Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
35 2 2022-01-12 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Przemówienie złożone do protokołu

35 2 2022-01-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

35 1 2022-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Przemówienie złożone do protokołu

35 1 2022-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2022 (cd.)

Dyskusja (cd.)

35 1 2022-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2022

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

34 2 2021-12-15 Punkt 27. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o dodatku osłonowym

Przemówienie złożone do protokołu

34 2 2021-12-15 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o wyrobach winiarskich

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Przemówienie złożone do protokołu

34 1 2021-12-14 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

Przemówienie złożone do protokołu

33 3 2021-11-26 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki

Przemówienie złożone do protokołu

33 2 2021-11-25 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2021-11-24 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 29. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem

Dyskusja

32 3 2021-10-29 Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

32 3 2021-10-29 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 3 2021-10-29 Punkt 30. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej)

Dyskusja

32 2 2021-10-28 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 2 2021-10-28 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 2 2021-10-28 Punkt 7. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji powstałej po orzeczeniu TSUE w sprawie Kopalni Turów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

32 1 2021-10-27 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Dyskusja

32 1 2021-10-27 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

32 1 2021-10-27 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

31 2 2021-10-08 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Przemówienie złożone do protokołu

31 2 2021-10-08 Punkt 14. porządku obrad: informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Przemówienie złożone do protokołu

31 1 2021-10-07 Punkty 1. i 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021; ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

30 1 2021-09-21 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

Przemówienie złożone do protokołu

30 1 2021-09-21 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Przemówienie złożone do protokołu

29 2 2021-09-10 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego

Przemówienie złożone do protokołu

29 2 2021-09-10

Oświadczenia

29 2 2021-09-10 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Dyskusja

29 1 2021-09-09 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

29 1 2021-09-09 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Dyskusja

28 2 2021-08-05 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 21. porządku obrad: ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 2 2021-08-05 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

28 1 2021-08-04 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

27 3 2021-07-23 Punkt 21. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku

Przemówienie złożone do protokołu

27 3 2021-07-23 Punkt 23. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przemówienie złożone do protokołu

27 2 2021-07-22 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Przemówienie złożone do protokołu

27 2 2021-07-22 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Przemówienie złożone do protokołu

27 2 2021-07-22 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

27 2 2021-07-22 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Przemówienie złożone do protokołu

27 2 2021-07-22 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o gatunkach obcych

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 7. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

27 1 2021-07-21 Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Przemówienie złożone do protokołu

26 3 2021-06-18 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Przemówienie złożone do protokołu

26 2 2021-06-17 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Przemówienie złożone do protokołu

26 2 2021-06-17 Punkt 21. porządku obrad: informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przemówienie złożone do protokołu

26 2 2021-06-17 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

26 2 2021-06-17 Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

26 2 2021-06-17 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

26 2 2021-06-17 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji

Dyskusja

26 1 2021-06-16 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ᾽76

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

26 1 2021-06-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

25 1 2021-06-10

Oświadczenia

25 1 2021-06-10 Punkt 3. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów o działaniach rządu RP w sprawie sytuacji na Białorusi, w tym represji wobec mniejszości polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

25 1 2021-06-10 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

25 1 2021-06-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

24 3 2021-05-27 Punkt 28. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

Przemówienie złożone do protokołu

24 3 2021-05-27 Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Przemówienie złożone do protokołu

24 3 2021-05-27 Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

Przemówienie złożone do protokołu

24 2 2021-05-13 Punkt 23. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Przemówienie złożone do protokołu

24 2 2021-05-13 Punkt 24. porządku obrad: drugie czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów

Przemówienie złożone do protokołu

24 2 2021-05-13 Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Przemówienie złożone do protokołu

24 2 2021-05-13 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 2 2021-05-13 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

Przemówienie złożone do protokołu

24 2 2021-05-13 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

24 2 2021-05-13 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Przemówienie złożone do protokołu

24 1 2021-05-12 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 10. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU)

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

23 2 2021-04-15 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

23 2 2021-04-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2021-04-14 Punkt 11. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej)

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2021-04-14 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2021-04-14 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

23 1 2021-04-14 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu (cd.)

Dyskusja (cd.)

23 1 2021-04-14 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2021-04-14

Projekt porządku obrad

22 2 2021-03-25 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25

Oświadczenia

22 2 2021-03-25 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej

Dyskusja

22 2 2021-03-25 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 2 2021-03-25 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 5. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

22 1 2021-03-24 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2021-03-24

Projekt porządku obrad

21 3 2021-02-19 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Przemówienie złożone do protokołu

21 3 2021-02-19 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 3 2021-02-19 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 2 2021-02-18 Punkt 16. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania

Dyskusja

21 1 2021-02-17 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

21 1 2021-02-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o służbie zagranicznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

21 1 2021-02-17

Projekt porządku obrad

20 2 2021-01-12 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

20 2 2021-01-12 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2021-01-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2021-01-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o rezerwach strategicznych

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2021-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

20 1 2021-01-11 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2021

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 24. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2020-12-17 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Przemówienie złożone do protokołu

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r.

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2020-12-16 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Przemówienie złożone do protokołu

18 6 2020-12-03 Punkt 34. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie

Przemówienie złożone do protokołu

18 6 2020-12-03 Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 27. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 26. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 24. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 30. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 32. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Dyskusja

18 5 2020-12-02 Punkt 31. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 5 2020-12-02 Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 3 2020-11-27 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Przemówienie złożone do protokołu

18 3 2020-11-27 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Przemówienie złożone do protokołu

18 3 2020-11-27 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Przemówienie złożone do protokołu

18 3 2020-11-27 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Przemówienie złożone do protokołu

18 3 2020-11-27 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Przemówienie złożone do protokołu

18 3 2020-11-27 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 3 2020-11-27 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 3 2020-11-27 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 3 2020-11-27 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o paszach

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 3 2020-11-27 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2020-11-26 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2020-11-26 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2020-11-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2020-11-26 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

18 2 2020-11-26 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zawodzie farmaceuty

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2020-11-26 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2020-11-25 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

18 1 2020-11-25 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

18 1 2020-11-25 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej (cd.)

Dyskusja

Dyskusja

18 1 2020-11-25 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Zapytania i odpowiedzi

18 1 2020-11-25

Wznowienie obrad

Wznowienie obrad

Wznowienie obrad

Wznowienie obrad

Głosowanie

17 3 2020-10-28 Punkty 6. i 7. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej); informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej)

Przemówienie złożone do protokołu

17 3 2020-10-28 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów

Przemówienie złożone do protokołu

17 3 2020-10-28 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

17 3 2020-10-28 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o doręczeniach elektronicznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

17 2 2020-10-27 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

17 1 2020-10-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

17 1 2020-10-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

16 3 2020-10-13 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

16 2 2020-09-30 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie 15 sierpnia 2020 r.

Przemówienie złożone do protokołu

16 2 2020-09-30 Punkt 14. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

16 2 2020-09-30 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o Funduszu Medycznym

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2020-09-29 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2020-09-29 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2020-09-29 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2020-09-29 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2020-09-29 Punkty 4. i 5. porządku obrad: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku; informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2020-09-29 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2020-09-29 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

Przemówienie złożone do protokołu

16 1 2020-09-29 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

15 2 2020-09-11 Punkt 8. porządku obrad: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2019 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Przemówienie złożone do protokołu

15 1 2020-09-10 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przemówienie złożone do protokołu

15 1 2020-09-10 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

14 4 2020-08-17 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Przemówienie złożone do protokołu

14 4 2020-08-17 Punkt 25. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę porozumień sierpniowych

Przemówienie złożone do protokołu

14 3 2020-08-13 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

14 3 2020-08-13 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przemówienie złożone do protokołu

14 3 2020-08-13 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

14 3 2020-08-13 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

14 3 2020-08-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Przemówienie złożone do protokołu

14 3 2020-08-13 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

14 3 2020-08-13 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży 7 lutego 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

14 3 2020-08-13 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

14 2 2020-08-12 Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

14 2 2020-08-12 Punkt 16. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

14 2 2020-08-12 Punkt 23. porządku obrad: drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

Przemówienie złożone do protokołu

14 2 2020-08-12 Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów

Przemówienie złożone do protokołu

14 2 2020-08-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2020-08-11 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2020-08-11 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2020-08-11 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2020-08-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Przemówienie złożone do protokołu

14 1 2020-08-11 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego

Przemówienie złożone do protokołu

13 2 2020-07-02 Punkt 7. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o przebiegu głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r.

Przemówienie złożone do protokołu

13 2 2020-07-02 Punkt 6. porządku obrad: powołanie członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (cd.)

Głosowanie

13 1 2020-07-01 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przemówienie złożone do protokołu

13 1 2020-07-01 Punkt 3. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 r.

Przemówienie złożone do protokołu

13 1 2020-07-01 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy projektu ustawy

Przemówienie złożone do protokołu

13 1 2020-07-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

12 2 2020-06-18 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

12 2 2020-06-18 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

12 2 2020-06-18 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2020-06-17 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2020-06-17 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2020-06-17 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2020-06-17 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2020-06-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2020-06-17 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Przemówienie złożone do protokołu

12 1 2020-06-17 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Przemówienie złożone do protokołu

11 3 2020-06-03 Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 3 2020-06-03 Punkt 15. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat zatrzymań dokonywanych przez Policję podczas demonstracji w okresie pandemii ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymań 16 maja br., w tym zatrzymania senatora Jacka Burego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

11 3 2020-06-03 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

Dyskusja

11 2 2020-06-02 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.

Przemówienie złożone do protokołu

11 2 2020-06-02 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Przemówienie złożone do protokołu

11 2 2020-06-02 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

11 2 2020-06-02 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

11 2 2020-06-02 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

11 2 2020-06-02 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

11 2 2020-06-02 Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

11 2 2020-06-02 Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

11 2 2020-06-02 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

11 2 2020-06-02 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

11 1 2020-06-01 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Przemówienie złożone do protokołu

10 4 2020-05-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przemówienie złożone do protokołu

10 4 2020-05-13 Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

10 4 2020-05-13 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (cd.)

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

10 3 2020-05-12 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

Przemówienie złożone do protokołu

10 3 2020-05-12 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

10 2 2020-05-06 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

10 2 2020-05-06 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Przemówienie złożone do protokołu

10 2 2020-05-06 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

10 2 2020-05-06 Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

Dyskusja

10 2 2020-05-06

Uzupełnienie porządku obrad

10 1 2020-05-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (cd.)

Dyskusja (cd.)

10 1 2020-05-05 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

9 2 2020-04-16 Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia

Przemówienie złożone do protokołu

9 2 2020-04-16 Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

9 1 2020-04-15 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przemówienie złożone do protokołu

9 1 2020-04-15 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Przemówienie złożone do protokołu

8 1 2020-03-30 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Przemówienie złożone do protokołu

8 1 2020-03-30 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

8 1 2020-03-30 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przemówienie złożone do protokołu

7 2 2020-03-13 Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego

Przemówienie złożone do protokołu

7 1 2020-03-12 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

7 1 2020-03-12 Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego

Przemówienie złożone do protokołu

6 1 2020-03-06 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przemówienie złożone do protokołu

5 3 2020-02-27 Punkt 4. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Przemówienie złożone do protokołu

5 3 2020-02-27 Punkt 4. porządku obrad: informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)

5 2 2020-02-26 Punkt 3. porządku obrad: informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018

Przemówienie złożone do protokołu

5 2 2020-02-26 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

5 2 2020-02-26 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020 (cd.)

Dyskusja (cd.)

Dyskusja (cd.)

5 1 2020-02-25 Punkt 1. porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2020

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

4 2 2020-02-06 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 2 2020-02-06 Punkt 16. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 1 2020-02-05 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Przemówienie złożone do protokołu

4 1 2020-02-05 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

4 1 2020-02-05 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Przemówienie złożone do protokołu