Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Senatorowie

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
53 21-12-2017 w sprawie połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra (Babimost) – Warszawa (Okęcie) Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury i Budownictwa
Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT
53 21-12-2017 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych w miejscach publicznych oraz innych obiektach użytkowych Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
53 21-12-2017 w sprawie wprowadzenia zakazu wyprzedzania się na autostradzie 2 pojazdów silnikowych wielośladowych ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
52 15-12-2017 w sprawie informacji dotyczących samochodów zabytkowych rejestrowanych w Polsce Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Infrastruktury i Budownictwa
52 15-12-2017 w sprawie informacji dotyczących porwań dla okupu, ich liczby w Polsce, wykrywalności oraz prewencyjnych działań Policji w tym zakresie Oświadczenie
Adresat Komendant Główny Policji
52 15-12-2017 w sprawie deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
52 15-12-2017 w sprawie przyszłości ministerialnej listy B czasopism naukowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
52 15-12-2017 w sprawie zwiększenia głośności sygnałów dźwiękowych oraz rozbudowania sygnałów świetlnych pojazdów uprzywilejowanych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
52 15-12-2017 w sprawie przyznania zawodnikowi T.G. renty specjalnej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
51 07-12-2017 w sprawie obniżenia emerytury reprezentantce Polski w koszykówce, pani B. W. Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Sportu i Turystyki
51 07-12-2017 w sprawie doprowadzenia do powstania drogi ekspresowej S11 relacji Koszalin – Pyrzowice Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
51 07-12-2017 w sprawie uwzględnienia Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście w koncepcji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
51 07-12-2017 w sprawie rozdzielenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenia wychowawcze Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
48 19-10-2017 w sprawie map potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa lubuskiego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
48 19-10-2017 w sprawie utrzymania działalności Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
48 19-10-2017 w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych pozwalających na wyeliminowanie tzw. dopalaczy z rynku Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
48 19-10-2017 w sprawie praw obywateli do udziału w posiedzeniach Senatu i komisji senackich Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
47 28-09-2017 w sprawie dodatkowych środków na finansowanie wdrożenia reformy oświaty przez samorządy lokalne Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
47 28-09-2017 w sprawie uszczelnienia przepisów prawnych dotyczących utylizacji niebezpiecznych odpadów składowanych na terenach jednostek samorządu terytorialnego, a także stworzenia dodatkowych możliwości egzekwowania tego prawa Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
46 27-07-2017 w sprawie realizacji inwestycji rządowych wpisanych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
46 27-07-2017 w sprawie braku realizacji uchwał dotyczących rozkładu godzin pracy aptek przez podmioty prowadzące apteki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
46 27-07-2017 w sprawie wygospodarowania wyższej dotacji celowej na szkoły dostosowujące się do reformy oświatowej Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
45 21-07-2017 w sprawie zmiany przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne w związku z nierealizowaniem uchwał samorządów dotyczących rozkładu godzin pracy aptek przez podmioty je prowadzące Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
44 29-06-2017 w sprawie projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
43 22-06-2017 w sprawie przenoszenia wojewódzkich siedzib instytucji administracji publicznej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
42 01-06-2017 w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu radioterapii dla mieszkanców województwa lubuskiego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
42 01-06-2017 w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania z PO "Infrastruktura i środowisko" na budowę nowych instalacji elektrycznych wykorzystujących siłę wiatru Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
42 01-06-2017 w sprawie możliwości utworzenia w Nowogrodzie Bobrzańskim miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
42 01-06-2017 w sprawie utrzymania rekompensat wodno-środowiskowych dla polskich producentów karpi Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
41 17-05-2017 w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
39 21-04-2017 w sprawie planowanych prac w związku ze zwiększeniem bezpieczeństwa na drodze nr 27 w województwie lubuskim Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
39 21-04-2017 w sprawie weryfikacji przepisów zawartych w art. 83b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
39 21-04-2017 w sprawie stanowiska XXXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP z dnia 24 marca 2017 r. wobec poselskiego projektu zmian do ustawy – Prawo ochrony środowiska Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
38 30-03-2017 w sprawie niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do zatrzymania negatywnych dla środowiska skutków nowelizacji ustawy o ochronie środowiska Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
38 30-03-2017 w sprawie zmian strukturalnych w systemie oświaty Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
32 21-12-2016 w sprawie odniesienia się do uwag Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, dotyczących ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
32 21-12-2016 w sprawie potencjalnych problemów z realizacją budżetów i inwestycji samorządowych w związku z wprowadzeniem nowych zasad wypłat zwrotów podatku VAT w nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
31 07-12-2016 w sprawie zmiany założeń przebiegu studialnego sieci kolejowej Kolei Dużych Prędkości 2030 tak, by obejmowała ona stację Zielona Góra Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury i Budownictwa
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
31 07-12-2016 w sprawie wątpliwości związanych z reformą oświaty i przebiegu konsultacji społecznych w sprawie likwidacji gimnazjów Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
30 17-11-2016 w sprawie niewniesienia do Sejmu projektu ustawy – Prawo wodne Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
30 17-11-2016 w sprawie projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
29 04-11-2016 w sprawie planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i związanego z nimi stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 19/2016 Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury i Budownictwa
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
29 04-11-2016 w sprawie uwag wystosowanych przez środowisko zrzeszające gminy województwa lubuskiego, dotyczących zmian w oświacie proponowanych w projekcie ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r. Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
Minister Edukacji Narodowej
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
28 21-10-2016 w sprawie zastrzeżeń dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
28 21-10-2016 w sprawie uwag Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Zielonogórskiego do koncepcji zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
27 18-10-2016 w sprawie zwiększenia przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych i realizowane przez podmioty lecznicze Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
27 18-10-2016 w sprawie planowanych podwyżek opłat za pobór wody przewidzianych w projekcie ustawy – Prawo wodne z dnia 23 czerwca 2016 r. Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
26 22-09-2016 w sprawie uwzględnienia stanowiska środowisk samorządowych (w tym Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego) w pracach ministerialnych nad reformą oświaty Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Edukacji Narodowej
26 22-09-2016 w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego poruszających się drogą krajową nr 27 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
26 22-09-2016 w sprawie projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
25 09-09-2016 w sprawie postulatów funkcjonariuszy Służby Celnej dotyczących nabycia przez nich praw emerytalnych jako przedstawicieli służby mundurowej oraz planowanych zmian w systemie podatkowym RP w związku z wprowadzeniem ustawy o powołaniu Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresaci Prezes Rady Ministrów
Minister Finansów
25 09-09-2016 w sprawie strategicznych przedsięwzięć zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
24 04-08-2016 w sprawie podjęcia działań zmierzających do włączenia dzieci przebywających w domach dziecka do programu "Rodzina 500+" Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
24 04-08-2016 w sprawie stworzenia podstaw administracyjno-prawnych do realizacji akcji "Trzeźwy poranek" na drogach Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie ponownej analizy zmian planowanych w nowelizacji ustawy o finansach publicznych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
23 22-07-2016 w sprawie podjęcia działań mających na celu powstanie skutecznych kompleksowych narzędzi do walki z zanieczyszczeniem powietrza w polskich miastach Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
23 22-07-2016 w sprawie podjęcia działań mających na celu budowę docelowych węzłów w ciągu autostrady A2 na terenie województwa lubuskiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
22 07-07-2016 w sprawie zmiany przepisów zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece z 1 lipca 2016 r. w kierunku przyznania zastępcom notarialnym prawa dostępu do systemu teleinformatycznego ksiąg wieczystych Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
22 07-07-2016 w sprawie weryfikacji zapisów w projekcie ustawy – Prawo wodne, dotyczących wprowadzenia opłat za pobór i odprowadzanie wody na potrzeby chowu i hodowli ryb Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
22 07-07-2016 w sprawie uwzględnienia stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego dotyczącego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019" Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
21 29-06-2016 w sprawie zasad ustalania ceny drewna oraz opłat z tytułu wyłączenia z produkcji Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
21 29-06-2016 w sprawie stanowiska Ministerstwa Energetyki wobec uwag Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Oświadczenie
Adresat Minister Energii
20 16-06-2016 w sprawie podjęcia działań administracyjno-prawnych mających na celu usprawnienie działalności służb celnych na terenie RP Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
20 16-06-2016 w sprawie zniwelowania nadużyć związanych z programem rządowym "500 +" Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
20 16-06-2016 w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca świętem narodowym Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
18 19-05-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do zapisów ustawy – Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia znajdującego się na terenie ulic, placów i dróg publicznych Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Energii
18 19-05-2016 w sprawie różnic w wyliczeniach liczby osób uczestniczących w marszu organizowanym przez KOD w Warszawie 7 maja 2016 r. Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
18 19-05-2016 w sprawie wprowadzenia zakazu wymijania przez pojazdy jednośladowe samochodów oraz innych pojazdów w sytuacji braku płynności ruchu drogowego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
17 12-05-2016 w sprawie działań prewencyjnych wobec negatywnych skutków suszy w województwie lubuskim Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
17 12-05-2016 w sprawie wprowadzenia odpowiednich przepisów do ustawy o ruchu drogowym dotyczących parkowania samochodów zgodnego z kierunkiem jazdy Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
16 29-04-2016 w sprawie podjęcia działań zmierzających do zatrzymania spadku wartości polskiej złotówki Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
Prezes Narodowego Banku Polskiego
Minister Finansów
16 29-04-2016 w sprawie realizacji remontu drogi krajowej A18 na odcinku Olszynka–Golnice Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
Minister Infrastruktury i Budownictwa
15 20-04-2016 w sprawie złagodzenia przepisów nakazujących uzyskanie dopuszczenia do użytkowania samochodów pożarniczych zakupionych przez OSP poza granicami RP lub przekazanych im w ramach międzynarodowego partnerstwa Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
15 20-04-2016 w sprawie zniesienia zakazu lokowania środków pochodzących z dotacji państwowych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
14 07-04-2016 w sprawie wprowadzenia działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Minister Energii
14 07-04-2016 w sprawie wprowadzenia podatku na bezalkoholowe napoje słodzone Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do zapisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym dotyczących nakazu skrętu w prawo na skrzyżowaniach ulic z sygnalizacją świetlną Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
13 18-03-2016 w sprawie informacji podanej przez „Gazetę Lubuską” na temat zarządzenia likwidacji w polskich miastach sekundników na skrzyżowaniach ulic z sygnalizacją świetlną Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
13 18-03-2016 w sprawie zmiany przepisów dotyczących pobierania przez samorządy podatku od nieruchomości od firm w momencie zaprzestania ich działalności gospodarczej lub ogłoszenia przez nie upadłości Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
12 10-03-2016 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych w miejscach publicznych oraz innych obiektach użytkowych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
12 10-03-2016 w sprawie obniżenia kosztów przejazdu autostradami w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
12 10-03-2016 w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę" Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie organizacji czasu pracy Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie obchodów w Poznaniu Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
10 12-02-2016 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z solariów osobom nieletnim Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
10 12-02-2016 w sprawie podjęcia działań prowadzących do przywrócenia finansowania budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu DK 29 wraz z mostem Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
8 13-01-2016 w sprawie zniesienia możliwości rejestracji samochodów konstrukcyjnie przygotowanych do ruchu lewostronnego, (tzw. anglików) Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury i Budownictwa
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
8 13-01-2016 w sprawie zniesienia nakazu całodobowej jazdy z włączonymi światłami mijania w terenie zabudowanym Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
7 31-12-2015 w sprawie ograniczenia emisji reklam leków w mediach masowego przekazu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
7 31-12-2015 w sprawie usprawnienia pracy urzędów stanu cywilnego działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6 24-12-2015 w sprawie wprowadzenia do ustawy – Prawo o ruchu drogowym wzajemnego zakazu wyprzedzania dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na autostradach dwupasmowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
6 24-12-2015 w sprawie podjęcia działań prawnych zmierzających do obniżenia poziomu zanieczyszczeń w polskich miastach Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
5 18-12-2015 w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski, modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk, II etap, oraz projeku rewitalizacji linii kolejowej nr 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst i nr 275 na odcinku granica województwa lubuskiego – Żagań Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
Minister Infrastruktury i Budownictwa
5 18-12-2015 w sprawie podjęcia działań zmierzających do usprawnienia procedury przejeżdżania przez bramki na autostradach podczas sytuacji kryzysowej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
4 10-12-2015 w sprawie wszczęcia na skalę krajową działań mających na celu wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
4 10-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmian w sprzedaży zakładów (gier liczbowych i loterii) przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o. Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
3 26-11-2015 w sprawie ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny są objęte ochroną obszarów naturalnych Oświadczenie
Adresaci Minister Środowiska
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3 26-11-2015 w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym dotyczących legalizacji znaków akcyzy na wyroby tytoniowe Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
2 20-11-2015 w sprawie zasadności wprowadzenia zmiany w ustawie o drogach publicznych, dotyczącej zwolnienia z opłat za parkowanie dla samochodów z napędem hybrydowym Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury i Budownictwa
Minister Środowiska
2 20-11-2015 w sprawie potrzeby zmiany przepisów dotyczących składek odprowadzanych do PFRON, niekorzystnych dla przedsiębiorców niemających możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito