Narzędzia:

Głosowania w dniu 26-09-2019 na 85. posiedzeniu Senatu

Za: 23 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 20:00:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 20:01:38 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 20:02:16 za Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 20:04:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

8 20:04:33 za Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 20:05:18 za Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 20:05:58 za Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 20:08:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

12 20:08:29 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

13 20:08:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

14 20:09:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

15 20:09:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 20:10:28 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 20:11:27 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 20:12:11 za Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 20:13:00 za Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 20:13:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 20:14:21 za Ustawa o pracy na statkach rybackich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 20:14:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 20:17:40 za Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 20:18:31 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 20:19:33 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 20:22:27 przeciw Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku.

Poprawka

27 20:22:49 za Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku.

Wniosek o podjęcie uchwały

28 20:25:34 przeciw Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

Poprawka

29 20:26:01 za Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

Wniosek o podjęcie uchwały