Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-10-2019 godz. 14:12:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12