Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
194 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 194), Komisji Infrastruktury (nr 190)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (druk senacki nr 1330, druki sejmowe nr 3749 i 3780).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1330 B)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

193 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 355), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 193)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1315, druki sejmowe nr 3573 i 3694).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1315 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

 

192 17.10.2019
 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji Pani Doroty Gardias, przewodniczącej Forum Związków Zawodowych (druk senacki nr 1314).
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

191 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 222), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 191)
 1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2018 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 1272).

retransmisja posiedzenia

190 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 183), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 190)
 1. Rozpatrzenie ustawy o pracy na statkach rybackich (druk senacki nr 1307, druki sejmowe nr 3712, 3738 i 3738-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1307 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

189 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 178), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 189)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk senacki nr 1304, druki sejmowe nr 3771 i 3826).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1304 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

188 24.09.2019
 1. Wychowanie do życia w rodzinie wsparciem rodziny i społeczeństwa w budowaniu dojrzałości uczniów - 21 lat doświadczeń.
  Stanowisko Komisji w sprawie nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie - 24 września 2019 r.
  Prezentacja 1 dr Szymon Grzelak
  Prezentacja 2 
  dr Szymon Czarnik
  Prezentacja 3 Teresa Król
  Prezentacja 4 Teresa Król

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

187 02.08.2019
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 334), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 187)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

186 31.07.2019
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
  Materiały:
  Inicjatywa społeczna Nie-Samodzielni 
  uwaga obywatelska 

retransmisja posiedzenia

185 30.07.2019
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 145), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 185), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 170)
 1. Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk senacki nr 1256, druki sejmowe nr 2431, 3655 i 3655-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1256 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał:
  POHiD 1
  POHiD 2

retransmisja posiedzenia