Narzędzia:

Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu przedstawia zestaw wzorów i druków - w wielu przypadkach niezbędnych, a często pomocnych - w sprawach związanych z realizacją praw i obowiązków senatorskich wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jak również w kwestiach dotyczących organizacji biura senatorskiego oraz zatrudniania pracowników.

Wzory i druki - dla większej czytelności - podzielone zostały na cztery grupy. W pierwszej zatytułowanej "Sprawy senatorskie" znalazły się te, które wiążą się z realizacją pewnych obowiązków i uprawnień senatorskich (przede wszystkim: wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzory zgłoszeń do rejestru korzyści). W drugiej - wzory i druki dotyczące pracowników i społecznych współpracowników senatorów. Trzecia grupa obejmuje wzory i druki mające zastosowanie przy organizacji biur senatorskich oraz rozliczaniu niektórych wydatków związanych z ich funkcjonowaniem. W skład czwartej grupy wchodzą wzory upoważnienia i zgód odnoszących się do ochrony danych osobowych.

 

I. Sprawy senatorskie

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym:  do wypełniania odręcznego, do wypełniania komputerowego
 2. Ankieta senatora
 3. Oświadczenie o spelnieniu warunków do pobierania uposażenia senatorskiego
 4. Wniosek o przyznanie uposażenia senatorskiego (art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora)
 5. Zgłoszenie do rejestru korzyści uzyskiwanych przez senatorów lub ich małżonków
 6. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o stanowiskach i zajęciach...
 7. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o faktach materialnego wspierania działalności publicznej...
 8. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o darowiźnie.....
 9. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o wyjazdach  krajowych lub zagranicznych nie związanych z pełnioną funkcją publiczną.
 10. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o innych uzyskanych korzyściach
 11. Uzupełniające zgłoszenie do rejestru korzyści o udziale w organach fundacji, spółek prawa handlowego lub spółek
 12. Zestawienie zobowiązań senatora
 13. Umowa najmu mieszkania dla senatora
 14. Wzór rachunku za mieszkanie wynajmowane przez senatora
 15. Oświadczenie o spełnieniu warunków zakwaterowania
 16. Wniosek o zakwaterowanie
 17. Wniosek o przyznanie pożyczki ze środków przeznaczonych na pomoc socjalną dla senatorów i byłych senatorów
 18. Wniosek o wydanie karty wstępu dla byłego senatora (posła)

II. Pracownicy biur i społeczni współpracownicy

 1. Umowa o pracę
  1a. Wzór informacji o warunkach zatrudnienia
 2. Aneks do umowy o pracę
 3. Wniosek o wystawienie legitymacji pracownika biura senatorskiego (plik doc)
 4. Oświadczenie lobbingowe pracownika biura lub społecznego współpracownika senatora
 5. Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na wypłatę pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich nagrody za wieloletnią pracę (tzw. "jubileuszówki") (plik doc)
 6. Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na wypłatę pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. "trzynastki") - do wypełnienia odręcznego, do wypełnienia na komputerze

                      Kalkulator dodatkowego wynagrodzenia rocznego   (8.01.2019)

                      Kalkulator dodatkowego wynagrodzenia rocznego na koniec kadencji (12.11.2019)

            6a. Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych na wypłatę pracownikowi biura senatorskiego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za część 2019 roku objętą X kadencją Senatu (14.02.2020)
                      Kalkulator dodatkowego wynagrodzenia rocznego za część 2019 roku objętą X kadencją Senatu (14.02.2020)

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na wypłatę pracownikom biur senatorskich odprawy w związku z zakończeniem kadencji
 2. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę za wypowiedzeniem
 3. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 5. Wniosek o wystawienie legitymacji społecznego współpracownika senatora
 6. Świadectwo pracy

III. Biuro senatorskie

 1. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 2. Umowa najmu (podnajmu) lokalu na biuro
 3. Umowa użyczenia lokalu użytkowego
 4. Umowa o dzieło
 5. Umowa zlecenia
  5a. Wzór oświadczenia i rachunku do umowy zlecenia
 6. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 16 Marszałka Senatu z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich
 7. Ewidencja przebiegu pojazdu 
 8. Umowa dotycząca używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych - jazdy lokalne 
 9. Oświadczenie o uzywaniu samochodu prywatnego do celów słuzbowych
 10. Informacja o funkcjonowaniu biura senatorskiego (formularz w pliku doc)

 

           Uwaga pierwsza : W niektórych wzorach wskazano na konieczność załączenia klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych według poniższego wzoru:

           Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

 

         Uwaga druga:

Formularze dotyczące rozliczeń środków finansowych i ewidencji wydatków i składników majątku trwałego umieszczone są w folderze  https://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/ jako załączniki do pozycji 8.5. – tj. zarządzenia nr 94 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad dokonywania rozliczeń środków finansowych oraz prowadzenia ewidencji wydatków biura senatorskiego i składników majątku trwałego. Są to:

-  8.5.a - Formularz zestawienia dowodów księgowych,

-  8.5.b.  - Formularz zestawienia kosztów wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń,

-  8.5.c. – Formularz oświadczenia o przejazdach senatora,

- 8.5.d.  Formularz  zestawienia zakupionych rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na tej samej stronie https://www.senat.gov.pl/warunki-wykonywania-mandatu-senatorskiego/, jako załączniki do pozycji 8.6 – załącznika nr 57 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji pracownika biura senatorskiego i społecznego współpracownika senatora  - umieszczone są również wzory wniosków:

- 8.6.c.– o wystawienie legitymacji pracownika biura senatorskiego, 

- 8.6.d.– o wystawienie legitymacji społecznego współpracownika senatora.


IV. Wzory dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy podejmowaniu interwencji