Narzędzia:

Głosowania w dniu 17-12-2020 na 19. posiedzeniu Senatu

Za: 20 Przeciw: 10 Wstrzymał się: 2 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
37 10:05:28 przeciw Głosowanie próbne
38 21:33:31 przeciw Głosowanie próbne
39 21:36:04 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

40 21:38:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

41 21:40:27 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 21:41:15 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Poprawka

43 21:42:01 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

44 21:43:01 za Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 21:44:12 za Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

46 21:45:16 za Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

47 21:46:13 za Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 21:48:58 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

49 21:50:49 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 1, 2, 4-6, 9, 10

50 22:02:33 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 3

51 22:03:21 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 7

52 22:04:25 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 8

53 22:05:09 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Poprawka 11

54 22:05:51 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

55 22:07:51 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

56 22:09:24 za Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 22:10:23 za Ustawa o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 22:12:01 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie projektu

59 22:15:15 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka

60 22:15:56 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

61 22:17:49 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie projektu

62 22:20:59 wstrzymał się Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 1

63 22:21:44 wstrzymał się Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Poprawka 2

64 22:22:36 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

65 22:24:39 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o przyjęcie projektu

66 22:26:32 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Wniosek o przyjęcie projektu

67 22:29:32 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

Poprawka

68 22:30:07 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

Przyjęcie projektu wraz z poprawką