Narzędzia:
 • Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE jest forum międzyparlamentarnej współpracy najwyższego szczebla, w którym uczestniczą przewodniczący parlamentów narodowych państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. W charakterze obserwatorów uczestniczą przewodniczący parlamentów krajów kandydujących. Spotkania odbywają się regularnie od 1975 r., a od 1999 raz do roku w stolicach państw członkowskich. Konferencja Przewodniczących ponosi odpowiedzialność za nadzór i koordynację działalności międzyparlamentarnej UE. Ta rola koordynatora została dodatkowo wzmocniona na konferencji przewodniczących parlamentów UE w Sztokholmie w 2010 r. Szczególna odpowiedzialność w zakresie koordynacji spoczywa na parlamencie będącym gospodarzem mającej się odbyć najbliższej Konferencji. Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE i trio parlamentów narodowych sprawujących prezydencję grupową to obecnie główni partnerzy Parlamentu Europejskiego w zakresie współpracy międzyparlamentarnej.

 

 • COSAC Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej – forum współpracy komisji ds. europejskich parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego. COSAC wspiera wymianę informacji i najlepszych praktyk między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim. Zgodnie z Traktatem z Lizbony COSAC może przedkładać wszelkie uwagi, które uzna za właściwe, pod rozwagę Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. Uwagi COSAC nie są wiążące dla parlamentów narodowych, ani nie przesądzają ich stanowisk. Spotkania plenarne COSAC odbywają się dwa razy w roku w stolicy państwa sprawującego prezydencję w UE. Zgodnie z regulaminem COSAC, w skład polskiej delegacji wchodzi 6 parlamentarzystów – 4 posłów i 2 senatorów. Posiedzenia COSAC tłumaczone są symultanicznie na języki urzędowe Unii Europejskiej. Dokumenty Konferencji przekazywane są w języku angielskim lub francuskim. Konferencja posiada stały sekretariat mieszczący się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Oprócz spotkań plenarnych odbywa się także spotkanie przewodniczących Komisji ds. UE w każdym z państw. Obrady są tłumaczone symultanicznie tylko na język angielski i francuski.

  strona internetowa: www.cosac.eu

 • Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) jest forum służącym parlamentarnej kontroli w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
  Konferencja została powołana na spotkaniach Konferencji Przewodniczących Unii Europejskiej (KPPUE) w dniach 3-5 kwietnia 2011 r. w Brukseli oraz w dniach 20-12 kwietnia 2012 r. w Warszawie. Zgodnie z Konkluzjami przyjętymi przez KPPUE w Warszawie  Konferencja ta zastępuje dotychczasowe spotkania przewodniczących komisji spraw zagranicznych (COFACC) oraz komisji obrony (CODACC) parlamentów państw członkowskich UE. Każdy parlament narodowy, w tym dwuizbowy, deleguje do Konferencji 6 przedstawicieli, natomiast Parlament Europejski 16 przedstawicieli. Delegacja Sejmu i Senatu na Konferencję jest delegacją "wielką" tj. w jej skład wchodzą przewodniczący komisji spraw zagranicznych, komisji obrony narodowej oraz komisji spraw Unii Europejskiej Sejmu i Senatu lub inni członkowie komisji przez nich wskazani. Konferencja zbiera się raz na pół roku w kraju sprawującym prezydencję w Radzie UE lub w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Pierwsze spotkanie Konferencji odbyło się w dniach 9-10 września 2012 r. w Pafos na Cyprze. W jej trakcie przyjęto Regulamin Konferencji oraz jej Konkluzje.

 • Wspólne Spotkania Parlamentarne (Joint Parliamentary Meetings) – organizowane przez Parlament Europejski wspólnie z parlamentem narodowym państwa sprawującego prezydencję UE. Odbywają się w siedzibie Parlamentu Europejskiego pod wspólnym przewodnictwem przewodniczącego parlamentu narodowego kraju sprawującego prezydencję w Unii Europejskiej i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Spotkania te są poświęcone wymianie poglądów na temat jednego z wielkich problemów Unii lub współczesności. Zazwyczaj z parlamentarzystami narodowymi Unii spotykają się wówczas przewodniczący Komisji Europejskiej oraz przewodniczący Rady. Przy organizacji Wspólnych Spotkań Parlamentarnych (WSP) za priorytetowe uznaje się zagadnienia o strategicznym znaczeniu, które w danym momencie nie są przedmiotem prac legislacyjnych Unii Europejskiej, ale w odniesieniu do których Unia musi wypracować wspólne stanowisko. Do zagadnień takich należą: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, w tym wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, koordynacja polityki makroekonomicznej i monetarnej, czy też wymiar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Celem tych spotkań jest ustanowienie lepszej kontroli parlamentarnej nad decyzjami podejmowanymi na poziomie Unii Europejskiej, w wymiarze międzyrządowym i pozalegislacyjnym. Z uwagi na obecność przewodniczącego Rady, a także ministrów z kraju sprawującego prezydencję wnoszą one również cenny wkład do prac Rady. W ciągu każdego półrocza organizowane jest z reguły jedno WSP. We WSP uczestniczą sześcioosobowe delegacje parlamentów narodowych (dotychczas 4 posłów i  2 senatorów wyznaczanych ad hoc przez Marszałków Sejmu i Senatu, w porozumieniu z przewodniczącymi komisji właściwych ds. Unii Europejskiej). Integralną częścią WSP są poprzedzające je spotkania parlamentarzystów krajowych i europejskich w ramach grup politycznych. WSP zasadniczo zajmują się przekrojowymi zagadnieniami angażującymi więcej niż jedną komisję Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych. Niedawne przykłady tego rodzaju zagadnień to: zmiany klimatu, program sztokholmski, energetyka, kryzys gospodarczy, rozszerzenie Unii Europejskiej. WSP współorganizowane 5–6 grudnia 2011 r. w Brukseli przez Sejm i Senat w ramach wymiaru parlamentarnego polskiej prezydencji, poświęcone będzie rozwojowi demograficznemu w zrównoważonej Europie i spójności społecznej.

  Podczas WSP Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej.

 • Wspólne Spotkania Komisji (Joint Committee Meetings) – organizowane przez Parlament Europejski wspólnie z parlamentem narodowym państwa sprawującego prezydencję UE i prowadzone wspólnie przez przewodniczących właściwych komisji branżowych, otwarte dla wszystkich parlamentów narodowych. Spotkania odbywają się w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Spotkania te służą wymianie opinii między deputowanymi do Parlamentu Europejskiego a parlamentarzystami krajowymi, której celem jest wywieranie wpływu na decyzje legislacyjne Parlamentu Europejskiego. Wspólne Spotkania Komisji (WSK) z reguły dotyczą tych obszarów polityki, które znajdują się w kompetencjach legislacyjnych UE. Delegacje parlamentarne liczą 4 członków (2 posłów i 2 senatorów) wyznaczanych ad hoc przez Marszałków Sejmu i  Senatu na wniosek przewodniczących komisji ds. UE oraz komisji sektorowych według właściwości. W ciągu semestru powinny się odbywać nie więcej niż dwa Wspólne Spotkania Komisji. WSK współorganizowane 10–11 października 2011 r. w Brukseli przez Sejm i Senat w ramach wymiaru parlamentarnego polskiej prezydencji poświęcone było nowej strategii na rzeczjednolitego Rynku.

  Podczas WSK Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej.

 • Spotkania przewodniczących komisji branżowych parlamentów państw członkowskich UE, Parlamentu Europejskiego i krajów kandydujących – organizowane są w parlamencie państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE i składają się na wymiar parlamentarny prezydencji. Odbywają się z inicjatywy komisji branżowych parlamentu kraju sprawującego prezydencję, których przewodniczący zapraszają do uczestnictwa w tych posiedzeniach parlamentarzystów krajowych i posłów do Parlamentu Europejskiego. Obrady prowadzone są przez przewodniczącego (lub przewodniczących w przypadku parlamentów dwuizbowych) odpowiedniej komisji w parlamencie narodowym, w której dossier znajduje się aktualnie omawiany temat.  Tematyka spotkań odpowiada priorytetom danej prezydencji, jednakże przewodniczący niektórych komisji (spraw zagranicznych, obrony) spotykają się regularnie w każdym półroczu. Podczas polskiej prezydencji w lipcu i wrześniu 2011 r. odbyły się w Warszawie spotkania przewodniczących komisji obrony, spraw Unii Europejskiej, komisji właściwych ds. polityki regionalnej i infrastruktury, komisji gospodarki, spraw zagranicznych, budżetu i finansów oraz rolnictwa. Inicjowane przez prezydencję spotkania przewodniczących komisji tworzą przestrzeń współpracy horyzontalnej parlamentarzystów w ramach systemu Unii Europejskiej. Pierwowzorem i inspiracją dla tej formuły współpracy jest konferencja COSAC. Obrady prowadzone są po angielsku, francusku i w języku gospodarzy, co jednak nie wyklucza możliwości zapewnienia sobie, w porozumieniu z gospodarzami, tłumaczenia na język ojczysty przez każdy z parlamentów.

 • Międzyparlamentarne spotkania komisji (Interparliamentary Committee Meetings) organizowane są z inicjatywy komisji parlamentarnych Parlamentu Europejskiego, których przewodniczący zapraszają do uczestnictwa w tych posiedzeniach parlamentarzystów z państw członkowskich UE i państw kandydujących. Posiedzenia należące do tej kategorii są organizowane na wyłączną odpowiedzialność Parlamentu Europejskiego i jego komisji. Obrady prowadzone są przez przewodniczącego odpowiedniej komisji Parlamentu Europejskiego, w której dossier znajduje się aktualnie omawiany temat. W każdym półroczu w Parlamencie Europejskim komisje odbywają ok. 10  tego rodzaju otwartych posiedzeń, poświęconych głównie tym zagadnieniom z obszarów polityk unijnych, w których UE ma kompetencje ustawodawcze w ramach procedury współdecyzji. Celem tych spotkań jest propagowanie wymiany poglądów między parlamentarzystami europejskimi i krajowymi w celu konsultowania i propagowania decyzji legislacyjnych Parlamentu Europejskiego. Tematyka tych spotkań jest zróżnicowana i zależna od aktualnych prac legislacyjnych w Unii Europejskiej. Ostatnie (w 2011 r.) międzyparlamentarne posiedzenia komisji koncentrowały się m.in. na: wspólnej polityce rolnej, zmianach klimatycznych, europejskim semestrze i koordynacji polityki gospodarczej, europejskim systemie azylowym, zwalczaniu opóźnionych płatności, dyrektywie usługowej, dyrektywie praw konsumenta, promowaniu inwestycji w gospodarkę realną. Podczas obrad komisji Parlamentu Europejskiego zapewnione jest tłumaczenie we wszystkich językach oficjalnych Unii Europejskiej.

 • Traktat z Lizbony – traktat reformujący funkcjonowanie UE, który zmienił dwa najważniejsze traktaty UE: Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (ten ostatni przemianowano na „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”). Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr. 203, poz. 1569). Skonsolidowane wersje traktatów zmienionych Traktatem z Lizbony zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE seria C nr 83 z 2010 r. Traktat wprowadził nowe uprawnienia parlamentów narodowych. Zgodnie z traktatem wszystkie projekty aktów prawa UE są przesyłane do parlamentów narodowych. Kontrolując przestrzeganie zasady pomocniczości parlamenty narodowe mogą, w ciągu 8 tygodni, przyjąć uzasadnioną opinię o naruszeniu zasady pomocniczości i przekazać ją do instytucji UE. Uprawnienia parlamentów narodowych i kontrola zasady pomocniczości zostały dookreślone w dołączonych do traktatu protokołach: Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w UE i Protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

 • Wytyczne Haskie – przyjęta przez Konferencję Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (zob. s. 9) 3 lipca 2004 r.w Hadze, generalna deklaracja określająca zasady, cele, ramy i dziedziny współpracy parlamentarnej w Unii Europejskiej. Wytyczne stwierdzają poszanowanie autonomii parlamentów, które same decydują o stopniu swojego zaangażowania we współpracę międzyparlamentarną. Uwzględniając zasadę, zgodnie z którą parlamenty narodowe i Parlament Europejski są jednakowo traktowane i wypełniają komplementarne role w strukturze UE, głównym celem współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej jest dostarczanie informacji i wzmacnianie kontroli parlamentarnej we wszystkich dziedzinach należących do kompetencji UE oraz zapewnienie efektywnego wykonania kompetencji parlamentarnych w sprawach UE, w szczególności w zakresie kontrolowania przez parlamenty narodowe stosowania zasady pomocniczości. Wytyczne wyróżniają następujące ramy współpracy: Konferencja Przewodniczących UE, Spotkania komisji sektorowych organizowane przez parlamenty narodowe lub przez Parlament Europejski (zob. Wspólne Spotkania Komisji, Wspólne Spotkania Parlamentarne s.11), Konferencja Komisji ds. Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (zob. COSAC s. 24), spotkania Sekretarzy Generalnych (szefów kancelarii parlamentów), Międzyparlamentarna Wymiana Informacji  (zob. IPEX s. 25). W regularnej wymianie informacji między parlamentami UE, jak również z międzynarodowym sekretariatem COSAC w Brukseli i w praktycznej codziennej koordynacji uczestniczą także Stali Przedstawiciele parlamentów narodowych przy Parlamencie Europejskim oraz Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (zob. ECPRD s. 9). Współpraca międzyparlamentarna UE ma szczególne znaczenie w dziedziniekontroli stosowania zasady pomocniczości. Porozumiewanie się w sprawach projektów legislacyjnych, co do których pojawia się przypuszczenie, że naruszają zasadę pomocniczościumożliwia parlamentom narodowym elektroniczna platforma IPEX. Wytyczne Haskie nowelizowane kolejno (2008 i 2010) podczas KPPUE – w Lizbonie i Sztokholmie przewidują ponadto rozwijanie wymiany informacji i dokumentówna wszystkich poziomach pomiędzy różnymi komisjami i służbami oraz organizowanie konferencji i innych form regularnej i doraźnej współpracy między przewodniczącymi parlamentów, komisjami sektorowymi lub w ramach COSAC. Każdego roku Konferencja Przewodniczących Parlamentów może wskazywać priorytetowe dziedziny polityczne współpracy międzyparlamentarnej.

 • IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange)Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w Sprawach UE  – baza danych, która ma na celu ułatwienie wymiany informacji związanych z UE pomiędzy parlamentami, stworzenie forum wymiany poglądów dotyczących kontroli parlamentarnej działań rządów i stosowania zasady pomocniczości. Zawiera dokumenty i informacje pochodzące z instytucji UE i parlamentów narodowych od 1 stycznia 2006 r. Umożliwia parlamentom narodowym publikowanie własnych dokumentów na ogólnoeuropejskiej stronie internetowej www.ipex.eu.Obsługa strony jest możliwa w języku angielskim i francuskim oraz w pozostałych językach Unii. Dokumentyparlamentarne są na ogół prezentowane w językach narodowych i w tłumaczeniu na angielski. Na stronie znajduje się także stale aktualizowany kalendarz spotkań międzyparlamentarnych w Unii Europejskiej. Każdy z parlamentów/każda z izb parlamentu ma korespondenta IPEX dbającego o aktualizację bazy danych reprezentującego ten parlament/tę izbę.

  strona internetowa: www.ipex.eu
  i
  nformacja o IPEX

 • Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej  (OIDE) – znajduje się w strukturze Biblioteki Sejmowej i obsługuje na równi posłów i senatorów. OIDE służy informacją na temat prawa wspólnotowego, wynajduje dokumenty oraz istniejące opracowania dotyczące spraw objętych prawem unijnym.

  http://libr.sejm.gov.pl/oide/index.php