Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Dnia 17-12-2020 godz. 22:26:32

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3