozika.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Oświadczenie jest skierowane do ministra sprawiedliwości, a chodzi o objęcie nadzorem postępowania karnego w sprawie o czyn, który mógł być popełniony w obronie koniecznej.

Zwracam się do pana ministra sprawiedliwości, wkrótce już także prokuratora generalnego, z prośbą o zapoznanie się z reportażem telewizyjnym, wyemitowanym w TVP Info 17 lutego br. o godzinie 21.15, dotyczącym sprawy mężczyzny, który bronił się przed czterema napastnikami, z których jednego ranił śmiertelnie nożem. Wypowiadający się w tym reportażu prokurator wygłosił kontrowersyjną tezę o braku obrony koniecznej, bo zaatakowany mężczyzna nie uciekał, a przecież prawo nie wymaga od ofiary, żeby uciekała przed napastnikiem.

Cała ta sprawa jest wielce kontrowersyjna. Być może mamy do czynienia z niesprawiedliwością i krzywdą wyrządzoną osobie, która broniła swojego życia w obliczu napaści. Ten człowiek, ojciec czworga dzieci, jest od wielu miesięcy tymczasowo aresztowany.

Dlatego proszę, by pan minister zapoznał się ze sprawą i jako prokurator generalny skorygował ewentualne błędy prokuratury w ramach nadzoru. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Informuję, że protokół jedenastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam jedenaste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 53)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.