Narzędzia:

Wystapienia na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Dzień Data Punkt porządku obrad Etap w ramach punktu porządku obrad
85 3 2019-10-17 Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

83 2 2019-08-01 Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

82 1 2019-07-10 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zapytania i odpowiedzi

79 2 2019-05-28 Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP

Dyskusja

78 2 2019-05-09 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

78 1 2019-05-08 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

75 2 2019-03-21 Punkt 17. porządku obrad: ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

73 2 2019-02-14

Oświadczenia

72 1 2019-02-01 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

67 3 2018-11-23 Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

64 4 2018-07-27 Punkt 31. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

63 1 2018-07-10 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

62 3 2018-06-29 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

62 2 2018-06-28 Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Dyskusja

60 3 2018-05-11 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

60 2 2018-05-10 Punkt 18. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

58 1 2018-03-14 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

49 2 2017-11-10

Oświadczenia

49 1 2017-11-09 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

48 2 2017-10-19 Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Dyskusja

45 3 2017-07-14 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (cd.)

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

45 2 2017-07-13 Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Zapytania i odpowiedzi

45 1 2017-07-12 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

Zapytania i odpowiedzi

42 1 2017-05-31 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

42 1 2017-05-31 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

41 2 2017-05-17 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dyskusja

41 1 2017-05-16 Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

41 1 2017-05-16 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

37 1 2017-03-15 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przemówienie złożone do protokołu

36 2 2017-03-03 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Przemówienie złożone do protokołu

36 1 2017-03-02 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Przemówienie złożone do protokołu

33 1 2017-01-11 Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przemówienie złożone do protokołu

31 4 2016-12-01 Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

Przemówienie złożone do protokołu

31 3 2016-11-30 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Zapytania i odpowiedzi

29 2 2016-11-04 Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

Przemówienie złożone do protokołu

29 2 2016-11-04 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

29 1 2016-11-03 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

28 1 2016-10-19 Punkt 1. porządku obrad: ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Zapytania i odpowiedzi

23 3 2016-07-22 Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Zapytania i odpowiedzi

23 1 2016-07-20 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2016-07-06 Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Przemówienie złożone do protokołu

22 1 2016-07-06 Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Przemówienie złożone do protokołu

19 2 2016-06-09 Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku

Przemówienie złożone do protokołu

19 1 2016-06-08 Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Przemówienie złożone do protokołu

18 2 2016-05-19 Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Zapytania i odpowiedzi

11 2 2016-02-18 Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zapytania i odpowiedzi

6 2 2015-12-23

Oświadczenia

5 1 2015-12-17 Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

Zapytania i odpowiedzi