Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
85 26.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (druk senacki nr 507, druki sejmowe nr 1509, 1601 i 1601-A).
84 21.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. (druk senacki nr 527, druki sejmowe nr 1417 i 1559).
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

83 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 83), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 67)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

retransmisja posiedzenia

82 06.10.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 82), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 64)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk senacki nr 499, druki sejmowe nr 1446, 1453 i 1453-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 499 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

81 06.10.2021
 1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 478).

retransmisja posiedzenia

80 06.10.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 80), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 101)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 493, druki sejmowe nr 1530, 1561 i 1561-A).
  Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 493 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

79 09.09.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

retransmisja posiedzenia

78 08.09.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 56), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 78), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 59)
 1. Rozpatrzenie dokumentu: „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645)” (druk senacki nr 479).

retransmisja posiedzenia
 

77 08.09.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 487, druki sejmowe nr 1428 i 1429).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 487A).
  Uwagi,opinie,uwagi obywatelski zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

76 05.08.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 76), Komisji Zdrowia (nr 61), Komisji Ustawodawczej (nr 181)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia