Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
24 27.04.2016
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 24), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 30)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. (druk senacki nr 145, druki sejmowe nr 337 i 384).

          retransmisja posiedzenia

23 27.04.2016
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 23), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 29), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 22)
 1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128 (druk senacki nr 147).

         retransmisja posiedzenia

22 20.04.2016
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 22), Komisji Zdrowia (nr 13)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

21 12.04.2016
 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (cd.) (P9-01/15).

retransmisja posiedzenia

20 06.04.2016
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 20), Komisji Ustawodawczej (nr 44), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 33)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 72).
  Materiały:
  Centralne Biuro Antykorupcyjne
  Biuro Ochrony Rządu
  Minister Finansów
  Naczelny Sąd Administracyjny
  Sąd Najwyższy
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Minister Rodziny, Pracy Polityki Społecznej i Senioralnej
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Straż Graniczna

  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
  Szef Agencji Wywiadu
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Minister Obrony Narodowej
  Szef Służby Wywiadu Wojskowego
  Minister Sprawiedliwości
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

            retransmisja posiedzenia

19 05.04.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 120, druki sejmowe nr 261, 336 i 336-A). 

retransmisja posiedzenia

18 17.03.2016
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 18), Komisji Ustawodawczej (nr 39)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

           retransmisja posiedzenia

17 15.03.2016
 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (P9-01/15). 

retransmisja posiedzenia

16 10.03.2016
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 34), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 16)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

retransmisja posiedzenia

15 08.03.2016
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 31), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 22), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 17), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 15)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 59).
  Materiały:
  Szef Urzędu ds. KiOR 1
  Szef Urzędu ds. KiOR 2
  Instytut Pamięci Narodowej
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczacej
  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
  Stowarzyszenie Polskiej Partii Niepodległościowej Członków i Współpracowników oraz Stowarzyszenie Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w stanie wojennym Regionu Mazowsze
  Stowarzyszenie "Godność"

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona