Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-10-2019 godz. 14:16:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12