Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

z20
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
4 16.12.2015
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 29, druk sejmowy nr 65 i 102 i 102 A).

retransmisja posiedzenia

3 09.12.2015
  1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.” (druk senacki nr 1106 VIII kadencji).

  2. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 1033 VIII kadencji).

  3. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2014 r.” (druk senacki nr 1105 VIII kadencji).

retransmisja posiedzenia

2 19.11.2015
  1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2015
  1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z20
Poprzednia strona