Narzędzia:

Lista aktualności

3 sierpnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu rozpatrzyła nowelizację prawa wodnego

3 sierpnia 2021 r.

Tematem posiedzenia Komisji Zdrowia było bezpieczeństwo lekowe w świetle nowelizacji ustawy refundacyjnej

3 sierpnia 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponowała 14 poprawek do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

21 lipca 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 2 informacje: Prokuratora Generalnego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

21 lipca 2021 r.

Komisja Śr5odowiska rozpatrzyła nowelizację prawa wodnego

20 lipca 2021 r.

Tematem posiedzenia komisji budżetu była ekspertyza dotycząca modelu i procedury przejęcia banku w ramach przymusowej restrukturyzacji w świetle prawa krajowego i unijnego.

20 lipca 2021 r.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zgłosiła 9 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw.

20 lipca 2021 r.

Komisje: Środowiska, Nadzwyczajna ds. Klimatu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrywały nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

20 lipca 2021 r.

Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu przystąpili do rozpatrzenia nowelizacji ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.

20 lipca 2021 r.

Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska zaproponują przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

20 lipca 2021 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła 3 ustawy.

20 lipca 2021 r.

Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Ustawodawcza oraz Zdrowia przeprowadziły pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.