Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
60 12.05.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 60), Komisji Ustawodawczej (nr 157)
 1. Pierwsze czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów (druk senacki nr 392).

retransmisja posiedzenia

59 11.05.2021 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 59), Komisji Ustawodawczej (nr 156), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 92)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców (druk senacki nr 359).

retransmisja posiedzenia

58 05.05.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk senacki nr 372, druki sejmowe nr 970, 1057 i 1057-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek(druk senacki nr 372 A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk senacki nr 378, druki sejmowe nr 1033, 1082 i 1082-A).
  Komisja informuję, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów (druk senacki nr 378 A).

retransmisja posiedzenia

57 14.04.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o  zmianie ustawy o pomocy społecznej.

retransmisja posiedzenia

56 13.04.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 146), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 56)
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu (druk senacki nr 358).

retransmisja posiedzenia

55 08.04.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 348, druki sejmowe nr 969, 987 i 987-A).
 2. Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat sposobu rozliczania 1% należnego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego od 2016 r.

retransmisja posiedzenia

54 25.03.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

  retransmisja posiedzenia

53 24.03.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 53), Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 31), Komisji Ustawodawczej (nr 143)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk senacki nr 321).

retransmisja posiedzenia

52 16.03.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 343, druki sejmowe nr 578, 907, 943 i 943-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 343 A).
 2. Sprawy różne.
   

retransmisja posiedzenia

51 19.02.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 133), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 51)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

retransmisja posiedzenia