Narzędzia:

O delegacji

Delegacja Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – ZP OBWE zostało powołane w 1991 r., pierwsza, inauguracyjna sesja odbyła się w 1992 r. w Budapeszcie. Obecnie Zgromadzenie liczy 320 członków reprezentujących 56 krajów. Obraduje dwa razy w roku: w Wiedniu oraz w miejscu ustalonym przez Komisję Stałą Zgromadzenia. Polska delegacja składa się z 8 członków oraz ich 8 zastępców, tj. 2 senatorów i ich 2 zastępców oraz 6 posłów i ich 6 zastępców. Doroczne sesje letnie (najistotniejsze spotkania Zgromadzenia) odbywają się raz do roku w jednej ze stolic państw członkowskich. Podczas sesji odbywają się m.in. posiedzenia trzech komisji generalnych, Komisji Stałej i Rozszerzonego Prezydium, które tworzą przewodniczący, 9 wiceprzewodniczących, przewodniczący emeritus (bez prawa głosu) oraz skarbnik. Przedstawiciele Zgromadzenia są również członkami delegacji monitorujących wybory. Sekretariat Zgromadzenia mieści się w Kopenhadze. Języki oficjalne: angielski, francuski, rosyjski, niemiecki, włoski i hiszpański.

Senatorowie wchodzący w skład delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia  Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wyznaczeni przez kluby parlamentarne Senatu RP X kadencji:   

Członkowie:

  1. Bierecki Grzegorz (PiS), 
  2. Kazimierz Kleina (KO)
     

Zastępcy:

  1. Jacek Włosowicz (PiS)
  2. Robert Dowhan (KO)

O OBWE i Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE

ORGANIZACJA  BEZPIECZEŃSTWA  I  WSPÓŁPRACY W  EUROPIE  (OBWE)
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)

Siedziba: Wiedeń
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (do 31 grudnia 1994 r. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) w latach 1975–1992 funkcjonowała jako międzynarodowe forum dialogu i negocjacji pomiędzy Wschodem i Zachodem. Zgodnie z rozdziałem VIII Karty Narodów Zjednoczonych głównym celem OBWE jest wczesne ostrzeganie, zapobieganie konfliktom oraz rozwiązywanie kryzysów w Europie. OBWE organizuje liczne misje terenowe m. in. w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Estonii, Gruzji, w Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanie, Górnym Karabachu, Tadżykistanie i Kosowie. Nie ma statutu. Zmieniła swoją nazwę 1 stycznia 1995 r. na podstawie decyzji państw członkowskich, uczestniczących w szczycie w Budapeszcie w grudniu 1994 r. Odgrywa istotną rolę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w Europie, współpracując ściśle z wieloma organizacjami międzynarodowymi oraz pozarządowymi.
Charakter i działalność OBWE określają liczne dokumenty, z których najważniejsze zostały przyjęte przez szefów państw lub rządów państw uczestników OBWE. Są to m.in.: Akt Końcowy KBWE (Helsinki 1975 r.), Paryska Karta Nowej Europy (1990), Dokument Helsiński (1992), Dokument Budapeszteński (1994) oraz dokumenty końcowe spotkań przeglądowych. W OBWE jest  obecnie 56 państw członkowskich z Europy, Azji Środkowej i Ameryki Północnej.
Na podstawie Paryskiej Karty Nowej Europy w 1991 r. zostało powołane Zgromadzenie Parlamentarne OBWE.

Organy polityczne OBWE:
Szczyt OBWE / Spotkanie Szefów Państw lub Rządów
– odbywa się co dwa lata w stolicy jednego z państw uczestniczących. Ustala priorytety i kierunek postępowania na najwyższym szczeblu politycznym.
Spotkanie Przeglądowe – poprzedza Spotkanie Szefów Państw lub Rządów. Dokonuje przeglądu działalności OBWE, łącznie z implementacją jej postanowień, oraz rozważa dalsze kroki mające na celu umocnienie OBWE. Przygotowuje dokument zawierający postanowienia o charakterze decyzyjnym, który następnie jest przyjmowany przez Spotkanie Szefów Państw i Rządów.
Rada Ministerialna – (dawniej Rada KBWE), składająca się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich, jest głównym organem decyzyjnym i zarządzającym OBWE. Przygotowuje Spotkanie Szefów Państw lub Rządów i wykonuje jego decyzje. Posiedzenia odbywają się regularnie, przynajmniej raz w roku, w różnych miejscach, na zasadzie rotacji.
Wysoka Rada – (dawniej Komitet Wysokich Przedstawicieli) rozważa i wytycza główne założenia polityki OBWE i budżetu organizacji. Po powstaniu Stałego Komitetu (obecnie Stałej Rady) ranga tego organu znacznie się obniżyła. Posiedzenia Wysokiej Rady odbywają się w Pradze co najmniej dwa razy w roku. Raz w roku urzędnicy państw członkowskich spotykają się w Pradze jako Rada Gospodarcza (Economic Council).
Stała Rada (Permanent Council) jest organem regularnych konsultacji politycznych i podejmowania decyzji. Jej członkami są Ambasadorowie państw członkowskich, którzy spotykają się na cotygodniowych posiedzeniach. Siedzibą Rady jest Wiedeń. Oprócz tego przedstawiciele państw członkowskich OBWE spotykają się przy wielu nieformalnych okazjach.
Forum Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa (Forum for Security Cooperation) prowadzi rokowania w sprawie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy zaufania i bezpieczeństwa. Jego celem jest rozszerzanie regularnych konsultacji i intensyfikowanie współpracy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz działanie na rzecz zmniejszania ryzyka wybuchu konfliktu. Obraduje raz w tygodniu w Wiedniu.
Instytucje OBWE:
Przewodniczący
ponosi pełną odpowiedzialność za działalność wykonawczą OBWE. Funkcję tę pełni minister spraw zagranicznych kraju, który był gospodarzem ostatniego posiedzenia Rady Ministerialnej.
Trojka składa się obecnego, poprzedniego i następnego przewodniczących OBWE.
Sekretarz Generalny działa jako przedstawiciel przewodniczącego i wspiera jego działalność. Jest najwyższym urzędnikiem OBWE i kieruje pracą Sekretariatu OBWE. Powołuje go Rada Ministerialna na trzyletnią kadencję. Jego biuro znajduje się w Wiedniu.
Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych z siedzibą w Hadze, powoływany przez Radę Ministerialną, ma zapewniać „wczesne ostrzeganie” i „wczesne reagowanie” w możliwie najwcześniejszym stadium napięć dotyczących mniejszości narodowych.
Przedstawiciel ds. Wolności Mediów (Representative on Freedom of the Media). Jest kolejną, założoną w 1997 roku agendą OBWE. Jego zadaniem jest reagowanie na zagrożenia dla wolności wypowiedzi w krajach europejskich. Biuro Reprezentanta znajduje się w Wiedniu.
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) z siedzibą w Warszawie na polecenie Rady Ministerialnej uczestniczy w misjach lub je organizuje, zajmuje się monitorowaniem prawidłowości przeprowadzenia wyborów i rozwoju narodowych instytucji demokratycznych oraz organizacji związanych z ochroną praw człowieka. ODIHR służy również jako ośrodek wymiany informacji. Biuro zajmuje się organizacją seminariów, pomocą dla organizacji pozarządowych, szkoleniami (dla liderów organizacji pozarządowych, dziennikarzy itp.).
Sekretariat OBWE ma siedzibę w Wiedniu. W strukturze sekretariatu wyodrębniono m.in. Biuro Sekretarza Generalnego, Centrum Zapobiegania Konfliktom, Departament Administracji i Operacji. Ponadto istnieje biuro Sekretariatu w Pradze, które obsługuje posiedzenie Wysokiej Rady, prowadzi archiwum i zajmuje się dystrybucją dokumentów.
Zgromadzenie Parlamentarne OBWE. Zgromadzenie ocenia realizację celów OBWE, omawia sprawy dyskutowane w czasie posiedzeń Rady Ministerialnej oraz spotkań na szczycie, rozwija i wspiera mechanizmy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów, popiera umacnianie instytucji demokratycznych. Efektem jego prac są rezolucje i rekomendacje dla innych instytucji OBWE.
Przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie utworzono sąd arbitrażowy w Genewie (Court of Conciliation and Arbitration). Strony, które podpisały stosowną konwencję, mogą poddać istniejący między nimi spór rozwiązaniu międzynarodowych arbitrów. W ramach konwencji działa również Komisja Koncyliacyjna i Trybunał Arbitrażowy.
W instytucjach OBWE zatrudnionych jest blisko 440 urzędników, około 3000 osób sprawuje funkcje pomocnicze, głównie w krajach członkowskich. Budżet organizacji wzrósł z 21 mln euro w 1994 roku do 150,8 mln euro na rok  2011, z czego 72% pochłaniają misje terenowe. W 2011 roku prowadzonych było 17 misji terenowych, dla których pracowało 2300 osób.
Przewodnictwo OBWE w 2010 roku sprawował Kazachstan, a w 2011 objęła je Litwa.

Zobacz także:
www.osce.org
www.oscepa.org