Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dnia 17-12-2020 godz. 21:46:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1