Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
54 25.03.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

  retransmisja posiedzenia

53 24.03.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 53), Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 31), Komisji Ustawodawczej (nr 143)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk senacki nr 321).

retransmisja posiedzenia

52 16.03.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 343, druki sejmowe nr 578, 907, 943 i 943-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 343 A).
 2. Sprawy różne.
   

retransmisja posiedzenia

51 19.02.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 133), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 51)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

retransmisja posiedzenia

50 10.02.2021
 1. Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych o stanie prac nad przygotowaniem nowego systemu orzekania o niepełnosprawności.

retransmisja posiedzenia

49 10.02.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 313, druki sejmowe nr 858, 884 i 884-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 313 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk senacki nr 314, druki sejmowe nr 280, 883 i 883-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 314 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

48 28.01.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 121), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 48)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 273).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (druk senacki nr 272).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki nr 217).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

47 28.01.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 39), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 47), Komisji Ustawodawczej (nr 120)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 271).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

46 12.01.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 116), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 46), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 60)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

retransmisja posiedzenia

45 05.01.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 12 - Państwowa Inspekcja Pracy; 14 - Rzecznik Praw Dziecka; 31 - Praca; 44 - Zabezpieczenie społeczne; 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 63 - Rodzina; 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 - Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Funduszu Solidarnościowego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona