Narzędzia:

Lista aktualności

14 stycznia 2021 r.

Dekoncentracja i repolonizacja mediów były tematem wspólnego posiedzenia komisji: kultury i praw człowieka

12 stycznia 2021 r.

Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

12 stycznia 2021 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przystapiły do pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

12 stycznia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat stanowiska rządu w sprawie „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia.”

11 stycznia 2021 r.

Komisja Zdrowia zapoznała się z informacją na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień

5 stycznia 2021 r.

Komisja budżetu zapoznała się z opiniami pozostałych komisji o ustawie budżetowej na rok 2021 i przygotowała sprawozdanie.

5 stycznia 2021 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu negatywnie zaopiniowała budżet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 2021 r.

5 stycznia 2021 r.

Komisja gospodarki zaproponuje poprawki do ustawy o rezerwach strategicznych.

5 stycznia 2021 r.

Komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska poparły bez poprawek ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

5 stycznia 2021 r.

Komisja spraw zagranicznych rekomenduje poprawkę do ustawy budżetowej na rok 2021.

5 stycznia 2021 r.

Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zaproponują Senatowi przyjęcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

5 stycznia 2021 r.

Komisja Obrony Narodowej pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową na rok 2021 w częściach dotyczących obrony i sił zbrojnych