Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
82 12-07-2019 w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w nadmorskich kurortach w sezonie letnim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
81 26-06-2019 w sprawie problemu bezpieczeństwa w nadmorskich miejscowościach turystycznych w sezonie letnim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
79 28-05-2019 w sprawie planowanego harmonogramu prac i szacunkowych kosztów budowy 2 odcinków drogi ekspresowej S6 na Pomorzu Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
78 09-05-2019 w sprawie rozszerzenia zakresu działania programu „Posiłek w szkole i w domuƒ” (moduł 3) na szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
76 12-04-2019 w sprawie harmonogramu prac budowy drogi ekspresowej nr 6 (Sianów – obwodnica Trójmiasta) oraz Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
71 24-01-2019 w sprawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nowa ustawa AML) w odniesieniu do organizacji społecznych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
71 24-01-2019 w sprawie zakresu stosowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
71 24-01-2019 w sprawie stosowania przez organy podatkowe na terytorium całego kraju wykładni prawa podatkowego zgodnej z interpretacją ogólną ministra rozwoju i finansów w sprawie DD10.8201.1.2016.GOJ z dnia 31 października 2016 r. Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
69 20-12-2018 w sprawie nowych przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie wózków jezdniowych Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
69 20-12-2018 w sprawie wyboru Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka oraz wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
68 14-12-2018 w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie upamiętnienia 27. rocznicy podpisania układu o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski Oświadczenie
Adresaci Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
64 27-07-2018 w sprawie interwencji policji wobec demonstrantów protestujących 20 lipca pod Sejmem i 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
64 27-07-2018 w sprawie liczebności obsady jednostek Policji w miejscowościach nadmorskich w trakcie trwania sezonu turystycznego Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
64 27-07-2018 w sprawie zagrożenia wynikającego ze stanu spoczywającego na dnie Bałtyku wraku tankowca T/S Franken Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
63 13-07-2018 w sprawie projektu rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ministra inwestycji i rozwoju w sprawie ustanowienia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
63 13-07-2018 w sprawie rządowych planów rozwoju energetyki jądrowej w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Energii
63 13-07-2018 w sprawie braku odpowiedzi na oświadczenie z 15 lutego 2018 r. złożone na pięćdziesiątym szóstym posiedzeniu Senatu Oświadczenie
Adresat Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
63 13-07-2018 w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
62 29-06-2018 w sprawie budowy drogi ekspresowej nr 6 od obwodnicy Trójmiasta do Szczecina Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
62 29-06-2018 w sprawie reorganizacji gospodarki wodnej przeprowadzonej na mocy ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
61 07-06-2018 w sprawie problemów związanych ze wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w Łebie w okresie wakacyjnym Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
60 16-05-2018 w sprawie sposobu procedowania na posiedzeniach plenarnych Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
60 16-05-2018 w sprawie budowy Trasy Kaszubskiej od obwodnicy Trójmiasta do Szczecina Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
60 16-05-2018 w sprawie zorganizowania w Gdańsku obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
60 16-05-2018 w sprawie ułatwienia obywatelom Kirgistanu załatwiania spraw wizowych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
60 16-05-2018 w sprawie kontroli rachunków biur senatorskich Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
60 16-05-2018 w sprawie zabepieczenia interesów osobistych i majątkowych osób z zaburzeniami psychicznymi Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
59 16-04-2018 w sprawie objęcia nadzorem wszystkich postępowań w ministerstwie nauki, w ramach których pieniądze publiczne są rozdzielane pomiędzy organizacje pozarządowe Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
57 08-03-2018 w sprawie tzw. ustawy antyodorowej regulującej kwestie uciążliwości zapachowych związanych z istniejącymi instalacjami oraz tymi, które mogą powstać w ramach planowanych inwestycji Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
57 08-03-2018 w sprawie sytuacji prawnej pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, którzy pracują bez podpisania umów o pracę Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
56 15-02-2018 w sprawie okoliczności zatrzymania przez policję Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
56 15-02-2018 w sprawie odnotowywanego przez gminy spadku dochodów z podatków w związku z polityką społeczną i fiskalną rządu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
56 15-02-2018 w sprawie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej na cele obronne Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
56 15-02-2018 w sprawie naliczania hodowcom ryb opłat za usługi wodne Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
56 15-02-2018 w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w obszarze linii brzegowej gminy Ustka, służących ochronie i zachowaniu bezpieczeństwa brzegu morskiego Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
56 15-02-2018 w sprawie informacji dotyczących liczby uchodźców w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
54 19-01-2018 w sprawie potrzeby budowy drogi ekspresowej S6 od obwodnicy Trójmiasta do Szczecina (tzw. Trasy Kaszubskiej) Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
54 19-01-2018 w sprawie możliwości doprowadzenia sieci gazowej do Łeby oraz włączenia tej sieci w infrastrukturę krajową Oświadczenie
Adresat Minister Energii
51 07-12-2017 w sprawie zmniejszenia środków finansowych na naukę języka kaszubskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
50 15-11-2017 w sprawie planów dotyczących połączenia spółek należących do Grupy Kapitałowej Lotos oraz Grupy Kapitałowej Orlen Oświadczenie
Adresat Minister Energii
50 15-11-2017 w sprawie uwag zgłoszonych przez Urząd Miejski we Władysławowie dotyczących projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
50 15-11-2017 w sprawie budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
49 10-11-2017 w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych w taki sposób, by uwzględniały specyfikę gmin znajdujących się na końcu ciągów komunikacyjnych oraz gmin turystycznych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
49 10-11-2017 w sprawie sytuacji płacowej pracowników terenowej administracji morskiej Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
49 10-11-2017 w sprawie działań Polskiej Spółki Gazownictwa, ich wpływu na kondycję spółki Gaz-System oraz sytuację jej pracowników Oświadczenie
Adresat Minister Energii
47 28-09-2017 w sprawie wezwania i przesłuchania przez policję w Słupsku zasłużonej dla wolności Polaków mec. Anny Boguckiej-Skowrońskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
45 21-07-2017 w sprawie wyjaśnienia polskiej opinii publicznej informacji zawartych w książce Tomasz Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie reakcji na skutki procesu włączenia służb celnych do Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie instalowania fotokabin w urzędach administracji publicznej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
45 21-07-2017 w sprawie mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT i jego skutków dla przedsiębiorców Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
45 21-07-2017 w sprawie pomocy finansowej rządu RP na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie planów realizacji projektów inwestycyjnych i handlowych przy pomocy chińskich firm lub chińskiego kapitału Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie realizacji przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
43 22-06-2017 w sprawie problemu ograniczania konkurencji przez podmioty uczestniczące w postępowaniach przetargowych poprzez zastrzeganie większości ofert jako „tajemnica przedsiębiorcy” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 01-06-2017 w sprawie przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie śmierci 25-letniego mężczyzny w komisariacie Policji w maju 2016 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 01-06-2017 w sprawie oceny inwestycji drogowej w Kopalinie, powiat wejherowski, planowanej na obszarze lasów chronionych Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
41 17-05-2017 w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
40 27-04-2017 w sprawie wyników rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba" Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
40 27-04-2017 w sprawie interpretacji pojęcia "gra urządzana przez sieć Internet" w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
39 21-04-2017 w sprawie podstępnego wejścia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do strefy ochronnej Biura Krajowej Rady Sądownictwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
39 21-04-2017 w sprawie uregulowania trybu postępowania rybaków i armatorów w przypadku znalezienia przez nich zwłok i szczątków ludzkich w morskich wodach terytorialnych Polski i wodach międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
36 03-03-2017 w sprawie uwzględnienia w podstawie programowej nauczania języka kaszubskiego uwag podmiotów zajmujących się edukacją kaszubską Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
36 03-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej nr 6 pomiędzy obwodnicą Trójmiasta i Lęborkiem oraz Słupskiem, a także terminu rozpoczęcia tej inwestycji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
35 24-02-2017 w sprawie międzyresortowego zespołu do spraw opracowania koncepcji nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
35 24-02-2017 w sprawie rozstrzygnięcia w przepisach prawa problemu związanego z podejmowaniem zwłok odnalezionych na wodach terytorialnych Polski i wodach międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
35 24-02-2017 w sprawie zmian w systemie podatkowym wynikających z przepisów, według których przedsiębiorca zmuszony jest do płacenia podatków z góry i oczekiwania na zwrot podatku Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
33 11-01-2017 w sprawie przyszłości energetyki wiatrowej w Polsce Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
33 11-01-2017 w sprawie rozstrzygnięcia w przepisach prawa problemu związanego z podejmowaniem zwłok z morza - z wód terytorialnych Polski i wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
31 07-12-2016 w sprawie sprzeciwu grupy senatorów wobec działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
29 04-11-2016 w sprawie 60-lecia działania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
21 29-06-2016 w sprawie podsumowania stosunków polsko-niemieckich 25 lat po polsko-niemieckim traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. Oświadczenie
Adresaci Prezydent RP
Prezes Rady Ministrów
20 16-06-2016 w sprawie realizacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa budowy sieci szerokopasmowej (tzw. projekty ostatniej mili) na Pomorzu Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
20 16-06-2016 w sprawie planowanej przez PKP PLK SA rewitalizacji linii kolejowej nr 405 na odcinku Szczecinek – Słupsk – Ustka Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
18 19-05-2016 w sprawie obaw środowisk rybackich związanych z propozycją wprowadzenia w nowelizowanej ustawie – Prawo wodne opłat za pobór wody do celów chowu i hodowli ryb Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
18 19-05-2016 w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
18 19-05-2016 w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych dotyczących kierunku i trybu prac nad nową ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 07-04-2016 w sprawie planowanych zmian w ustawie o OZE i realizacji programu "Prosument" Oświadczenie
Adresat Minister Energii
14 07-04-2016 w sprawie szans realizacyjnych przedsięwzięć prorozwojowych wpisanych do kontraktów terytorialnych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę" Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie organizacji czasu pracy Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
11 19-02-2016 w sprawie odwołania Jana Rulewskiego – senatora VII, VIII i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
11 19-02-2016 w sprawie problemów adresatów z odbiorem dokumentów doręczanych przez organy podatkowe za pośrednictwem platformy ePUAP Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
10 12-02-2016 w sprawie praktyk inspektoratów rybołówstwa morskiego dyskryminujących przedsiębiorców zajmujących się rybołówstwem rekreacyjnym Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej
9 30-01-2016 w sprawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2015 r. Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
9 30-01-2016 w sprawie interpretacji przepisów regulujących kwestie związane z wydatkowaniem przez OPP środków pieniężnych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
5 18-12-2015 w sprawie ograniczenia przez spółkę PKP Intercity SA kursowania pociągu nr IC 48100 „Gwarek” i skrócenia jego trasy Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa