Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
94 19.01.2022 r.
 1.  Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 614, druki sejmowe nr 1834, 1901 i 1901 A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 614 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad zwrotu kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół.

retransmisja posiedzenia

93 04.01.2022 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 12 – Państwowa Inspekcja Pracy; 14 – Rzecznik Praw Dziecka; 31 – Praca; 44 – Zabezpieczenie społeczne; 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 63 – Rodzina; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Funduszu Solidarnościowego (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.
   

retransmisja posiedzenia

92 15.12.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.
 3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach.

retransmisja posiedzenia

91 15.12.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 82), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 91)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o dodatku osłonowym.

retransmisja posiedzenia

90 10.12.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 563, druki sejmowe nr 1672 i 1745).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 563 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r.” (druk senacki nr 542).
 3. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres przewodnictwa strony rządowej w kadencji 2020/2021” (druk senacki nr 539).
 4. Rozpatrzenie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 575, druki sejmowe nr 1730, 1747 i 1747-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 575 A).
  Jednocześnie komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu (druk senacki nr 595)
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

89 10.12.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o dodatku osłonowym (druk senacki nr 594, druk sejmowy nr 1820, 1827 i 1827 A).
  Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał większości głosów (druk senacki nr 594 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

88 23.11.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (cd.) (druk senacki nr 558, druki sejmowe nr 1614, 1614-A, 1678 i 1678-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy,  mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 558 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
   

retransmisja posiedzenia

87 18.11.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 557, druki sejmowe nr 1675 , 1679 i 1679-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 557 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla o sób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (druk senacki nr 558, druki sejmowe nr 1614 , 1614-A , 1678 i 1678-A).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą w dniu 18 listopada 2021 r. Komisja będzie kontynuować prace w dniu 23 listopada 2021 r.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 3. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2020 r.” (druk senacki nr 525).
 4. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 roku .” (druk senacki nr 526).
 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 3 1 grudnia 2020 r.” (druk senacki nr 524).
 6. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

86 29.10.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

retransmisja posiedzenia

85 26.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (druk senacki nr 507), druki sejmowe nr 1509, 1601 i 1601-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 507 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia