Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
14 08.03.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk senacki nr93, druki sejmowe nr 258 i 267).

retransmisja posiedzenia

13 19.02.2016
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przeznaczania żywności na pomoc potrzebującym.

retransmisja posiedzenia

12 16.02.2016
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 12), Komisji Ustawodawczej (nr 24)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk senacki nr 46).
  Materiały:
  Prezes ZUS
  Prezes PFRON
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Stop Wykluczeniom" cz. 1
  StowarzyszenieOsób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"
  StowarzyszenieOpiekunów Osób Niepełnosprawnych "Stop Wykluczeniom" cz. 2
  Uwagi obywatelskie
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk senacki nr 89, druki sejmowe nr 164, 210 i 210-A).

retransmisja posiedzenia

11 12.02.2016
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 18), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 11)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2

10 12.02.2016
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 10), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 17)
 1. Rozpatrzenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk senacki nr 87, druk sejmowy nr 216, 238 i 238 A).
  Materiały:
  Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

retransmisja posiedzenia

9 04.02.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2016 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 12 – Państwowa Inspekcja Pracy; 14 – Rzecznik Praw Dziecka; 31 – Praca; 44 – Zabezpieczenie społeczne; 63 – Rodzina; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; a także planów finansowych: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr76, druki sejmowe nr 146, 194 i 194-A).
  Opinia do druku nr 76

retransmisja posiedzenia

8 29.01.2016
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

retransmisja posiedzenia

7 27.01.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk senacki nr 70, druki sejmowe nr 80, 81, 82, 159 i 159-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia
 

6 13.01.2016
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w województwie podlaskim”.
 2. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

retransmisja posiedzenia

5 22.12.2015
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 5), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 6)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk senacki nr 50, druki sejmowe nr 135 i 142).

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2

Poprzednia strona