Narzędzia:

Lista aktualności

7 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznała się z informacjami na temat prezydencji portugalskiej i słoweńskiej, a także polskiej polityki europejskiej w tym okresie.

6 października 2021 r.

Komisja rodziny zapoznała się z „Informacją Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

6 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. i projekty aktów unijnych.

6 października 2021 r.

Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzyły nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

6 października 2021 r.

Komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponują poprawki do nowelizacji ustawy – Kodeks karny.

20 września 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się z informacją dotyczącą stosowania tzw. czerwonej noty Interpolu

9 września 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z informacją nt. zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

8 września 2021 r.

Komisje: Środowiska, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyły dokument „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności”

8 września 2021 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie zaakceptowała propozycje zorganizowania w Senacie 3 wystaw

8 września 2021 r.

Tematem posiedzenia komisji spraw zagranicznych były przyczyny i skutki wstrzymania przez Komisję Europejską zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy

8 września 2021 r.

Komisje: samorządu terytorialnego i budżetu zaproponują Senatowi wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

8 września 2021 r.

Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza nie zakończyły prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.