Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-10-2019 na 85. posiedzeniu Senatu

Za: 20 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
56 09:08:53 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

57 14:07:54 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki

Wniosek o przyjęcie projektu

58 14:08:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 14:09:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

60 14:09:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 14:10:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postepowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 14:11:10 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 14:11:52 za Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

64 14:12:39 za Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

65 14:13:27 za Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

66 14:14:05 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

67 14:14:45 za Ustawa o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

68 14:15:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

69 14:16:10 za Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

70 14:16:49 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

71 14:17:29 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

72 14:18:21 za Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

73 14:19:26 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

74 14:20:33 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

75 14:21:34 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

76 14:22:37 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

Wniosek o przyjęcie projektu

77 14:23:37 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

78 14:24:30 za Drugie czytanie projektu uchwały z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla

Wniosek o przyjęcie projektu

79 14:27:47 przeciw Wyrażenie zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa

Wniosek o podjęcie uchwały