Narzędzia:

O delegacji

Delegacja Sejmu i Senatu na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego (KPMB) – składa się z 4 posłów i 1 senatora oraz ich zastępców. Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego działa od 1991 r. Konferencja plenarna organizowana jest raz do roku przez jedną z uczestniczących delegacji. Polska była gospodarzem konferencji w 1994, 1997 i 2014 r. Prace organizacji pomiędzy konferencjami plenarnymi koordynuje Komisja Stała. Prace KPMB wspierają  grupy robocze.
W pracach KPMB uczestniczą delegacje nie tylko parlamentów narodowych, ale również parlamentów  lokalnych oraz –  jako obserwatorzy – organizacje międzynarodowe i zgromadzenia parlamentarne i PE. Język roboczy: angielski.

Senatorowie wchodzący w skład delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego  wyznaczeni przez kluby parlamentarne Senatu RP X kadencji:    

Członek:

  1. Rafał Ślusarz (PiS)

Zastępca:

  1. Sławomir Rybicki (KO)

 

Sekretarz delegacji:
Piotr Koperski
Tel. 22 694 95 65

O Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego

KONFERENCJA PARLAMENTARNA
MORZA BAŁTYCKIEGO

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego (KPMB) Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) została powołana w 1991 r. w Helsinkach jako forum dialogu politycznego między parlamentarzystami z Regionu Morza Bałtyckiego. Misją KPMB jest podnoszenie świadomości i budowanie opinii w zakresie bieżących zagadnień politycznych oraz spraw istotnych dla Regionu Morza Bałtyckiego, promowanie i pobudzanie różnych inicjatyw i wysiłków w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego i ekonomicznego Regionu Morza Bałtyckiego oraz uwidacznianie znaczenia Regionu Morza Bałtyckiego i dotyczących go zagadnień  w szerszym europejskim kontekście.
KPMB inicjuje polityczne działania w regionie i nadaje im kierunek. Wspiera i wzmacnia demokratyczne instytucje w państwach uczestniczących, usprawnia dialog między rządami, parlamentami i społeczeństwem obywatelskim, wzmacnia wspólną tożsamość Regionu Morza Bałtyckiego dzięki współpracy parlamentów krajowych i regionalnych.


KPMB może rozpatrywać wszystkie sprawy szczególnie interesujące i mające znaczenie dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz może, w razie potrzeby, wydawać opinie na temat tych zagadnień.


W skład KPMB wchodzą członkowie 11 parlamentów krajowych: Danii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji, Estonii, Islandii, Łotwy, Litwy; 11 parlamentów regionalnych: Bremy, Wysp Owczych, Grenlandii, Hamburga, obwodu Kaliningradzkiego, Karelii, Obwodu Leningradzkiego, Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Petersburga, Szlezwika–Holsztyna, Wysp Alandzkich; 4 zgromadzeń parlamentarnych: Zgromadzenia Bałtyckiego, Rady Nordyckiej, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Parlamentu Europejskiego.


KPMB spotyka się raz do roku na przełomie sierpnia i września na obradach plenarnych. Pomiędzy konferencjami plenarnymi najwyższym organem decyzyjnym jest Komisja Stała.  Ponadto odbywają się spotkania grup roboczych.
Działalność organizacji jest finansowana ze składek jej członków. Organizacja posiada swój stały sekretariat.


Językiem roboczym podczas obrad jest język angielski. Niektóre ze spotkań tłumaczone są na język rosyjski.

Zobacz także: www.bspc.net